Vooruit: socialistisch dagblad

617 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 17 Octobre. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 20 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7w6736n477/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

VERORDENING ' batreffende het gebruikan des tabakoogst van dit jaar in 't gsbiec! van het 4de Isger Door de verordening van 22 Juni 1917 (V. Bl. 4de léger Dlz. 291 n. 995 en V. Bl. V. h. Ktappcngebied blz. 704 1). 3i4) werd de tabakoogsi van dit jaar in De-&las genomen. Betreftende het gebruiken wordt voor geheel het legergebicd bestemd àls volgt : 1, v\ ie ruwe tabak des oogst van dit jaar in be- waring heeit, is verpàcht ze beboorlijk te drogen en te bewaien. Het is verboden ruwe tabak eenigszins te vervoeren, te vtrvreemden ot ze van bewaarplaats te doen veran-ûeren. . . ]i. — Wie ruwe tabak des oogst van dit jaar m be-waring heeft, is verplicht geneel zijne vooriaden op de jmotenaren wegingstermijnen artikel 14 enz. der verordening van 19 6 17. V. Bl. v. h. Etappeugebied van he 4e leger biz. 761 enz.) of op de anders bepaalde teimijnen tegen Betaling at teieveren. Aileen zuike gc asten der iùappen-Ii.spevtion die van ten schrifinjk bew i)s der Euppen InspeKtion (« Winschalsauaschuss»,) vuorzien zijn, mo^en de hoe-feelheuen tabaK m ontvangst nemen. Voor de betaling der ai- eleveiue tabak gelaen de op ds verscneidene afleveringsterrnijnen door de gelasten bektndgtmaukte prijzen. Op gronu uer ïamingen door de accijiisdienst op de akkeis ^edaan, zal cr ondeizucht worden 01 ulie voor raJen atgeievsrdzijn. III. Van de atgeloverde voorraden van ruwe taDak za ue Etappen li.speUtiou VViiischattsausscnuss») de voor de'behoelte utr bevolkmg bepuaide lioeveel-htûen vTijgeven. iiet vervoere-, en vcrwerVen dezer vrij egeven hoe-veeltieden also; k van al e van vroegere oogsten \oort-kotneiiue ot in-ivoeide tuwe ta >an en Liet vervoeien van aue tabukvoortbtiingsels, om 't even ot zi) uli tuwe tabaiivan hiervoieu aungeauiae aarden vervaardigd ot ingevoeru ztjû, iszonaei .oeiat.ngdet Etappeti-lnspek-tion (« \V irtschansautscnuss», ver joden. IV. — \V je ue Dtsienimi'iigen dezer verordening overtreeat, wordt met ten noogste o ,aar ge\an^enis en met gektboete tôt ôo.ooo n ark ol met eene uezer suatien get.traîr. Daarnevens moet 101 betaling van net tienvouaig bedrag der v.aaiue van deruwe labak ver-oorceeld vvoider,, 10: nt.lc ue oveititamg beirekking heeit, vastgesteld volgens de op de ^.fl^vtrin^steimijnen bekend le maken prijz«i.. Ook kucnen do \o .iraden iot welke de overtreding betiekkmg het». veiLx.ur,-iV(.riUuai4 wordin tngeval Van opzenelijke overtieuing moet ue vcrocuR.ver^la-rmg uiti,tsproken wordeu. Llke pogmg ti S'.ratuaai. Zijn bevoegd de Dunsclie militaire ieotitbanken en militaire Dcvelh<.b..eis. X. H. Q., den 4 October 1917. ber Obetbefehlshaoer, SIXi VON ARM IN ■ - ■ — Biwgi>?t."'îgtCH'j»rew?h.7a.yi De itiriciitiDg cet Une. baie Diessien in se lo^Kousuge SarenlMag (Slot), VI (Jit de vorige artikelen hebben wij _kun-nen zien hoe de strekking van het socialisme, kollektivistisch is geworden. 't is te zeg-gen dat de gezamelijke eigendom v_an dea grond, den ondergrod en al do middelen van voortbrengst en ruil, de hoofdvoorwaar-de was, om tôt de ontvoogding d&r vverkers te komen. César De Pa.epe is daarvoor met wils-siracht ea. met veel talent opgeti'eden en namelijk in de uiteenzetting van zijn : Stel-eel der openbare dienst«n in de toekomstige samenleviag. Onze groote voorganger had in 1874, toen hij deze brochuur opstelde, schier uitsluite-lijk afgezien van de gedachten die hij vroe-ger deeide, en die dezo waren door den franschen geleerde Prud'hon, die vcorna^ melijk gekant wap tegen het oppergezag van den Staat. Hij verdedigde aïs sociaal t> tel sel veeleer de zelfstandigheid der ge-.meentea, der vrije groepen van voortbren-/gers, om te eindigen met de zoo goed als 'onbeperkte vrijheid der individuen of per-sonen afzonderîijk en aldus logiek te ver-('vallen tôt de anarchie of gemis aan aile rergeering en gezag. ■ Die gedachten waren te dion tijde over-'.heerschend in een aanzienlijk deel van JEuropa. de Commune van Parijs vras er lmede bezield en in de eerste Internationale stemde m en de afschaffing van den Alge-(meenen Raad, omdat die mannen te veel ...gezag uitoefenden. César De Paspe had die uiterste, over-'dreven gedachten laten varen, maar hij jvas ,nog altijd bezield met een sterk dosis van haat tegen den Staat. die het meeste ge-»ag in zich vereenigde, gelijk het tôt o-p heden nog het geval is. Vandaar dat César in zijn Stelsel der Openbare diensten de roi der gemeenten nog zeer uitgebreid laat ou nog spreekt van 0 de groepeering der vrije werkersgemeenten ». Nu de vrijheid der gemeenten, zoowel als deze der groepen of der personen afzonderîijk, zal naar onze meening altijd beperkt zijn, door de belangen der gemeenschap of der kollektiviteit, waarvan de Staat het jhoofdorgaan zal en moet blijven. , De oude vooroordeelen van socialistische ^ijd tegen den Staat zijn tegenwoordig zoo £osd als uitgeroeid. De sociaal-demokraten hebben leeren in-^en dat, was de Staat onder het regiem der fapitalistische burgerij een vverktuig van Swang, wreedheid en onderdrukking der teerkende klasse, een Staat-gendarm voor Jns, zooals De Paepe hem zoo juist betitelde, s j evengoed een werktuig van regeiing, îrde, reehtvaardigheid en welstand kan orden voor allen, op voorwaarde dat hij 1 haJiden der werkers is en de regeiing der jfcortbrengst en van den ruil zijne boofdbe-Jt'ommering uitmaakt. !n Louis Bertrand zegt dan ook terecht in V ne levensbeschrijving van onzen meester E'^sar De Paepe: Vroeger Lastond onder de werklieden den haat tegen de machienen en mekar nieken, en de?e afkeer uitte zich dikwijls door opstanden, die de vernieling der werkgereedschappen, die de werklieden als gevaarlijke concurrenten beschouw-den, voor gevolg had. Hedendaags zijn de werkers ver-standiger geworden en zij verklaren den oorlog niet meer aan het machinisme; zij zien er integendeel eetn mid-del in dat in staat is de taak van elk , afzonderîijk te verlichten en dat toe-; laat den duur van het dagelijksch i werk te verkorfcen. 1 Zij_ willen de machienm niet meer i vernielen, maar eis>chen de gezame-yijke. tpeeif^nias ervan, het is te zeg- Orgaao der Beîgfisehe \¥©rkliedenpartij. — Versehijnende aîie dagen. D**ukster- Vitntejster Sam Maatsch H El LICHT. Best ~-P De Vise h, l.edeberq-Gent — Red. Adm Hoogpoort^ 29 Gent gen, dat zij ze willen doen dienen tôt het'algemeen welzijn en niet lang-r ten profijte van eenigj kapitalisten. Het is hetzelfde met den Staat. ' In plaats van hem den oorlog te verklaren, wil de georganisperde werkende klasse hem bemachtigen, er den meester van worden en er een werktuig van ontvoogding van maken. De Staat-, vertegenwoordigd door de Kamsrs, gekozen met zuiver alge-meen stemrocht, zal meer en meer er toe genoodzaakt worden de werkers te besohermen die de meerderheid zijn dcir r.atie. Hij zal maatrsgelen nemen ten voordc-ele van den Arbeid en aldus de oppermacht van het kapitalisme meer en ij>eer fnuiken. Hij zal ook meer en meer zekerheid schenken aan hot Volk, door_ verzeke-ringen tegen ziekte, werkeioopheid, ocgevallen, werkonbekwïiamheid en oudordom. Van e^n anderen icant zfil de Staat a!& hij b^hc-erd wordt met het ,00g op de algemeen'e belançen, zich stuk voor st.uk meoster maken over de groote middelen van voortbrengst en werk, door d°n tern^koop of de ontei"-pr«ing der mijnen, der frroote nijverheidsge-stiVhten, der kredietinstellingen, die z'ch nu in hanclerv oener bevoorrechte minderheid bevirden en di?, door de vorming van syndikaten en trusts, in feite monopoliums of alleenhandels scheppcn. Deze opvatting van Louis Bertrand is nu ook dîze van al de Belgische soeialisten bij de VVerkliedenpartij aangesloten.Zulks b'-vijst niet allecn onze deelname aan de wietgervenae kiezingen, maar ook de ijve-rige deelname onzer gekozone partijge-nooten aan den wetgevenden arbeid, die niet totaal vruchteloos geweest is en waar-door de werkende klasse getoonu heeft, op het gegeven oogenblik als regeeringspartij te kunnen en te zullen optreden. Het is waar dat wij met trots op de Belgische Werkliedenpartij mogen wijzen, als op een toonbeeld van volledige ea alzijdige organisatie. Niet aJleen zijn wij vrij en vra-nk den wog der politiek opgcgaan, maar de Partij heeft ailes in haren schoot op^enomen wat als organisatie tôt de stoxfelijke, vei-stan-delijke of zedelijke ontwikkeling en ver-sterking onzer klasse kan bijdragen. Zoo sommen wij op : de vakvereenigin-gen, de onderlinge bijstand, de samemver-kingen, de kunstkringen van tooneel, zang en muziek, de jongelings- en vrouwengroe-pen, enz. Voegt daar de politiek bij en 't is vol-ledig en het strookt met wat men noemt: integraal of alzijdig socialisme En niemand beter dan onze groote en brave^ meester César beantwoorddô aan den ti\el van alzijdige socialist. Onze organisatie zelve i% eene hulds aan zijn duur-baar aandenken. p. g. Europeesche Oorlog h WBi-ïliiiHifrsi »i fe Frutiljit Uit Duitsche fcron. Westelljk oorîogsterreiii : GROOT HOOFDKWARTIER, 15 October. — Officiel : Legergroep van kroonprins Rupprecht van Beieren : De kampwerkzaam-heid der artillerie in Vlaanderen was afwis-selend sterk Langs de kust en *op eenige afdeelingen van het front, tusschen de Leie en de Deule, werd het vuur van tijd tôt tijd tôt eene krachtdadige werking saomengevat. Langs de uitçestrekte trechtervelden kwam het meermaals tôt gevechten tusschen de ve rk enningst roepen. In Artois vielen de Engelschen met ster-ke krachten tusschen de Scarpe en de straat Cambrai-Arras op eene br&edte van vier ki-lometers aan. Langs de vleugels mislukte de aanvaj onder ons zwaar vuur. In het oen-trum drong de vijand door to-t in onze ver-dedigingslijnen. In den loop van den nacht werd hij er door onzen tegenaanval uit ver-dreven.Nabij Sint-Kwintijn leefde he£ vuur tijde-lijk weer op. In de hoofdkerk vielen weer 15 granaten. Legergroep van den Duitschen Kroonprins : Tusschen het dal van Aillette en Braye, zoowel als in het centrum van den Chemin des Dames had den er den dag door heftige artilleriegevechten plaats. Ook ten Noorrîon van Reims, in de Cham-pagDestreek en langs de Mais neemt- nu en dan het vuur toe. Oostelijk oorlogsterrein s Op het eiland Oe&el wordt snelle voor-uitgang gedaan. In een onweerstaanbaar dringen naar voren op het Oostelijk gelegen deel van het eiland, wierpen onze infante-rietroepen en onze wielrijdersbataljons, zelfs zonder de hulp van de artillerie af te wachten, den vijand verder, zoodra hij zich trachtte te stelien. Het schioreiland Sworbe werd van het Noorden uit afgezonderd, terwijl het vuur onzer schepen de landbatterijen onder be-dwa.ng hieJd. Wij staan thans voor de braudende stad Areosburg en wij dringen voiiruit in het { Oost-elijk gelegen deel des eilands, najir welks Oostelijke kusten de Russische troe-pen in allerhaast afwijken, om te trachten te ontkomen langs den dam door denwelke het eiland Oesel verbonden is met het eiland Moon. Onze torpedobooten zijn reeds doorge-drongen tôt in de binnenwaters tusschen het eiland Oesel en het eiland Dagoe en bij herhaalde gevechten hebben zij de Russische oorlogschepen teruggsdrongen tôt in den Moon Sund. Van het Russische landfront noch uit Roe-menië zijn geeno bijzopdere kampop&raties te melden. Macedoaisch front: De toestand is onveraoderd. GROOT HOOFDKARTIER, 15 October. (Avondbericht). In " Westen gecrne groote-de strijdhandelingen. Arensburg, de hoofdstad van het eiland Oesel is in onze hand. Uit Franscîie bron. PARIJS, 14 October. — OfficiecI : De be-drijvigheid van de beide artillerieën is zeer levendig gebleven in den loop van den dag. Op het front van de Aisne, namelijk in de streek der hoogvlakten tusschen Ailles en Craonne, evenals op den rechteroever va.n de kaas geen vo e t vo 1 kl» e d ri j vig hoi d. In het Oostelijk deel der Vogezen is een Duitsche overval op de kleine Fransche posten t'en Zuiden van den Hartmannsweilea'kopf zonder succès gebleven. Ka-Ime dag overal elders. PARIJS, 14 October. — Officieel : In Bel-gië vielen, in den loop van. den nacht, Fransche' verkenningstroepen Duitsche patrœl-jes aan, voor het nieuwe Fransche front, en braehten een dertigtal geva-ngenen binne-n, waaronder een officier. Op het Aisne-front was de artilleriestrijd bij tussckenpoozen tamelijk levendig in de streek van Panthéon en op het Vauclerc- en Californië-plateau. Bij tusschen poozsn ook geschutvuur op de rest van het front. Uit Engelsche bron. LONDEN, 15 October. — Officieel: Het officieel Engelsch telegram van dezen mor-gen behélst dat de vijandelijke artillerie bedrijvig geweest is gedurende den nacht ten Noord-westen van Ieperen. Vijandelijke verkenningsafdeelingen werden terug-gedreven ten westen van Becelaere en ten noorden van Poelkapelle. De Engelschen voerden een geslaagden stroopto'cht uit in de omgeving van Hulluch. 2#= % % is wfy tsssisw liant 88 OiiSteïiiS-SSBpîli Uit Oostesrifkscbe» feroa WEEMEN, 15 October. Bij voortdurend ongunstig weer kwam het ook gister enkel op den Monte San Gabriele en in 't Wip-pachdal tôt verhoogde strijdbedrijvigheid. Ondernemingen onzer stormtroepen brach-ten uitslag. Italiaansche aanvallen werden afgewezen. 5^ ^ 3$S liiifiel* fssiiîii- Mm&â gnu ÎTit Oostenriiksche bron. WEEÎSTEN, 15 October. In 't bereik der K. en K. troepen geene bijzondere gebeur-tenissen.^ si ssrisi tp ses ftftu Uit Oostenriiksche bron. WEENEN, 15 October. In 't bereik der K. en K. troepen geene bijzondere gebeur-tenissen.Uit Bulgaarsche bron. SOFIA, 14 October. Aan het Macedonisch front was het artillerievuur iets levendiger en het kwam tôt meerdere korte vuurover-vallen. In 't noordwesteoi van Vitolia, in den Cernaboog en in het Stroemadal pa-troeljewerkzaamheid. In de Dobroescha zwakke artilleriewerkzaamheid bij ïulcea en oostelijk van Galatz. Eene vijandelijke verkenningsafdeeling die oostelijk van Galatz vooruitging, werd door ons vuur terug gewezen. * % * Ib Klein-Asië Uit Turksche bron. KONSTANTINOPEL, 15 Oct. — Aan het Kaukasusfront patroeljegevecht ten onzen gunste. Aan de overige fronten geene bijzondere gebeurtenissen. — Sinai-front: Matig artillerie.vuur en patroelje-werkzaamheid. — Perzis: Eene vijandelijke kavallerieafdeeling, die van de grens ko-mend den Sabstroonl poogde over te ste-ken, werd door onzen tegenaanval terugge-dreven. — Kaukasusfront: In 't centrum maakten wij in eenen voor ons gunstig ver-loopen voorpostenstrijd toerustingsstuk-ken en materiaal buit. — Aan de overige fronten geene gebeurte,nissen van beteeke- nis., > # & OP ZEE ««iwriCT le vsrschirpîe duikbosteerlog Uit Duitsche broa. BERLIJN, 15 October. — Officieel : Dank aan de werkzaamheid onzer U-booten, werden andermaal in het Noordelijk versper-ringsgebied 16.000 ton scheepsruimte ver-nieid. Onder de tôt zinken gebrachte schep&n bevonden zich een bewapende Italiaansche stoomer en eene groote bark, die geladen waren met pikdraad en olie voor Le Havre. De chef van den admiraalstaf der Marine. BERLIJN, 15 October (Officieel). — In aansluiting aan de berichten der opperste legerleiding over de door 't leger en vloot gemeenschappelijk doorgevoerde bezetting van het eiland Oesel, wordt ton opzichte der zeestrijdkrachten samenvattend bekend gegeven: Voor de laïiding van een legerdeel op Oesel werden bij 't aanbreken va» den dag van 12 October door onze strijdkrachten, onder 't bevel van den onderadmiraal Ehr-hard Schmidt,, de Russische versterkingen aan de Taggabocht en Soelosund onder vuur genomen en spoedig verslagen. Tege-lijkertijd werd door torpedoflotieljen en motorbooteir een voorpost verrassend aan land gezet. Hun volgden dra grootere op troepentransportstoomers bijgebrachte troe-penmassas, met welker ondersteuning in korten tijd een bruggenhoofd gevormd was. Ter ondersteuning der landing in de Taggabocht werden door andero deelen der vloot de versterkingen op Cezerel en bij Kilkund onder vuur genomen. Om 7 ure 's morgens waren ook bij Amerort de eerste troopen geland. Na 't vallen der kustbatterijen bij Hund-sort en Rinvast werden ook de strandbat-terijen van Kaap Toffri op het eiland Dagô door s.cheepskanormen tôt zwijgen gebracht. Do doorvaart door den Soelosund tusschen Tagga en Oesel werd bedwongen. Deelen onzer zeestrijdkrachten drongen in de waters van den Kosser-wih en dreven Russische vernielers naar den Moon terug. Tôt de snelle inleiding onzer uitslagen hebben benevens U-booten en do vliegver-kenning, de mijnenzoekers- en -ruimings-verbanden levendig bijgedragen. Hun is het te danken dat in korten tijd een weg door de Russische mijnvelden .gebaand is geworden.Op 14 October ontwikkelden zich bij Kos-ser-Wih voor ons gunstig verloopene gevechten, bij dewelks de Russische strijdkrachten wederom teruggedrongen werden. Hierbij werd de groqta Russische torpedo-bootvernieler «Grom» genomen en 8 man zijner bezetting gevangen. De chef v. d. admiraalstaf der marine. BERN, 15 October. — Fransche bladen melden, volgens de «Times», uit New-York: De Fransche opperkommissaris Tardien verklaarde in eene vergadering van Ameri-kaansche industrieelen : Frankrijk verloor reeds een vierde van zijne tonnage. Enge-land helpt zoo goed als het kan, maar het oogenblik is voor Frankrijk gekomen om een dringend beroep ojj Amerika te doen, opdat hem de noodige schepen ter beschik-king gesteld worden, die het staal, het graan en de andêre waren, die op miljoenen tonnen gecijferd worden en in Amerikaan-sche haven3 op den transport wachten, naar Frankrijk brengert. BERN, 15 Oktobe-r. — De «New York Tribune» van 12 September brengt de vol-gende melding va-n hun Londenschen mede-werker Arthur Draper: De toestand van den duikbootoorlog kan niet zwart genoeg geschilderd worden. Het is onmogelijk zijn ernst te overdrijven.Een Britsch regeerings-bcambte schilderde mij heden de economi-s,che toestand der Ententelanden en be-toogde de onvoorwaardelijke noodzakelijk-heid van eene voile verstandhouding voor den verbondenen en de Vereenigde Staten door het tôt hiertoe met bemeesterde duik-bootproblema dreigend gevaar in Amerika. Mijn zegsman verklaarde: Frankrijk zal dezen winter vreeselijk lijden door kolen-gebrek. Italie heeft niet alleen kolen maar ook graan noodig waaraan een ernstig ge-brek bestaat en welke meer bin-nenlandsche onlusten veroorzaakt, dan algemeen ge-kend is. Zelfs hier in Engeland staan eenige bedrijven bij gebrek aan ernst stil. Om dit problema op te lossen en den toestand te redden moeten de Vereenigde Staten de inspanningen om de getorpedeerde schepen te verva-ngen, verdubbelen. In 't eerste oor-logsjaar was het problema van de ver-vanging der inanschappen bij de verbondenen, in het tweede en derde was het dit der munitie, in 't vierde dit der schepen. Trots de onlangsche optimistische rede-vo&ringen van Lloyd George over de tonne-maatverliezen is het volledig zeker, dat dit problema verre gewichtiger is dan eenig ander tôt hiertoe opgekomene. Draper geeft aan, van ingelichte zijd© vernomen te hebben, dat de duikbooten thaiis niet alleen de gewone handelswegen bedreigen, maar overal op den Oceaan aan te treffen zijn, en sluit: Als het mogelijk ware, de duikbooten aan 't uitloopen bunner bazis te verhinde-ren, ware dat al lang gebeurd. Als het de Britsche vloot mogelijk ware ze gunstig te bestrijden zou het duikbootengevaar niet meer bestaan ; zelfs het samenwerken met de Amerikaansche vloot zal niet volstaan om het gevaar af te weren. De eenige op-I lossing vau het vraagstuk bejtaat in den bouw van meer schepen. De Vereenigde Staten moesten direkt tôt de erkentenis vatti dit fait, komen. De nieuwe « Bott.erdanxsche Courant » van 11 October bebelst in 't morgenblad B vol- ; gende : De Agence Havas heeft kortelings een bericht verspreid, volgens hetwelk de 1 Duitsche U-booten volgens Engelsche en Fransche mededeelingen ovei 't geheel 1724 schepen aangevallen en daarvac 1130 getor-pedeerd hebben. Dit. bericht is onjuist. Aan Engelsche schepen welker naam ons bekend, zijn, werden 1419 getorpedeerd, verder 242 Fransche, totaal dus 16,01 schepen. Van de Engelsche waren 923 stoomers en 145 zeil-schepen, 207 visschersstoomers en 144 ande-re visschersvaartuigen ; van de Fransche waren 99 stoomers, 104 zeilschepen 6 visschersstoomers en 33 artdere visschersvaartuigen. Aile Ent-entemachten samen hebben door torpedeering 2033 handelsschepen ver-loren, bovendien nog# 131 oorlogesc^epen, totaal dus 2164 schepen. De verli«zen^der neutralen beliepen qp 3154 schepeK. optelling omvat uitsluitelijk zulke schepen welker naam gekend is; het werkelijk aan-tal is v.ee-1 grooter. PETERSBURG, 15 October. — Volgens de berichten van het marineministerie, werd er aan de landing op het eiland Oesel deel-genomen door 8 Duitsche groote slagsche-pen, 12 lichte kruisers, 40 torpedobooten en 30 mijnzoekers. DE STRIJD IN 'T WESTER AMSTERDAM, 15 Okt. — Het «A.lgo-meen Handelsblad» bemerkt bij deze roei-ding van den Reuterschen korrespondent aan het Britsche front, die weer eens van munitiegebrek en de steeds slechter worden de moraal der Duitsche troepen spreekt als de Reutersche korrespondent zoo iets zegt, is dit steeds een tee&en daarvoor dat het de Engelschen niet naar hun wensch gaat. Uit de geringe uitslagen van de ge-weldige strijd bij Ieperen is aan te nemen, dat de weerstandskracht der duitsche legers : niet afgenomen is; de nieuwe duitsche ver-dedigingsmethode zet integendeel eene zeer hooge moraal der duitsche troepen voorop. In het Buitenland le HïïsStssMamS Het ositsSag van v. C&pelfô De gisteren avond gedane mededeeling, volgens dewelke men aanneemt dat do staatssekretaris van 't Rijksmarineambt, r. Capelle, zijn ontslag reeds aanbood, is tôt hiertoe wel niet officieel bevestigd geworden, maar wordt van bevoegde zijde niet gelogenstraft. Het is dus ten minste waar. schijnlijk dat het ontslag feit-elijk voorligt. Pay?eïTîera£aris!'3 bij den RSjkskaîîsôiie!4 Volgens wij hooren, heeft de Rijkskanse-lier in de laatste dàgén, bijzonderlijk gisteren, eene reeks leidende parlementariërs en andere persoonlijkheden ontvangen, om met lien den oogeïiblikkelijken en het toe- ' kom^tige verloop der dingen t© besprekon. E!zaS"LotHari?îgen PARIJS, 15 October. — Uit Londen wordt aan ((L'Œuvre» gemeld, dat het libérale hoofdorgaan «Daily News» eene pro- " paganda begonnen heeft, die het verzaken van Frankrijk aan Elzas-Lotharingen be-doelt voor ;t mogelijk maken van vredesbe-sprekingen.Iss FËs®BîikBasf!k Nssîawe samenstelllr^g van het Fransoha; kafeinsî BERLIJN, 15 October. — De «Berliner ; Lokalanzeiger» meldt uit Geneve: Aan de1 voor de deur staande verklaringen van Painlevé in de Kamer, aangaande de bin-nenlandsche politieke gebeurtenissen die zich voorgedaan hebben, zal volgens mel-dingen van den «Progrès de Lyon» zich een' groot politiek débat komen aanknoopen. 0m het even of dis regeering na deze gebeur-tenis de huidige meerderheid behoudt of niet, staat het volgens andere bladen vast, dat er wel zal moeten overgegaan wordeiv ' tôt eene herinrichting van het kabinet. In Zweden Os iromsiing van hst Zvueedsch kabinet ; STOCKHOLM, 15 October. —■ Het Svens-, ka Telegrammburo meldt: Nadat de lands-hoofdman Widen zich onmaohtig verklaard had tôt het samenstellen van het nieuw mi-nisterie, onder de voor waar don die hem gesteld waren, heeft de liberale partijleider hoogleeraar Edin de opdracht bekomen om op zijne manier eene regeering samen te stellen. Een hellandsche hoogoven met Staalgleterij De « Belgische Kurier » 522 schrijft : Met de offîcieele staatshulp gaat nu in Holla»! d« eerste hoogoven met staalgieterij en pletmoîens inge- If, richt worden. Tôt op den dag van heden was Holland voor het be- 1 komen van ijzer en staal uitsluitelijk op het buitenland ' | en in de eerste plaats op Duitscliland aangewezen. Sedert lang en langs om meer bcstond dus in Holland j her vurig veriangen om zich onder dit opzicht, ten' |}l minste voor de hachelijke tijdperken. in zekere mattj || onaf hankeUjlt te maken. Want alleen daardooris het te || veridaren dat het hollandsch staatskapitaal gaàt samen- ï| Vv'erkenom eene ondeineming aan te gaan dieop voor-hand zoo goed als veroordecld is, waarvan men op voorhand weet dat zij het in de concurrencie tegen de westduitsche grootstaatsnijverhcid onmogelijk kan vol- || harder. 1 1 Desniettegenstaande is het van belang om van dich-, || terbij eens 11a te gaan hoe de hollandsche kapitalisten H — gesteund door de staatsgelden — hun voornemen opgevat hebben en hoe ?ij hun doel willen bereiken, en daaromtrent zond onze hollandsche medewerker uit ; |i lien Haag de volgende belaiigrijke inlichtineeri, die hij J geput heeit uit het officieel vertoogschrilt van het hollandsch « Correspondenciebureel », dat natuurliik ."oed il op de hoogtê moet zijn ; Volgens de aan de regeering voorgelegde en door haar goedgekeurde, volledig uitgewerkte plannen, i# men voornemens eene heel volledige, moderna, grootsch inssiitiua .tabtitk daar te siellea. dis o»: L [| ' I 3Se faar -> PS. 2S9 S ceniiemen ver nummer Wsensdan tl ©cts&eî0 1317

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes