Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

516 0
01 septembre 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Septembre. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Accès à 24 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2r3nv9bq6r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

— 2 - Banque de Paris et des Pays-Bas te Brussel. Plaatsing onder dwangbeheer (Bekendmaking van 25. 2. 15), 209. Beambten (Belgische). Uitnoodiging tôt hernemen hunner werk-zaamheden (Kennisgeving van 4. 1. 15), 96. — Ambtsaanstelling (Verordening van 20. 5. 15), 558. Bedelaarsgestichten. Vaststelling van den onderhoudsprijs (Besluii van 15. 5. 15), 557. Beheer van het Département van uitgave der Société générale de Belgique (Voorschriften van 9.1. 15), 106-7. Beheerraadsleden Plicht van de B. der onder opzicht gepIaatsK onderneiningen of succursales van ondernemingen (Verordening van 26. il. 14), 49. Bekwaamheid voor het rechterambt moeten voorzitter en plaats-vervanger van het scheidsgerecht voor het vaststellen der tenge volge baldadigheden in gemeenten van België aangerich'e schade bezitten (Verordening van 5. 2. 15), 151. Belastingen. Verplichting der Belgische Banken tôt uitbetaling vooi het betalen van belastingen (Verordening van 25. 9. 14), 12. — Voortduren van het heffen der belastingen door het generaalgou-vernement (Bekendmaking van 12. 11. 14), 58. — Rechtstreek-sche en onrechtstreeksche belastingen. Inning van deze (Verordening van 25. 12. 14), 85. Belastingbijslag (Buitengewone). Aan de personeele belasting voor den Staat bijgevo«gd voor afwezige Belgen (Verordening van 16. 1. 15), 115. — Maatregelen tôt tenuitvoerleggen van 22. 2. 15), 268-9. Belastingen (Rechtstreeksche Belgische) voor den Staat, de provincie en de gemeente. Uitstel, gedeeltelijke betaling, geheele of gedeeltelijke kwijtschelding der belastingen (Verordening van 16. 1. 15), 125. Belastingplichtigen. Aangiften tôt de personeele belasting (Verordening van 10. 2. 15), 161. Belastingwet (Belgische). Geliig in het bij het generaalgouver-nement aangesloten Fransch grondgebied Givet-Fumay (Verordening van 51. 1. 15), 100. Benzine. Stof voor oorlogsbehoeften (Verordening van 26. 16. 14), 27. Benzine. Aangifte der voorraden (Verordening van 11. 12. 14), 79. Benzol. Stof v.ior oorlogsbehoeften (Verordening van 26.10.14), 27. — Aangifte der voorraden (Verordening van 11. 12. 14), 79. Berchem. Zedenpolitie (Verordening van 6. 5. 15), 504. Bergen. Zedenpolitie (Verordening van 6. 3.15), 304. Bergwerken. Z. Wet op den arbeid van vrouwen en kinderen (Bekend- v making van 15.12. 14), 68. Beroep. Verlenglng van termijn voor rechtshandelingen bestemd tôt het bewaren van beroep tôt 3. 9. 14 (Verordening van 10. 9. 14), 5. — Tôt 31. 10. 14 (Verordening van 23. 9. 14), 11. —Tôt 30. 11.14 (Verordening van 21. 10. 14), 25. — Tôt 31. 12. 14 (Verordening van 20.11.14), 45. — Tôt 31. 1.15 (Verordening van 18' 12. 14), 76. — Tôt 28. 2.15 (Verordening van 20.1.15), 124. — Tôt 31. 5.15 (Verordening van 20. 2. 15), 201. — Tôt 30. 4.15 (Verordening van 21. 3. 15), 319, Beroep tegen de politiebesluiten (Verordening van 5. 2. 15), 147. — Tegen vonnissen die de opgeloopen straf bepalen (Verordening van 5. 2. 15), 147. — Tegen maatregelen der zedenpolitie (Verordening van 3. 2.15), 160. Beroep tegen de vonnissen der scheidsgerechten voor huuraangelegenheden (Verordening van 10. 2. 15), 163. Beroep van een verstekvonnis door scheidsgerechten voor huuraangelegenheden (Vorordening van 10. 2. 15), 163/4. Beschermbeheer (Fransch). Z. Betalingsverbod tegenover Engeland en Frankrijk (Verordening van 5. 11. 14), 29. Beslagneming bij overtredingen tegen het verbod van ultvoer van paarden, enz. (Verordening van 30. 9. 15), 19. Bezoldigingen die builen toestemming van het Duitsch bestuur aan Belgische beambten door voormalige Belgische besturen uitbetaald worden (Kennisgeving van 4. 1. 15), 96. — Bij overtredingen tegen het verbod van uitvoer van voedingsmiddelen (Uitvoerverbod yan 27.12.14), 99. Besmettelijke longziekte (Algemeene beschikkingen van 15.12.14), 252. « Bespieding. (Bekendmaking van 6. 3. 15.), 356. Bestendige afVaardigingen. Goedkeuring van dezer besluiten. (Verordening van 3.12.14.). 61. — De bestendige afvaardigingen duiden een bijzitter van het scheidsgerecht aan voor het vaststellen der tengevolge van baldadigheden in gemeenten van België aangerichte schade (Verordening van 3. 2.15.), 132. Betaling van slachtvee met gereed geld door de troepen. (Besluiten van 1. 2. 15.), 256. Betalingsmiddel. Mark. Wettelijk betalingsmiddel in de bezette streken van België (Verordening van 3. 10. 14), 17. Betalingsverbod tegenover Engeland en Frankrijk (Verordening van 5.11.14), 29. — tegenover Rusland en Finland (Verordening van 28. il. 14), 58. Bevalling.—Z. Wet op den arbeid van vrouwen en kinderen (Bekendmaking van 15. 12. 14.), 68. Beverloo (Kamp van) De Kom mandant van Beverloo wordt met de gouverneurs gelijkgesteld (Verordening van 5. 2. 15), 148. Bewaarplaats der niet tôt vervulling hunner verplichtingen bestemde aktieven der onder toezicht gestelde banken of bankfirmas (Verordening van 18. 9. -14), 8. — Vrijmaking door inbewaargeving (Verordening van 3. 11. 14), 29-30. Bewaarplaats wordt aangeduid door den generaalcommissaris, voor de banken in België (Verordening van 18. 9. 14), 8. Bewijs van bedrijfsbelasting (Toestaan van een), onafhankelijk van het bewijs van naleving der Belgische Wetten en Veror-deningen op de militie en de burgerwacht (Verordening van 12. 12. 14), 74. Bewijs van het Département van uitgave der Société générale de Belgique (Voorschriften van 9. 1. 15.), 106. Bezittingen (Buitenlandsche BritscheV Verbod van betaling tegenover Engeland en Frankrijk. (Verordening van 5.11.14.), 29. Bijbladen aan het « Gesetz- und Verordnungsblatt of Nemen de plaats in der bijbladen aan het Belgisch Staatsblad ». Moniteur (Verordening van 25. 12. 14), 86. Bijzitters en bijzitters - plaatsvervangers der werkrech-tersraden blijven in ambt (Verordening van 3. 2. 15), 154. — Bijzitters der scheidsgerechten voor huuraangelegenheden. Onderrichtingen (Verordening van 10. 2. 15), 165. Byzondere commissarissen. Overdraging der bevoegdheden van den generaalcommissaris voor de banken in België aan eenen bijzonderen commissaris (Verordening van 18. 9. 14), 8. Bijzondere overeenkomsten nopens den wissel Duitsch Geld. Verbod. (Verordening van 15. 11. 14), 39. Blik. Stof voor oorlogsbehoeften (Verordening van 20. 12. 14), 86. Borgerhout. Zedenpolitie (Verordening van 6. 3. 15), 504. Borgstelling. Deponeeren eener Borgstelling door de onder toezicht geplaatste banken of bankfirmas (Verordening van 18. 9. 14), 7. Brabant. Voorzitter van het Burgerlijk Bestuur. Hoofd den zedenpolitie (Verordening van 5. 2. 15), 160. Brandvuur (Algemeene schikkingen van 15. 12. 14), 252. Brasschaet. Zedenpolitie (Verordening van 6. 3. 15), 504. Bressoux. Zedenpolitie (Verordening van 6. 3. 15), 504. Brons. Aangifte der voorraden (Verordening van 25. 1. 15), 127. Broodbakkerij en. Vermindering van het vervaardigen van fijn gebak (Verordening van 11. 1. 15), 11#. Brusssl. Zedenpolitie (Verordening van 5. 2. 15), 160. N Buitenland. Verbod aan banken en bankfirmas geld of hetzij welke waarden naar het vijandelijk buitenland te zenden (Verordenin» van 18. 9. 14), 8. Burgerlijk beheer. Oefent de censuur uit over drukwerk (Verordening van 13. 10. 14), 21. Burgerlijke beambten. Kwartierbeaorging aan burgerlijke beambten (Verordening van 5. 2. 15), 177.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Gent du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes