Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

263 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 17 Septembre. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Accès à 25 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/901zc7t92h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

/■ À Verordnungsblatt fur das ETAPPENGEBIET der IV. ARMEE Uitgegeven door de Etappen-Inspectie.Het blad verschijnt vol gens behoefte en is ter inzage bij ieder gemeentebestuur. Ook is het verkrijgbaar bij de Etap peu Inspectie, Zivilverwaltung, aan 20 Pfennig per enkel nnm-mer. VERORDENINGSBLAD voor het Etappengebied van het 4e Leger BULLETIN OFFICIEL DES ARRÊTÉS pour le rayon des Etapes de la 4me Armée Herausgegeben -von der Etappen Inspektion. Das Blatt erscheint nach Bedarf und liegt bei jedem Gemeindevorstand zur Ein-sicht oiTen, ist auch bei der Etappen-Inspektion, Zivilverwaltung, zn 20 Pfennig flir die Einzelnummer knuflich zu baben. Publié par l'Etappen-Inspec tiou. Ce bulletin paraît suivant besoin, et peut être consulté chez le préposé de chaque commune. Il s'obtient également à l'Inspection de l'Etape, Zivilverwaltung, moyennant 20 Pfennig par numéro. GENT. N° 6. 17. SEPTEMBER 1915. INHALT det No 6. — 45. Bekanntmachung betreffend Briefverkehr im Gebiet der 4 Armee, S. 64. — 46. Verordnung Wegen Abànderung der Verordnungen betreffend Zahlungsverbot gegen England, Frankreich, Russland und Finnland, S. 65. — 47. Verordnung betreffend die bel-gischen Gesetze und Verordnungen iiber die Miliz und die Qarde civique, S. 67. 48. Nachtrag zu den Verordnungen betreffend Ausfuhr-verbote (No 29 des Verordnungsbl.), S. 68. — 49. Verordnung betreffend den Vert^auf von Leinsaat, S. 68. 50. Bekanntmachung betreffend Transporterlaubnisscheine fur Flachs, Heede und Flachsabfàlle, S. 69. - 51. Bekanntmachung zur Verordnung iiber den Reiseverkehr (No 44 des Verordnungsbl.), S, 69. — 52. Nachtrag zur Verordnung betreffend Hôchstpreise vom 8. August No 31, S 70. INHOUD van No 6.— 45. Bekendmaking betreffende het brievenver\eer in het gehied van het 4 leger, bladz. 64. — 46. Verordening betref-fende de verandering der Verordeningen aangaande het verbod van helaling aan Engeland, Fran\rijk> Rusland en Finland, hladz. 65. — 47. Verordening betreffende de Belgische wetten en verordeningen aangaande de militie en burgerwacht, bladz. 67. 48. Bijvoegsel tôt verordeningen betreffende uitvozr verboden (No 29 Van het Verordeningsbl.), bladz. 68. — 49. Verordening betreffende den verkoop Van lijnzaad, bladz. 68. — 50. Bekendmaking betreffende toelatingsheioijzen voor het vervoeren van vlas, hennep alsook vlasafval, bladz. 69. — 51. Bekendmaking betreffende de verordening over het reisverkeer (No 44 van het Verordeningsbl.), bladz. 69. — 52. Bijvoegsel toi verordening betreffende bepaling der hoogste prijzen van 8 Augustus No 31, hladz. 70. CONTENU du No 6. — 45. Avis concernant la correspondance dans le rayon de la 4me armée, page 64. — 46. Arrêté concernant le changement des ordonnances décrétant l'interdiction d'effectuer des payements destinés au Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, à la France, la Russie et la Finlande, page 65.— 47. Arrêté concernant les lois et arrêtés belges au sujet de la milice et la garde civique, page 67. — 48. Ajouté aux arrêtés concernant l'interdiction d'exportation (No 29 du Bulletin officiel des arrêtés), page 68. — 49. Arrêté concernant la vente des graines de lin, page 68. — 50. Avis concernant les permis de transport pour lins, étoupes et déchets de lin, page 69. — 51 Avis^ se rapportant à l'arrêté concernant les voyages et la circulation (No 44 du Bulletin officiel des arrêtés), page 69. — 52. Ajouté à l'arrêté du 8 août, No 3/, concernant les prix maxima, p, 70. BEKANNTMACHUNG BbKAl\l\ 1 MA^ti UiVO betreffend Briefverkehr im Gebie der 4. Armee. 1m Anschluss an die Bekanntmachung des Oberbefehlshabers voir 6.7.15., Absatz 4 (Ver. Bl. S. 33; betreffend Briefverkehr im Gehiet de: 4. Armee wird bestimmt : Beansprucht der Briefschreiber eim Antwort, so hat er seinem Schreibei einen Zettel nach umstehenden Muster beizufiigen, nach dem be Adressierung und Absendung dei Antwortschreiben zu verfahren ist. Die Antwortschreiben werdei offen den Ortskommandanturen zuge schickt. Sie sind von ihnen nochmal zu priifen und danach den Adressa ten auszuhândigen. A.H. Qu. den 1. September 1915 v. S. d. A. O. K. 4. i. A. gez. v. ÛRODDECK, Generralmajor. Dtucketei v/m Ad. Hoste, G. m. b. H. Ge i 45. BEKENDMAKING t betreffende het brievenverkeer in het gebied van het 4 e leger. Met betrekking tôt de bekendmaking van het Opperkommando van , het veldleger 4, gedagteekend 6,7.15, lid 4, (Verordeningsbl. bladz. 33) betreffende het brievenveikeer binnen het gebied van het 4e leger wordt verordend : Indien de briefschrijver een ant-woord vraagt, moet hij aan zijn schrijven een briefje bijvoegen opge-maakt volgens het omstaand model, volgens wiens aard het adres en de ï verzending moeten gemaakt worden. De antwoordbrieven worden open aan de plaatselijke Kommandanturen gezonden. Ze zijn door deze nogmaals goed te keuren en vervolgens aan de bestemmelingen af te geven. A. H. Qu. den 1. September 1915. v. S. d. A. O. K. 4. i. A. gez. v. QRODDECK, Generalmajor. Dt. I 45. AVIS concernant la correspondance dans le rayon de la 4° armée. Référant à l'avis du Commandant en chef du 6.7.15 alinéa 4, (Bulletin des arrêtés, page 33) concernant la correspondance dans le rayon de la 4e armée, je prescris ce qui suit : Si 1 auteur d une lettre désire une réponse, il devra joindre à sa lettre un billet conçu comme ci-après, suivant lequel il doit être procédé en adressant et expédiant la réponse. Les réponses doivent être remises ouvertes aux commandantures des places. Elles seront vérifiées par les commandantures de nouveau et remises ensuite aux destinataires. A. H. Qu. le 1 septembre 1915. v. S. d. A. O. K. 4. i. A. gez. v. GKODDECK, Generalmajor.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Gent du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes