Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

812 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 17 Mars. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Accès à 02 mars 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/n29p26r067/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Voor Belgig 5 centiemen, voor Nederland 5 cent het nummer TIJETIENDl JAAm Dinsdag- 17 Maart 1914 30, St-Pieterstraat 30, Brussel ABONNEMENTEN: l jaar 6maand-Sm. België, vraehtvrij Ir. i 4,00 7,804,00 Nederland, » » 20,00 10,508,80 Anderelanden » 22,00 16,008,00 Men kan inschrijven op alle postkantoren De inscArtfvert voor een jaar (14 frank), hebben recht op eene gratis boéhenpremu en on geïllustreerd njehelifhsch bijvoegsel van $ blad*. floofdopsteller-Eigenaar: JUXiITTS HOSTE, BHUSBEL van BRUSSËElg VERSCHIJNT 7 MAAL" PER WEEK BEJSTTJXJI* BET EBDAOTIE i TELEFOOB MO Nr. 76 Dinsdag: 17 Maart 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel AANKONDIGINGEN- 4* Bladzijde, per kleine ref el e. « fr.0,50 •• Bladzijde ..... \£5,00 Rechterlijke eerherstellingen . >*,0ft Een Tsjeeksch Tooneelspel | DAGK1LAPPER Het denkmaal ter nagedachtenis van Leopold II. — De voorhandneming van Koning Alben, die 1O0.OO0 framik' senonk voor het denkmaal van Leopold II, is in den lande hooggewaardeerd geworden. Nu koning Aliwecht den wagen aan 't rollen bracht, zal de openbare insohrrjvimg spoedig vooruitgaan. Het zijn de voorzitters van Kamer en Senaat, die zich aan het «hoofd deir beweging zuitten stellen. Reeds hebben twee voorname personaliteiten, van Brussel zich bereid verklaard in te teekenen voor 50.000 frank elk. De Kamers zullen insgelijks opgeroepen worden een krediet te verleenen voor dit denkmaal, zooals gedaan werd voor het praalgebouiw, inde warande van Laken, aan den stichter van net vorstenhuis opgericht en voor hetwelk twee miiiioen werd toegestaan. De ingezamelde gelden zuilen toelaten iets grooTsch tot stand te brengen en onze beeldbouwers en bouwmeesters mogen dus van stonden aan hunne verbeelding laten werken, in t vooiruitzicnt van den wedstnrjd die voor de oprichting van het denkmaal zal uitgeschreven worden. 1 Vrije Wolken,, van Jaroslav Kvapil Het Nedierlandiseihi Tooneel van Gent, zoo \ iëfmoederlijk door de openbare inadhiteni be- ' an del d en soms zoo kleinzieili-g; dbor anibe- . lUillige kr-itiekers aangevallen, gaf dezen win- jtèr, jammer genoeg, voor hij na ledige zaden, teem reiciks ikunstventoondrijgen, die een on- | j^'igetelijken indruk hebben nagelaten en P aairop de' aandacht van het Vlaamsen©-Land iffoht gevestigd te warden. f/D'e reeks opiendle met « Jozef in Dbtham », ^eèn dei" seihoonste treurspelen van onzen gjoidi- dlelijiken Vondel1; daarna kwamen «De Va- K 'dei* »., 'het igeweldii'gf-tragisiphie, en onbaxmlhar- ligie tooneiedspej. van den genialen S'kiandiLnaaf , August Stiindiberg1 ; « Mo.raaJ », de fijn-saty- risciha kctmedüie van den Dudtschier Ludlwig Fxukl'a; Gle veelbesproken' erotische « Salomo » 'van den grooten rampzaligen Engiellslaben schrijver Oscar Wüdie; en nu onlangs bet d&cfoterJijfc-roimantiscih spel « Vrije Walken » van dien Tsjeek Jaroslav Kvapil. De reeks zal sluiten met een nieuw stuik van een onzer beste Vlaamschie tobneeJschrijjverS'. liedere dezer, Jkunstverttioondnigejn, (dfiei bewees over welke uitstekende krachten en begjaafdien kaïnstlecfil&ri ons dbor plberften én Meine mensethen verguisd Nationaal1Tbonéei beschikt, bracht dus als 't ware. aan ons Vlaamsen publiek de veropenbaring van een der groot© figuren uit die Europeesene letterkunde, en droeg dus het jhare bij tot die ideale Jrudtuu/ribeweiging, die aide en bijl machte is een materialistisch volk als het onze uit zijn min|dierwaafrdliig(e)n toestand amjhoogj ie heffen. Dei verjjooning van ie Vrije1Wolken » isvoor ons 'de veropenbaring geweest van zulkfijnzinnig en wonderbaar talent, dat Jheiti demoeite waard is er een poos bdji stil te houden..«?;£& Wie, onder het groote publiek, zetlfs'onder hen die»op een veelzijdige ontwikkeling bogen kunnen, en niet" onbekend zijn met den naam en het werk van die besten uit cle vreemdedelleitt-efjcundien, hiad' ooit dien exoffciscihien naam' Jaroslav. Kvapiü ge'hoord? Wie wist iets' van het bestaan- van dien grooten, teederen stemmingsdïcihter uit een ver, klein land, dat over geen wereldtaal beschiükfc en «hoegenaamd geen 'iol vervult opi De militaire Iichtstoeten. — Krachtens een ministerieelen omzendbrief zullen de avondwandelingen der troepen te Brussel hernomen worden op Zaterdag 21 Maart. Achtereen voltgens zullen zij geregeld plaatsen dero^en Zaterdag der hebben den eersten maand. Duur leven. - De groote bloemmolens laten vernemen dat ze die prijs van hun meel verboogen. De rijzing der prijzen is reeds ter beurs begonnen en men voorziet een voortdurende prijsverhooging, daar de graanoogst in Argentinië gedeeltelijk is mislukt. Bankpapier. — Meer en meer schijnt bankpapier ten onzent de plaats van de gemuntespeciën te "willen innemen.e Indjcrdaad, die-- gjerriindelde omzet van hetbankje van 20, die in 1900, slechts 87 1/2 millioen bereikte, is in 1913 geklommen tot 228 1/2millioen.**£&• Wat zal het worden wanneer men de bankjes van 5 fr die gereed liggen in de kassen der rijksbank, onder 't gemeen brengt ? ' Kwade vooruitzichten.- Uit de bekentenissen *.egd ter Kamer door minister Re™1-' dat de toestand in de KongoMonie* het Staatkundig tooneel? En toch is Kvapil een eerste-rangsfiguur in de Goed nieuws voor Blankenberghe. — Aan het ontwerp om de baan Brugge-Blanltenibea-g-he op. te blazen, sdhijnt bepaald verzaakt te zijn. Onze Tooneelkringen. _ «De Eendracht», van ^J^^Leir^eek^ ondei- vo-orzi.itt-ersoha.p van deia.h. E: Iünde.rmans, is.»-ih den eerewedstrijd der tooneeïmaatsehappij «De Moedertaal )., te MeCfceSlen, den eereprijs toegewezen met' algemeene stemmen,' Aan dtefce uitmuntende 'veireejiiging en aan haren knappen tiooneelmeesterAlbert' Hendrickx, onze hartelijkste gelukwensen* .teil-even, beslist onder de voorkampéirs van Üïet syrribolism. In « Vrije Wolken » treedt dit symiboilismi ijk op den voorgrond. In de zeven uitsluitend lyrische poëzie, die noig ibundels iem. Jland schonk, ligt een onuitputbaar rijke senat van SJavischie stemmingsbeelden, van het fijnst en teedleorst gjevoiel doorzdnderd en geadeld}. Zulk natuuirdichter en gevoejsmiensch is nij geblevep in zijn tooneel spelen, waaron- woifld/t de naar gelang 200 nierföge wat veel' is ■ en dat er' ■wieten; te vestigen. « Vrije Wolken » bekroond met den grooten leititerikiundigen prijs der Tsjeeksche Akademie voor Kunst en Wetenschap, werd voor het eerst opgevoerd in den Nationalien Schouwburg te Praag, opi io Deöember 1913, en zag in Dudtschiland 'het voetlicht den ion Februari 1905 in den hertogeilijkén Schouwburg te Gofcha. De rSTederlandsche Schioiuwbujrig van Gent geniePde eer, voor bet elerst dit wondermooie stuk in België te nebben doen kennen. Kva.pi'S draagt « Vrije WoXkën » aan zijne vrouw op — wier beeld wij in de tooneetspeelsteir -Maja terugtvinden — in een ontroerendrmooi sonnet, dat ik 'hier gaarne ganschi wilde -overschirijiven, en aldus begint: Diep in uw ziel ken ik vernorgen wegen. 'Daar groeit en kiemt het, schoon in plechtig [zwijgen... Een (vogel1zingt eeni lied, en ruischend stijgen... Uw droomen op, één ibonte Tli-ndierzegen... voegt het bïaöl stemmingsvouüe stuk, waarin enkeili vijf perso| nen oiptroden en waarvan dje» dirie bedrijven spelen in Ébetzelfde eenvoudag dekoirt, de stille, weemoiedigsahoone tuin van een eenzame 'bfuitenpastoir^i. De goede," eenvauidfrgje, diepvrome moieder Kocianova 'heeft, toen haar eenig geliefd) kind Peter gjevaarlijk ziek was, voor Gojd de plechtige belofte afgeiegjdl dat naar zoon prifester worden zou indien ibiji genezen moent. En Peter genas.Hij voilbiengt — gewoon als hij ïs steeds in allies zijn' moeder, diej ^hdj aanbidt, te gehoorzamien — gelaten den wil der oude vrouw, gaat naar het Seminarie en wordt student in die fchéoilogjie. Hiji is haast dertig. Nog éen jaar, en dan is hij. priester. Maar op een zonnigen zomternamadidlag in de vakantie, zijn laatste, ontaioet hij in den tuin der pastorij van zijn oom,' den grijtzen, edelen priester Jan Matous, bij. wien hij met zijn moeder inwoont, een speed'kamajraadje uit zijn zonnige kinderjaren, van wien bij dolveel gehouden had, thans de. tooneelspeelster Maja Zemanova. N"a jaren afscheid voelen zij zich weer onweerstaanbaar tot elkaar aangetrokken. Peter voelt, als Mj| met haar spredkit, dat er in zijn. oor hart iets nieuws en wonderschoons aan 't bloeien is. Maja wijst hem op de «Vrije Wolken» boven hun hoofd, die los van hemel en aarde, gaan naar- het onbekendie, meedragend in hun vlucht het eeuwig heimwee van het aardisehe' menschenkind. Zijn 'hart ontwaakt, hij- bemint Maja en will "bet geestelijk leven vaarwel zeggen. Maar hef is Maja, na eien gesprek met den. edelen, en ïffici-?ele Onze.:, beroemdheden? _ zeer bezorgd om w l P^^lj^t e nenblijvende gedenkenis van hun persoonitg e achter te laten, hadden de beS«d5Sh ^rnv^-^eteien in den gemeente-, M^'f?! S^GilVs-op-Brussei, een fabrikant van kmemafilms belast een tooneelrtje op te vangen ■van^e zitting des gemeenteraads. Dit moest StgI^5^ g6^:ure 1- endevroede vaderen SSkfö I?^1^e^e fe^d hun paaschlas u&t-le n1( ipten t?b0d6nz\cm+mt*~'*^. FRANKRIJK Oudheidkundige ontdekkingen SSei?? le!" ^^rdoor minister Renkin, blijkt. ^SrSêtTrl kwikkeSli ï£ mKonS^olonie> weinig ^er- thans vertoeft aan den stand van het||giLACTOGEN : (MELKMEEL) Het aanleggen van spoorwegen zal eene uitgave vergen van ruim 600 millioen f rank-en met ae andere iinantiëele moeilijkheden hinkt dn«Aan den stand van het « Melkmeel » werd dat onze kolonie, pas zes jaar oud zich ™n de minister ontvangen door den h. H. Le- mogen verheugen in het bezit (i) eèner o.nen c-lercq, nij veraar te Aalist. De h. Hellbeputte bare schuld, die het milliard frank nabil komti' herinnert zich den bijyal, 0p de laatste ten- • Parijs, 16 Maart. — Opgravingen werden op een bijzonder landgoed nabij Lenglan gedaan, te Chatillon, en brachten een Gallisch-Róni'éinsche villa aan 't licht.. In een der kamers trof men op 60 centimeter diepte, een dertigtal mensohengeraamten aan. Tevens vond men muntstukken met den beeldenaar van Antonijn en M arkus-Aure 1 i us. vol fijn en ó. gevoe'1, vol teedere stemming, vol 'heimwee naar net onbereikbaar-schoone, de eeuwigheid en het eindelooze, een brok van de zuiverste en veihevenste poëzie oren, rampspoed geboren! Het borstbeeld aan W. stead Naar het « Vaderland » vemeekifc, zou het borstbeeld van den vredesapostel W, Stead (bij de Titanicramp omgekomen) op 15 April a.s. in het Vredespaleis te 's Gravenhagé worden onthuld. Op zoek naar een erfgenaam JBeu nietaJledaagsch bericht is voorwaar dat de Duitedbe politie den erfgenaam van een fortuin van 1 1/2 millioen mark opzocht. Die erfgenaam is' zekere Otto B-randt, geboren in Duitsehland, doch die het grootst© dee] van zijn leven in Nederland 'sleet. Hij studeerde namelijk te Maastricht, toog op 20-jarigen leeftijd Th Indischen dienst en keerde in 1909, na tal van wederwaardigjheden, terug in Noderlandsch-Lionburg waar hij., naar men vermoedt, in de kolenmijnen bij Heerlen werk heeft gezocht. Sindsdien is men zijn spoor kwijt. De man is 36 jaar oud, 1.70 m. groot, blond van haar met blauwe oogen, tamelijk langen neus en nogal breeden mond. Het Albaneesche Wespennest De opstandsbeweging in Epirus Athene, 16 Maart. — De blokkeering van Santi-Quaranta duurt voort,.wijl de wederaan-stelling van de G-rieksche overheden bij de opstandelingen op verzet stuit. RUSLAND Eené va Isoh muntars ben de voor het gerecht- Warsohau. 15 Maart. — In de hoofdstad van Russisch Polen begftnf weldra een opzienbarend nrooes tegen 74 valsdhe munters, dtie te Nizza, te Wansghiau en in Siberië valische bankboljet-tein/vsreprieiddeni. Het .proces z.a/1 ongeveer drie maanden duren. Want'-voÓ3?id)i|t proces.zijn niet minder dan 1,000 getuigen '0ipgér©%eH/. De voorloopige regeering van Epirus heeft een algemeene lidhüng uitgeroepen welke, naar het heet, boven verwachtanig -beantwoord wordt; de Epiroten stroomen in massa naar het Hoofdkwartier Dwitsani, nabij Argyrokastro. Deze troepen, waarvan een groot deel door een diensttijd in Griekenland op voortreffelijke wijze is voorbereid, zijn bestemd voor de verdedoiginig der Noordergrens. Tegenwoordig beduidt zich daar reeds een sterk vrijAvilligerskorps. Bij Nüwitza, in de nabijheid' v'aii ÖiJima.r&,' liad een eerste treffen plaats tuséonen Chimarioten en Albjaneez-en. Na een gevecht van iverscheidene uren, werden de Albanoezen, ondanks bun overmaont, teruggeslagen. ITALIË Nieuwe postzegels AUSTRALIË DE KABINETSKRISiS Een ministerie Salandra Home, 16 Maart. — Nadat de gewezen anilnAster Sonnino er voor hedamkt heeft, een nieuw kabinet samen te stellfen^ heeft Tie afgevaardigde Antonio Salandra deze opdracht aanvaard. Zoo het Sattandra gelukt een ministerie onder zijne leiding samen te stellen, dan euMen naar allen semjn eenage

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes