Vooruit: socialistisch dagblad

1199 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 29 Avril. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 16 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/057cr5px29/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

"t2° Î03** "™ ^ ^ ' rsv.Tgh'fR' Prijs oei numiuer : »oor Belgie 3 centiemcn, rcoi dm Vreemdo Jjs centiaiaen Teilsfeon s Maoiis 24-7 « &dteSaÈst8r®4ie 2845 •? <yvm; t*3M»Kïf3Éî«îtfr*? «Sjai'sr^aft» £3 /i&PSilS» 1916 ■P^ïïîiife?^ 3WC\3ar«Bt: .-TV ^iivf..*raaes<2«-v«aî rssMnnMM Dfuksier-Ultgceïateï pjMaaîsshsppij 12 ET LICïïî beotuunScr ; « pg VSSCK. Ledeberg-Qcnt ,. redactie . . adminsstratîe (ÎOOÛPOORT. 29, GENT VOORUIT ABC N N EMENTS P RIJQ SELOIE Orle maanôen. , . , , fr. 3.29 Zes maanden • . , . . fr. 6.50 Ëen jaar. ...... fr. {2.50 Ateo sbonncert rich op aile twsîbarte'.a» DEN VREEMDE tîrte maandsn (degeîijhs verzondcn). ..... fr. 6.T3 Orgaaa dst* Beigisohe Wepkliedenpady. — Versahjjnende aie dagen. Artasiders aller landsn vereeiiî II veor WsrelMe en Wels and ! ner geiegenheSïî van 1 KeJ zaî ons |j maandag niet verschijnen en zullen ■ tozers op 7 Mei aan den verkoopcr lents 13 centlesnen moeiers betalen. De administratie. Europeesche Oorlog Kt-Vt»«l«nfl en lit FiankrijE i Duitsehe bron ROOT HOOFDKWARTIER, 27 April : Westelijk oorlogsterrein : sn midoosten van IJperen namen wij ;elsche stellingon onder zwaar Tuur, rvan de gunstige uitwerkingen door ipatroeljen vastgesteld werden. Ten zui-ï&n St-Elci werd een sterke vijandelijko fil bij middel van handgranaten onder jraur tôt mislukken gebracht. j den omtrek Givenchy-lez-Gohelle—Neu-i-St-Vaast deden wij met goede gevol-versekeidene mijnen springen, ontna-wij den vijand, dank aan ons optreden handgranaten, een heel stuk loopgracht j de gemeente Givenchy en wezen wij laalde aanvallen af. igelsche aanvallen ten noorden der me bleven zonder den minsten uitslag. het gebied der M'aaa is het, aîgezien de artilleriegevechten, slechfcs langs den J sroever tôt mfanteriegevechten geko-, De met handgranaten vooruit rukken-'ransche afdeelingen werden teruggesla- i op verscheidene plaatsen van 't front, noordoosten van Armentières, in de fe fcusachsn Vailly en Craonne, door 8cTae patroeljen opte uw gezette onder-ingen werden met goede uitslagen be-pd,den luchtk&mp werden een vijandelijk ^taig boven Sonchez, een tweedekker ten en van Tahure en een derde tên zuiden Parroy door onze afweerkanonnen om-geschoten.De spoorwegl n die doar het van Nobiette loopt, ten zuiden van pes, werd door een Duitsch vliegmachi-skader overvloedig met bommen be-lid.(den nacht had er oob een aanval van Bche luchtschepen plaats tegen de ha-en spoorweginrioKtingen van Margate, stad die geiegen is langs de Engelsche rast. Ooitelijk oorlogsterrain : i toestand is onveranderd. n onzer luchtschepen wierp bommen op iven-, spoorweg- en andere inrichtingen stad Diinamundo. Vdkanoorlogsterrein : 6ta nieuws te melden. Opperste Legerbestuur. Fransche broa ■MJS, 27 April. — Ecrsto Berieht. — deiijk der Aisne deden wij in den loop den dag van gisteren eenen aanval, ffls toeliet een klein bosch zuidelijk van bosch van Buttes te veroveren, 72 gs-eaen, waarondor een officier en zeven [roffioieren te maken. Meerdere vijan-se verkenningsafdfe&lingen die poogden 118 den nacht onze loopgraven te berei-werden in 't gebied van Paissy " en »nne door ons vuur verstrooid. Weste-w Maas heftige beschieting onzer stel-n in t bosch van Avocourt en van onze * ™ies noordelijk der hoogte 304. Oos-; der Maar. middelmatige artilleriebe-lîneid. In Woevre richtte eene besekie-°P Saudromont en ilonvaux. Onze 'wie beantwoordde krachtig. Geene iterie-aktie had in den loop van den » plants. In Lotharingen poogde de 0 eenen overval tegen een onzer kleine 113 noordelijk van Emberœénil, doch met verliezen teruggeslasen. In de ®en hadden enkele verkenningsonder-%en van den vijand in de streek zui- 7a;n Gelles-sur-Plaine plaats. leWscnst; Hedsn vroeg om 3 uren viel >nzer grootstrijdvliegtuigen een Zeppe-»P 4000 meters hoogte aan, voor Zee-®n schoot op hem brandgranaten ® Zeppelin scheen getroffen te zijn. ®'zelfde uur schoot voor Oostende een "rootstrijdviiegtuigen moerdere obus-CP een Duitschen torpedoboot af. r0lper vlieger» schoot na luchtstrijd 1 tokker neer, aie binnen onze linie3, nabijheid van Neuville, noordelijk Uinéville. neerstoi-tte. Le^an<^elijke viieger werd gewond ge- Uericî»t. — Noordelijk der Aisne L 5 S'-Jle heschieling der artillerieën 13_'6ek van het Bois des Buttes. In t gne .vereenigde onze artillerie haar L1; rvlJandelijke artillerieparken in het Dormoise. ' " fSonaea ontwikkelden onze batte- rijen eene omvangrijke bedrijvighcid tegen Duitsehe werken op de hcogte 285, bij Yau-quois en in 'fc bosch van Cheppy. Westelijk der Maas heftig kanonvuur in de streken van Avocourt, der hoogte 304, van Esnes en Montzéville. In 't gebied « Mort Homme » kwain het eenige malen op beide zijden tôt trommelvuur. Oostelijk der Maas en in Woë-vre de gewone bedrijvigheid der artillerieën. Een verdragend Duitsch kanon vuurde des morgens in de richting op Varangéville en Lunéville. In Lotharingen werd een Duitsehe aanval die tegen orne steilingen noordelijk van Senones poogde vooriiit te ko-men, door ons spervuur kort opgehouden. Meerdere gevangenen, daaronder een officier, bleven in onze handen. Lizchtstïîji'l : In don naob.t op 26 April waren enze strijdvliegtuigen bijzonder be-drijvig.In de streek van Verdun werden obus-sen op de artillerieparken en bivakken in de streek van Etain neergeworpen, op de bivakken bij Damvillers, op Brieulles, op Conflans, op Pierre-Pont en op de ijze-?-werken van J "°uf. In denzelfden nacht voerden onze \ uegtuigen talrijke beschie-tingen in de streek van Roye uit. Bcmmen werden op Villers Carbonnel afgeworpen, waar sterke ontploffingen vastgesteld werden. Bommen werdern op Pont Biaches, bommen op de dépôts van Cremery en Gru-ry, ncordelijk van Hoye geworpen. In den nacht op 26en April wierp een Duitsch bestuurbaar luchtachip ongeveer 12 bommen in de Etreek van Etaplea, Bentin en Paris-plage. Uiî Engelsche bron LONDEN, 27 April. — De Vliegerbe-drijvigheid van den vijand was gisteren ge-ringer. Een vijandelijk vliegtuig werd in 't bereik Tan ons front n&ergehaald. Goloi-dsr en waarnemer zijn gedood. Een vijandelijk lùchtschip wierp om 12 uur 30 min vroeg in do na-bijiieid dor kust achtor onze linies bommen af. Wij voerden gisteren nacht twee over-vallen zuidelijk van La Bassée uit en namen in "t handgemeen drie gevangenen. De vijand liet zuidoostelijk van Souchoz eene miju springen en drong in onz« loopgraven. Artillerie-bedrijvigheid op verschei-dene punten. i{- $ $ ûa S3fi02 ÎUSSBi!9B Ifelfe tu O&stinrijk-Rgaprlis Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 27 April : Langs het kusten-landfront was het arbilleriegevecht gister en heden nacht op sommige plaatsen zeer levendig. Met den avond brak er tegen onz8 herveroverde stcllingen ten oosten van Selz trommelvuur uit en een daarop volgende vijandelijke aanval werd afgeslagen. De Monte San Michele lag in den loop van den namiddag onder zwaar vuur uit stukken van aile kalibers. Voor het bruggeniioofd van Tolmein en vocral ten noorden daarvan was onze artillerie krachtdadig aan het werk tegen de italiaansche stellingen. In de .nabijheid van Flitsch joegen onze troe-pen den vijand uit eene steunpuntstelling in het gebied van Ilombon en namen een deel der uit Alpini bsstaande bezetting ge-vangen. Langs het front van den Tirol is de toestand onveranderd geblevea. Uit Italiaansche bron ROME, 27 April : In 't L&garinadal brachten vijandelijke granaten in Mori eenen brand teweeg, die snel gebluscht werd. Onze batterijen veroorzaalrten eene ontlading in c!a munitiekampen van Man-zano en Nomesimo. In 't Hochcordevole wezen wij den gewonen vijandelijke aanval tegen de vooruitgcschoven stellingen op den Col <ii Lana noordwestelijk van den to~ af. Langs den Isonzo artiîleriebedrij-vigheid. T de streek van Selz (Karst) ver-eisnigde de vijand gisteren namiddag een heftig vernielingsvuur op de door ons op 23 's avonds en in den nacht veroverde vorschansing en wierp infanteriemassas tôt den stormloop op die steliing vooruit. Jfc ^ # Ressiscii-PeolschE- SaSislscbs gress Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 27 April 1916. Officieel wordt medegedeeld : Niets nieuwa te melden. Uit Eussische bron . PEÏERSBURG, 27 April. — Vijandelijke vliegtuigen wierpen op Ust-Dunaburg en Dunaburg bommen. De vijandelijke artillerie schoot op verscheidene gebieden van het front der stellingen van Dunaburg en der streek westelijk van de vlek Posta-wyv Zuidelijk van Krewo poogden de Duit-schers het off&nsief te nemen, doch zonder gevolg. In dezelfde streek overvlogen tal-ïiiks Duitsehe vliegtuigen onze linies. Eiea. . van hsn werd getroffen en viel zuidoostelijk van Krewo in onze linies. Vijandelijke luchtschepen wierpen bopmen op het station van Gontzewitchi tusschen Barano-witehi ea Luningez. >*: ^ ^ Os sDfloî tip dsn Balk» Uit Oostenrijksche bron WEENEN, £7 April 191" : Niets nieuws te melden. S{£ ^ & In Klein-Asië ' Uit Turksche bron KONSTANT1NOPEL, 27 April. — Het J.oofdkwartier deelt niee, : Van de ver-schillende fronten is niets van beteekenis te melden. % 4e le oorSog in É inebt Uit Engelsche bron LONDEN, 27 April : Een Zeppelin werd gisteren aan de oostkust van Kent gemeld. Waarsohijnlijk is hij niet ver in land geko-men, waar tengevolge van den nevel terug-gekeerd.LONDEN, 27 April : Het Persburean geeft nieuwo bijzonderhedcn over den Zep-pelin-aanval. De aanval richtta zich tegen de Theemsmonding. Er werden rond do 100 bommen afgeworpen. Uit de oostelijke graafsciiappen wordt gemeld, dat ook daar ongeveer 100 bommen afgeworpen werden. Er werd een paard gedood en vele vensterruitexi vernield, Da taststo Iuoh|aanva', op Eîïgeîaiç.îi LONDEN, 27 April : De minister van oorlog meldt dat de luchtaanval in den laatsten nacht tegen de kust van Norfolk en Sufiolk waarschijnlijk door vier of vijf Zep-pelin's is uitgevoerd, waarv;:n .-vleen twee ernstige pogingen deden om verder Enge-land door te dringsn. Omtrent 70 bommen werden geworpen. Een man werd zwaar verwond. Andere bij-zonderheden omtrent het verlies van men-schenlevens ontbreken. 5^ % ^ ©P ZEE Uit Duitsehe bron BERLIJN,27 April. — In den nacht van 26 op 27 April werd door deelen onzer voor-posten strijdkrachten aan de doggerbank ,:«en groot Éngelsch bewakingsvaartuig vernield en een engelsche visschersstoomsloep opgebracht. De clief van dcn admiraalstaf der marine. Es onderzge-ooslog AMSTERDAM, 27 April : Lloyd meldt : De Noorweegsche sloep «Carmanian» is tôt zinker gebracht. DEN HAAG, 27 April : Gedurende den nacht is de bemanning van ds Engelsche sloep « Alfred R. 166 » door den Holland-schen reddiagsboct «Atlas» opgenomen. De visscherssloep is door een Duitsch ondeneeër tôt zinken gebracht gedurende den nacht. De onderzeeër had de bemanning naar den lichlboot «Noordhinder» gebracht.DEN HAAG, 27 April : De visschersboot «Alfred» is gister door een Duitsch onderzeeër tôt zinken gebracht. De JJuitsche onderzeeër bracht de bemanning naar den lichtboot «Noordhinder». 0p eene mijn ROTTERDAM, 26 April : De stoomer «Maashaven», die voor de Engelsche Kust op eene mijn gebotst was, doch in eene haven gesleept kon worden, begon dinsdag na nooddruftige h-erstelling de reis naar Rotterdam, gesleept door de stoomers «Noordzee» en «Poolzee». Woensda-g vroeg botsten «Maashaven» en «Poolzee» op mijnen en zonken. De sleeper «Noordzee» is met de geredde manschappen in den Nieu-wen Waterweg aangekomen. FiTHnitafei' te EloPI&nd Verbod ^M'jTERDAM, 27- April: De minister van oorlog heeft de jaarlijksche kongres-sen der joden ter gelegeuheid der Paasch-feesten geschorst. Een Fransoh viicgsnîer op Mollandsoh grondgefeied getand AMSTERDAM. 27 April : Men meldt uit Middelfcurg : Heden morgend, om 4 1/2 uur is een Eransch biplan, model Farman, ge-dwongen geweest op Holfandsch grondge-bied neer te st-rijken. Hot toestel was op verschillige plaatsen geraakt. De twee inzitteden die onge-deerd waren, een officier en een sergeant, werden gevangen genomen. Van den anderen kant v.-ordt aan het ?Handelsblad» gemeld dat de vleugels van den biplan doorboord waren. Het toestel zou door een Zeppelin buiten gevecht zijn gesteid geweest. —c§>— Isa Bg aanwervlng LONDEN, 27 April : Het persbureel meldt : Het antwçord dat woensdag laatst door M. Asquith gegeven werd in de ge-heime zitting van het Lagerhuis op de vraag van M. Carson, heeft bewezen dat de voorstellen der regeering om den ver-plichtenden militairen dienst uit te breiden niet zullen toegepast worden. 09 sosialistcn en den Vsedo LONDEN, 27 April : De Arbeiderspartij heeft hare jaarlijksche vergadering gehou-den te New-Castle. De afgevaardigde Yowett verklaarde dat in geval van moge-lijkheid, de partij nog heden einde aan rien oorlog st-ellen zou bij middel van onderhan-delingen. De vergadering nam bij alge-meenheid eene beslissing volgens dewelke de partij zich verbindt een veldtocht te voeren, door aile middelen, om den oorlog door vredesonderhandelingen te doen ein-digen.©P BSïS BALKAK la ilritknland Een aanslag LUGANO, 27 April: Eene bom is aan de Bulgaarsche ambassade, to Athene, ont-ploft.ATHENE, 27 April (Wolff) : Ds bom die gedurende den nacht op den trap van de Bulgaarsche ambassade ontploft is, heeft oen gat gema-akt van 40 cm. diepte en 80 cm. breedte. De ontploffing was buiten-gewoon geweldig. Al de ruiten van het ge-zantschap en der omgevende huizen werden vernield. Een tweede bom, die niet ontplofte, is sangeslage». Es Entente en Grfekenfand MI LA AN, 27 April: De «Secolos meldt: De Servische gezant heeft bij II. Skuludis aangedrongen over de noodzakelijkheid de Servische troepen naar Saloniki te bren-gen die zich te Korfoe bevinden. Ds meest uitgebreide Verzekeringen zijn aangeboden. De Fransche en Eng«lsche gezanten hebben deze voetstappen ge-steund, en bebben eene nota der EnteDte-machten overhandigd aangaande de ver-zending der troepen. Zij hebben de verze-kering gegeven dat buiten den noodigen tijd voor den doortocht geene enkele bezetting van 't Grieksch grondgebied is ont-worpen.Nieuvve 5«»Eviaanua! op Saîonîkf BERLIJN, 27 APRIL : Men meldt dat een Duitsehe luchtvloot over Saloniki is gevlo-gen. Het vliegplein der verbondenen is ge-gombardeerd geworden. En da ¥©p®«nifft2a Sfat®n Versterking uan hei Panarnakanaal « 27 April : Uit meldingen uit New-York blijkt dat het Amerika ernstig bezig is met de versterking van het Panamakanaal. Veor eenige dagen zouden de eerste der 16 duims-, voor do verdediging van het Ka-naal bestemde kustkanonnen naar Sandy Hook gebracht worden. Het kanon heeft eene draagwijdte van 35 kilometers. " * r53- "* gn ©Siina Het nieuws kabinet BERLIJN, 27 April : Het Chiileesche ge-zantschap deelt mede dat président Juan-chikai, bij dekree. van 22 april, het onfc-slag van den Staatssekretaris Ksuschih-ehang heeft aanvaard en dat hij in zijne plaats Tuantschijni, minister-president, terzelvertijd gelast met de funktie van minister van oorlog, heeft benoemd: .3ij dekraet den volgenden dag gedag-teekend, is Lutsengtsiang minister van buitenlandsche zaken benoemd, post die hij reeds te Wongjitang waarnam, is minister van binnenlandsche zaken benoemd; Sim-poatchi, minister van finantiën ; Linkwaa- hsiung, minister van .narine, post di« hij. reeds waarnam ; Tsangtsunsiang, minister. van justitie; Tschangkuokan, minister van openbaar onderwijsj Kingpangping, minister van landbouw, enz. —cS>— Sn Een moos'daansfag ROTTERDAM, 27 April : In da klein#1 plaats Mans, in de provintio Mekram, ia Boloutchistau, en toehoorende pan d« Khan de Leat, is cla Engelschman Hughes, die terzelvertijd militaire bevelhebber waa,-' bij rpidclel van revolverschoten door in-boorlingen gedood. Luitenant Horst v#ni, hetzelfde corps heeft h6tzelfde lot onder-" gaan. WETEN8GHAP ¥„ Sa F» els dreog® ©si ala w©riceiSjI$iî©l«S Na het eerste welslagen van Marconi, is men op gebied van draadlooze teîegrafie sedert een twintigtal jaren met verbazingwekkende snelheid vooruitgegaan. De droom (een droom mocht het wel genoerr.d worden) wetd door het eerst uitgedrukt ten jare 1889 door Eliliu Thomion ; ver volgens in 189a door Sir WiUianv Crookes. Dank 7ij de prachtige tlieoretische werkingen der; groote geleerden der 19e eeuw is ae droom werke!i)k-: heid geworden, en behoort de draadlooze telegrafia heden tôt de praktijk. Van geleerden zooais Joseph Henry, Lord ICeloin, Masswell. Hertz, Elihu Thomson, Sir Willam Crookes, Brancy, Marcon, Fessenden, Flemmiag, eaz. enz.,, was de verwezeniijking van zdô'n droombeeld wel te verwachten. V.'at een strijd hebben zegevoerd! Fier mogen ze het hoofd omwenden en achtcr den rug zien. Firr testé/» 7e uifoepen : « Zie! dat is de afgeîe<çd« weg na twin'ig jaren van stoeren arbeid en 'atudia. Heden besîaan voor de T. S, F. geene hinderpàiett meer. Over bergen en dalen en zeeèn, over den'gon-achen aardkloot, gaan we het opvangtoestel beïnvloeden en laten ons van geene duizende kilometers afsrhrik-ken. » En wij, arme on v; et en den, die in zoo'n breuhah» vpn ^eletrdheid het hocid niet meer vinden, wij ook i hebben redit fier te zijn. Wij mogen bogen over onz» groote geleerden die aan de wetenschappen eene nieu-we klas toevoegden ; fier mogen we zijn over onze l'ijne', techniekers. welke, met veel geluk, de théorie door1 praktische toepassingen bewerksteiiigd hebben. Nochtans, hoe groot ook de afgelegde weg is, is zijn slechts halfwege; de taak is nog maar haÙ volvoerd. Vele verbeteringen moeten nog aangebracht; Vel«' moeilijkheden uit den weggertiimd. En, we beboeven dan nog niet te spreken over draadlooze telefonie, w*t nog tôt de studeerkamer behoort. Ook niet van het' dradeloos overbrengen van beelden of elektrisch*' kracht, wat nog een hersenschhn mag aenoemd worden.Het eindideaal is nog ver van ons ; msar, onze geleerden hebben moed en hun verleden (een nijdigea kamp) stnat borg voor de toekomst. Q. H VARIA A. :vveïï^îng van een zoutopîosstog teij Sïet kcken van aardappeien Om met onïe aardappelvoorraden spaar-Eaam om te gaan, werd reeds herhaaJdelijlc gewezen op het koken van de aardappelen in hun schil. Vermits echter versohillenda worten van aardappelen daarbij gehael ia stukken vallen, is volgens een meaedeelin.7 van het Ministerie van landbouw de aan« wending van een gekoncentreerde zont-opiossing van 400 gr. op 1 liter water aan' te bevelen ; daarin worden de aardappelen» binnen de 18 of 20 minuten gaar zonder naar zout te smaken. Deze oplossing kan voortdurend gebruikt worden, indien men ze verheldert. Zij heeft ook het voordeel, dat men groote hoevetlheden aardappelen in een grooten ketel kan koken, zonder dat de onderste gepletterd worden, vermits d«» aardappelen in de zoutoplossing zwemmen. In plaats van keukenzout kan ook ve<îzx)uil gebruikt worden. Verder is een gekoncentreerde zoutoplossing ook geschikt tôt het versch bewaren van aardappelen, die thana schieten en verwelken zoo a] s de groenten. IN BELGIE _ m NAMEN De vlaspSantingen in de provincâe Namen De «Belgische Kurier» verneemt dat <J*. Belgische Tandbouwers die vlas kweeken, door bemiddeling van de Brusselsche olie-centrale een aanzienlijke hoeveelheid Rus-sisch lijnzaad ontvangen hebben. Zoo kwa« men er in de provincie Namen 60.000 kgr. aan, die samen met het Belgisch lijnzaad gçplant werden. De uitdeeling geschiedt door bemiddeling der burgemeester» voo^ do afzondeiliike gepieeutifQ,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes