Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

896 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 14 Fevrier. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/p843r0qt25/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Voor Belgig 5 centiemen, voor ledeïlaad 5 cent liet nummer floofdopsteller-Eigenaar: JT7LXT73 HOSTE, BBUSBSb VIJFTIENDE JAAR! Zaterdag: 14 Februari 1914 30, St-Pieterstraat 30, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand3 m. België, vrachtvrij h, 14,00 7,504,00 Nederland, > > 20,03 10,508,80 Andere landen > 22,00 16,008,00 Men kan inschrijven op alle postkantoren De inschrijvers voor een jaar (14 tranlt), keiben recht op eene gratis boekenpremte en een geïllustreerd meheligTuch bijvoegsel van 8 blad*. Vlaamse van BRUSSEL- verschijnt 7 MAAL PER WEEK SESTTTTJOR EN BED AOTIB i TELEFOON MO Nr. 45 Zaterdag: 14 Februari 1914 80, Sf "Pieterstraat, 30, Brussel AANKONDIGINGEN 4* Bladzijde, per kleine ref el «, . *,0# In 't lager onderwijs. — De volgende benoemtngen en bevorderingen zijn gedaan. De heer Van der Wallen, kantonale opziener te Brussel, ANTWERPSCHE KRONIJK Het Geboortehuis van een Tberoemden Tcondichter Van onzen berichtoevp.r Antwoord op eene vraag. ter vervanging van Van Autenboer, op- wordt hoofdopziener h. Du Bosch. De h. den vervangt te Brussel den heer ziener te Bruj Van der Wallen. De h. Goutincx, opziener te Dixmuide, wordt verplaatst naar Brugge en vervangen door den h. Dochy, onderwijzer te Stadiën. Heeds zeer geruimen tijd stemde de gemeenteiaad een krediet, voor het oprichten van barai.t'jnetalien en een stachtjotkaal voor de afgef-loofde nwjnpaarden, die hier uit Engeland worden overgezonden Deze inrichtingen moesten opgericht worden op de Scheldekaai, nabij de aanlegplaats. 'tien koiifrater zou willen weten, wanneer van d.t krediet gebruik gemaakt zal worden. Zoo wij goed ingelicht zijn, zal dat geheureu zoodra de hoogere overheid hare goedkeuring gegeven zal hebben, alsook de plaats' aange- 'dtedv waar deze inrichtingen mogen gebouwd sche "ifffj^^zien j!i]n worden. (Conferentie der Jonge Balie. DS WONING WAARIN HOBERT SCHUMANN HET LEVENSLICHT ZAG Het. geboortehuis van Robert Schumann te Zwickau werd met afbraak bedreigd. De gemeenteraad van Zwickau heeft het tegen den prijs van 165,000 mark aangekocht om het in te richten tot een museum, waarin allerlei herinneringen aan Robert Schumann zullen vereenigd worden. Een dergelijke daad getuigt van de groote vereering, welke men in Duitsehland voor beroemde kunstenaars overheeft'. RUSLAND De nieuwe hoofdminister Naar aanleiding van de benoeming van den nieuwen hoofdminister verneelmit de « Kölnische Zeitumg » udtjSt-PeteTsburg): De^ benoeming van Goiremikin tot hoofdminister zonder portefeuille heeft beteekenis, .omdat daardoor aan de Rijiksdtoema het toezicht op de uitvoerende maoht wordt onttrokken. Er hearscht dan ook zekere opwinding over deze benoeming, düe men zelfs een «staatsgreep» noemt. Naar 't heet doet Goiremikin, die zeer be- vriend,,jis met^o^IJartwig, den gezant te. J3el!gilidb>-.-•,^^it•,^^#;om•.;'hem . "tot minister van f^^.ISehianidsèhfê -'zaken"'benoemd tie' -krijgen en " er bestaa karis&t hem dit 'zal gelukken. Vijf menschen levend verbrand ' Helsingfoas, 13 Febr. —■ Tijdens een brand van een godshuis in de parochie Hilonrantsi zijn vijf menschen levend verbrand, terwijl een'is verdwenen. Verscheidene anderen hebben zware brandwonden bekomen. Tentoonstelling van Pasteibakkers te Brussel. — De Vereeniging van Pasteibakkersbazen van België richt in Mei aanstaande in de zalen der Groote Harmonie te Brussel, onder hooge 3:500 tot 4,500 frank op. Een Fransch-Spaansche spoorweg Limoges, 13 Febr. — « La France Militaire » 'meldt dat de overeenkomst'voor het aanleggen van den spoorweg Tangiers-Fez in Marokko thans voor goed gesloten is. De Fransche en Spaansche Kamers zullen bet ontwerp eerlang ter goedkeuring ontvangen. De bouw en de exploitatie zijn toevertrouwd aan de Franseb-Marokkaansche maatschappij te Madrid. Ben Fransch-Spaansche Jeiend IsTvan eenJaJerbesten invloed, tolijke-i^ "tezijn. «Minnespel» is het stuik dat in oneen Schouwburg, ongeveer ee nachttal jaren geld-den, onder üleiTvan «Zijn Speelgoed"» bij eenige zeldzame fijnproevers wiarmen bijval, ge-. Koninklijk Konservatorium liet tweede aibonnemenskonceirti, vastgesteldop tl Februari (Zaterdag voor .karnaval; zal .gegeven worden met :1e medeiwémking van Ed.Deru, viodoTÜst der Koningin.n5f Ojp het programma :.J.-S. Bach : Concerto in E rlur, liet dei de kon eert /Zaterdag voor PalmzoUr d«ag)''Za'l gansch gewijd zijn aan Schumann. liet konceii-tó- in A jnoll, voor piano, zal uitgevoerd worden door M. André De Vaere, laureaat' van het befluvaa.mheidsdïlploma in het Brusselsrih' Konservatorium: de koren en het orkest, onder de leiding van Emiel Mathieu, zi/len net .eerste deel van- heit «Oratorio en Pe- Evenals vorige jaren worden door de Groe- bm.gerwaoht aan Maandag 23 Februari en Zoii- Bank van eersten' aanleg te Antwerpen, de heer das; 1' Maart (Ka-njavaldagen) uifatap-pen inge- Mr Sydney Buxton Mr Sydney Buxton, tot dusverre Britsch minister van liandel, is benoemd tot goeverneur- generaal van Zuid-Afrika.,i - beroepen is, en van den h. Sauwen, ont Hoewel «ulfcs gelogenstraft wordt, lijdt het *»^ 0™a«v.. toch geen twijfel dat het ontslag van lord Gladstone in verband &aat met de gebeurtenissen tijdens en na de jongst^ ^taking m Zuid- Nog over Huisvaders M nederland .n de diamantnijverheid te Amsterdam De reenten van den huisvader moeten geeerbaedSgdl wonden! Dat klinkit zoo senoon... plechtig zelfs... en 't is een thema voor verschalende lange bdtoogen. .. De huisvader. .. D'ait woord irtiischt door onze Statenzaal en -het klinkt op d!e, rneetipgen, De daling van het cijfer der werklodzen in de ■ ddamantnijverheid te Amsterdam W^m aanhouden. De vorige week daalde het bijna met 500, thans is het weer met bijna 400 verminderd, n.l. van 3872 tot 3487. Staking van veemarbeiders te ,Rotterdam De arbeiders (natiewerkers) van het Bloumhoedenveem te Rotterdam zijn in staking ge- het prijkt in die ver" slagen der dagbladen, 't gaan om loonsverhooging. De firma hoeft een a's op duizenden lippen... Maar wies zijn die huisvaders ? *** ligt 300-tal onderkruipers uit Duitsehland laten komen. Nu ik dut neerschrijf k bet Zondagavond!. En mijn gedachten vliegen htö&n> naar kleine stations in Vlaanderen... Ik zie de sombere wachtzalen, gevuld1met stoere mannen, rieeds eer de rustdag ten eindle. is, in fluwieelen broek en werkvest... Sommigen hebben hun gereedsohap tegen den muur gezet.:■ Er zijn ook vrouwen en kinderen inrZondagsgewaadi. .. — Dag va diere! klinkt het overal... Maar de deur wordt «geopend! en de portier kondigt den trein aan... Welk eén geroezemoes, een getier en geschreeuw 1 Afscheidskire-ten toch... De wachtkamer Loopt leeg! dè| mannen en jongelingen staan op 't perron-... Vrouwen en kinderen, voor wie een toegangpikaartje van vijf centen nog te dluur kost, snellen naar buiten en verdringen elkaar voor die geteerde palen, d!ie den spoorweg afsluiten. Moeders steken hun kinderen omhoog en Juidler klinkt het!: — Dag vader, dlag vadere! En de mannen komen nog eens tot aan | schutsel, de ruwe kerels zijn teer in ditoogenblik, want ze weten het, ze staan vooreen week van gevaren en ze beminnen tochook hun vrouw en kinderen, ai moeten zeer van geseheiden leven...3J&' De trein stormt binnen... de wielen knareeis op de rails... portieren vliegen open, en de tpednwachter jaagt de bende naar binnen bij lotigenooten... — Fini! En 't gevaarte rolt voort 3 ze zijmWeetf weg tot Zaterdag... dfe: mannen vanVlaanderen, weg naar de grondlwerken teBrussel:, naar de mijnen van r t zwarte land,naar kal'kovens en fabrieken... En droevig keeren moeders en kinderen Van welk gehalte deze zijn blijkt wel daar-, uit dat tegen den leider van den troep pro-cesverbaal moest worden opgemaakt wegens vernieling in de spoorweg wagons gedurende de reis aangericht. Drama in Den HaagEene buffetjuffrouw te 's Gravenhageheeft Donderdagavond vier of vijf schotengelost op een heer, die met haar betrekkingenhad onderhouden, doch'haar in den Jaatstentijd in den steek had gelaten. De man is nietgevaarlijk gekwetst. Na haar daad volbrachtte hébben., kreeg het meisje een zenuwtoevalen werd overgebracht naar het politiebureelaan de Archimedes straat. >~m+m~-e kanten tot gevolg had. De leeuw stelde zich hoegenaamd niet boosaardig of dreigend aan en wandelde rond, doch niemand durfde naderen, tot op zeker oogenblik een politieagent verscheidene revolverschoten op het dier loste en het neervelde. Juist op'dat oogenblik kwamen knechten van Bidel toegel o open, om den leeuw terug te drijven. Het was te laat : hij was dood ! Dit einde is het eenig merkelijk verschil met het feit van Eisene, dat minder bloedig is afgeloopen. De verlichtingkolommen aan de statie. Dinsdag had ten Stadhuize de openbare aanbesteding plaats voor het in brons gieten dier verbindingskolommen, ter vervanging der afzichtelijke twee masten, die sedert jaren het zoo schoone Statieplein ontsieren. Er waren verscheidene aanbiediigingen, waarvan de laagste, gedaan door het huis Albers,van Antwerpen, beliep tot 17,800 fr. en dehoogste, door het huis Verbeys, van Schaarbeek, tot 29,950 Jjkfcse*»*! • Het verschil .is' nog- al aanzienlijk. >♦—■

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes