Vooruit: socialistisch dagblad

1375 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 10 Novembre. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 20 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/w37kp7w244/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

30iaaP ■■ KL 30*8 Pffis per nummer : voor Belgio 3 centiemon, voor den /reemde 5 centiamen T©5©$00n 8 Redactle 247 - Admîn?stratle2845 SSSnsdaq "8© ftiovemiiep "S SI 4 Drukster-Uitgeeïster £amî Maatschappij H ET L3CHT bcstuurdert P. DE VISCH. Ledcberg-Gent . . REDACTSE . . ADMJNïSTRATIE HOOGPOORT. 29, GENT A80NNEMENTSPRIJS BELGIE Dfie maanden. . . , , r. 3.2S Zes maanden * . , . . fr. 6.50 Een jaar . ...... fr. 12.50 M en abonneert zicti op aile postburcclc* DEN VREEMDE Drie maanden îdagelij!;» verzoncien). ..... (r. 0.73 Orgaan der° Belgische Werkh'edenparhj\ —- Verschjjnende aile dagen. Esc Saciailstiscli 6em8Bntebesîiiiir tiens den iorloe . & De fransche stad Toulouse heeft sedert jaren, zooals de meesten onzer lezers wel weten, een volledig socialis-tisch gemeentebestuur. Wat dit gemeentebestuur sedert het uitbreken van den oorlog voor de arbei-deride bevolking gedaan heeft, dat raoeten wij hier eens samenvatten uit een artikel van kameraad Bedouce, dat reeds samengevat is door ons broeder-orgaan VorwartS — dat daartegenover vast stelt hoe weinig andere gemeente-besturen voor de armen doen : Van 12 tôt 31 Oogst, zegt kameraad Bedouce, heeft de stedehjke voedings-inrichtmg 350.000 schotels oorlogssoep afgeleverd waarmede een man omtrent een dag het îeven kan houden, gezien de groote hoeveelheid vleesch, groenten en boonen die zij bevat. De voedingsinrichting heeft in de stad twintig succursalen waar de kinders van aile behoeftigen twee maal per dag j zooveel melk mogen halen als zij rede-' lijk noodig hebben. Aile gezinnen van ingeweken vluchte-lingen oïitvangen eene ondei'steuning van 1.25 fr. per dag uit de gemeente-kas, som die 00k uitbetaald wordt aan f , ' s um . al de stadgenooten die bewijzen dat zi volledig werkeloos zijn. Rond de 15.000 werkeloozen krijgei aile dagen in de succursalen het broo< dat zij redelijk noodig hebben voo hunne gezinnen. Op dezen oogenblik moeten een paa duizend volwassenen reeds aan het werl zijn om de gronden gereed te leggei waarop volgens een grootsch opgeva plan, werkmanshuizen zullen gebouw< worden. De werklieden die aan de onderne ming zullen gebruikt worden, zullen d< door de bouwvakvereeniging aangeno men loonen verdienen en die loonen zul len hen voor den helft uitbetaald wor den in zoogenaamde stadskasbons, di< in aile winkels zullen moeten aangeno men worden voor gelijk welke aankoo pen. In zijne laatste zitting heeft de ge meenteraad van Toulouse 00k beslotei aile voorhanden zijnde beddegoed en on derkleederen op te eischen en ailes t< verdeelen onder de armsten, die 00k kos teloôs bout en kolen zullen bekomen ii de maat van het mogelijke. Wat barbaren zijn toch die soteialis ten! I le meening van Bassisclte Sociaal-demokraton , o¥ar den oorlog IV S "J 3 &S * (Yeerols en slot) t)e vroo?à,?9erder der «miaderheid» dis eehter in do Deeraa 7 van de 1S socialistische zetels bezst, begon te verklaren dat zijne partij de Duitsche soeiaaldsmokratie nog hetzelfd'e vertrouwen toedraagt als voôr den oorlog. Wij maken, zeide hij, geen révolutionnaire beweging tegen den oorlog, maar indien deze ertoe mochb loiden, dat van Eussische zijde Duitschlands grondgebied werd aangetasb, dan zouden wij ons tegen elke annexatie verzetten ,dio strijdig is met het recht op zelfschikking der volken. Ook hij verklaarde, dafc aile liussische re-volutionairen de vernietiging van het Czarisme niet verwachten van machten buiten hun land, doch van het Russische proleta-; riaat zelf : Komen de Duitschers Rusland binnentrekken, dan zullen zij door de Rus-! sische socia-listen niet als vrienden, maar als ; vijanden worden ontvangen. Dit, zeide hij, geldt zelfs ook voor de Poolsehe soeialistea. Te Warschau is door de beide Poolsehe so- i| cialistische partijen en den Jodenbond een Komitee opgericht met het doel, den Oosten rijkschen invloed in Polen tegen te gaan. In denzelfden geest haridelde de KaûÊa-sische sociaaldemokratie in Georgië — do landstreek, waarvan aile Docma-afgevaar-digden sociaaldemokraten zijn. Yan Jong-[Turksche zijde was haar het voorstel gedaan, indien de Turksche legers over hun 'gebied zouden trekken — 66k al «tegen het Czarisme» •— om die door te laten ; maar | de Partij verklaarde ,een Turkschen inval in hun gebied beslist te zullen tegengaan. Dat deze houding niet voorkomt uit eenige genegenheicl voor het Czarisme of uit eon-.cessies door het Czarisme aan de revohi-/tionairen gedaan, is duidelijk. Wel is den Polen een zekere autonomie beloofd ; maar het man if est «Aan mijne lieve Joden», ook in onze pers vermeld, noemde mijn zegsman een Duitsche leugen». Na don slag bij Lem-berg schreef een blad der regeering, dat de gelijkberechtiging der Joden niets meer is dan een fantasie. Vakvereenigingen werden gedurende den oorlog ontbonden, onze bla-den verboden, arrestaties van socialisten, zelfs van soc.-dem. Doemaleden, hadden plaats — de reaktie woedt als naar ge-woonte.Daarom veroordeelde ook deze partijge-noot het samengaan van Frankrijk en Enge-land met de Eussische regeering. « Terwijl de vooruitstrevende, democratische volkeren van Europa;>, zeide hij, hunne hoop bou-wen op het Czarisme, schenken zij dat een moreelen steun, die het allang had verloren. En het is vooral die houding van het Czarisme geweest, die het den soc-dem. in de Doema onmogelijk maakte, v6or de oorlogs-kredieten te stemmen. De liussische sociaaldemokraten blijven hun strijd te^tsn het Czarisme getrouw, ter zeifder tijd, dat zij weigeren, zijn val als rucht van de overheersching hunner natio door een andere te aanvaarden. En zij hebben daarin gelijk. Indien den Russen de vrijheid en de démocratie zouden gebraeht worden, niet als vrucht ran eigen nationale ontwikkeling, maar als opgedrongen ge-'schenk van vreemden, zouden deze reeds liij voorbaat voor het Russiche volk veroordeeld zijn. Dat volk moeï zelf deze groote goede-ren ee-rst willen, daarna-'veroveren en! den t; e .« -*•——■ -I--, „r ^ strijd, hiervoor te voeren, kan slechts bin-non de Eussische natie zelve worden uitge-5 streden. 3 Onze Duitsche partijgenooten doen dan l ook beter, voor de motiveering hunner stem vôôr de oorlogskredieten te blijven staan op het standpunt der noodzakelijkheid, hun land tegen de Eussische legers te verdedi-gen, die op 4 Augustus aan hunne grenzen gereed stenden en dan ook Oost-Pruisen en Galicië zijn binnengedrongen. ïlet is niemand minder dan Emile Vander-velde ,die in een Amerika-ansch partijblad heefii verklaard, ^dat zij, indien zij de oor-Iogskredieten hadden geweigerd, hun land aan de kozakken zouden hebben overgele-verd».Maar aan de uitingen onzer Eussische partijgenooten blijkt wel, dat onze Duitsche vrienden beter doen, niet in te gaan op de praatjea hunner regeering, dat het doel van dezen eerlcg « dé ernietiging van het Czarisme» z«u zija. Dit it, au iefe mjn tweo greofce westerbu-ren tege» zieh heeft, door en in dezen oorlog voorleopig sterker dan eoit in zijn eigen land. En zelfs een nederlaag in dezen oorlog zal niet het gevolg hebben dien de Japaan-sche-Russische oorlog in 1905 heeft gehad. Do oorlog Jiad voor het Czarisme reeds deze lichtzijde, dat hij het van de hoog op-golvende revolutionairre stakingsbeweging, die van April tôt Juli aile industriegebie-den overstrcomde, heeft verlost. _ De_ kapitalisten dier industriegebieden zien in den oorlog een middel om zich tegen de industrieele konkurrentie van Duitsch-land te handhaven en dit belang bij de nationale industrie moet zeker op do stemming der industrieele arbeiders van lïusland en Polen zijn invloed uitoefen$n. De oorlog is ditmaal voor Rusland geen dynastiseh-imperialistisch avontuur ver van huis, dat de natie koud liet en het fiasko van een gysteem vol korruptie tengevolge had, maar een strijd om het eigen bestaan, na-tionaal en ekonomisoh, die tôt heden' met kracht en succès wordt gevoerd, zij het ook niet zonder verliezen en nederlagen en waarbij van voldoende voorbereiding blijkt. En daarbij is Rusland in de laatste tien ja-rsn ,ondanks aile tegenstrevende krachten, ekonomisoh en politiek genoeg %ooruitge-gaan, om zelfs bij een deel der socialistische arbeiders althans de hoop en de verwachting te vestigen, dat — zooals mij de partijgenooten der «minderheid» verklaarden, «dank zij het opkomen der demokratie in het land zelf dit zich langs den weg der binnenlandsche demokratische hervormingen zal kunnen ontwikkelen », terwijl het in 1905 op een te laag standpunt stond, om daarvan iets te kunnen verwachten. Plvenmin als thans reeds be zeggen is,welke gevolgeh een over-winning- of een nederlaag voor de demokratische ontwikkeding van Duitschland zal , hebben, evenmin laat zich hieromtrent iets voorspellen ten opzichte van Rusland. Is het dus va-n Duitsche zijde onjuist gezien. het defensief karakter van dezen eor-leg om te zetten in een offenaief tegen Rus- , land «ter vernietiging van het Czarisme^ — 1 even onjuist is het van Eransch-Belgische ] zijde, voor de Eussische socialisten den oor- i log iegen Duitschland te idealiseeren, zooals Vanderrelde heeft gstracht in zijn brief i .a 259„d.® Bqsgische Bocialdemçkraten. Daarin < wordt «het Russische volk» — dat zijn in dezen de legers van den Czaar — als- de noodzakelijke steun voor de demokratiën van het westen beschouwd, die, met deze hulp, «het Pruisische jonkerdom» en «het Duitsche militarisme» de nederlaag moeten brengen. De Russische sociaaldemokraten, die zoo goed weten, dat niet de Duitschers, doch slechts zij zelve het Czarisme ten val kunnen brengen, zullen ook inzien, dat niet zij, doch slechts het Duitsche volk zelf, het jonkerdom zijn'macht kan ontne-men. Troclstra. 's Morgens vroeg Zij stiet de vensterluikea open : Een winterdag, een grauwe mist, Daar komen rassche stappen nader : 't Zijn vier soldaten met een kist. Wien dragen zij zoo vroeg ten grave ? Een vreemden kna.ap, een jong soldaat. De mîyrkt is leeg en toe de huizen. En niemand, die er achter gaat. Zoo ver van huis alleen gestorven In 't gasthuis eener vreemde stad. En onbeweend naar 't graf gedragen, Terwijl men ginds zoo lief hem had ! Tirginie Loveling. "le! Mie" zegt dat lut Socialisme een reddeioos irai is In zijn nummer van 7 November zegt de penneknecht van den vaderlander ! ! Arthur Verha«gen. dat het socialisme een reddeioos wrak is. Men moet dom of atekeblind zijn om zulks te durven schrijven. Het socialisme een wrakt Te Gent wordt « Vooruit » het meeet gele-zen dagblad genoemd. Te Brugge is do burgemeester zoodanig woedend over den grooten invloed van « Vooruit », dat hij den verkoop ervan in Brugge verboden heeft. Die burgemeester is rijp om inkwisiteur benoemd te worden. Het socialisme is een reddeioos wrak en intusschentijd wint « Vooruit » aile dagen lezers bij. Knoopt dat nu te zaam ! Als het « Volkske » het zoo verstaat, voor ons kan het niet beter zijn. En wat voor Gent waar is, is ook zoo voor hcel do wereld. Maar in het artikel van 't « Volkske » is er nog meer. Het a Volkske » Schrijft dat staten en volkeren hadden willen leven en genieten zonder God. Dus België en Oostenrijk ook. Het is dus daarom dat God die katholieke landen straft, volgens 't « Volkske ». Welke afschuwelijke taal 1 Maar wat nog gemeener is en dat verwon-dert ons niet van de godlasteraars uit de redactie van 't « Volkske », want daar wordt meer gevloekt dan bij de ketters, dat is als 't a Volkske » zegt, dat het socialisme aan de maatschappij leert het dierlijk leven te bo-oogen.Zulks is de gemeenste leugen dis ooit-werd uitgekraamd. Het socialisme leert integendeel dat aile menschen zich zouden liefhebben als broe-ders en daarin komt het overeen met Chris-tus'leer : Bemint uwen evennaaste als u zelf ! Maar iedereen die nog wat eergevoel be-zit zal na den oorlog socialist worden. Dat zal de logieke conclusie zijn van de gevolgen van dezen wreeden tijd. En dit is ook het gedacht van al uwe volgelingen, • Volkske ». Wij verzekeren u dat na dpn oorlog gij aardig zult stàan zien, hoe machtig grootsch het socialisme zal opgaan. En gij zijt er zelf zoodanig van overtuigd, dat gij niet weet wat doen om uwe inwendige woede lucht te geven. Wij weten, «Volkske», dat gij een meester zijt om met smaad en slijk te wer-pen, maar het socialisme staat hoog boven uw gemeen en lafhartig gedoe. Waar gij bijzonderlijk kwaad sticht, is met den naam van God gedurig ijdellijk te gebruiken. Wij zeggen en herhalen het : Wij zijn en waren nooit tegen den godsdienst op zich zelf genomen. maar wel tegen den politie-ken godsdienst, welke een ramp is en zijn zal voor de wereld zôolang die politieke godsdienst blijft bestaan. Het socialisme heeft nooit den zegen ge-vraagd over de wapens en was nooit de schuld dat er een oorlog uitbrak. De ware sehuldigen' van dezen oorlog, die nu heel de wereld in ellende en droefheid gedompeld heeft, zijn: Ten eersf-e: de kapitalisten; ten twee'Se: de gekroonde hoofden ; ten derde: de politieke Kerk die niet bij machte was den oorlog tegen te houden, en nochtans, volgens do « politieke kristene katholieken », is de Iierk de machtigste eenheid der wereld; ten vierde: ket militarisme, dat enkel ka-Q-ge-dood worden.door het socialiana. 0. En wij vragen hier aan het « Volkske» ons eens uitleg te geven over het volgende: Waarom roepen de Oostenrijksche katholieke priesters God aan om do wapens te zegenen van het Oostenrijksche leger i En waarom doen de Belgische katholieke priesters hetzelfde voor het Belgisch leger? Allons, « Volkske », vooruit met een ant-woord ! En hangt den schijnheiligaard niet uit. Geen rond-den-potdraaierij, hoor ! Het is dezclfde God, het zijn dezclfdc vertegenwoordigers van denzelfden God, en die vertegenwoordigers vragen dat God zou d kanonnen, gpweren en bajonnetten zegenen om tegen malka.nder op te treden en om zooveel mogelijk slachtoffers te maken. , Schande! Wij zouden beschaarad zijn moesten wij den naam van God alzoo gebruiken. Ja, «Volkske», het is waar wat over en-kele dagen op den Poel gezegd werd door een katholieken leider: «Wij, katholieken, zijn bezig met onzen eigen ^odsdienst een onherstelbaar kwaad te berokkenen ! » Wij, socialisten, wij hebben een beter go- dachfc over den God der christenen. Wij zeggen : als er een God is moet hq tegen den oorlog zijn en kan hij alleen socialisten goedkeuren die steeds den oor-< log bestreden. De oorspronkelijk» leer van Christua wordt niet meer toegepa-st door de katholieke kristenen, want moest de Kerk de leer toepassea en aanprediken zooals het Chris-tus deed, er greep eene totale omwenteling1 plaats onder het christendom. En het is juist omdat die echte christus-' leer niet toegepast wordt, dat het toeko- ■ mend geslacht het socialisme zal doen triom-| feeren en dat buiten de niet in Qoô jfïâae-vige socialisten er ook in God geloovig® eialisten zullen zijn, iets wat het socialisme' in zijn liefderijken schoot wel zal kunnen bevatten. Neen, na den oorlog is het socialisme geea reddeioos wrak, maar wel de heldere, klara zon welke heel de wereld met haar vredesi stralen zal verlichten en veroveren ' J FETROGRADE. \ — 4 Europeesche Oorlog In Wesi-Vlaanderen ©3% Sn 't Noordan van Frankrijk Uit FraEBseii© isron PARUS, 7 November (Reuter). Officieele kennisgeving van vanmiddag, drie uur : « De toestand blijft op onzen linkervleu-gel goed. De vijand houdt zich nog steeds op een enkel punt op den linkeroever van de Yser staande, maar bepaalt er zich toe de spoorlijn in de buurt van Ramska-pelie zwak te beschieten, » De herhaalde nederlagen van de Duitsche legers in Russisch Polen schijnen te hebben geleid tôt de overbrenging van een deel der troepen, die in België hebtien ge-vochten, naar het oostenlijk front. Er zijn namelijk troepen gezien die over Brugge, Gent, Brussel en Leuven in oostelijke rich-ting- marcheerden. » Bij Dixmuide hebben marinesoldaten eene aanval der Duitschers afgeslagen. » Ten oosten van Yperen is geene veran-dering ingetreden ; ten noordoosten van Yperen hebben Franschen en Engelschen gezamenlijk een buitengewoon hevigen aan" val van korpsen van het actief Duitsche leger,-die pas naar die streek waren overge-"bracht, afgeslagen. Ook de andere aanval-len, bij dag en nacht ondernomen, zijn afgeslagen en de bondgenootsn zijn in deze streek een weinig opgeschoten. » In het centrum zijn de bondgenooten op verscheidene punten gevorderd ; ooK heb* ben zij daar eenige dorpen genomen. » Een overval, door de Duitschers ondernomen on de hoogten die den pas van Ste-M'arie (Markirch) beheerschen, is volslagen mislukt. » BJât Esîfiaisclje lui0®!? LONDEN. 7 Novmber (Reuter): Gisteren is uit Noord-Frankrijk aan de « Times » geseind : Sedert maandag hebben de Duitschers den strijd met hun gesehut gevoerd, doch gedurende le laatste dagen is zelfs dit vuur ver-minderd en waren wij in staat onze kanonnen naar meer vooruitgeschoven stellingen te brengen, die 3 mijlen verder oostelijk liggen. Het nieuws van de linie, die zich van de Belgische kust tôt Yperen uitstrekt, is eveneens gunstig. In Belgisch Vlaanderen en op de slaglinie ten noorden van Eijssel gaat ailes goed. Ten zuiden van Eijssel en Arras is de toestand nog duister. In de officieele berichten wordt van dit gedeelte van het front weinig melding ge-maakt. Eeeds een maand wordt hier hard-nekkig gestreden, blijkbaar zonder dat het een van de partijen voordeelen oplevert, en nog steeds is het een artillerie-duel. De vijand is te La Bassee. De bondgenooten bieden nog steeds tegenstand aan hun voor-waartschc beweging naar Boulogne. Er wordt bericht dat do Duitsche granaten op Béthune beginnen te vallen. Dinsdag trof do ee-rste granaat uit hun groote, ver-dra-gendo kanonnen den kerktoren. Het was een schampschot dat geen schade aanrichtce. WToensdag morgend vielen 20 granaten dicht bij het stadhuis en mevrouw Del-piuve, de eehtgenoote van den burgemeester, werd gedood. 's Naehts werden een dro-gisterij en een juweliersninkel vernield, doch er zijn geen menschen meer omgeke-nien.De strijd kenmerkte zich rerder door de gewone pogingen van den vijand om ons hinderlagen en verrassingen te bereiden. M©n moet toegeven dat hij zeer dapper streed en in sommige gevallen zeer nabij de t Een huis was vol van de Iijken van Duit-i ■ichers, die zoover wareti vooruitgedrongeu en zich niet hadden kunnen terugtrekkea.' Langs de loopgraven van de bondgenooten,i in de nabijheid van den spoorweg, waren; op enkele plaatsen meubels op elkaar stapeld, om de borstwering aan te vullen. ; Olf fiuit&cEi® isrois BEELIJN, 7 November. (Wolff.) " OffiW cieele mededeeling van vanochtend nit het groot hoofdkwartier : « Onze aanvallen in de richting van Yperen hebben ook gisteren met name ten, zuidwesten van Yperen vorderingen g©-, maakt. Meer dan 1000 Franschen zijn ga-,' vangen genomen en drie machinegeweren, buit gemaakt » Da aanvallen der Franschen ten westen; van Noyen, zoomede op de door ons genomen plaatsen Vailly en Chavonie zijn on-1 der zware verliezen voor den vijand afgeslagen.» Het door ons veroverde, slechts zwakt bezette dorp Soupir en het westelijk deel! van Sapigneul,die voortdurend onder zwaarf artillerievuur stonden, hebben wij moeten ontruimen. Bij Servon is de vijand terugge"' slagen en in het Argonnerwoud verder te»' ruggedreven. » ❖ * * In Oost-Pruisen PETEOGEAD, 7 November. (Officieeir.) Reuter.) De groote generale staf de élu mede : « Op het Oost-Pruisische front ontwikkeifr' zich het offensief der Russische troepen met' goed gevolg in de streek van het bosch van Rominten en Lyck. »De achterhoede der Duitschers, die dent 4 dezer door ons uit Mlava is geworpon,, heeft zware verliezen geleden. ' » Aan de overzijde van de Weichsel blijft de vijand terugtrekken. » Slif i3»s*on BERLIJN, 7 November. (Wolff.OfficieeOS « BJijkens de kennisgeving van het groot»1 hoofdkwartier van vanochtend zijn o|T het Oostelijk oorlogsterrein drie Eussische ca-valerie-divises, die boven IColo de Warter waren overgetrokken, yerslagen en over d« rivier teruggeworpen. ■» Overigens ziin geene boteingen met den vijand voorgevallen. » SGSI© las-©Ba * WEENEN, 7 November. (Wolff.) Officieaf wordt heden door het hoofdkwartier bekendt gemaakt : \ « De toestand op het noordoostelijk oorlogsterrein onveranderd. » 5«C * * San de Oostenrijkssh-Serïissits guet Il it ^ostenpîjksch-HongaaP' sols© iiî8©^ WEENEN, 7 NovemWsr. (Wolff.): Naar officieel worclt meegedeeld vorderen de aanvallen op de achter boom- en draadversper» ring«n versehanste Serriërs in de streek van Campianina, *en zuiden van Sjabatu, langzaam. Gisteren zijn de uit militair oog-punt belangrijkste heuvels van Misar geno-, men. Wij hebben daar 200 gevangenen ge-aiaakt.» ln verbaJid met deze m. rijgs ver richting is gisteren ook de aanval op de goedgekozem versterkte stelling bij Kroepanj begonnen. ;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes