t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

1992 0
13 fevrier 1915
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 13 Fevrier. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Accès à 12 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/hq3rv0dw0p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

't sandbouwleven Orgaan der Landbouwafdeeling van 't Provinciaal Voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN ZATERDAG. Ailes wal Bestuur en Redactie van het blad betreft, sture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Aile mededeelingen, berichten, annoncen, enz., moeten ten laatste de.s dijnsdags, ingezonden worden. De boekwerken, waarvan men twee exemplaren aan de Redactie stuurt, worden in het blad beoordeeld. Prijs van inschrijving : 3 frank voor België per jaar, 'Prijs der annoncen : Kleine regel, 25 c. ; groote regel, 75 c. Groote letters en gravuren volgens plaatsruimte. Annoncen voor drie maanden geven recht op 10 t. h., voor zes maan-den op 20 t. h., en voor één jaar op 30 t. h. afslag. INHOUD. _ BERICHTEN. Berichten ....... 1 Woord vooraf. ...... 1 Officieele be\endma\ingen : Verkeer in t bezette land .... 2 » over de grenzen .... 2 » in t gebied der Etappen ... 4 Vergaderingen en politieke maatschappijen . 4 Proklamatie tegen weerbare personen . . 4 Prijsbepaling der Eetwaren .... 5 Veevoedering en gebrek aan krachtvoeder. 1. . 5 Kennisgeving ....... 8 Markten........ 8 DRINGEND BERICHT, Het Landbouwleven wordt voorloopig kosteloos ge-zonden aan de landbouwcomicen, evenals aan de land- en tuinbouwvereenigingen, gemeentebesturen, of aan andere belangstellende inrichtingen en personen die er ons schrif-telijk de aanvraag van doen geworden. In t begin kan men echter niet op regelmatige verzending rekenen, gezien de veelvuldige bezwaren die er mêe gepaard gaan. Daarom verzoeken wij aile belangstellenden, om me-dtdeeling van adressen Voor de verzendingen der verlang-de exemplaren, die natuuflijk voor iedere vereeniging in beperkt getal moeten blijven. De comicen, bonden en andere vereenigingen kunnen wekelijks het blad ter drukkerij of in t LandbouWershuis laten afhalen, maar de verzending kan ook geschieden, langs den weg door hun aan te duiden, terwijl de verzen-dingskosten altoos ten hunnen laste vallen. Bijzondere personen kunnen het blad bekomen tegen den abonnementsprijs. BERICHT, Aile vrijdagen, te 10 ure voormiddag stipt, openbare vergadering van landbouwers en andere belanghebbenden, in 't Landhouwershuis, Gouden Leeuwplaats. te Gent, onder voorzitterschap van den heer J. Maenhaut, Voor-zitter der Landbouwafdeeling van het Provinciaal Voe-dingscomiteit, bijgestaan door den heer P. De Caluwe, Staatslandbouwkundige. Op die vergaderingen worden de landbouwbelangen van den dag besproken en iedereen kan er mededeeling doen van zijne bevindmgen, of inlichtingen bekomen over de aangelegenheden van zijn bedrijf. Woord vooraf. Alhoewel de uitgave van een weekblad, hoofd-zakehjk gewijd aan de landbouwbelangen, in dë kommervolle dagen die we nu beleven, veel mëer bezwaren oplevert, dan in gewone tijdsomstandig-heden, toch zijn wij er van overtuigd, dat zulke on-derneming nu meer dan ooit in een wezenlijke be= hoefte kan voorzien. Op den buiten veel meer dan in stad, gevoelt men toch den drukkenden last vart den oorlog, t zij door gebrek aan voorraad, zoow'el in de keuken als in den stal, 't zij door allerlei op eischingen van \yege de bezetting of van de voorbij-trekkende legermachten, ofwel bij gebrek aan ken-nis der voorschriften en veftirdeningen, door de overheid uitgevaardigd, of door welke andere on-gewone gebeurtenissen, die de oorlog noodlottiger-wijze overal na zich sleept. Welnu, t is daarom ook meer dan ooit noodig iedereen op den buiten in te lichten en op de hoogte te houden, van ailes wat hij dienaangaande hoeft te weten en te beseffen,ten einde er zich naar te kunnen schikken en ten besté mogelijk betere tijden voor zijn lastig bedrijf te kunnen afwachten. Voor den landbouw is dit des te noodzakelijker, daar de geheele bevolking van het land ruimschoots voor haar onderhoud afhangt van den akkerbouw en de veeteelt, zoodat men al het mogelijke dient aan te wenden om,voor zooveel er de omstandigheden zich toe leenen, voor den toekomenden oogst te zorgen en tevens van onzen kostelijken veestapel te redden, wat er van gered kan worden. 't Landbouwleven zal er dan ook naar streven, door het afkondigen van de officiëele mededeelingen die voor de landelijke bevolking het meest be-lang opleveren, alsook door zijne bijdragen over bemesting, voedering en andere gewichtige vraag-stukken het landbouwbedrijf betreffende, iedereen nuttige inlichtingen te verschaffen, die in den dage-lijkschen omgang werkdadig toepassing kunnen 1 " JAAR 13 FEBRUÂRI 1915 N' 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes