Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1542 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 17 Mars. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qb9v11x34r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

-Pf t*> !!ï — . __,ï -, __ il '-. A.AM 4 «4 KPWW"ll TIJFTIENDï JAAfl Dirtsdag 17 Maart 1914 30, Sî-Pieterstraat, 80, Brnss ABONNEMENTEN : 1 jaar 6 maand S e Belgig, vrachtvr\j îr. î 4,00 7,50 4,0 Nedcrland, » » 20.04 10,30 5,S Andtrelandcn » 32,00 16,00 8,0 Hen kan inschrijven op aile postkantorot Dt inschrijven voor een jaar ( t4L Iran heèben recht op une gratis boékenpr&mtc en ftîllustrctrd tveUlifksch àijvocgtel van S liait» Vlaamsche Gazet i y ' ' ij Nr. 76 Dinsdlag' 17 IVSaart 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brnss ÀANKONDIGINGEN M Bladzijde, per kleine rej«l . . . ir. 0,5 l< Bladiijde . . i 1,0 J« Bladiijde -s Ir. * m » 5,0 Reehterlijke eerherstelliDi«n . » *,0 fioofdopsteller-Eigeniir : JTTr.IXJS HOBTE, BRUË van BRUSSEL ucoe^ui imt i tut ai nrro \*/ccrl BBSTXJUH S2ST REDA.OT: Freinai *®n Een Tsjeeksch Tooneelspel " Vrije Wolken,, van Jaroslav Kvap Het Nederlandschi Toorueel van» Gent, zc stiefmoederlijk door de openhaie madhten tx handeld en soms zco kleirizietlig. dtoor onlbe nuillige kritiekers aangeva.llen, vgaf dezeni wir ter, j airmiier genoeg, voor bijna ledigs zaïler een, récits ikunstve rtooningen, die tien 01 vergetelijikem indruik hébbsn nagelatan e: waarap do aandacht van het Viaiarnsclbe! l-an* d'ient gevestiigid te warden. De reeks opende met « Jazef in Dbthan x een der schœnste treurspeien van onzen goc dlelijiken Vondlel' ; diaaxna kwamien « De Va der », 'het geweldi'g-tragische cm» onbarmhiai tige tooneialspel van den. genialen S'kiandiinaaf Auguste Strindberg ; « Mo>raa] », de fàjm-saty risciha kcmediiie van den Duatschier Lu'diwi Fuild'a : die veeJbésx^roikein erotiscbe « Salom.4 van die n grooten ramipzaligen Enge'sohe: sahrijver O'scar Wilde 3 en nu- onlangs he dlichiteriijik-romantisdh spel « Vrije Waliken van d!en Tsjeek Jarostav Kvapil. De reek zal "Silniten met een niemv stuk van een onze beste Vlaamschie tooneel schràjjvers. Ii&diere dlezeir ikunjs,tvertooning)2jn, |dtiei be wees c.ver welke uitstefkende kraohten en Ix gaafdlem kunstleifieri ans dioior plberften ei feleine menscihen verguisd NationaaJi Toonee beschikt, bracht dus ails ;t ware aani on VLaamsch publieik de veropenbaring van ee: der groote figuiren uit die Europeescihe lettei kuinde, en dlroeg d'us het ihare bij tôt di' id'eale kultuu/rbeweiging, d'ie aileen bij; mac.h te is een materialistisch volk als het onze ui zijin miinjiierwaaiT'digiefn toestandl omiluoiogt t( ineffen. De; verfcconing van te Vrije Walkeau » i: voor ons dis veropenbaring geweest van zuJl fijmzinnig en wonderbaar talent, dat Ihieb d< moeite waïaixi' is er een poos bij; stil te 'boiu. den. Wie, onder hèt groote pub'lieik, zeilfs onde ihen die op een veelzijdige ontwikikelâng bo gen kumnen, en nâeî oinbekendl zijn mieit dei naam en het weiik vari die bestén uit cfe vreem de tettencundieffi, hiad doit dien exoftischer naam Jaroslav Kvapil gehoordl ? Wie wist iets van het bestaan van diiei grooten, teed'eren stemmingsdicihter uit eei ver, klein land, dat over geëin wereldltaal be scihiilkt ein ihoeigelnaamdi geem iiod vervult o[ het Staatkunddg tooneel? En toicih» is Kvapil een eerste-rangsfiguu in die kunstbe\veg?ng van zijn land. Hij is no£ jong. In 1868 te Chuidémcj in.Rohemen ge boren, scihaarde hij ziclh door zijn eerste poëtiscTne voortbrengseîen, die ai d'adeljijik d( bdofte biraoht en van een toekomend rijik dich tei'Jeven, besiist onder de voorkampers vai the t symbolism. Zn - -Vrijj1 rllr wmboJisn: nog duidielijk op (den voorgrond. In de zever bundels uitsluitend lyrische poëzàe, die iLvapil tôt hecien aan d'à Jiteratuur van zij-r -land scihomk, Ligt een onuitpiutbaar rijike ischa van S.laviscihe stemmingsbeelden, van he fijmst en teedlerst gevoiel dooi'zdnderdi ein .ge adeld!. Zuilk natuuirdichter en gevoetlsmensol is ihij gebleven in zijn tooneelspelen, -w-aarom-der de sprook j e st ragedâe « P.rincezna Pampe Jiska » en « Vrije Woiken » hem voor goiec de deuren der Tsjeekscihe Sdhouwbiuirge^ Openden de hem een roemvollen \\ eg, ooi-naar het literaire Duitschiland', baandlen. Of ihet oogenblik is dieze sc'hoone, fljnbesnaarde dlichter bestuurder van d'en Tsjeekschen Na tionaleji SchouwbuiTg te Fraag, een belangrij-1 en' 'hooigstaiand Kimstinsutuiut, d'at in dieze laatste jaren, onder Kvaprl's bezdeilde leiding. de aandacht van den vreemde op zich. heef weten te vestigen. « Vrije Wolken » bekroond1 met den groo ten lettertkluodigen prijs der Tsjee'ksche Aka demie voor Kunst en Wetenschap, werd voo: het eeirst opgevoerd in den Nationalei Schouwburg te. Praag, op 10 December 1913 en zag in Duiitscthiland 'het voetliicihit den io1 Februari 1905 in den hertogelijken Scihouw bung te Gotha. De Nederlandscihe Scboiuw buing van Gen-t genieT"de eer, voor biei efers dit wonder-moo'ie stuk in België te hebber doen kennen. Kvaipil! draagt « Vrije Wolken » aan zijnx vrouw op — wier beeld wij. in de tooneel' speelster Mâja teruigvinden — in een ont roerendrmooi sonnet, dat ilk hier gaarne gansch wilde cverschrijvem, en aldus begint Diep in uw z.i-efl ken ik vei-tovgen wegen. Daar groeit en kiemt liet, schoon in plechtij [zAvijgen.. Een iT0ge«l' zingt- een lied, en ruischond stijgen.. Uw duoomen op, één bonté vlinderzegen... Er is zoo weinig uiterlijfe gebeuiren in di stemmingsvoMe stuk, vvaarin enkeli vijf perso nen optreden en waarvan die dirie bedirijvei spelen in ihetzelfdie eeiwoudâg dekoirt, de stil le, Aveamoedig-scboone tuin van een eenzam( buitenp'astoirîj. De ^oede, eenvouicigie, diep vrome mcieder ICociânovâ 'heeft, toeni tuaa, eenig geliefd kind Peter gievaarlijk ziek was voor Gojd de p'iechitige beJofte afgeilegdl d'à haar zoon priç'ster worden zoui indîien hij: ge nezen mocht. En Peter genas.Hiji voilbrengt -gewoon als hy îs steeds in ailes ziijn moeder die -'hij aanbidlt, te gehoorzamen — geJatei den wil dieo* oode vrouivv, gaat naar het Se minarie en "\vordt student in die théologie. Hi is ihaast dertig. Nog éen jaar, en dan is hî priester. Maa.r op een zonnigen zomernamiddlag ii de vakantie, zijn laatste, ontmoet hij in dei tuin der pastorij van zijn 00m, den grijzen edelen priester Jan Matous, bij wien .hdji me zijn moieder imvoont, een speefl'kamarhadj< uit zijn zonnige kinderjairen, van wien hij doil ypel gehouden .had, thans de tooneelspeelste Mâja Zemanovâ. Na ja.ren afscheid voelei zij zichi weer onweerstaanbaar tôt elkaar aan getrokken. Peter vce.lt, als hlijj met Chaa, spreelkit, ' da.t er in zijn cor hait iets nieuiws ei womdersdhoons aan 't bloeien is. Mâja wij.s hem op de a Vrije Wolken» boven hun toofd dlie los van hemel en aarde, gaan naar he onbekende, meedragend, in hun vluehit he eewvig heimwee van het aardsche menschen kind. Zijn hart ontwaakt, h.ij bemint Mâja e: wiil het geestelijk leven vaarwel .zeggen. Maa het is Mâja, na een.gesprek met den edel'en me n s eheil ijk- so/hioonen ouden dorpspastoc die het noohitans betwijfelt of zijn neef we.l waTe liefdie \-ooir zijn ambt gevoelît, diuddieli ■ I geworden dat het voor Peter te laat is c zich nog een menschwaarcliig bestaan brit1 0 den ge:--stelijken staat te \-eroveren, en zij voeit tevens intuïtief c'at hij, sinds vele jan geesteJij.k gekweJd en ged'ruikt door zijn or geving. nooit meer een waarMjlk^ vrij; man z kunnen worden. Maar vooiraj de ontzettende smart der o 1 de moeder, — die thans ziek te bedi ligt, -^ bij 't vernemen van "t gùddeloios besluit vt haar zcîon, ontroert haar onzegge;lijik ciri bren ' liaar er tœ, zichi op te offeren, wanit zij oc heeft Peter lief. Zij gaat tôt het uiterste om hem van zij " voornemen te dcen afzien, zij sieurt haar c > gen eer cbor de modder en breekt genadeloc " al de teederste snaren van haar naar liefc 5 dt>rstend haut. Todb aarzelt Peter nog, t' 8 hij eensk'aps, van uit de pastoriji, de zwakk 11 klagende stem zijner zieke moeder hoort, d t hem rcept. Peter voelt, dat hij, 'hder m n on\"erbreeikbare banden ^gakluisterdl is. Ii 5 zal zich onderwerpen. r In Het d'erde bedrijf nemen zij voor altij van elikander afscheid. Peter keert naar h< " Seminarie terug en zal priester worden. Zij moeder is uitzinnig van Mreugde. En \ioor 1 laatst kijkt hij naar de vrije wolken bove ^ zijn hoofd, die heengaan naar liet onbekei 5 de, dat hem voor eeuiwig onberei'kbaar'- \ e n 1 geworden is. - Het h allés zoo eenvbudig en echit, ze ï stil en ingjetqgen én weemoecig-sohioon ails, c " geesiten en de (harten der naïeve natuiurmei t schen, die Jiijk geiheimzinnig? d'roiomtfigure : geruisc:hloos in dezé dne bediiijven aan 01 voorbijgaan, met rondom zic'h de mystiscb ' atmcsfeer van dat eenzame. verlafen d'orpi i het groote, mysterievolle Bohemerwoud. 5 In deze «Vrije Wolken », vo'il innige, diep " zielstragi-ciÎG, klopt het Aveemœ'dig hait de onyerbasteirde B'ciheems.che natufurpoëzie, he naïef-eenvoudlg maar groot-menschelijik ha: ' van verrukkelijk-ongecom,piliceerd:e natuir h mensohen als deze ecrhit lyriscfhe diahter Jr • rosi a v Kvapil, een verre •sn tocih1 zco nau' J aan onze teigen Vlaamsche natuurdiohtei verwante kunstbrcedèr, en wonderhaar oni b roart ons dit neo»-romantischi-s;yiniboilisch toc k neelspel vcd natuurdrang, vol fijn en die ' gevoe1;, vol teedere stemming, vol oeimwe 1 naar het onbe rei'kb a ai* -sçhoone, de eeujwic heid en hat eïndelooze, een brok van de zu. verste en verihevenste poëzie op het toonee 3 belichaamd1, zoo teer en fijn, dht het haa^ " met met woorden te b'enaderen is. Vc'or ons, zoogenaamd vrije Vlaminiger : die dageiijks in onzen strijd belemmerd wo d'en door .een gémis aan wortejvaste kuiltuui ■ zijn deze «Vrije Wolken» 00k nog als een aai doenJdjke grçet van het verre Tsjeeksch broi ' derwlk, dat ©ver» a 's \\ ii maar met mee ' moed en met meer fierheid . dan ons lamlei ! dig ras, strijdt voor zelfbestaan en eige k selhoone 'besahiaving.~ Hier past nog een woord van dartk aan de : Bestuurder van ons .Nederlandsoh Toonee ' den heer Arth. Hendrickx, en aan den ve " taier en tooneelileider, den h». Arie Van de Heuvel, aan wier moediig en verstandig initi; ' tief wij. de kennismaking met dit toonee.hver ' van atferelerstla schoonheid te dlanken. het 1 ben. • Richard de Cneudt. NEDERL A N D Indië verloren, rarnpspoetî geboren D'it is de titel van een vlugschrift, opgeste] door jhr. Dr Sandberg, met het doel Nedeiiand ; aandacht te vestigen op het groote belang va Indië voor het moederland en derhalve 00k c de noodzakelijkheid door een krachtige verd diging, het beihoud van Nederlandsch-Indië 1 " veirzekeren. Aan het slot zegt de solrrijyer : , Ons nationaal verniogen is in Indische zakc be>legd, voor de voLgende bedvagen : I Kulturen 606,763,000 gnl'de] ' Mijinbouw 151,000,000 » Banken 147,750,000 » Spoor- en tramwegen (par- tikuliere) 93,355,000 » J Scheepraart 89,457,000 » II Hande 1 s-adlministratie kan- toren, enz. 75,548,000 » Totaal 1,163,873,0001 » De tegenwoordige beiirswaarde daarvan is o: ■ geveer .tweeduizendi millioen!! :: ~ 'Htet Nederlandsch nationa-al vermogen, is di . rechtstreeks :bij Indië betrokken voor een b< d'rag van omtrent twee d'uizend millioen ! (H< igeheele nationale vermogen wordlb op 5 1/2 mi , liard of vijf en een lialf dozijn.' miilioen guldt ' gesohat 1) SdhrijvGT besluit daaruit dat, moest Nede ' land in een oorlog zijn en daaruit- het verli van Indië \yoorxspruiten, een groot deel van < Nedei'landsche 'bevollkiaicr d'aardoor in- de die • ste ellende zou gedompeld "word'en. Waaruit < ■ nuchtere wèrkelijklieid' blijkt van Jiet rijmpje b Indië vei-'kuren, rampspoed geboren! Het borstbeeid aan W. bvead Naar het « Vadefland » verneei/it, zou lu borstbeeid van den vredesapostel \V. Stead (b " do Titanic-ra.mp omgekomen) op 15 April a.s. : het Vredespaleis te 's Gravenhage worden on huld. Op zoek naar een erfgenaam Een niet-aliedaagsch bericht is voorwaar d; ' de Duitsdhe politie den erfgenaam van een fo - tuin van 1 1/2 millioen mark opzocht. D'ie er , genaam is z' kere Otto Brandt, gebi>ren L Duitsehland, doc'li die het grootste deel 've zijn leven in Nederland sleet. Hij studeerde n " melijk te Maastricht, toog- op 20-jarigen lec ji tijd Tn Indischen dienst en keerde in 1909, 1 j, tal Tan wederwaardigjheden, terug in Node landsch-Limburg waar hij, naar men vermocd in do kolenmijnen bij Heerlen werk heeft g 1 zocht. Sindsd.ien is men zijn spoor kwijt. I 1 man is 36 jaar oud, 1.70 m. groot, blond vi } haar met blauwe oogen, tamelijk langen ne (. en nogal bree<len mond. : TFALLË ' DE KABINETSKR1SIS Een mïnisterie Salandra Puome, 16 Maart. — Nadat de gcwezen rain» 1 ter Son ni no er vocnr bedan'kx .heeft j een nier I kabinet sa mon te s teille 11, heeft de sifgeVaardi t die Antonio Salandra dieze opdracht aa.nvaar Zoo het Salandra gelukt een ministerie o ' der zijne leiding samen te ste lien, dan ztflL ^ naar allen seraijn een/ige der aigetreden min: t ter? er zitting in nemen. AJgemeen veirwacht men dat Salandra ste .j nen zou op een overwegend liberale meexdt heid, mot een lichte neiging naar rechts • r .met vol'ledige uitsilluiting van de uiterste li , kerz/ijde. f; EN G ELAN!) !ER?CHE ZELFRËGEER1NG Een rede van min; ste r Churchiîl 'n Londen. J6 Ivlaart. — Sir V,: inston Churoh ^ de Engelsci o minister van Zeewezen, iiiicld (. jn xereii te Brai'fcrd eene rede, waari<n i? i j o. Cl_ zegde : j a Minister Ascuith s vcorstel, in zakc de v a' hc-uding van Uiî.ter tegenove.- Home RuJe, een gioote stap vcorwaants, dcch 1 et ; il' x- lioofdzaak ook de laalistc toegeving >.ijn, die _ regeermg doen kan en doen wil. Hoc is ©tel dat de ceints Engelsche soldaat, die door e n orangist aangevallen of gedood wprdt, d>e a; leiding zal zijn cot zulke iosketening der woe k van lut Eàgelsolio volk, dat de tories (union ten) zich die nauwelijks voorsteJlen, een lcsl tening, die de grondslagen van den Staat z f11 zwaar bewegen zal. Men moet- zicli echfcer de i- de bedveiigiiigen der l'htersche lieden r.det lat )S beïnvloeden en lic\v cr inedeworken om. d'e krac [e der wot «en de orde te handhaven. » :t Zoncîerlinge betooging der stemrSchtfeeks -• in eene kerk ie Londen, 16 Maart. — Verleden naoht gav =t de stemreehtfëeksen zich «oiver aan een' nieti ji sooi-tige betooging. Zij drongen inderdaad1 de hoofdkerk te Birmingham, en begonnen muren, pijlers, planken, predikstoel, enz. d versieren met opschriften in witte verf, < ^ sohriftên waardoor het stemrecht voor do vr< ,-j wén werd geëischt, evenals liet ei.nde der ai ,, thode, aângewénd om de geyahgen stemrecl •- feeksen met geweld te voeden. Op den planta n vloer der saleristij werd derwijze aan do gecs 1. lijkheid do plicht opgëlegd de zaak dei* ki e rechtvrouwèn te steusnen. De.katliedraal was 's avonds 0111 acht mur { sloten .geworden. M^n denkt dat een der si 0 fragetten zich 's nachts heeft laten opsluiten < 'e de sakristijdeur te open'en aan haar medieplk L_ t-igen, die toen met borstels en verfipotten b: nenslopen. Daar de kerk 's nachts veii'Lc n blijft. konden de vi'oinvtjes naar hartelust w< iS ken. e Ten ens meldt men dat de kerkdieiiGt gestoo n werd in velerlei tempels te Glasgow, Yor B'rigton en elders. er FRANKRÏJK Oudheidkundige ontdekkingen Parijs, 16 Maart. — Opgravingen Averden een bijzonder landgoed nabij Lenglan gedaa - te CMtillon, èn brachteh een Gallisch-Rome: v sche villa aan 't licht In een der kamers ti s men op 60 centimeter diepte, een dertigtal me sohengeraamten aan. Tevens vond men mui stukken met den beeldenaar van Antomjn - Markus-Aurelius. p In een ander gedeelte der villa wendlen e e geraainte, brons\ver)<en en petten aangetroffe Tevens meldt men uit Reims dat aardewi kers te Pont-Favérger, tijdens opgravingc i- een Romein&ch kerkliof aan 't licht brachte 4 Daarin bevonden zich verscheidene grafvaze t die menschelijke overblijfsels inliielden. I kerkhof bevindt zich nabij een kamp, wa; over César in zijn « kommentariën » spreekt >> Smokkelgoed aan boord van een Belgisch sch Reims, 16 Maart. — Tijdens onzoekingen a 1- boord van een Belgisch schip, dat in de hav van Loure lag gemeerd, werd beslag gele op 15,00 kiio's y^'smolskekle tabak, welke vc r Reims was bestemd. Het onderzoek woi l- vôortgezet. n Stoutmoedige diefstal te Parijs Parijs, 15 Maart. — Een stoutmoedige braak werd te Parijs, ten nadëele van een ; welier, gepleegd. Zes spiegelruiten van de; > magazijnen aan het boulevard des Italiens, \v den 's nachts verbrijzeld en al wat zich aan n uitstalling bevond, A\ erd geetolen. De uaarde der gëstolen voorwerpen bedraz ' meer dan honderd duizend frank. Het tempeest aan de Bretoensche kust ,r Parijs, 16 Maart. — Het tempeest blijft w den langs de Bretoensche kust. Versoheide stoombooten, die vertrekken&gereed stondn - moesten naar de haven van Brest terugkeen Te Granville, waar de storm met de sprint samenviel, werd groote schade aan strand bouwen veroorzaakt. Stukken meteelwerk w den door de baren afgeslagen ec meters a t geslingerd. • De zee staat overal * hol. Men vreeet vc rampen. 1 DÛÏTSCHLAND ;e ^ Krijgstoebereidselen aan de Belgische grei u De « Koilnische Zoitung » spreekt het 1 rioht tégeri, ais zou het Duitsche legerkor ! gelegen in de steden van het Rijndail, zicih 1 genoeg op voet van oorlog bevindén. In geen enkël garnizoen van het Rijndal ook maar eenig waipen nagenoeg op oorlogsitec te gebracht. Inschepingsmaneuvers zijn vo< zoover het blad -\veet, niet uitigevoerd. Of dit voor jaar een a.fdeeling ruiterij met berec artillerie en hulptroepen in het kanip te El» horn zullen aankomen, is niet bekend, m£ hoogst twijfelachtig, daar het aclitste leg j. korps dit jaar aan de keizermaneuvers de neemt en de ruiterij-divisie, die aan liet ko: ,s wordt toegevoegd, eerst kort voor het begin < keizermaneuvers pleegt te worden aangewezi ?.t. Tegen het tweegevechi 1- Berlijn, 16 Maart. — De Duitsche Bond tel n het tweegevecht kondigt een helangrijke sta tiek af, .waaruit blijkt dat er in Duitsehland, r- dens het ja.ar 1913, ongeveer 1419 tweegeveoh îs plaatfc. haaden. 8:^8 dezer werden door solda te> relever d. Bedoelde statistiek deelt eveneens 1 p- de, dat 14 der vechters scho-lieren waren ^ le ongeveer twaaljarigen leeftijd. Dynamietpatroon ontpJoft Twee doeden en vier gswonden Berlijn, 15 M iart — In eene groeve, bij K sel, ging een dynamietpatroon te vroeg af. . y werklieden werden gewond. waarvan twee k n nad: en overleden. t- Drie kinderen in een brand omgekomei Berlijn. 16 Maart. — Zondag ontstond m VVasen. in Pommercn, brand op een bui! ^ goed. Drie aanpalende buizen werden door r- vuur angetast. In een dezer bevonden zich c f- jonge k: rider en. Deze konden niet worden ge in en slechts later, toen de brand gebluaoht w n vend men hunne verk'oolde Ujkjes. I R("slTM) Eene valschmuntersb©nde voor het gerec Warsoh.au,. 15 Maart. — Tn de hoofdstad ^ 'e Russiéch Polen begint weil'djraeen opziembarf in procès tegen 74 valsnhe- munters, <tie te Ni? ,s te Warsefoau en in Sibstrië vaLsche bank(l>il ten. verspT'eiddfin. Met procès zai- omg'eveer ( ~ maandën dm*en. Want voor diiit procès zijn 1 minder dan 1,000 getuigen 'Gipgeroepen;. AUSTRALIE" Treinbotsing. — Veertien dooden w Londen, 16 Ma.airt. — Uit Sydiney melidt n Z- dat., tengevo'ge'van den mist, een reizigenstii cl* door de .lekomoli'cf van een^ koopwarentn n" aan de statie van Exet (riietLW Zuid - Wa 'n werd aangereden. Veertien peirsonen werden s" den slag gedood1'; idlrie anderen werden zw igiewomd. u" Onder de dooden -beviindt zich eene g an s ,r" -familiè : een vader, vergezeld van zijn < m kinderen, lîeerde met hes lijk zijner vrouw, n_ zich in een kist bevond, naar zijn gelboortek terug. 1W, r^OOTO TiA\TDTîOTTWWEFJ\ TE BRUSSEL 315- .. 7 ___ IN L)t ltmuunsicui.iriiioi.nr t li- Het b«zoek van Minister Helleputte "i GisteT, Zondag, y-erd de tentoonsteiling di ij._ bezocht .loo.r' p&rsonen afg'okomen uit aile h l.en van hot land : verschillencle talCTi en a r.i gBwc.s'îspi'aken Koti men eir .hooren. Ij Het was geen dag waarop de Brussela. ' als lijdvaMrijf, een paar uurtjes in de t«ntoi stellin.g kwam kuieiren, maax wel de d'ag < landbouwers uit de proymole, die, na zo vuidig onderzoek en lange uitleggmgen, t rijké, ia zeei' îaJcijke aankoopen deden met 1 oog op de landbouwwerken der aanstaan lente , ' De heer Minister van Landbouw, Helleput die rond i uur ter tentoonstelling aangel men woSi waar hij door het inriohtend ko r teit €.ntv&ngen en begroet werd, taegen a; nf" stonds met een bezoek .aan de verschttlen stands, bjj verscheiidene waarvan hij zloh lai -n durig o|)hiekl en zich omtrent aBerlel zali m inliichten? liet. n. ' i . FIRIvSA MÉLOTTE, VAN GEMBLOERS "H-j Aan dbn stand der ploegen Mélotte v n> ' Gembloe^s, wordt de mlniôtef ontvangen d( >tt,den heer Vllred Mélotte, den invoerder van Lr"1 nijverheids-fabrikatie van den ploeg. Men kent liet belangrijke der nieuwe nijv heid, aan welke deze vervaardiging de vlu ip 1 gegeven|heef-t, sedert ltet brevet van den h in Mélotte jvoor het vôôrstel met regeling di en liefboom vervallen is. rr(i De inibister laat dan ook niet na op dit : ^ te wijzett als een hulde aan de waaade en dt nuttige 4er uitvinding van hem dien hij noer «de vcLtfci van den Belgisch en ploeg n. Levendig stélde hij )>elang in de uitleggin} n_ welke de lieer Mélotte hem gaf over de opi gende • verbeteringen welke zijne werktuij ondergaan hobben, de voimaakte ploegen ar_ tha.ns tentoQngesteld zijn. « De lange lijst van de landen welke ze a genomen hebben, heeft hij rezegd, is een wijs voor evenveel overwi.nningen van < ploeg Mélotte, dien men — uit nationale eig liefde — thans «de Belgisohe nleeg» noem *** De- ne HET BELGISCHE STUDIEBUREEL :?• Het Belgische bu^eel van studie betretJei de meststoHén, 17a Vredestraat, te Brussel, 'een welgelukte stand ingericht heeft, is buit pr j gewoon b'Dlartgwekkend. Behalve zeor leer.r Sr" | lichtbeelden, verzamelingen en grafische vc Slcllinsen, hemerkt men proeven op haver sierpkinten, o» algeméenë wij?.e de werk dei scheikundige meststùffen aanduidende, op zeer. bijzondere wijze den gelukkigen vloed aantoonende van de potassium-mests teit on den groei (1er planten. Het Bureel ii»een reeds sedert talrijke ja gevestigd organisme, en dat werkelijke di eten aan den landbouw bewezen heeft door ,e" inrichten van konferentiën, het aanleggen ' P8' proefvelden en het verspreiden van vlugsçh ia" ten, handelende over het gebruik der schelli - dige meststoffen. ,ls De h. Helleputte heeft deri bestuurder ' het Belgische bureel van studie betreffende meststoffen levendig gelukgewenscht met ; m belangwékkende en zoo schoone deelneminj en m- »*» frr DE ONTROOMER PERSOONS el- Zooals ied'er jaar is het de ontroomer T 'PS soons van Thildonek, welke in aile opzicli ter den eersten rang bekjeedi in de tehtoonstelli ». Schoone machines, praichtige uitstalling. De h. minister Helleputte stélde er prijs 'en den h. Alfons Persoons warni geluk te w tis- 6chen, en zeide dat het hem een waaj- gei tij- gen deed, de firma Persoons van jaar tôt j ; mûûii /in n-.opr in bln'pi te •/ i p n t.opnemen. u u i.. ri Lniiuuuu ** v» c n ix ■ uiucri KANTOOR VAN UiTGELEZEN Uk LANDBOUWZADEN >e- He De minister van landbouw bezocht met groote belangstel.ling de standen 4, 5, 6 en 19 van xr, de firma Schepkens, van Gembloers, (kantoor ,n! van uitgelezen 1 andbouwzaden) welke, gelijk ter men ziet, ruim vertegenwoordigd is. D'it huis, [•g- hetwelk aan den Belgischen landbouw zijn al- vermaard « prachtzaad » levert, biedt deze iet lente de uitgelezen « Maxime « aan, die steeds de het maximum verzekeren van opbrengst en hoedanigheid. te, Het huis Schepkens, in 1855 opgericht, houdt ;o- zich met aile landibouwzaden onledig. Het ni- voorziet al de groote uitbatingen des lands. m- De h. Schepkens ontvanigt de gelukwenschen de van den minister, die zijn bezoek vocirtzet en ig. thans vertoeft aan den stand van het en LACTOGÈN " (MELKMEEL) Aan den staiid van het « Melkmeel » werd de minister omitvangen door den h. H. Le-clercq, nijveraair te Aalst. De h. Helleputte herinnert zich den bij val, op de laatste ten-, toonstellingen, van dit door onze landbouwers zoo zeer gewaardeerde voeder. De behaalde bekronrngen waarboirigen aan het Melkmeel „ een steedis toenemend verbruik. o I Zeer werd opgemerkt dat de h. Helleputte ^ den h. Leclercq herhaaldelijk gelukwensohtte j0T met zijn prod-ukt het Lactoijcne (Melkmeel). . ., ««* eit ^ NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ DER VGORMALIGE ETABLISSEMENTEN 'eP «ALBARET» >■01- ^e.n Het zijn de ver tegen woardigers, de hh. Ga-d'ie piiaumont en E. Kerckvooude, die de bezoe-kers aan den stand der Etablissementen Al-bar et ontvangen. ,B'e" Met belangstelling bezichtigt de h. Helile-le putte een lichte dorschmachine van zeer groo-,en" te opbirengst, een lokomcbiel èn een verbeter-L * den mot or, alsmedè een nieuwe stroo- en voe-raadjepers, do eerste m België Ingevoerd. \de clat FIRMA P. VAN DE PUTTE : Cie en- De kenners bewonderen, ter tentoonstelling ,or" van Landbouwmachienen, in het Jubeiparti, .en de praehtige ontiioomers, dorschmaohienen en ln® tuimelkarns, van de firma P. Van de Putte ,on en Cie te Eekloo. A.1 deze maohienen veneeni-,1IJ" gen, aan eene kloeke en weibegrepen'oonstruc-1,0 tie, een zeldzame fijnheid van bouw, die het oog hekoort. De bezoekers kunnen ze niet ge-ran noeg loven, en zijn eentparig om te verklareri (% dat in betrekkelijk korten tijd deze vooruit-"et strevende firma een eerste plaats heeit inge-nemen op het gebied der land'bouwmachienen. ™" Ook wordt de voortbrengst dezer modelfatriel! un" naar aile deelen der vereld verzonden. In te-genstrijd met het spreekiwoard : « geen sant in ,ajn eigen land», hebben de ontroomers, dorsch-.. machienen en tuimelkarns van cïe Putte en Cie, r1J11 te Eekloo, de goedkeuring weggedragen van allen die zich in België met d'en voqruitgang van landbouw en melknijverheid bezighouden. Dit bevestigde, bij zijn bezoek, Zaigi-dag, de heer Minister, die zijne gelukwenschen ult-.er. drulrte aan de firma Van de Putte en Cie, en teT^ haar veel vooirspoed wenschte. ng. • •• op BEZOEK VAN DEN KONINC en- air Tegen a. s. Donderdag wordt het bezoek aangekondigd van Z. M. den Koning. ten an AMERIKA as- o îe® DE MEXIKAANSCHE KRISIS ort De tegenover elkander staande strijdkrachter [bij De « Frankfuirtier Zeàtiung » ontvangt var en- haar bericht.gever te New-York een.ige opga het, ven omtrent de strijdikrachten, waarove: rie Huerta en de opstandelingen bescihikken. Bel red derzijds wordt de sterkte der troepen schro as' meiijk overdreven. In werkeiMjkheid tellen dt : regeeringstroepen slechts een 40,000 man, dit j der opstandelingen ongeveer 30€0 meer. Huer ! ta's troepen zijn echter veel beter bewapenc ! en hebben uitstekend geschut. ht Huerta heeft nog steeds met gebrek aar •nn geld te kampen. Hij heeft thans de baake.i tf ind Mexico doen weten dat zij hem over de eerst za, vb'. gende drie maand en 40 tôt 58 millio en moe jet- ten voorschie-ten. Hij zal hun het bedrag te rie ruigbetalen uit de heffing van een buitengc ûet wone inkomsfteii- en vermogensbelasting. De banken hebben verklaard, dat zij nde bij mac'nte zijn het geld te leveren. c JAPAN ien . x . ein 1[n Eene aardbeving verwekt instortingen van huizen oii l'okio, 16 Maart. — Een aardbeving is t aar Akiti voorgekomen, hoofdstad der provinci van denzelfden naam. Men heeft zes sch'okke che gevoeld, die meer dan een uur duurden. [rie* De aardbeving heeft een groote opschuddin dat onder de in won ers verwekt. Eenige huizen zij md ingestort. Of er slachtoffers zijn, weet men ne niet. MBJi.m- rrrTr II ■ Het Albaneesche Wespennest De opstandsbeweging in Epirus Athene, 16 Maart. — De blokkeering van 1 Santi-Quaranta duoirt voort, wijl de weder-aan-stelling van de Grieksche overheden bij de op-_ standelingen op verzet etuit. De voorloopige régeering van Epirus heert een algemeene liehting uitgeroepen welke, naar ' het lieet, boven verwaehtdng béant woord wordt; " de Epiroten stroomen in massa naar het hoofd-' kwartier Dwitsani, nabij Argyrokastro. Deze ; troepen, waarvan een groot deel door een dienst-- tijd in Griekenland op voortreffelijko wiize is [ voorhereid, zijn bestemd voor de verdedigiiiig der Noordergrens. Tegenwoordig bevindt zich daar reeds een sterk rrijwilligerskorps. 1 Bij Niwitza, in de nabijheid van Ohimara, had een eerste treffen plaats tussohen Chima-" rioten en Albaneezen. îva een gevecht van iver- ■ scheklene uren, werden de Albaneezen, ondanks ■ hun overmacht, teruggeslagen. Nieuwe postzegels . Athene, 16 Maart. — De voorloopige regee-rin^ van Epirus heeft bijzondere postzegels in omloop gebracht. Voorloopig zijn er alleen mn 1 10 en 25 lepta uitgegeven. Op deze zegels is een Epirotischen krijger afgebeeld. De gevangen Nederlandsche officeren Een telegram uit Athene meldt dat liet Al baneesche opstandelingen, voormalige aanhan gers van Kssad-Pasja, zijn, die do twee Neder landsehe officieren te Starowo hebben gevangea e genomen. n De inrichting der Albaneesche rijkswacht te Skoetari g Skoetari, 16 Maart. — Twee Nederlandsch n officieren, majoor Kroon en kapitein Fabiue g zijn hier gisteren aangekomen om de rijkswach in te richten. DAGKLAPPER Het denkmaal ter nagedachtenis van Leo-pold SI. — De voorhandneming van Koning Albert, die 100.000 frank sohonk voor het denkmaal van Leopold II, is in den lande hoogge-kvaardeerd geworden. Nu koning Albrecht den wagen aan 't rollen bracht. zal de openbare insohrijving spoedig vooruitgaan. Het zijn de voorzitters van Ka-mer en Senaat, die zich aan het hoofd deir be-weging zuLlen stellen. Reeds hebben twee voorname personaliteiteiï van Brussel zich bereid verklaard in te teeke-nen voor 50.000 frank elk. De Kamers zullen insgelijks opgeroepen werden een krediet tè verleenen voor dit denkmaal,. zooals gedaan werd voor het praalgebouw, in de warande van Lal<en, aan den stiohter van het vorstenhuis opgericht en voor hetwelk twee millioen werd toegestaan. De ingezamelde gelden zuLlen toelaten iets grooisch tôt stand te brengen en onze beeld-houwers en bouwmeesters mogen dus van stoiir den aan hunne verbeelding laten werken, in 't vooiruitzicht van den wedstoijd die voor de op-richt.ing van het denkmaal zal uitgeschreven worden. De militaire lichtstoeten. — Krachtens een ministeriieeLen omzendbrief zullen de avond-wandelingen der troepen te Brussel hernomen worden op Zaterdag 21 Maart. Achtereen volgens zullen z\i geregeld plaats hebben den eersten en derolen Zaterdag der maand. Duur leven. — De groote bloemmolens laten vernemen dat ze de prijs van hun meel ver-hoogen. De rijzing der prijzen is reeds ter beurs begonnen en men voorziet een voortdu-rende prijsverhooging, daar de graanoogst in Argentinië gedeeltelijk is mislukt. Bankpapier. — Meer en meer schijnt bank-papier ten onzent de plaats van de gemunte speciën te willen innemen. Inderdaad, idle gjemiddelde omzet van het bankje van 20, die in 1900, slechts 87 1/2 millioen bereikte, is in 1913 geklommen tôt 228 1/2 millioen. Wat zal het worden wanneer men de bankjes van 5 fr., die gereed liggen in de kassen der tijksbank; onder 't gemeen brengt ? Kwade vooruitzichten.— Uit de bekentenissen afge'.egd ter Kamer door minister Renkin, blijkt dat de toestand in de Kongokolonie weinig ver-kwikkeliijk i6. Het aanieggen van spoorwegen zal eene uit-gave vergen van ruim 600 millioen frank en met de andere finantiëele moeilijkheden, blijkt dus dat onze koionie, pas zes jaar oud, zich zou mogen verheugen in. het bezit (!) eener o-pen-bare sohuld, die het milliard frank nabij komt! Goed nieuws voor Blankenberghe. — Aan het ontwerp om de baan Brugge-Blankeniberghe op te blazen, schijnt bepaald verzaakt te zijn. Onze Tooneelkringen. — «De Eendracht», van St-Jans-Molenbeek, onder voorzittersohap van den h. E. Kiindermans, is in den eere-wedstrijd der tooneeimaatsehappij « De Moe-! dertaal », te Meehelen, d'en eereprijs toege-wezen met algemeene stemmen. ! Aan deze uitmuntende vereeniging en aan haren knappen tiooneelmeester Albert Hen-ilriekx, onze harteilijksifce gekiikwenschen Een verdiende afstraffing. — Naar aanlei-ding van den beirucihten poil te Gent, geeft de « Dernière Heure » eendge harde waarheden te kraken aan de vulgarisateurs die de touw-tjes der Gentsche Asseciartie in handen hou-den.Het bliad stelt eerst vast dat in al de par-tijen de poll's gekenmealkt zijn door een alge-heele miskeinning van het kiezersikorps. En het schrijft dan : « Wanneer ectier de uitsiag van den poil niet overeenstemt met de inzichten der offieieelen, dan wordt àe zaak geh'eimzinnig of komiseh, naar gelang van de omsitandigih'eden. » In het geval « geheimzinnig », is de poil der li'beralen te Gent een waar toonbeeld. Het I puibllâek weet dat er ongeveer 200 niet/ige j briefjes werden uitgebracht, — wat veel is met een verlieht' kiezersfcorps — en dat er : 1700 steimmenden waren, wat betrekkelijk wei-| nig is, in aanmerking nemend dat de iiberale lijst in 1912' (in Gent Eekloo) 35,694 stemmen | behaalde. I » Edoch, sedert acht dagen trachten wij tevergeefs het aantal stemmen te kennen, door elken kandidaat behaald. Deze beliang-weikkende bijzondenheid wi1! maar niet ko-men.» Naar men verzekert, heeft een uiittredend Iîameirtdd minder stemmen behaald dan een mi>euiwe kandidaat en deze, die -zich grootmoe-dig toonde en tevens eerste p 1 aatsvervanger is, heeft voor het oogenbli'ik er aan verzaakt van zijn voorsiprong te genieten. Ailes is bij het komifteit in orde gebradhx ; men heeft de aanwijzingen van den « ailmaehtigen » poil herzien en verbeterd, en de lniberalen van het airondâssement hebben alleen nog stillzwij-gend deze geheimzinnige keus te bekrachti-gen. » En, met een rake seherts voe>gt het blad daaraan nog toe : « Waarom bestaan er dan toch nog kiezers en associaties ? Ware (het niet veel eenvou-dfiiger overal nog enkeï een komitedt te hebben, dat de zetels der Kamerleden naar zijn voor-keur zou verdeelen » Da.armee kunnen de femksen der Liberale Associatie te Gent he't doen. Intusisclhen zijn de offieieele cijfers nog al-tijd niet medegedeeld en weet men ndet of de cijfers door « Vooruit » bekencl gema^t en d'oor ons overgenomen, werkelijk de cfficisele zijn. Onze... beroemdheden ? — Zeer bezorgd om aan t nagesiacht een blijvende gedenkends van hun pçrsoonifcje achter te laten, hadden de be-roemde heeren die zetelen in den gemeente-raad van St-Glllis-op-Brussel, een fabrikant van kinemafilms belast een tooneelitje op te vangen van de zitting des gemeenteraads. Dit moest Zondagmorgen gebeuren, en de vroede vaderen hadden voor de gelegenheid hun paaschjas uât-geklopt. en boden zich deftig gekamd en gescho-ren aan. Een gixiote menigte was opgeQ^omen om dit niet alledaagsch spedetakel bij te wonen... De onderneming, evenAvel, viel in 't water, daar de lônemafotograaf met leedwezen vaststelde, dat de zittingzaal niet voldoende verlieht is om een film te trekken. Ter nagedachtenis van kapitein Tempels. — Aile Brusselaars kenden kapitein Tempels, die aan 't hoofd stond van de wielrijdersafdeeling . der burgerwacht en die zoo plotseling verleden . jaar overleed. De wielrijders-burgerwachten hebben gister l op 't graf van hun aanvoerder, te Evere, een denkmaal ingewijd, waarvoor zij het bronzen medaljon schonken. De nieuwe aanvoerder sprak den lof van ka-5 pitein Tempels uit. herinnerd hoe hij de wiel-, riidersafdeelin,g in December 1901 tôt stand b bracht en tôt in Juli 1913 aan haar hoofd bleef, met ijver en toewijdimg.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Brussel du 1900 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes