Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

771 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 12 Août. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Accès à 04 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/xd0qr4pr2s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

mm mm ■MUUIII ■ m .m :mw» Vlaamsche Gazet VIJFTIENDE JAAJk Woensdag: 12 Augustus 1914 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand 3 maand ielgië, vrachtvrHfr. U73.50 Nederland, >2010E.M andere landen3111e.00 Men kan inschrijven ten bureele van het blad 30. 8t. Plettrstraat, truss»!' •Q op de postkantoren Alle abonnenten ontvangen een geïllustreerd bijvoegsel van 8 bladz. De inschrijvers voor een jaar (14 Ir.) hebben recht op een gratis boekenpremie. Hoofdopsteller-Eigenaar : JI7LIXJS KOSTE, BRUSSEL van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK TELEFOON! Beheer (aankondigingen) : A 2giRedaktie:A 2384 Nr 224 Woensdag: 12 Augustus 1914 Prijs : 5 centiemen AANKONDIGINGEN 4e Bladzijde, per kleinen regel. . .fr.0,30 3« Bladzijde ....••••»^^l 2* Bladzijdefr. 2 en•3,0( Rechterlijke afkondigingen . . . 3,00 Voor alle aimoncen zich wendeo ten bureel»* StPIBTERSTRAAT, S6. BRUSSEL BIJ ONZE SOLDATEN — De Duitsche bemanning van de " Lapland " aangehouden ->-•♦ GKEVElOIITEilSr IIST ELZAS Bij onze Soldaten >-•♦•- [ die? hoe 's anderdaags het regiment wegmar- « Kom ons tvijls bezoeken ». v cbeerde, al zingend van hip van de Bed Slar Line, zijn ; onder gewie aan • i en regeering daarop naar Portsmouth Een .vijftiglal Delgen, lot dr-zelfde bemanning :de, hebben hel stoomschip verlatenigië tei ug te keeren. ROERENDE PLECHTIGHEID BEGRAFENIS VAN EEN BELGISCH SOLDAAT te Maastricht liet 1 aaeriand » van Den Haag ■ i , te Maastricht de teraardebestelling van den gesneuvelden Belgischen soldaat plaats gevonden. De bevelhebber van het garnizoen, overste Van Alphen, sprak aan het geopende graf deze gevoelvolle woorden: « Waarom, jonge held, waarom zijt gij uit onbekende oorden hierheen gekomen, cm te sterven en op onzijdigen bodem een rustplaats : te zoeken. Gaarne geven wij u die en eerbie- . dig zuilen wij bewaken uw graf, maar waarom ie illusies vernietigd, waarom zooveel ; oudertranen. Waarom? Waarom? Een antwoord weet ik i niet, maar wel weet ik, dat gij zijt gestorven 1ïing en Vaderland, en ook weet ik, dat er in het Huis des Vaders vele woningen zijn. Lki hoop ook een voor L'. Rust in vrede ». De Belgische konsul dankte namens zijn vaderland den dapperen burger en ons gastvrije land, en daarna zonk de kist langzaam rouw,rouw gebroken, scheen de kist wel tewillen naspringen. Z>-«♦»-< LEVENSMIDDELEN VOOR DE SCHELDESTAD Do Antwerpsche 1 evoïking zal mei genoe- pen n1 mei [■en op AntwI zijn. Bedoeldeop Londen be- . zuilenin de Antwerpsche haven Hot, eerste dezer schepen is de Zeeland. >—+^ < De eigenaar van het Weber-Hotel te Antwerpen aangehouden De Duitscher Wener werd gisteren namidp een heel eigenairtjze aangehou- 'üg dat V1 ver- laten had,btig had terug- eken in de ondoordringbare vesting zijner .: ;ld( rs Daar zat hij op de zebeurtenissen te loeren, liet parket werd ver1. Doch er kon geen sprake zijn den vosin zijn duisteren doolhof op te speuren. W ugedaan ? Solfer werd aicht l,ö op ver- scheidene plaatsen aangestoken. De =»tikken-^»» ( OFFICIEELE MEDEDEELING Dinsdagmiddag werd in liet Ministerie van Oorlog het volgrndo medegedeeld : Uit de zeldzame inliin het Oorlog toekom end e, blijkt dat d». a l'io m acne toestand niet zeer duidelijk is. Ditspruit klaarblijkelijk voort uit de voorzorgendoor de oorlogvoerenden qom hunne schikkingen te verbergen. Wat ons bijzonder in België aanbelangtboorden der Maas de Duitscher s zijl'jen' in de richting van ,1 ; het geldt < en legermacht di grootdié ons leger uitnemend in slaat is te doen, wijkt Wij hebben voorposten-schermutselingen ge :ind teru 1 Zuiden der Mans is dr toestand niet 'e Duitsçhers hebben zich ' run dr Ourtht. vat schijnt aan te duiden dat ze voornemens zijn een verde dr houding nou ie vemen. stoffelijke toestand, onzer pen is uil stekend. len en Vlamingen, r.rmcn en gegoeden, ongeletterden en geleerden, ongehuwden en huisvaders, en ze vormen als één gezin, ze gevoelen zich broederen, met het zelfde doel vooroogen, bewust van hetwaar, bezield door de ;terkt door de Wij hebberi de soldaten Ien zullen en, hen, die n< '± wachten op de komen en hen, die reeds den vuur- i en den vijand voor zich zien.Wij zijn overtuigd, dat onze ièzers, vaders,vrouwen, broeders en zusters der ne bijzoni zuilenlezen de wapens zijn pen. De rubriek « Bij onze Soldaten » is als een . brief uit 't leger naar hoeven, hutten, wonii •n. waar de achter^eble- n aan de vertrokkenen den IN EEN VLAAMSCHE STAD Ze zatenin een herberg,van Iepe- ren, Meenen, Gent, Luik, van eiders nog in een kleine Vlaamsche stad. Ken Ieperling treedt binnen, hij heeft niets van t water. De herbergier bromt, omdat oi ze soldaat ôen vloer zoo nat maakt. « Bah, n eens in de vaart gesprongen, ge moet n zijn, als ge naar den et deugd, jongen! Nu moet er eéri.brief naar mijn vrouw N... »■ zoo richt hij zich tot een, die hoogere studie geda n heelt, — ge zijt gij geleerd, hé. Toe schrijf eens een brief naar mijn buis. Wilt » — « Zeker, zeker », klinkt het gulle antwoord... « Ehwel », herneemt de Ieperling, er meet boven staan: Beminde Vrouw. a En schrijf dan, dat we hier zijn met al kameraden van 13 jaar geleden, en dat we ;t goed hebben, en dat ik veel aan haar en ons kindje peinze, en dat ze ook kceraadje moet hebben ». De briefschrijver zet zich aan 't werk. Weldra leest hij den brief voor, een brief vol gevoel, vol troost ook, en bemoediging. Den Ieperling stroomen de tranen over de wangen. De eenvoudige soldaat springt recht, en roept : « X... geef mij de vijf en bedankt, duizend maal bedankt ! Men vrouwe gaat zoo blij zijn Een ander komt met een Fransch blad en zegt: « X... lees ons eens van den oorlog . maar 'in 't Vlaamsen ! Ge kunt gij dat En X... leest in vloeiend VJaamsph het uws, da-t geestórift wekt. O, dat kameraaflsehappclij'ke, dat gevoel van btoederldjlkheid, dat gelijk maken van standen ! Eenvcudigen wekken geestdrift door hun natuurlijke verontwaardiging over den vreemden inval; meer ontwikkelden verheffen hun moraal... en ''t is ee.i broedervolk. afgeloopen is, moet de een niet in wee. 1 de andere in armoê leven. We zijn nu broederen ». IN EEN ANDERE GEMEENTE vermeJden, daar men soms onvrijwillig in lichtingen geven kan, waaruit de vijand voordeel haalt, is er een dag geweest dat er 17,000 soldaten in ons dorp van 5000 zielen lagen. Veel burgers deden niets anders dan Die avond werd besloten door gezang. Een regeerende Duitsche vTst gesneuveld Woensdagavond, tijdens, de hevige gevech- 1 ten van Luik, zijn aan Duitsche iuveld prins Wilhelm van Lippe, rend vorst van Lippe, alsmede diens zoon. De lichamen van heiden werden door de Duitsche krijgsoverheid ôpgeëischt ; ze zijn Lvefl in een voorloopigen grafkelder op kerkhof van Seraing. De briljanten ringen, die de prins a/n de vingers droeg, alsmede zijn gouden degen, zijn door een boy-scout na►litie-kom- missariaat te Seraing gebracht. 'o lieten En 200 werden onze landverdedigers in de meeste steden onl Zaterdagavond lagen daar neg kanoniers.Ze hadden hun leger opgeslagen in de meisjesschool. Maar velen werden nog meegenomendoor drs. We. ontmoetten drie Vlamin- er moe uit. a Hoe gaat het ? » ,i we. Och, ze ivjen, ze begre- pen wel, dal België zijnnoodig had en ze zouden hun plichtvol ernst en krachtdadigheid doen. Maar een tobde over zijn vrouw.Tweent je te icht op, toen ik beloofde zijn vrouw te zullen bezoeken en nieuws te brengen. De brave man was gelukkig. Hij, noch zijn kameraden konden schrijven... Maar nu gaat ze veel meer hooren dan uit den brief, zegde de soldaat verheugd. « En zeg, dat ik gezond ben en niets te kort heb, dat ik vol koeraadje ben en ze zich ook kloek moet houden... en dat ik veel aan haar peinze en dat we allen voor 't vaderland en dein Koning onzen plicht gaan ! ». « En nu zal ik u nog een bed bezorgen voor dezen nacht, en een sigaar en een glas bier », hernam ik. Ze waren geheel opgemonterd, de drie kanoniers: IN EEN VLAAMSCH DORPJL Een lief gelegen Vlaamsen dorpje is vol leven en beweging, vooral nu met den Zondag tal van familieleden de soldaten komen bezoeken. Aan 't Gemeentehuis is de wacht. Daar buiten 't dorp vormt de baan met zijn hoog?, breedgetakte boomen een heerlijke dreef en in 't lommer ziet ge soldaten, gearmd met verloofde of vrouw... ook met een oud moederke! Of ze spelen en stoeien met hun kinderen, door moeder netjes in 't Zondagspak gestoken, omdat ze mee mochten naar vader, die ien oorlog getrokken is. Voor de herbergen, in de schaduw van 't luifèlgordijn, of aan de boord eener grachTt wordt de knapzak ontpakt. Én de soldaat voelt het weer, hoe Hef men hem thuis heeft... Men wil hem nu eens goed doen met bier, broodjes met hesp, kaas, vleesch. kiekentjes zelfs. En hoe is het in 't dorp, in de stad? Wat n ze van den oorlog? Waar is deze en nen aan de handhavers der orde, niet weten : rijgsgevangenen behandeld moeten worden en vergeten, dat er ook Belgen in Duit- Willcm. m Het 9' linie Het nieuws liep te Brussel dût het 9eLinie grootendeels bij de verdediging der forten te Luik vernield werd. Dft is volstrekt onwaar. Iemand die eene I bij de ingelegerde troepen, spreekt dit ten stelligste tegen. P:j trof kompagniën aan die'->ijnavoltalligwaren en enkel eenige gewonden hadden. Do Duitschers schieten veel te slecht om een regiment weg t« rraaien Het Iepeloton van 2/2 bleef '0 minuten blootgesteld aan 't vuur van twee Pruisische kompagniën en had slechts 3 gewonden. Anderzijdsheeft de kompagnie van kapitein Huy-. ghe, van 't 9e . fe Peyne Heusag wonderen verricht.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Brussel du 1900 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes