Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

644940 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 02 Août. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Accès à 08 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2f7jq0v89j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

2457 Inzonderheid zaî op deze wijze uit de voor het eigen gebruik overtollige stapels der haverbezitters, door dwang voorzien worden in de belioeften van de kolenmijnen, van de inrichtingen tôt algemeen nut en van de vervoerondernemingen die voor het openbaar welzijn onontbeerlijk zijn, Artikel 5. Als hoogste p'ijs voor haver van goede, marktgeschikte hoedanigheid met een laagste gewicht van 44 kgr. per hektoliter, wordt een algemeene prijs van 33 frank vastgesteld. De prijs voor minderwaardige haver wordt, zoo noodig, op voorstel van een door den « Kreischef » aangestelden deskundige, overeenkomstig de mindere waarde lager gesteld. Artikel 6. Ten bate van den bezitter van het landbonwbedrijf worden, voor den tijd van 13 September 1916 af, de volgende hoeveelheden van de beslaglegging vrij verklaard : 1. als zaaigoed, 170 kgr. van de beste hoedanigheid en van eigene voortbrengst voor elke hektaar van zijn land, dat in 't jaar 1910 met haver was bezaaid. Voor het aanwenden van grootere hoeveelheden zaaihaver, het rnilen van zaaigoed of het aanschafi'en van vreemd zaaigoed op om 't even welke wijze, is de goedkeuring van den « Kreischef » der betrokken arrondissementen \ereisotit; 2. als voederhaver, 1500 gram per dag en per paard. Van de voederhaver mag maandelijks slechts één twaalfde van de hoeveelheid voor het gansehe jaar vervoederd worden. Dat rantsoen kan door den «Kreischef» verhoogd worden : \ oor gekeurde dekhengsten, voor mijnpaarden die onder den grond werken en voor zware in steengroeven en bosschen werkende paarden, evenals voor paarden, waarop entstof genomen wordt, tôt 5000 gram, voor andere zware trekpaarden, voor paarden die ten dienste van het algemeen welzijn gebruikt worden, zooals die der geneesheeren, vervoerondernemers, huurhouders, grootere verbruiksinrichtingen en en inrichtingen voor krengbenuttiging, evenals voor moeder- en teeltmerries, tôt 2500 gram. • Anderzijds kan voor paarden die een groot deel van het jaar op de weide loopen, het vrij te verklaren rantsoen door den « Kreischef » met één derde verminderd worden. 3. Van de haver die boven de volgens nrs 1 en 2,vrijverklaarde hoeveelheid overschiet, mag maandelijks één twaalfde verkocht worden, zooverre echter, tôt het einde der voorgaande maand, geen leveringen overeenkomstig artikel 4 verlangd werden. 4. Paardenbezitters, die hun noodige haver niet zelf voortbrengen, mogen niet meer vervoederen dan de in nr 2 bepaalde rantsoenen. Artikel 7. 1. Bij de aacstaande oogstschatting geeft elke landbouwer zijn vermoedelijken haveroogst aan. Met de ambtelijke korenkaart (« Inlichting ») ontvangt hij een mededeeling over de geheele hem toegekende hoeveelheid zaai- en voederhaver en over de overschie-tende hoeveelheid, die overeenkomstig de artikelen 4 en 6 te koop is te stellen. 2. De « Kreischefs » hebben het recht, door lasthebbers te alten tijde stalen te nemen, de herkomst van de haverleveringen te onder-zoeken en op elke wijze het noodige toezicht te voeren, opdat het voorgeschreven verbruikstwaalfde niet worde overschreden. Artikel 8. De burgemeesters zijn gehouden er over te waken, dat de landbouwers hunner gemeente binnen ééne maand niet meer dan het hun toegestane twaalfde vervoederen of verkoopen. Ieder verkooper van haver moct, onmiddellijk na den verkoop, de verkochte hoeveelheden bij den bevoegden burgemeester aangeven. De burgemeesters moeten den 1" van elke maand, den bevoegden « Kreischef » mededeelen, hoeveel van de maandelijksche twaalfden die in hun gemeente voor den verkoop werden vrijverklaard, verkocht is geworden. De « Kreischefs » moeten de juistheid dezer aangiften ondejjgoeken en over de haverstapels in de verschillende gemeenten boek houden. Artikel 9. De bepalingen dezer Verordening zijn ook van toepassing op de overblijvende havervoorraden uit den oogst van 1915. Deze over-schotten behooren tôt de te koop te stellen hoeveelheden. (Zie artikel 4, artikel 6, nr 3 en artikel 7, nr 1.) Artikel 10. Wie de bepal ngen dezer Verordening overtreedt, wordt met ten hoogste 5 jaar gevangenis of met ten hoogste 20.000 mark boete gestraft. Beide straffen kunnen tegelijk uitgesproken worden. Tevens kan, in de gevallen voorzien onder artikel 2, de haver verbeurd-verklaard worden. De verbeurdverklaarde haver wordt verkocht en de opbrengst er van voor liefdadige doeleinden afgestaan aan het Bood Kruis van Belgic. Artikel 11. Bevoegd tôt oordeelvellen zijn de Duitsche krijgsrechtbanken en de krijgsbevelhebjjers. Brussel, den 21" Juli 1916. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, €. C. VII. 6961. Generaloberst. * , ARRETE concernant l'utilisation économiquî de l'avoine. Article Ie'1'. L'avoine récoltée en 1916 dans le territoire du Gouvernement général en Belgique est saisie, dès l'instant où elle est fauchée, au prolil de la population civile et uniquement en vue de l'alimentation des animaux. I a saisie s'étend aussi à la paille. Après le battage, 11 saisie de la paille est levée. , Chaque exploitant agricole est .tenu de veiller à ce que son avoine soit récollée soigneusement,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Gent du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes