Vooruit: socialistisch dagblad

690 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 12 Août. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 15 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5m6251h389/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3<js «aar •• W» £23 hil—j■wmn.a-u ji ijg^»iuijj.w.i»-iii]ii^jati^wuiuM8jv..i.j»tu--^gviMiaMSi.,;ar Pnis pei nummer : voor' Belsr.è S centiemeo. Voir csn yrëeaid«« èanii^rii™- Teisîfearc t j^eèiôtifl 247 - AdmlMsfraiSe 284® !M«3ia^îKï5aM^^mzEsaEïmaai*sa™itjj®am!i!TOS!SOTiK«îîK!!î^ïEs»i!SEaKSSseRLasjii Wotfiisdan î& Oogst 1914 Drukstcr-U itgecîstsr ^m-'Maafschappij HET LICHT bestuurder : T. Dû "VISCH. Ledefcerg-Oent . . RCDACTIE . . A D M 5 N iSTRATI E [IOQGPGGRT, 29, GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIjC BELGSE Tîfie maancitn. . . , , fr. .1.25 Zes mar.nden > , , . . fr. j.50 Een jaar. f-. Î2.5& Men abonneert zich op â!lc post&urselea DEN VREEMDE / Drie meanden 'dageiijks vcrscndenj. ..... Î7, XI3 « Orgaan der- Belgkche ¥/epkliedenpaHy\ — Verschjjnende aile dagen. in i m un m i nu ni» un ■ i i i - ®ËW@ÛH MtJflfSlIt j (W tire 's morgens) Prijs : 3 cantiewn Oit RBammer 4e Ï4 SES ibiarfzijeieiî Naar mate belangrijke berichteri on s geworden of gebeurtenissen zich voordoen, zullen wij, zoo het ons mogelîjk is, in den namiddag bijzondere uitgaven van ons blad doen verschjjnën. CtEVECHTEE fi Ifi fiASPBfi©OOW DE STAAT VAN OORLOG U1TGEROEPEN IN HOLLAND Brand !n eene kerfc van Sosjïj (La Losreière) : 14 «roiiwen («M m meer (San M gakwetst Wat de oorlog beteekent! De tegenwoordige oorlog is van cen leer hooge bçteekenis. Van zijn afloop I voor of tegen Duitschland, hangt de toe-komstige wijziging af der kaart van Luropa. België hecft zich verdedigd, en te-recht, om zijne onzijdigheid en zijn on-| afhahkelijkheid te behouden, maar zelfs I om zijn grondgebied, gsheel zijne; ttà-1 tionaliteit te bftware». — là het vewnetel te duryen verôndïr-stellen dât net éenig doel van Duitschland niet was : de nederlaag van Frank-rijk ? Wij denken het niet en meenen te mo-gcn zeggen, dat Duitschland een tand-je had dat lodderde, ook om België in I te palmen. Of Frankrijk eerst aan de beurt zou I geweest zijn en België nadien of omge-keerd, of de Pruis de beide la'nden tege-lijk zou binnengeslokt hebben, dat komt er weinig op aan. Een feit staat voor ons vast, name-I \îjk dat de binnenpalming van België, dus zijne verdwijning als zelfstandige natie, in het plan lag van Duitschland. België hecft dus wel gedaan met zich moedig te verzetten tegen de schennis van zijn grondgebied. Maar hier verbreedt het vraagstuk en het wordt van hoogere beteekenis. België treedt in dees geval op als de ! vetdeaiger van het voort blijven bestaan I van al de kleme nationaliteiten. Het gezond verstand zegt toch dat, I cens België veroverd, de beurt van Hol-I land en van Denemarken weldra zou vol-gen.Is het bezit van Antwerpen, als haven, van waarde voor Duitschland, Rotter-I dam en Kopenhagen zijn evenmin te ver-smaden.Duitschland zou aldus mee.ster worden van de Noordzee van aan Denemar- I ken tôt aan Duinkerken. p''# * In ailes wat nu gebeurt, moet men de sociaal-demokratische methode volgen en zich de vraag stellen : « Welke is de [ stoffelijke, econornische reden die ; Duitschland doet handelen? » Vooreerst dierit gezegd, dat Duitschland 65 millioen inwoners telt. Sedert '870, dat het Frankrijk versloeg, heeft het duitsche rijk zich op handels- en 'lijverheidsgebied reusachtig ontwik-I keld. (Maar het is niet genoeg te maken, I men moet kunnen verkoopen. Om zulks te kunnen moet men groote. '•fzetmarkten bezitten. Door Frankrijk eene nieuwe nederlaag te bezorgen, ware dit doel nagenoeg be-'eikt.^ inderdaad, onze zuiderburen beschik-ken als koloniën over Sénégal, Marokko, 'unisie, Algerië, Madagascar, Tonkin, l'ransch Guyana, Fransche Congo, Mar-tiniek, enz. Eens Frankrijk geslagen, zou de gul-'-;5îe Duitscher, onder al die bezittingen i ''jnen keus doen, en cischen wat hem I het best bevalt. '^aar zie, ailes schakelt zich aaneen. I li [/root'e 3 fzetmarkten zijn noodzake- Jk aao ëep groot ryk metr,eeaej Ulriike bevolking en eene hoog ontwikkelde voortbrengst. Maar zij vereischen daarnaaast ook goed gelegene en welingerichte h avens : daarvoor zouden AntV'-erpen, later Rotterdam en Kopenhagen naast Ilamburg, Bremen en Dantz.ig dienst doen. Aldus werd Duitschland het- eerste nijvevh-êids- en handelsland van Europa om ftict te zeggén van heel de wei'fld. - Maar doèrdât âl zijne nieuwe bezittingen zouden gestolen zijn, gew'apendèr-hand veroverd, zou het internationale kiemen van ha ai en weerwra.ak hebben gezaaid en zou het militarisme nog reusac'ntiger verhoudingen aannemen, die altijd tegen de werkelijke bescha-ving keeren. <b <t. ^ ^ Elkeen die met aandacht die reder neering volgt, zal nu klaar inzien, dat„ de andere lânden, door ons pij te sprin-gen, in feite hunne eigene belangen \er-dedigen.Frankrijk wil niet ontmand wo.rden, niet beroofd van zijne rijkste koloniën en ook niet zijne faam van groote, ge-zaghebbende natie zien te loor gaan. Daarom strijdt Frankrijk met ons en het heeft gelijk. Engeland op zijne beurt wil niet, dat het moet leven, onder de bedreiging van den oorlogzuchtigen duitschen reus, d;e maar een grooten stap meer zou te doen hebben om zich van Oostende op Engelsch grondgebied te bevinden. Daarenboven wil Engeland evenmin getroffen worden in zijnen wereldhan-del en zijne koloniën gedurig bedreigd zien. Het is immers gemakkelijk te ver-staan dat de oppermacbt van Duitschland te lande, spoedig en anvermijdc-lijk zou gevolgd worden door zijne ver-sterking op zee, eene rnacht, die weldra deze van Engeland zou overtreffen. En aldus zou de Engelsche natie voortdurend leven onder de nachtmerrie eener mogelijke overrompeling, gedurig vreezen voor mogelijke koloniale ver-wikkelingen en oorlogen, op touw gezet door Duitschland, gelijk het deze Euro-pees.che slachting georganiseerd heeft. Wij overcirijven niets. De appetijt komt al etcncle en de veroveringszucht komt al binnenpalmend, al stelende en aile beginsels gaan tôt hunne uiterste logiek. Maar voor slot doen wij eene verkla-ring. Wij stellen geheel de duitsche natie niet verantwoordelijk voor de ont-eerende misdaden eener machtige ben-de duitsche bandieten. Het zijn niet de werklieden die den oorlog wenschen of willen. Het is wel het duitsche junkerdom, eelmans(!) wien nog rniddeleeeuwsch bloed in de aderen vloeit ; het is de machtige partij der militaristen, die willen toonen dat zij er wel noodig zijn en een groep groot-nijveraars, handelaars en bankiers, die het uitbuitingsveld willen vernieuwen. En van dat gespuis is de keizer den gekroonden knecht. Die trotsche zot doet al wat hij wil, als het met tegen Lucien wil _cn dg belangen stu.it van de drie- I vuldighëid van junkerdom, militarisme en kapitalisme. [ De sociahstische werkersbeweging is Vandâag nog niet stèrk genoeg om de oorlogen te beletten en zij moet zich be-' païen bij te protestee'ren. Laat ons ijveren om de werkersorga-c nisatie grooter en machtiger te maken en dan zeggen wij : « Hsî j? nu UÎt ff.'St k aiSe ooî-iogon en gevveltî. » : F. H. Door eene kleine braak aan e onze pers zijn al OD.se lezers, a zoQwel te Gept als in de pro-vincie, gister een paar nren - later bestéld. e De verkoopers kunnen er dus " niet voor verantwoordelijk " worden gesteld. . Zal er gebrok am i* levansmicldslen ksmsn in Goltschland ? ^ Hoe schaarsch het nieinvs uit Duitschland ook zij, toch is langs omwegeri h«t gerucht over gekomen dat er in somntige duitsche nijverheidsccnfcrums reeds gebrek aan mond- II behoeîten bestaat. Deze toestand zou een groot voordeel mee t brengen voor de legers die tegenover den n indringer staan en ailes sehijnt aan te dui-e den dat er aan geene verbetering te denken il valt . Duitschland is inderdaad voor twee der-^ den een nijverheidsland. Het heeft een be-trekkeljjk arraen grond met intgestrekte a dorre pleir.en, en het kan onraogelijk 't noo-f'iige voortbrengen voor 65.000.000 monden. J Het brengt onïtrent genoeg rogge en aard-rppels voort (1912) maar het moet jaar-lijks 2.5.000.000 kwintalen koonen voor zoo-_ wat 500.000.000 fr. Op elk ander gebied moet Duitschland j veel gaan koopen in het buitenland, zoo ook voor meer dan 500.000.000 fr. garst, enz., c enz. Dank aan den blocus, die door de fransch-e engelsche vloot opgeworpen is, dank aan de e vijandige houding van Rusland en de onzij-g dige houding van Italie, is Duitschland zoo goed als heelemaal afgezonderd van de we-t reld. Waar zal Duitschland al het bovenge-noerade ,plus ds 700.000 kwintalen geslaeht j. vleesch en de 300.000 stuks groot vee halen . die het in den normalen toestand uit het buitenland moet doen komen 1 :1 Langs den kant van Oostenrijk kan e Duitschland niets bekomen, M"ant het moet ook nog van ailes uit het buitenland trek-ken, tôt zelfs graan en maïs, waarvan het e veel te weinig voortbrengt met de beste oog-sten.Aldus staat Duitsehland nu tegenover het ^ beschermd Frankrijk, dat zijne open zeeën «.heeft en dat in den normalen tijd genoeg n Voortbrengt aan brood, wijn en vleesch. Schrijver dezes herinnert bij deze het > spreekwoord van den grooten veldheer Bull geaud, die zegde; Ense et aratro! Smeedt e wapens maar ook ploegen ! De germaanschc volken liebben deze spreuk Q niet nageleefd zooals Frankrijk, en dit s geeft aan de mannen van het vak het recht om te voorzeggen : Zij zullen fen onder gaan omdat zy fe veel, wapens en te weinxg ploegen gesmeed hebben! n Wat moet men dan zeggen van cien kapi-* talistischen Staat die nog allften recht fc3 ^ honden is door het geweld der wapens? Dat hij zijn eigen graf delft ! Leest ien ¥©©iïiUST D© vaii d© Buitsche OarSogszucht geschrevesn partïjgesîoof weëke Quitsçliiaisdf en al© elasitselas toestaaden goed kenf. Europeesche Oorlog ï Ce toestanî! Qinsdag ^ Uit de zeldzame inlichtingen, in het mi-S nisterie van oorlog toegekomen, blijkt dat de algemeene toestand niet heel klaar is. Zulks komt klaarblijkend voort uit de voor-zorgen door de oorlogvoerders genomen om Obunne schikkingen te verduiken. Wat ons bijzonder, in België aanbelangt is, dat ten noorden der Maas, de duitschers in westelijke richting legerbender. vocruit gezonden hebben, die niet aanzienlijk schij-cj nen en die ons leger volkomcn in staat is lt achteruit te drijven. Wij hebben reeds voor-la postgevechten gehad, tijdens welke de j. vijand achteruitgeslagen werd. In 't zuiden der Maas is de toestand niet ^ veranderd : de duitschers hebben zich ver-Q sterkt op dp linie van de Ourthe, wat schijnt aan te duiden dat zij van zin zijn verdedi-n genderwijze te werk Le gaan. De moreele en de stoffelijke toestand on-r_ zer troepen is uitmuntend. 5" (Deze mededeeling is er eene door het e gouvernement medegedeeld). )- DS DUITSGHEES YEEZWIJGEN HUNNE VEELIEZEN d Een nederlander die er in gelukt is met k verscheidene duitsche officieren t-e spreken, ., hesft nogal belangrijke bestatigingen kunnen doen. j1 — Ik heb een tijd lang in een duitsch • karap kunnen verblijven, zoo sehrijft hij. Jj Ik bevond mij te midden van eene "duitsche legermacht, die reeds zeer aanzienlijke ver-liexen ondergaan had. Op hef plein, door 3_ heuvels oinringd, stonden talrijke soldatea ^ en paarden. De vrede heerschte in het kamp en ni«n zag geene andere beweging dan die ;t van do zwàre vracht wage'ns op de baan van Verviers op Eysden, die door het kamp loopt. Talrijke soldaten sliepen op strooi en . men hadde zich in tijd van legeroefeningen gewaand, zonder den angst van het echt drama dat wij beleven. Men zou gaarne de 'r pen van een groot lett-erkundige bezitten om het ongeovenaard schouwspel van zulk t kamp onder de august"uszon weer te geven, a als ik die soldaten aanschouw, en denk dat er reeds talrijke geaneuveld zijn, want hier ° worden schrikwckkende cijfers gemeld. ^ Men vertelt dat grtnsche regimenten wegge-maaid werden tijdens den opmarseh naar 1^. Luik en men noemt. eene groep van 1000 soldaten waaronder er slechts 18C gespaard ^ bleven ! ! Eene depecbe van een Duitsch officiens n ÎRlichtingsbureel luidt ak volgt : BerlijE, © Augusfci. — Luik î- is beslisi in onse macht, b Be verliesen van de Belgen . , siin groot' VBRLIE- ZEN ZULLEN ONMÏDDEL-LIJK WORDEN MEDEGEDEELD, ZOODEA SE BE-TEOUWBAEE GEG-EVEHS ZIJN. Het transport van 3 tôt 4000 krijgsgevangen Belgen naar • Duitschland is reeds begonnen. Bladvulsel Sommige bladen geven nog altoos ver^la gen over de gevechten van 4 tôt 6 Oogst-rond Luik, onder andere, een verslag uitg&-' vaardigd door den franschen staf. Nu, de Franschen waren daar nog niet 1 ■ Wat het verslag dan waard is? Gevechten rond Thienen en Kaspengouw Maandag zijn de duitschers die te Ton', geren de gemeentekas hadden geplunderd, na eenige schermutseliugen, crin gelukti vooruit te rukken tôt in don omtrek van' Thienen. Op verscheidene plaatsen zijn de». belgen en de duitschers handgemeen ge-, worden. Te Wanze namelijk had eene schermut- ) seling i^laats tusschen onze voorposten en 1 deze dreveu er een sc-hadron duitschers, ! vij£ maal talrijker dan pn^e troepen, op : de vlucht. • Niet ver \ an Orsmael werd ook een * kleine slag geleverd tusschen een regimenfc j lansiers en duitsche dragonders. Daar i dezen veel talrijker waren dan onze sol- | daten waren dezen genoodzaakt achteruit j te trekken en den vijand het dorp te iatea , bezetten : er vielen eonige dooden onder • de -Belgen, waaronder een kommandaut en een iuitenant. Op de groote baan va.n Sint-Truiden. vielen onze, soldaten de ruit.erij van den; vijand aan en deden hem zulke groote ver-liezen ondergaan dat de duitschers het ' noodig oordeeldén hnnrie kanons te ge-bruiken. Ondanks ailes werd de \njand verdreven. De uitslag, van al de schermutselingen ; tusschen Thienen en Sint-Truiden is du« j de volgende. Overal werd de vijand achter- > uit gedreven, behalve te Orsmael en t« i Gussenhoven, twee dorpen die door den v4j- 1 and bezet werden. Ziehier hoe de meeste schermutseHngea ' begonnen : Groepen duitsche ruiters van 100, 3G0 est I 300 man vielen onze voorposten aftn. hadden de aanvallen voorxion «a langs de banen in het struîkgewt* verWf-1 fjen. Dp sommige pîaats^n werden talrijke dwitsçhers neergeveld wderem#L,te i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes