t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

554 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 08 Fevrier. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Accès à 26 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ns0ks6k34z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3" JAAR 8 FEBRUARI 1917 Nr 6 'tLandbouwleven Opgaan der Landbouwafdeeliag m 'l Proviaciaa! Yoediiigskoiiteil m Oost-Ylaanderea. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDA0. Ailes w»t Bestuur ?n Redaktie van het blad betreft, rture mén 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegèlaten net vermelding van 't blad en den naam de's schrijver». Aile médedeëlingen, berichten, annoncen, enz., moeten itri laatste den Maandag avond ingezonden worden. Prijs van inschrijving : 3 frank voor België per jau. De boekwerken, waarvan men twée exempiarën aan de Redaktie stuurt, worden in het blad beoordeeld. Prijs der annoncen : de regél, 25 c.; de dubbele regel, 45 c. Bij herhaling, volgèns tarief. Grootte letters en gravurén volgens plaatsruirate. INHOUD. Officieele be.k^ridmakingcn : Straatverlichting : uitbreiding der verordening 61 Vliegeraanval uitgevoerd op de stad Gent ;.* * * ^ Gedorscht koren, meel, zemelen en brood : hoogstprijzen 61 Draadgeleidingen : veroorzaken van storingen 62 Berichten en mededeelingen • 62 Landbouwkrediet 63 Voedermiddelen en eetwaren : verdeeling 63 Voordrachten — 63 Verslag der wekelijksche landbouwvergadering 64 Fletcheren of spaarzaam eten 65 Wat ik over de melk wensch te vertellen. V (Vervolg) .... 65 Allerlei nieuws : Aflevering van vieeschmeel 67 Varkens die niet vooruit willen 67 Bevrozen aardappelen in de keuken 67 Bestrijding van steen- en stuifbrand bij tarwe en gerst .... 67 Koolrapen : planten of zaaien 67 Aanleggen van weiden in eene dekvrucht 67 Kalkbestrijkseî der fruitboomen 68 Erwtenkevers en gebruik van beschadigde erwten 68 Drinkbaar water 69 Bekendmakingen van wege de Duitsche Overheid. Uitbreiding der verordening van 23 No- vember 1916 (Verordeningsblad Nr 56, blz. 477-478. 1. Elke straatverlichting is verboden van af ! i uur s avonds. Dit slaat niet op de lampen welke zich aan de huizen der militaire besturen en politieburéelen bevinden. 2. Aile winkels en magazijnen moeten om 7 uur s avonds gesloten worden. Dit geldt niet voor dê apotheken. Voor de herbergen, koffiehuizen enz. blijft de bestem-aaing der verordening van 23 Novèmber 1916, cijfer 3, van kracht. 3. De binnenverlichting der winkels, handelshuizen en Kerbergen moët tôt het hoogstnoodige bezuinigd worden. Gedurige verlichting van gangen (corridors) en trappen is verboden; dit geldt niet voor huizen in welke militaire bureèlen of instellingen gehuisvest zijn. 4. Overtredingen worden volgens cijfer 5 der verordening van 23 November 1916 gestraft. 5. DezS verordening wordt op 1 Februari 1917 van kracht. E. H. O., dén 29 Januari 1917. Der Etappeninspektcur, v on Unger, Gonsral der Kaoallerie. Vliegeraanval uitgevoerd op de stad Gent. Aan den vliegeraanval uitgevoerd op de stad Gent door 2 vijandelijke vliegtuigen den 3 Februari 1917, zijn dS volgende personen ten offer gevallen : Dood : Karel Lippens, Plezantevest, 173 , 20 jaar oud; Sylvia Lippëns, id., 173, 31 jaar oud; Gekwetst : Germaine Lippens, Plezantevest, 173 , 29 jaar oud; Petrus Heckers, id., 161, 26 jaar oud; Pieter Rotsaert, Werkhuisstraat, 83, 41 jaar oud; Alfons Van Cauwenberghe, Moriaanstraat, 3, Gent-bruggë, 44 jaar oud. Door den vliegeraanval zijn er 10 huizen meer of min-der zwaar beschadigd geworden. Buitendien werd. eene Iedige trëkschuit door eene bom vernietigd en tôt zinken gebracht. Militaire schade werd niet berokkend. De bevolking wordt verzocht in- geval van nieuwe vlie-geraanvallen, seffëns aile lichten, ook in de woningen uit te doen. Verdere schikkingen zullen binnen kort bekend gemaakt worden. Gent, den 3 Februari 1917. Der Militaerische Polizeichef, Heitz, Major. j VERORDENINGEN UIT HET GENERAL-GOUVERNEMENT.(Niât geldig in hei etappengebied.) Hoogstprijzen van gedorscht koren, meel, zemelen en brood. Op grond mijner Verordening van 8 Juli 1916 betref-fen de Oogstkommissies, evenals der uitvoeringsbepalin-gen van 8 Juli 1916 tôt deze Verordening, heb ik, op voorstel der Centrale Oogstkommissie (Zentral-Ernte-Kommission), de hoogste prijzen voor den verkoop van gedorscht koren, meel, zemelen en brood voorshands als volgt vastgesteld, per 100 kilogr. : Voor tarwe uit stapelplaats of molen geleverd fr. 50,53 » rogge » » » » 28,45 » masteluin » » » » 29,98 » ongepelde spelt » » » 26,57 » tarwezemelen uit molen geleverd » 21,50 » tarwemeel aan bakkers of gebruikers gel. » 62,74 » roggemeel » » » » » 35,81 » masteluinmeel » » » » » 37,68 » tarwebrood aan gebruikers gelev., per kgr. » 0,54

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes