t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

1836 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 04 Mars. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Accès à 23 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0p0wp9tt10/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

tLandbcuwleven Orgaao der Landboawafdeeling van 't Provinciaal Voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redactie van het blad betreft, sture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Aile mededeelingen, berichten, annoncen, enz,, moeten ten laatste des dijnsdags, ingezonden worden. Prijs van inschrijving : 3 frank voor België per jaar. De boekwerken, waarvan men twee exemplaren aan de Redactie stuurt, worden in het blad beoordeeld. 'Prijs der annoncen -. de regel, 25 c.; duhhele regel, 45 c. Groote letters en gravuren volgens plaatsruimte. I INHOUD. - BERICHTEN. Berichten ......... 25 Provinciaal Voedingscomiteit van Oost-Vlaanderen . 26 Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit .... 27 Officieele be1^endma\ingen : Inlevering der Motocycletten ..... 27 Uitvoerverbod ........ 28 Alkoolische dranken ....... 28 Zingen van kwetsende liederen . 28 Verkeer tusschen België en Nederland ... 28 Allerlei nieuws 28 Over onze Voeding ..... .29 Hondsdolheid ......... 31 Markten ......... 31 COMICE NEVELE. — De heeren leden worden dringend uitgenoodigd tôt de algemeene vergadering, wel-ke zal plaats hebben te Hansbeke, in de gemeentschool, op Zondag 14 Maart, om 4 ure namiddag (Duitsche tijd). Het comiteit vergadert om 3 Z2 ure (id.). Dagorde : 1° Verslag over de vorige vergadering; 2° Re-kening van 1914; 3° Begrooting voor 1915; 4° Verkiezing der uittredende leden van het bestuur; 5° Verschillige be-langrijke mededeelingen; 6° Betaling der jaarlijksche bij-drage.ledereen weze op post. Het weekblad « Het Landbouwleven » zal kosteloos bezorgd worden aan al de leden. Voor elke gemeente zal een pakje afgeleverd worden aile vrijdagen van 11 tôt 12 ure (Belfort) in t Landbouwershuis te Gent, door den secretaris van t Comice of door zijn afgevaardigde. Een voldoende getal nummers met bijgaande ledenlijst zal neer-gelegd worden op de hieronder aangeduide plaatsen, al-waar de belanghebbenden ze kunnen afhalen. Zie onder-staande tabel : Gemeenten. Getal nummers. Plaats van neêrlegging. Lootenhulle 36 bij Jules De Meyer Aalter 25 in n Het Lam " Hansbeke 23 in t Gemeentehuis Landegem 19 bij Wed. De Vogelaere Vosselaere 12 in 't Gemeentehuis Nevele 14 n n Poeke 9 " " Meygem 9 " " Poesele 3 " 11 De Secretaris, De Voorzitter, A. Claeys. E. de Kerchove d'Ousselghem. I I . - COMICE BOTTELARE. — De heeren leden worden dringend uitgenoodigd tôt de algemeene vergadering, welke zal plaats hebben te Bottelare, in het gemeentehuis, op Zondag 14 Maart, om 4 ure namiddag (Duitsche tijd). Dagorde : 1. Verslag over de vorige vergadering; 2. Rekening van 1914; 3. Begrooting voor 1915. Verschillige belangrijke mededeelingen. Betaiing der jaarlijksche bijdragen. Voordracht door M. De Caluwe, Staatslandbouwkundige. ledereen weze op post. De Secretaris, De Voorzitter, Alf. Kielemoes. Ch. Jansens. DRINGEND BERICHT. Het Landbouwleven wordt voorloopig kosteloos ge-zonden aan de landbouwcomicen, evenals aan de land- en tuinbouwvereenigingen, gemeentebesturen, of aan andere belangsteliende inrichtingen en personen die er ons schrif-telijk de aanvraag van doen geworden. In 't begin kan rr.en echter niet op regelmatige verzending rekenen, gezien de veelvuldige bezwaren die er mêe gepaard gaan. De comicen, bonden en andere vereenigingen, alsook landbouwleeraren en onderwijzers kunnen wekelijks het blad ter drukkerij, Galgenberg, 21-23, of in den boek-handel Herckenrath, Veldstraat, 41, den vrijdag 00k in 't Landbouwershuis, Gouden Leeuwplaats, laten afhalen. De verzending kan 00k geschieden, langs den vveg door hun aan te duiden, per voerman of bode, bijvoorbeeld, terwijl de verzendingskosten altoos ten hunnen laste vallen. De comicen of andere landbouwvereenigingen die het blad voor al hunne leden regelmatig wenschen te ontvan-gen, kunnen voldoening bekomen, mits er de aanvraag van te doen en een geringe vergoeding te betalen. Men wordt dringend verzocht, zoo gauw mogelijk schrijtelijk te laten weten op welke wijze en waar men het blad zou laten afhalen, alsook hoeveel exemplaren men verlangt, op den voet van 5 tôt 15 per gemeente, volgens de omstandigheden. Bijzondere personen kunnen het blad bekomen tegen den abonnementsprijs. BERICHT. Aile vrijdagen, te 10 ure voormiddag stipt, openbare vergadering van landbouwers en andere belanghebbenden, in 't Landbouwershuis, Gouden Leeuwplaats. te Gent, onder voorzitterschap van den heer J. Maenhaut, Voor-zitter der Landbouwafdeeling van het Provinciaal Voedingscomiteit, bijgestaan door den heer P. De Caluwe, Staatslandbouwkundige, ls,g JAAR 4 MAART 1915 Nr 4

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes