Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1040 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 23 Mars. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Accès à 02 avril 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ww76t0jk8d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

i Voor Belgis 5 centiemen, voor Kederland 5 sent het nummt JTIJFTIENDl JAAK Maandag 23 Maart 1914 30, St-Fieterstraat 30, Brosse! ÀBONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand S m. Belgit, vrachtvrij tr. 14,00 7,50 4,00 Nederland, > > 20,00 10,50 8,50 Andtrelandcn > 52,00 16,00 8,00 Men kan inschrijven op aile postkantorsn Dt inschrijvert voor een jatr ( fl 4 franlt), Mbtn recht op cette gratis boeXenprmu tn un pMluttrurd wtMifktch bijvoegttl van S bladê. Vlaamsche Gazet loofdopitiller-Eigenair : JTJLIUS HOBTE, BRU8BEL van BRUSSEL. VERSCHtJNT 7 MAAL PER WEEK BESTXTXJ3R EN REDA.OTIE i TELEFOOH HO Nr. 82 Maandag 23 IVfaart 1914 30, St-Fieterstraat, 30, Brasse! AÀNKONDIGINGEN 4» Bladiijde, per kleine rej«l „ . . tr. 0,59 !• Blidiijde » 1,00 a* Bladiijde fr. «tn » S,00 ReehterlijJte eerherstalliagui . > i,0€ Ùit Vlaamsche Gemeenten Over Oostkerke, Houcke en Lapscheure weer naar Maldegem- - De Kei-koDoen. — De Kattemenschen. — Onwetendheid en onkunde. In een vorig airtikel spraken we ovcjr <fc vele, stieeds eigenaardige w©gen in het Ncor-den van Vlaandéren. Op een de r de tocbitjc van Vinok'ke naar, Maldegeim, voilgden we coil een derdeni wieg : we fietsten eerst naair Wes't-kap>pelle en van hier naa.r Houckei. Hce selxl-dbrachtig ligt daar redhts het dorpje Oostkerke ! JJi't een bring van fr isolât grcen rijlst d« kloe'ke, bcmkige toren op, de grijze reùl> uit dé dagen, toen t Zwijm ihier zegen en wel-vaart braebt. Even een zij.pad in. en we staar aan den vcet van dien toren op hefc .'groote verlaten. kerkhof, dat met de ,g'auden zonne over ail en t geitjiilp ■de,r vogelen op t hoogc kexkdak, met zajn klieurige bloemen en weel-derig gras... bijma, v.rcolijk is..., al® we ons zoo uitdriikken mogen t-ussçhen zerken, graf-steenen en buiisjes of eenvoudig « begersde mo»ldebud'Leni », zooals GezisLle ergens z:g|t. Èven traden we den tempel binnen. Een grootsch geboiiw dier vadëren, docb omtsieic door c>nze tijdgencoten met plompet beelidlcta en soms smakelcoze meubelen. Oostkerke, hce gering 't ook is, dcet het met niet mander dan twee patronen... Blasius, d'en alom. be-kenden..'. (we dîuirven 'hier niet schrij.ven waarom men zijn ruste stoort). en dan Gut-hagon, van wien ons niemand wat vertellen kon, al roept men hem toch aan. Maar we zar gen den pastoir en deze \rerhaal<le cns dat Gu'thagoiT een Sohotsdhe prins was, die « in den ou-den tijd » aan de kroon verzaak'te en aicih inscheepite orru ergiens als eremijt te :leven. H et schieep'j® bracht hem aan idë Vlaïamisdhe kust te Vinokke, van waar t voistenkind' "het iand intrck om te Oostkerke te 'blijvtsn. Hidr stierf hij, en werd> er begraven. Niemand kan zijn gra.f aanwijzen, men be-zk niet de minste relekwie vani hem... en torlh is de Sc'hot een hediige voor ons vcilk! We meendeni in een kcoi, die in t ker'kportaal hanigt, een relikwie van Guthagon te mogen ■erkennen, maax \ernam«n dat die « muûte » Iheel ,'prozaisdh <lient om er een « duive of 3cieke n in te steken, dat de een of and^re be-zwaarde parodbiaan soms wensohte te offe-ren,; als-hij in grooten ncod Blasius of Guthagon cm uitkomst smeekt, hier in de groote eenzame kerk van t stAlle >dbrp. Maarâs Oostkerke kleim het bezit toch sohrik niet, léser — een «'hôtel de ville !. . » Ja, <lie Frani.he naam verkondigt ui, dat in e2n grcole gezieiliige, oudle herberg, tegenover de kerk, de belangen van 't derp behartigd, en de huwelijksbanden igelegd worden!... We verlieten Oostkenkiei en zijn... hôtel de ville... en begaven* ons naar Houdke... En w'e dachr ten dan aan Mnnnikemreede. " Waar is dr-e schoone stad' gevareni? » zoo ma;g. mm z,inh we'1' a.fvragen ! Verd wènen, zoo effein gemaaikt met den' grond, diait .ge er geen steen meer van ontwaart. Aan de overzijki'a van 't kanaal, er-jgens in een weide, moet nog een paail staan, een laatste herinnering aan 't klooster van Murinikenreede. En dat iis al'les,! Eiï zie Houoke. daar... Een klein kerk je, de pastorij, de1 school en t sdhtcoLhuis, enikeile 'hoevén en dan biji de vaart Ihet tolkantoor... en wie zoui kunnen gelloo.ven, dat Houcke een 'haveristad was met neringen en amibaChten vcor 't schiippers en vi^sc'hersbedrijf, dat het d.ikwijls over a.llerlei vcorrechten Ihet aan den stok ha;d! met .Biruigge en S luis, en ^el-fs een hospdtaal bezat vcor sChipbreukelingen !... Een vaartiLÎg met kelen, met steeneii, met vlas, met beetwortekn, en dan t miniaituutr-bootje van Bruiglge op S luis, meer zien dis tol-beambten niet ^roarbij de vroegere havenstad vairen. De bnugdiraaier •heeft dan ook o\'er-vlcediig tijd om met de wachtihebbende ambte-jnaren het praatje van den- dag te voeren... het •weer, een verkooping, een ongeluik in die streek of fhe't nieuiws uif de ga'zet van den ontvanger. O, welk een heerlij/ke ka lmte, wel'k een verkwikkende xust hangt oveT de streek, en ge moet wel ivw \wbeelding_ geweld -aaiv ■deen, om n voor te stellen, dat (hier diobtbij dë Engelsdhe vloot aan de Fransche slaig le-^rde of rijkbeladen sdhepen er Europas vcoT'tbrengselen bl'nnai en Vlaanderens 'la-kens bujiten braditen, of de weelderiige stoet van Margaretha van York, Karel 'de Stouite9 tSruid, er vcorbijtrck... De brug over en d;ra bereiken we Lap-scs]beure,#waar pastcor Heldenwijs zoo woii-deribaar îeefde, dat bet volk, niet alleen 'huer, maar ganschi We.?rt:-Viaandieren dpoi-, nog over them: spreekt. Hij lii'gt in 't kleine kerkje begraver>en, toen we eens ziijn grafsteen wil-den zîen, en om den sleutel. der kerk baden, werden we van iets heel leelijks verdaçbt. Zoo juist had men te Kortrijk de Van Dijck mit d'e O. L, Vrouwekerk gjestolen... «'het santje »' îmiar, zooal's een eenvoudige, vo'.ks-\toldwi tôt juffrouiW Verriest zeii. «Meai had! toch d'en seboonen kade:i} liateri Ihang^n »• Maa-r te Lapscheure .hecbtte men meer be-•lang aan het santje, aan <le sebilderij dlus, d&e er in den tempel prijikt. Ik ken den naam van den kunslenaa-r niet, maar ginds lioudt men zijn werk toeih voor een meesterstuk.. • en sommjige boeren voor een barometer, ^ant 't min of meer gespannen staan van t doek, voorspelt hun 't weer. Toen nu de Sit-Pieter of sleuteldrager mij in 't beriëbuis zom Jeiden, stak ihij1 fier een sleutej'j van een paa.r decimeter oimhioog en Z.2d: « heb hem toch. maar 't g.ing moei-lijk. Ge âj<t gij een vreemdeling en ze peins-den, dat je wel eens onz-e « tableaui » zoudt. kunnen koanen bespieden. . Je weet, wat er te. Kortrijik is voorgevallen?» — Neen, t was me niet om 't onbeîkende meejsiterstuik der kunstminnaars of den barometer der boeren. dloc-b alleen om 't graf van den brâven Hel-denwijis te doen, en om de torenkamer waar de pastoor zijn intrek namu toen de parochia-nen zijn pastorij .zoo1 erg lieten vervalJeni, diat de 'herder en « zen maarte » vihichten moes- îen. . . Ik' ga 'hier niet verder uitweader oiver den e^enaardiigen geestel/ij^ke..., ik heb reeds over hem in dit blad gespraken, en ik mag verdfer den belangstellenden lezer zeker we verw'ijaen naar inijn werk over hem,, ontstaar door t afluiLstren d'er talxijike \erbalen. (i) 't Duu.rt lang, eer we te Maldegein zijn, maar ik kan het niet bel peu, t is me mec -malen giebeuirdi] dat ik hoopte, daar cm r.e-gen uni" te wezen, en er eerst r.a den noer aankwam. Immeis.de streek :> zoo verleidelijk. Weten de Maldegemm-e^s wel, dat ze vk;j-ger keiikcippen heetten. In de Koaiinklijke Boekerij te Brussel berust een plaat. voor-'ste'ilend, 'het bezoek van een he.k s aan Malde-geim, om er de dorpelingen een kei uiit het boofd te 'halen. 't Is een koddlige prent... We zien de paro-chianen toesnellen... en de heks met twee helpsters aan t werk. Teizrijde jammeren een apetheker en zijn vrouw over de liiohtge.loovigheid: van het volk, dat hun pillen, paatsters en drànkjes laat staan, om dé huii>e van een toovenares in te roepen. Xooit hebben we den bijnaam « keikoip-pen ». te Mald'egem of in den omtrek ge-hoord: wel staan de Poperingheraars als zoo-dan:^ bekend. ••• Keikoppen, was een spotnaam, die men aan semmige menschen gat, wel;ke moeilijk van zin, van gedacht, van meening, te veran-deren wairen. Och, t is somi.3, goed een koikop te wezen. En er z.ijn nog keikopi-en te Mal-degem. De heer DeLilile noemt ze in zijin week-blad « kattemenschen » en zamelt er getrouw pennangen voor inu Luister waarom: Te Ma.'oegem is een wijk, die Kattenhoek heet en vanwaar een padi, de Kattenwege.l," naar de buurt aan 't station leidt. De men-schen hebben dli.cn wegel altijd gekend en niemand1 dacbt er aan .hiun den uitw.eg te be-twisten, toit een rieuwe eigenaar van de, aan-grenzende akkers diien verbood, en hem zelfs met draad afspande. De Kattewegel kwijt! Den ikiôrtsten weg naar 't station, waar men ?s morgens vroeg ve.rtrèkt en 's avcn<ls laat aankomt, om in den dlag elders de zuu:r ge-wonnen koist brood te verdienen ! Den ou-den Kattenwegd kwijt. waar de katertjes de poesjes afwachtten en zoetjes miauwden over liun Jiefde... De Kabtenwegel., een stuk van ?t bestaan, van 't leven. ., eigeniijk een deel van .d'en gans/ohen C^ivlens-weg 1 De Katten-menschen g aven zielî niet gewonrien, l'â-epcn vcet je voor \oetje langs den draad., en hrcil-den vol", al steunde db politie den eigenaar en weridjen er pipcessen-ve4baal> met die vlleet opgemaakt ! Te Eekloo bij dien vredereclhter kregen de Kattemenschen ongelijik. maar ze willen de zaak doordrijiven tôt Gent en voor 't Hof van Beroeip bun oudl, vaderlijjki padl gaan verdiediigen. En om ben te helpen zn-me!t de uiitgever van t Getrouwe MaJd'egemi penningen in. 0, hce dikwijils rijzen bij' de bu'itenmen-menscheii gesc.bi:llen op' over pad'en eai uiitwe-gen ! Maar die paden zijn vcor zoovelen een levenslkwestie, juist gelijk een tram of trein vooir een.' dorp, een vaart vcor een nijver'heids-gebiedo eeiv dok \oor Antwe.i;pen. In s:"hijni kleine punit en zijn soms zeer .gewici'mtig ! Ook zij,'d:e bu i ten de greote centrums wooTen, ook 't kleine volk heeft redit op ibes/taian.. Ma.lde-gem is langen tijd vervuild geweest van dien strijcl en mu wacht mtân belangstei lentf de h: cogéré redhtsspi'aa'k af. *** Op dit toohitje trad ik een heibergje binnen. Een jonge man stand zieb voc<r den spiegei te kleedeni. « Hij' is vader geworden vannac.bt », zei de dteerne, die mij t* glas bier toeireikte. Boven ans iboofd dreun-de de zoldler van klompengetrapii>el. « Marie-tje, een bee,tje stiJl'er zijn! » rien het meisje aan de trap. « Ge zouct er we,! last van hebben », zei ze tôt miij. Maar aan de rnoeder, de pa;s bevallen moeder. dacht z!e niet... en toch liep Mairietje — dat tutsscihen haakjes giezegd, naar de vermaning niet lulsterde — te trappelen met haar kioefjes op' de kamer, waar die moeder lag ! Vnomwen kwamen binnen. « Proficiat ! » schreeuiwden ze tôt den vacer. « Mogen we naar boven gaan? »- — « Jaa'g, jaa'g ! » klonk het gnl... Waf een ge-babbeî boven. We boorden de stemmen be-neden. Soms kakelden al de vroiiwtje's dbor elkaar* om oob 't gedaver van Marietje te overtreffen,. Iniusscbleu kJeedd'é vader zieb Voort vooi c'en dbopi en vloekte tegen d.ie «smei'ige kol., al die bueht van de nieuwe mode » en riep einde-lijlk ten eind'e raad zijn zuster ter hulpe om het halsbcord rond zijn dikken, rooden nek te fcrijgen. Toen de jon-ge man klaar was, kwam .hij' even bij- me zit-ten. Ik had gelegenbeidi 'hem te wijzen op al dat gerueht boven, bij: zijn arme vrouw, die zoo zeer de rust behoefde. Ik sprak over koorts, maar de vader lac'hte me udt. « Dat is misschien in de stad: zoo », zei bij vroolijk, « maar op den buiten loopen wij daar. al niet achter. Oveirmorgen staat mijn vrouw aû weer achter den. toeg ». Ja, ik wist het wel, dat veeFl 'kiraamvroUiW.en som> al . dén tweeden of derden dag na hun bevailling bun bu.ishouden doen of zelfs op den akker gaan werken. En d'an; zijn ze verwonderd als later zich allerlei ziekten oi)enbar'en en kunnen zc maar niet ge-iooven-, dat het 't ge.volg ir> van « kinderen koopen ». 't Is cok niet van « t kinderen koo-pen » zelf. maar van onvoorzicihtigheid1, \oor-oordeelen, on'kiimde in de eçi'ste dagen na de beval:ling. De vrouw en ffl'ngen heen, maar andere kwamen, en dan trok de doa'pstoet met « "t bo-reldngs'ke» weg, eerst ter kerk dan ter herberg, om vanavond het feest voo':t te zotten t'buis, waar de moeder nog zwak neerlag. En zoo aJtijd weer voelen we de brhioefte aan onderricht. I Jiftns- (1) Merkwaardig"' levon van Fransiskiis Heldenwijs, pastoor van- Lansoheuins. UQtgev^r L. Opdebeeck, St-W'illebrorclusstraat, 47, Antwer-pen. Na een Woelige Bstooging van Engelsche Kieswchtvrouwen DE AANHOUDING VAN MISS PATERSON !N TRAfFALGAR SQUARE TE LONDEN Wilde tooneelen grepen onlangs plaats bij cane bcloodiuu van Engélschc Uicsrechtvrou-wen in Trafaloar Square, alwaar île aanvoershr Sylcia Pankhursl opnieuw wenl aaruje-houden. Misa Palerson sprong alsdan op het voetsluk van de \relson-.zv.il, een kiesrccht-vlagoetje zwaaiend, riep al de vrouwen op tôt wcersland en stelde zieli aan t hoofd van een zeer ruinoeriae </rocp, die weldra in botsing met de politie kwam. \a lievigen weerstand werd miss Palerson <jc<jrepcn en naar het politiekantoor opgeleid. NEDERLAND Il+I! Vrijkaarten op de spoerwegen vcor Kambrieden Thans hebben aile Kamerlede-n een kaart ont-vangeu voor vrij roizen op al de Xodorlandsche j spoorwegen, ge<lnrend& het jaar 1914. Het sehijnt dat ieder jaar zulk een vnj-ver- j voer-kaart opnieuw moet worden aangevraagd. Toepassing van den Leerplicht I>e minister van landbonw, mjvenheid en haaidel heeft afwijzend besohikt op een verA)ek j van v'issdhèrsvereenigrngen. te Ka-twijk eit r Noordwijk, om de arbeidswet zoo te wijzigen, dat het mogelijk z.on z>": j n, jongens, <lie aan de leerplicht hebben voldaan, doch den leeftijd van 13 jaar nog met hebben bereikt, op vi&sohers- ' vaartnigen aan te monsteren. ' De kazeni3brand le Haarlem c De onder-offieier ie Iiaarlem, die reeds voor < piikc le dagen ni t -< a.riest » was ontslagen, dooh t verplicht in do kazerne te verblijven, is thans j;thcol op vrije voeten gesteld. 11."t on-derzoek is nu opgôdragen aan een kommissàe. Treinbotsing nabij 's hertogenbcsch Een m&n verpletterd Vrijdagavond heelt er een botsing plaats ge-/iad iassOhrn den rerinnentrein, d'io om 7 u.-43 min. van Nijmegen in Den Bosch aankomt, en een van ' s-Her t o genbo soh komenden goede- . rentrein, die zieb op een verkeerd spoor be- ^ vond. Het ongeluk had plaats een ge honderden ' meters voorbij den Orthenschen overweg en ] iiep betrekkelij.k goed af, doordat de maclnnist i van den personentrein het onbeil zag aan ko- ; men en teriuistoomde. Persoonli.jke ongelu'kken < kwamen er niet bij voor. De lokomotieven wa-ren gecîeeltelijk ontspoord, en de Orthensche overwoir moest tôt halftwaalf gesloten blijven. i De bTokwaohter Van der Griendt, die met de bedienùî/g Van den verkeerd staanden wissel 1 was belast, sohijnc in wanlioo^ van het seinhnis ' te zijn geloopen, en is door den tezelfdertijd : van Utreoht binnenkomenden trein verpletterd. J Treurig ongeluk j Te Hooge Zwalnwe ( nabij den Moerdijk ), lieeft de molenaar Smit bij het ver s tell en van zijn molen een klap van een wiek gekregen, die , zoo hevig aankwam, dat de man werd wegge- '( slingerd en aan do overzijde van een klein ri- ^ viertje tere^ht kwam. Hij ovorleed spoedig daarha aan de gevolgen. Zware averij aan n schip ^ Een nijnsehiq is Zaterdagmorgen in zinken-den toesta'nd de vhichthaven te Tiel binnenge-loopen met een groot gat in den boeg, waar-schijnlijk ontstaan door een slag van het anker. Het schip komt van Antwerpen en is geiaden met lijnzaad, bestenul voor Neuss. ENGELAND 'ï —: : x : :— * OVER IERSCHE ZELFREGEERING De bezetting van Ulster t Belfast, 21 Manit. — Vofgenis een telegra- •/ .phisch berieht :zijn te Carriokgus meer dan rJ 100 man troepèn aaiigekompn uit DaibXiJn, ter v versterkLng der wacht van bel Xorfolkreigi-ment, beCaet met de bewa.ki.hg van 'het kasteel CaiTicklergns, waar in een groote heevèelheid) r wapeais en ammuniiie is ofeelegd. De troepen. r werden aangevoerd in torpedojagers, die nu < voor anker Iiggen in de naven van Belfast. t Tevens haeUlt men dat <3e stemming te Belfast reedis orrislaat. Het veitcon van tlinkhe'id der regeoiring heeft een go-ede u.itwerking. Naar and!?re juinteu zijn oveneens troepen y gezonden ge worden. Het zenden van troepen r naar Ulster toont duidelijk dat-d'e regeering be- (| sloten is, door te tasten. f? V'oorhands worden nog élec-hts stiateg.isebe 7: puriten bezet en militaire de-pots •beschermd. n Uit (Mirrag'h en Mullinger z.ijn 200 man naar V: Newrv gegaa.n. 3(0 naar Emiiskillen, eon paa.r honderd naar Armagh en Omagh en 400 naar " Dimda'k, waar reads 500 man waren. Tevens hebben de (>00 man., geiegerd te Belfast met 26, wagens, nitrur-ting, wapeiivo'oi':raadi enz., de ( stad verlaten u zijn na.a.r Hoilywocd gegaan, | waar .rééd.- andere troepen zijn, Ontslagneming van officieren Londen, 22 Maart. — Het geruclit. liep dat' effieieren van het X larmiers te DuMijn bun ^ ontsiag uit den dienst liebben -enomen, als r prolest tegen het bevel om met het re.giment naar Ulstep te vertrekken. Xolgen,^ de Caily Mail heeft de regeering gisierenmiddag diaarvan berîc'ht gekregen en werd er aanstonds ten huize van Seely, den minister-van oorlog, een vergaderlng van mi-nisters gehouden. \':ivol'gens ont.bood Chur-chilil.. die er bij was, admiraal prins Louis van Battenbe>rg, eersten zeelord van de admiiraM-teit, bij zich. j I DUITSCHLAND Het tweegeveoht te Metz Metz. 21 Maart — De krijgstraad heeft Lui te- 1 riant l^avalette S t-George wegens het tweege- £ vecht met. doode'.ij'ken afloop tôt 2 1/2 jaar ves- ttngstraf en ontsiag uit den mi intaire n dienst r veroordeeld. De iknijgsraad was van oordeel dat he'klaagde 't tweegevecht door zijn gedrag heeft J uitgelokt en de eer der famille van den door -• Ijejrj gedooden luitenant Haage zwaar heeft ge- ( krenkt. < In de Diôsohe baden en onder de letfep van 1 den RiJ'-ksdag wordt thans een heviige stnjd i tegen het tweegevecbt aanigeil>onden. t 00STENR1JK Grauwvuurontploffing — Yijf dooden Soragewo, 22 Maart.— Vrijdag kwam er in de colenmijn van Jenîeo eene granwvunrontplof-ing voor ; vijf werklieden werden onder cône nzakking begraven en gedood. Getalsterkte van het leger W'eenen, 21 Màart. — De « Staatscourant » îondigidle een besluit af waarbij het rekruten-vontingent voor 1914 wordt vastgesteld en ttèiclhtiiging verleend tôt inLijving der rekru-eni. De legersterkté voor 1914 is vastgesteld in )vereenvstemming met de legerwet, die verle-len lierfst in Hongarije is aan.genomen. Ver-ler zal lier hesluit de meidiedeéling bevatten, lit. het kiiutingent geleiidlelijk zal worden uit-;ebrej.' t t')- het jaar 1923 en tevens hoe groot le veruiee'dern/g tôt aan dat jaar zal zijn. BALKAN ivioiiitiiifcgro, Servie en Gneksnian'd Cettinje, 21 Maart. — Het berieht van som-nige bladen, betreffendta een bonidlgenoot-chapsverdrag tusschem Monténégro, Servie en ïriekeniland en een ontmoeting van den Ko-îiïig van Monténégro en den Koning vani Ser-'ië op het slagvekl te Kossowo, is, naar van, imbtelijke zijde wordt medegedeeld, oiige-frond.Turkije en Servië Belgrade, 21 Maart. — Pasjits en die groot-dzier hebben gelukwenschen gewisseld bij ge-egenbeid van die onderteek en i ng van het vre-lesver lrag en wederzijds den wensch uitge-iproken, dat de vroegere vriendschappelijke >etrekkjngen tussdlien de beide landen lier-teldl mochten worden. Griekenland en Turkije Ko.nbdantinopel, 21 Maait. De Mobamedaan-ch? ben'olkimg van Wadalja iiee.ft in een tele-iram aan de Porte geprotest.eerd. fegen de bui-engewene ontplooiing van Grieksche nationa-e., kleuren bij gelegenheid van de aankomst a ni dien Griekschen konsul. ■ < AMERIKA DE MEXIKAANSCHE KRISIS De rebellen vôôr Torreon New-York, 22 Maart. — Volgens tijdingen it CJiihuohma, zou 'Jiet leger der rebeMen tôt an de voorsteden van Torreon zijn vooruitge-ukt. Zware kanonnen zouden aldaar z;ijn op-esteld ge worden. Generaal Villa denkt de stad binnen een week en laatste aan te vailen. Zijn leger, door hem elf aangevoerd, is twaalf duizend man sterk. evens be^it hij 40 kanonnen en een groote hoe- . eelheid krijgsvoorraad. Hevig gevecht New-York, 22 Maart. — Uit Bermagiile îeldt men dat de rebellen deze stad binnen-nkten na een hardnekkig gevecht dat een uur uurde. Zij zouden in de straten een honderd-al dooden aangetroffen hebben. Esn woesteling moordt zijne familie uit Washington, 22 Maart. — Zeker Herman Ka-erstel, te Washington, heeft opvolgentlijk met ^volverschoten zijn schoonvader, schoonmoe-er, vrouw en broeder neergeschoten. Hij chooti eveneens op een poLitieagent, die hem ocht aan te houden, «iaar deze, hoewel erg ekwetst, bezat nog de kracht op den moqrde- aar te schieten, die doodelijk werd getroffen. AFRIKA | x Do overwinning der arbeidspartij in Transvaal Do Jc>hannesburg.sche borichigever van de "inies spreekt van ele verbijsterenele ovenvin-ing van de arbeitk rs in Transvaal. In den C'it-oerenden Baad zullen nu twee unionisten eloor .rbeiderîpa'Vti.iders vervangen worden ; ook nllen de arbeiders den ondervoorzitter van den 'rovincialen lïaael kunnen kiezeu, drio bezol-igde posten, D'e korrespondent Kcihrijft den uitslag toe aan e wijdverspTeide onts-fcemming over de verban-ing van de negen leiders dev partij, zoneler at er e n v'orm van procès aan was voorafge-aan. Te Pretoria, gelooft men, hebben de îeeste ombteri'aren voor de arbeiders gestemd, /it cntevredenlieid over de behandeling die zij an de zijde der regeering ondervinden. Jieuwe everwinning voor de Zuidafrikaansche arbeidarspartij . rçaapstiid, 21 Maart. — |3ij de te Liesbeek loudèn verkiezitiig voor den N'ol'ksraad werd eko.zeri Maglness, tld van de arbeiderspartij. De andere kandldaten waren Eddy (unio-list) en Brydione (onafhanlvelijke). De jongste verkiezingen voor de pro-vincie-adi°n hadden reeds getoond, dat er er in Zuid-drika een sterk e strooming ten gun6te van le a» beidei spartij va.lt op te merken, voor een leel veimccd'Iijk een gevo'.g van de, maatrege-en, dooi de regeering in den jongsten tijd ge-lomen. Die s'trooining is voornamelijk gericht ?gen de umionisteri, ZWEDEN x | DE LANDSVERDEDIGING Een vlugschrift van Sven Hedin Stockholm, il Maart. — Een nieuw vlug-=;cbrift, onlangs uitgegeven ten gunste der nationale "verdediging door den ontdekkingsrei-iiger Sven lied in, onder ttel «Tweede Waar-;cbuwing», zal op een millioen exemplaren vorden verspreid, heel. Zweden door. De schrijver is van meening dat de stipte mzijdigheid, toi heden door Zweden aange-îomen, gevaariij.k is. Hij zet. zijn land aan zich n de buiteioandsche politiek aan te sluiten bij • le mogendbeden van den'Drlebond, en bijzon- ler bij Duitseliland. < De Parijsche Moordzaak ONDERVRAGiNG VÏN MEV. OAILLAUX Het verhaal haars levens De advokaten Labori en liesse, verdedigers • an Mev. Gaillaux, wooiulen de ondervraging 3ij der pleegster van den moord op den h. Gaine tte. Na opgave der bijzonderheden voor het cp-stellen der eenzelvigheidsstukken, werd zij aitgenoodig-d door den h. ciiderzoeksiechti r ^en sarnenvatting te doen haars levens. Mev. Gaillaux scheen zeer aangedâan bij de-/.è vraag en verklaarde 39 jaar oud te zijn en twee .maal .getrouwd. In 1894 in den echt ge-treden met den h. Claretie, sproten twee kinderen uit deze vereen.iging, twee tneisjes, waar ean 't eene stierf na zes maanden en het andere, Germaine, is thans 19 jaar oud. De echtschei-ding met den h. Claretie werd uitgesproken ten haren voordeele, zoo verklaart zij, in 1911 en zij hertrouwde met den b. Caillaux, in 1912. Haar huvvelijk met den h. Caillaux was een liefde-verbintenis « temeer, daar onze weder-zijdsche fortuin omtrent gelijk was. Dadelijk was ik erg ingenomen met het publieke ieven van mijn man, zijn overvvinningen en neder-lagen op politiek gebied mçt hem deelend.» Zij verhaalt verder dat de persstrijd, waarvan hij sedert twee jaar het mikpunt was, haar veel deed lijden. Na dit verhaal was Mev. Caillaux hevig aan-gedaan, doch zij werd door hare twee verdedigers moed ingesproken, waarna zij hernam dat die pennetwrist, sedert de samenstelling van het ministerie Doumergue, nog veel hevi-ger was geworden. «Tengevolge hiervan scheen men mij in zekere kringen afschuw toe te dragen en op bijzondere samenkomsten liet pien mij zulks al te erg voelen. » De h Caillaux zegt vaarwel aan de politiek De h. Caillaux besloot zich oiet meer-voor te stellen te Mamors, 1 ij de nanstaande verkiezingen. Deze beslissing heeft de gewezen minister medegedeeld aan de loden van het uitvoerend komiteil der radikaal-socialist.ische partij, welke gekomen waren e)m hem te.vra-gen de leiding der partij opnieuw te nemen. Straatbetoogingen te Parijs Zaterdagnanoen, rond 4 liur, begaven 200 leerlingen \ an'een Lyceum zich r>:aar het kol-fege Cftaptâl en ioi;%vtrr. r- Grtillirx- uit. Zij werden uiteengedrev'en. Later volgden betoogingen op de Batignolles-laan. Tôt enkele aanhoudingen wrerd overge-gaanZAAK ROCHETTE Ondervraging van den advokaat M. Bernard Bij de herneming van het onderzoek, wordt advokaat Maurits Bernard gelïoord. Hij zegt een gevoel van verwondering met te kunnen onderdrukken bij het lezen van sommige afge-legde verklaringen. Hij vraagt zich af hoe de h. Monis, dien hij nooit zag, dergelijke aantij-gingeri heeft kunnen uitvind'en. Tevens teekent hij protest aan tegen de woorden van den pro-kureur-géneraal, die valsch- zijn, beweert hij. «Nooit heb ik de minste bedreiging uitgesproken, noçh het minste feit bewerkstelLigd om hem te beïnvloeden » vult hij aan. AVeerhouden door het beroepsgeheim, weigert hij op zekere vragen te antwoorden,'doch verhaalt dat op zekeren dag een persoon, noch politieker noch dagbladschrijver, hem kwam vinden, zeggerud dat hij de verdaging der zaak Rochette kon vragen en deze op voorhand was toegestaan door den prokureur-generaal. Hij kon hieraan moeilijk geloovôn. Hij ging niettemin den h. Fabre vinden, maar drukte er op niet te zijn gezonden door den voorzitter van den Gerechtsraad,. noch door clen minister van geldwezen. V ivokaat Bernard laat de belangriikheid der verdaging der zaak voor zijn klànt, Rochette, uitsclnjnen. > Hierom \roeg hij den h. Fabre zijne vraag le steunen bij don voorzitter der Kamer van Boetstraffelijke zaken. De h. l'abre sc<lieon . rtie. op zijn gemak en zei : « Ga Bidault de L'Isle zien». Stappen bij hem gedaan lokten, den 25 Vlaart 1011, een zeer beleefd dooh weigerend • antwoord uit. Later vernam de advokaat. Bernard een dag te-vroeg te zijn vertrokken. Tegeiiover den h Fabre noch tegehover den h. Dloch-Larociue nam hij ooil een vernederende of andere hou-ding aan. Den 30 Maart ontving hij van den ' 11. nioch-Laroquô een telegrarh. voor, een ontmoeting, vvaarheen, hij zich begaf en deze hem • 7.ei : ga naar Bidault de Llsle, de verdaging is toegestaan. De h. Bernard weigerde, waarop de Bloch-La.roque smeekte hem dien diensi te bewijzen. Lengevolge van dit ondevlioud schreef bij een nieuweii brief aan Bidault de I/Isle die hem, clen ^ Aprjl, antwoordde dat, om reden van het aandringen en voor de tijdelijke onge- 1 -.teldheid van den advokaat Bernard Bidault :1e verdaging toestend. ' ( De h. Monis tegenover dQn prrkureur-generaal Fabre. , Na de ondervraging van den advokaat Ber- 1 nard werd.de h. Monis tegenover den h. Fabre 1 gësteld, daar zij het oneens blijken over ver-scheidene punten. 1 De voorzitter vraagt aan den h. Monis af N liij uitdrukkelijke bevelen ïtad gegeven aan j ien prokuieur Fabre, on*» de zaak te verda- i jen De }y Monis herinnert aan het gede«e^te zij- i ner gotivigenis waarin hij aanduidde dat hij, i bij zijn aan vraag tôt uitstel der zaak, had < ■lan-geduid dat de recbtspleging vôôr ailes c Tioe&i worden gevrijwaard en aan den gang i'an 't gereeht geen belemmering moest wor- 1 len gesteld. i De h Fabre herhaalt wel degeliik een bevel te hebben ontvangen, terwi.il de h. Alonis 2 staande houdt er geen te hebben gegeverr J De h- Fabre voegt er aan toe dat hij, tijdens liet ouderhoud, den h. Monis smeelcte cle zaak ^ haar verloop te laten. De h Monis antwoordde < dat de verdaging moest worden uitgesprokfr,, 1 daar de h. Caillaux deze wikle. Het bevel werd gegeven ap .tven topn, die I geen tegenspraak ^^l^ck'. De h. Mo-nU eindigt met te zeggen enke.l misprijzen voor dergelijke besdhuldigingen 1 over te hebben. Hij leidde steedç een eenvou- I clig leven en heeft zich nlets te verwijten. Maandag worden de heeren Briand, Barthou en Oaàllaux onderhoord. In de Posterijen Oe klachten der ordeklerken Over het algemeen is het lot van den staats-bediende wein i g be nijdenswa ardi g ; er zijn echter be.dienden wier to est and zoo schreeu-wend onrecbtvaardig is, dat de aandacbt van het. publiek er dient op gevestigd, wai" het. >lecbts orri vele ouders een juister begrip te leen krijgen van wat hunne kinderen in • jtaatsdien&t te verwachten hebben. Spreken we over de postord'e'klerken. • In de- post heeft. men hoofd7.akel.ijk twee ioorten van bedienden : klerken en ordekler-\en.Ofschoon de irigangsexamens veirschillen, vorden klerken en ordeklerken met dezellde x*zigb>edeii belast. en zulks nagenoeg in aile . ta.ntoren. Zelfs vervangen ordeklerken soms [X>stonivang<irs van 4° en 3° klasse. In een kvoord voor het werk zij ri klerk en ordeklerk . 5en. Maar het is.niet evenzoo gesteld wai hcl loon betreft, imaners na 3 jaar bereikt een- klerk 1800 tr., de ordeklerk na 5 jaar • ?nkel 1700 fr , en zoo gaaî Let voort. De drie-iaarlijksche verhoogingen bedragen voor de klerken 200 fr.. voor de ordeklerken slechts 200 fr. en in hunnen onden dag nog enkel 150 fr. (25ÇO—2650—2800). Het maximum van BOCO fr. kan men eerst na 30 jaren dienst en op 50-jarigen ouderdom bereiken. Hoe is het nu met de toekomst van beide soorten van bedienden gesteld ? De klerk '■ wordt boofdklerk, bureeloverste of postoni-vanger en kan aldus tôt eene wedde van G000 fr. geraken; de ordeklerk daarentegen moet ordeklerk blijven. Een eenvoudige brie-ve-nbesteller kan ten gevolge van een vrij ge-makkelijke proef ordeklerk worden ofwel me-dedingen naar de bediening van hoofdbestel- • 1er met eene maximum wedde van 3800 fr. Bij de spoorwegen en de tele:grafen kan men van telegrambesteiler geleidelijk opklimmen tôt ordeklerk, in allé bc-beeren laat men de bedienden toe dool* middel eener proef tôt . een hoogeren graad te komen, alleen de ordeklerken m03ten blijven wat ze zijn. Men kan zich licftit voorsitellen boe pijni-gend. hoe grievend het is niet het minste vooruitzicht. op een' betere toeikomst te hebben, dan wanneer men zijne kollega's de klerken aan wier zijde men het zeîfde werk verrieht, en met wie men dezelfde verantwoorcle'lijk-heid draagt. de ladder der hiérarchie ziet op-" kiimmen. Zulks verwekt . neerslacbi igilieid, ontevredenbeid en bitterheid tegenover een btistnur, dat op zulke stiefmoederlijke wijze zijn personnel behandelt. Vroeger was de toestancl der ordeklerken tester Tôt 1905 konden ze (toen noemde rnen ze hulpklerken) met een letterkundigè en l>e-sîuurlijke proef den graad van klerk verwer-ven en dus ook ambtennar worden. In 1905 heeft men het echter noodig geacbt den ordeklerken in ruiling eener onbeduidende loons-. verhooging deze g unst te onltrekken. Zooiang ordeR^rKcri 'en kierlcen net'zeiide wei'k doen, zou beit maar Èiliijk wezen ze oj> denzéilfden. vo-et te betalen ! Bij gelijk werk, gelijk loon ! Dat is de wapewkreet der ordeklerken. Minister Helleputte nam deze uit-drulvking tôt de zijne, maar het bleef ook dacPrbij. Hij beloofde stellig de toekomst, opnieuw te ontsluiten voor de ordeklerken, maar verliet het deiDartement zonder zijne belofte te heblien vervuld. Zijn opvolger De Broque-ville moest, ailes weer opnieuw bestudeerei.,. Weldra eehter kondigde hij pleohtstatig in de Kamers eene reeks verbeteringen aan, o- a. zouden de ordeklerken tengevolge eener proef weer klerk kunnen worden. Maar ook De Brociueville ging heen en de ordeklerken bleven vergeten. Nu kregen ze Seigers, die ailes opnieuw moest doeri onderzoeken (net of er vroeger nooit iets gedâan werd 1) en met 7.wle woorden van lioop de ordeklerken wur?-delen zon<l Zoo dnurt nu die komeclie veeds-. ") jaar, de. ordeklerken hebben thans geer* vertrouwen meer in miniisterieele beloften, 5 jaar lieten ze zich met woorden paaien, nu willen ze daden. Ze vragen dus : bij gelijk werk, gelijk loon en toegang tôt het kader der klerken door middel, van een examew, Wij zijn benieuwd te zien hoe lang h^i nô^ lurem zal vooraleer h-ei klerikaal b est uur Seizen rechtmatigen elsc.h vervult, P. O. K. — STAATSBLAD —ii+ii— K Maart 1914.. Reserve-officleren. — Bij ltoninkllil; besluit vorden benoemd : Hij den a encrai en slaf. — Tôt. generaal-ma-oor : Baron Jamblinne de Meux T Ilii <!■■ infanterie. — Tôt Initenant-kolonels : Jisqueret J., Larmoyer A., Daenen A., iiikte-irancl A., Dogny J., Delhatee A. Lartélier II A leiemans G, Majoors : Léonard J., Michel !.. steppe !.. iertrand G., Levieux l'., Laurent .1 Ka.pftein-kommandant : Mouton M ïweed« liapitein . Schôltoert C. en Petein C inj de ruiterij. — Luitenant-kolonel : Dutil-çetl A. • M.ajoor : Cornette L. en Willems E. Bij de artillerie. — Majoor : Malherbe A. Hij do sente. — Kapitein-liommandant • Mali1 A. Bij de intendantie. — Intendant 21 Masse • lonne E. njj het vervoerkorps. -r Majoors : Vltotu- (i. Hij Koninklijk besluit wordt de -sergeant-fou-ier, met oubepaald verlof, Dtifrane 1! van ie! r regiment jagers te voet, bemoemd tut eserve-onderluitonant. Gewapende gemeentelijke branrtweer. - Bij :&nlKl;li.il; besluit woidt liet semeentebestuiu-■an He\ st-aan-Zee ertoe gem-achtisd een gewi-ien<l braiKhyeerkorps te vorme.n en wordt liet niriehting'sreelement van dit ko-rns coe<l"e-;eur<v./ijn benoemd !: Tweede kapitein bevel-lebber van liet korps, Vandeputte II.: Luit -lant, Maes I,. : Onilerluitenant, Bnlcke S • Jnderlmtenaçit-geneesheer van het korps I e-lftreq E Regïstratie en domeïnen. — Bij koninklijk .eshiii wordt Mathieu, H. benoemd tôt opzie-leer le klasse. llij hetzelfde besluit worden benoemd tôt on-lenere 2e klasse: Cartier, J.: Herman, (J.: Da-'•""Rock VL6l)'rlln' A : Hl'nrot. N ' Lamoliné. Gemeentewegen. — Een koninkliik besluit erleent toetagen aan verscheidene gemeenten in aan eene watering der orovincie \\resi-taandere.n tôt uitvoering van werken voor het crbeteren van gemeenlewegèn en waterloi->en, te weten: Hanisoappelle, 4,000 fr.: Larnpernisse, 500; ' -oxyde 28,MO; Çouokelaere. SH; Mameriin-,y""'o : w «">"• Sint.-And.ries. V : SInte-Kruis, 1o,0fli): Lapsoheure, I0,€fi0; ^erkeghem, 3,500: Zedelghem, 3SC; \nsephem "J:";'-- ('»prne. 5.117: Lanwe, î,«00: Bavic'hovel 10 000 ' ' ' Wateriu^ van PJan.kenberge,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Brussel du 1900 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes