t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

690831 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 23 Novembre. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Accès à 22 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7d2q52g445/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

215 JAAR 23 NOVEMBER 1916 N' 47 't Landbouwleven Orpan der Landbouwaldeeling van 'l Provinciaa! Voediiigskomiieil van Oost-Ylaanderen. VERSGHIJNENDE IEDEREN BONBERBAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, «ture men 21-23 Galgenbargstraat, Gent. Overnamé en vertaling dér artikelën slechts toegelaten met vermelding van t blad en den naam des schrijvers. Aile mededeelingen, berichten, annoncën, ënz., moeten ten laatstë den Maandag aoond ingezonden worden. Prijs van inschrijving : 3 frank voor België per j&aï. De boekwerkén, waarvan men twéc exemplaren aan d« Redaktie stuurt, worden in het blad beoordeeld. Prijs der annoncën : de regel, 25 c.; de dubbele regéS. 45 c. Bij herhaling, volgens tarief. Groote letters en gravuren volgens plaatsruimte. INHOUD. Officieeie be\endmak.ingen : Oudleder, lederafvallen en lijmleder : inbeslagneming .... 573 Gedorscht koren, meel, zemelen en brood : hoogstprijs .... 573 Zedenpolitiç te Antwerpen : uitbreiding 574 Aardappelen : verzekeren der bevoorrading 574 Boter : vaststelling hoogste prijs 574 Maten en gewichten : ambtelijke keqring 574 Duitsche en Vlaamsche taal : dienstbevel 574 Berichten en mededeelingen • • • 575 Turfstrooisel : aflevering 575 Zwavelzuren ammoniak : verdeehng 575 Hofbouwkrediet 575 Voordrachten 575 Verslag der wekelijksche landbouwvergadering 576 Voedermiddelen en eetwaren : verdeeling 576 De werkmansakker (10° veryolg) 577 Bewaring van aardappelen 578 A lieriez nieuws : £ Aflevering van vleeschmeel 579 Perelgerst, samenstelling 579 Inkuilen van groenvoeder 579 Mos op de fruitboomen 579 Scheldeslijk als landvette 579 Snoei der fruitboomen 580 Aardbeziën, soortenreinheid 560 Mos in grasperken 560 Slechte stalling en gebrekkige voedering 580 Veldproeven op potaschzouten 581 De ziekten der suikerbeeten 532 Mond- en klauwzeer in België 583 Buurtspoorwegen : Officieeie Uurtabel der Treinen 583 Bekendmakingen van wege de Duitsche Overheid. Verordening betreffende de in beslagne-ming van oudleder, lederafvallen en lijmleder.1. Gehael het oude leder en de • tôt vervaardiging van ledérwaren niet bruikbare léderafvallen alsook lijmleder, worden door deze in beslaggenomen. De verwerking, de handel in en het vervoer van oudlé-der, van de in lid l aangeduidé lederafvallen en van lijmleder zonder toëlating der Etappen-Inspektion (Wirt-schaftsausschuss) is verboden. « 2. Wie oudleder, de in cijfer 1 aangeduide lederafvallen of lijmleder in bewaring heeft, is vèrplicht de op 10 November 1916 voorhanden voorraden volgens soort en hoeveeiheden tôt 15 November 1916 met opgave van den eigenaar en de bewaarplaats aan dé bevoegde Orts-of Etappenkommandantuur schriftèlijk aan te geven. 3. De in beslaggenomen voorraden van oudleder, on-bruikbare ledërafvallen en lijmleder moeten op verzoek der Orts- of Etappênkommandanturen worden afgeleverd. 4. Met ten hoogste 3 jaar gevangenis en met geldboete tôt 50.000 mark of met e'ene dezer straffen wordt gestraft: 1) Wie zijne voorraden niet, niet stipt op tijd of onjuist aangeeft, 2) wie op verzoek zijne voorraden niet aflevert, 3) wie zonder toëlating oudleder, de in cijfer 1 aangeduide léderafvallen of lijmleder verwerkt, vervoert of ër-mede handel drijft. Elke poging ertoé is strafbaar. De voorraden tôt welke de overtreding betrekking heeft moeten vërbeurdverklaard worden. Zijn bevoegd de Duitsche militaire réchtbanken en militaire besturén. A. H. Q„ den 31 Oktober 1916. Der Oherbejehlshaher, Herzog AlBRECHT von WiiRTTEMBf.RG. VERORDENINGEN UIT HET GENERAL-GOUVERNEMENT. (Niet geldig in het etappengebied.) Hoogstprijzen van gedorscht koren, meel, zemelen en brood. Op grond mijner Verordening van 8 Juli 1916 betref-en de Oogstkommissies, evenals der uitvoeringsbepalin-;en van 8 Juli 1916 tôt deze Verordening, heb ik, op oorstel der Centrale Oogstkommissie (Zentral-Ernte-Commission), de hoogste prijzen voor den verkoop van ledorscht koren, meel, zemelen en brood voorshands als olgt vastgesteld, per 100 kilogr. : Voor tarwe uit stapelplaats of molen geleverd fr. 44,10 » rogge » » » » 28,47 » masteluin » » » » 29,65 » ongepelde spelt » » » 26,87 » tarwezemeien uit molen geleverd n 22,00 » masteluinzemelen » » » 20,00 » roggezemelen » » » 18,00 » tarwemeel aan bakkers of gebruikers gel. » 54,69 » roggemeel » » » » » 36,49 » masteluinmeel » » » » » 37,50 , » tarwebrood aan gebruikers gelev., per kgr. » 0,48 Deze hoogste prijzen worden op 15 November van kracht. Den Provincialen Oogstkommissies « Provinzial Ernte Kommissionen » wordt de bevoegdheid verîeend, voor de omschrijving van afzonderlijke gemeenten, op verzoek of na raadpleging van de burgemeesters, telkens eenen la-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection