t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

794 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 04 Janvrier. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Accès à 23 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/f76639m30x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

't Sandbouwkven or^aaii der Landùouwaldeeling van i FrovîociaaS Yoediîigskoiiiileii van Oosl-Ylaandereo. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERBAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, sture men 2% 1-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaiing der artikelen slechts toegelaten met vermelding van t blad en den naam des schrijvers. Aile mededeelingen, berichten, annoncen, enz., moeten ien laatste den Maandag avond ingezonden worden. INHOUD. -Officieele be\endmak.ingen : Melk : wijziging der hoogste prijzen Moratorium : verlenging 1 Olievruchten : wijziging der verordening over den oogst . . 1 Provincieraad : buitengewonen zittijd voor West-Vlaand. 2 Rechtstreeksche belastingen : wijzigingen 2 Vervoermiddelen : verbeurdverklaring bij overtreding .... 3 Vlaamsche en Waalsche Afdeeling : bevoegdheden 3 Kredieten : voorloopige toekenning 3 Belastingen : inning gedurende het jaar 1917 3 Haver : benuttiging 4 Postchecks en postomschrijvingen : uitbreiding en verander. 4 Verjaringstermijnen 4 Koren, meel, zemelen en brood : hoogstprijzen 4 Berichten en mededeelingen 4 Voordrachten 5 Hofbouwkrediet 5 Verslag der wekelijksche landbouwvergadering 5 Het verwijderen van vlekken 6 Wat ik over de melk wensch te vertellen. III 7 Allerlei nieuWs : Rutabagas als paardenvoeder 9 Vervoer, verwerken en distributie van aardappelen 9 Verbouw van nandelsgewassen in Holland 9 De koolrapen (rutabagas) voor de voeding 10 j .Mond- en klauwzeer in België 11 j ' "*~ I Bekendmakingen van wege de Duitsche Overheid. ' Wijziging der hoogste prijzen voor melk. De verordening van 12 Oktober 1916 betréffende de bepaling van hoogste prijzen (Nr. 53 van 't Verordenings- j blad voor het Etappengebied van t 4de leger) volgnum-mer 2 wordt met uitwerking van af 20 Dêcember 1916 gewijzigd als volgt : 2. Melk, de liter (in 't klein) fr. 0,25 Melk, de liter voor Gent » 0,30 A. H. Q., den 13 December 1916. Der Oberbefehlshaber, Herzog Albrecht von WiiRTTEMBERG, Verordening betrsffende verlenging van het moratorium. Art. 1. — De door verordening van 18 Septëmber 1916 (Verordeningsblad voor het Etappengebied van t 4de leger Nr 228 blz. 415) tôt 31 December 1916 verlengde termijn voor protëstopmaken en andere tôt vrijwaring van Prijs van inschrijving : 3 frank voor België per jaar. De boekwérken, waarvan men twèe exemplaren aan de Redaktie stuurt, worden in het blad beoordeeld. Prijs der annoncen : de regel, 25 c.; de dubbele regel, 45 c. Bij hernaling, volgens tarief. Grootte letters en gravure'n volgens plaatsruimte. verhaal noodige rechtshandelingen wordt tôt 31 Maart 1917 verlëngd. Art. 2. — De verordening van den Koning der Belgen van 3 Augustus 1914 betreffende het tërugtrekken van banktegoed blijft met de béperking, welke zij door de verordening van den Koning der Belgen van 6 Augustus 1914, ën met de uitbreiding, welke zij door de verordening van 8 Novembér 1915 (Verordeningsblad voor het Etappengebied van t 4de leger Nr 72 blz. 96) verkregen heeft, tôt 31 Maart 1917 van kracht. A. H. Q., den 15 December 1916. Der Oberbefehlshaber. Herzog Albrecht von Wurttemberg. Wijziging der verordening over den oogst van olievruchten van dit jaar van 3 Augustus 1916. De bestemmingen der cijfers 2 ën 4 der verordening van 3 Augustus 1916 (Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4de leger, N^ 45, blz. 346) worden, voor zoover zij lijnzaad betreffen, gewijzigd als volgt : 2. Wie lijnzaad in bewaring heeft, moet de voorhanden voorraden met opgave van den eigenaar en de bewaarplaats aan de bévoegde Orts- of Etappenkommandantuur tôt 31 December 1916 aangeven. Tôt hetzelfde tijdpunt moeten de gemeentën de namen dergenën die Russisch lijnzaad voor het zaaien binnen den gemeentéomtrek verkregen hebben eYi de aan hen uitge-deelde en dé door hen geoogste hoeveelheden lijnzaad cp-geven.De Orts- en Etappe'nkommandanturen zenden deze aan-giften tôt 10 Januari 1917 door aan de vlasbureelen te Kortrijk ën Lokeren. Geheel het lijnzaad moet tôt 10 Januari 1917 door be-middeling der bevoégde Orts- of Etappenkommandantu-ren aan de vlasbureelen te Kortrijk en Lokerèn afgeleverd worden. 4. Met ten hoogste 3 jaar gevangénis en met geldboete tôt 30.000 mark of met eene dezer straffen wordt gestraft: 1 ) Wie zijne voorraden lijnzaad niet, niet stipt op tijd of onjuist aangeeft of ze niet tôt 10 Januari 1917 aflevert. 2) Wie als bestuurdër eener gemeente de opgave, tôt welke deze volgens cijfe'r 2 lid 2 verplicht is, niet, niet stipt op tijd of onjuist doet. De voorraden tôt welke de overtreding betrekking heeft, zullen verbeurdverklaard worden. Ziin bevoegd dë Duitsche militaire rechtbanken en militaire besturen. A. H. Q., den 16 December 1916. Der Oberbefehlshaber. Herzog Albrecht von Wurttemberg. 3a JAAR 4 JANUARI 1917 Nr 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes