Vooruit: socialistisch dagblad

306 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 14 Novembre. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 24 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4t6f18tf4n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

lu wesHlaanderea en in mmrt]K Uit Duitsche brou. GROOT HOODFKWARTIER. — Avond-bericht van 11 November: Ten Noord-westen van Passchendaele brak een Engelsche gedeeltelijke aanval bloedig in elkaar. In de Zeven-Geineenten in het Sugana-dal werd vechtend grond gewonnen. Onze troepen bestormden de door den vijand op den Oostclijkon Piave-oever taai verdedig-de bruggenkop bij Vido-r. Westelijk oorlogsterrein GROOT HOOFDKWARTIER, 12 novem-ber (Officieel): Eene korte vuuroverval m den vroegen morgen leidde een Engelsche gedeeltelijke aanval in, die ten noord-wes-ten van Paschendaele begon. Hij werd afge-wezen. In den dag bleef do geveehtsbedrij-vigheid in Vlaanderen tôt vernietigings-vuur der artillerieën beperkt. Zij flakkerde met den avond in het IJzer-gebiod tot groo-te hevigheid op. Op het overige westfront geene wezenlijlce gebeurtenissen.- Luitenant Muller veroverde zijne 33e luchtoverwinning. Oosteïïjli oorlogsterrein, Niets bijzonders. Maccdonisch jront In de CernalBogen nam de vuurbedrij-vigheid mst den avond îianzienlijk toe. Italiaansch front Krachtdadige samenwerking van Wurt-■tembergsehe en Oostenrijksch-Hongaarsche gebergtetroepen verlegden den in het Op-per-Piave-dal terugwijkenden vijand bij Longarone den weg. 10.000 Italianen moes-ten zich overgeven. Talrijk geschutsma~e-riaal en oorlogsbenoodighcdeii werd ver-overd. Onze van Belluno den Piave af-waartsvooruitdringende troepen staan voor Feltre.Aan den beneden Piave niets nieuws. In Oktober bedragen de verliezen der vijandelijke luchtstrijdkrachten op de duit-Behe fronton negen kabeiballons en 244 vifegtuigen, van dewelke 149 achter onze lieriez, «s overigen langs de zijden van de vijandelijke stellingen zichtbaar neergestort zijn. Wij verloren in gevechten C7 vliegtui-gen en 1 kabelballon. De eerste generaal-kwaftiermeester LUDENDORFF. GROOT HOOFDKWARTIER. — Avond-iberieht van 12 November (Officieel): In het Westen, oosten en Macedonië geene groote gevechtshandelingen. In het Cordevole-dal ten westen van Belluno werden 4000 Italianen gevangen genomen. Uit Fransche bron. PARIJS, 11 Nov. — De artilleriestrijd fwas tamelijk sterk in de streek van hot Oise-Aisnekanaàl:. Op den rechter oever der Maas hadden levendige infanteriegevechten 's morgens in 't Chaumebosch plaats. Na 'meerderc tegenaanvallen herstelden onze firoepen bu une stelli.ng weer volkomen. (K. Ztg., 498.) PARUS, 11 Nov. (Officieel). —Duitsche overvallen benoorden Reims en benoorden Samognieux zijn mislukt onder het Fransche vuur. Op het front van het Chaumebosch voortdurende bedrijvigheid van de beide artillerieën. In Woevre, ten noorden van Flirey, hebben de Franschen met suc-ces een inval gedaan in de Duitsche linies en œn aantal gevangenen meegevoerd. In de Vogezen hebben de Duitschers, na een levendige geschutvoorbereiding, esn aanval gedaan op de Fransclie loopgraven van den lHartmannweilerskopf. Na een hevig hand-gemeen hebben de Fransche troepen de Duitschers, die een oogenblik in de obser-vatielinie der Franschen hadden voet ge-kregen, geheel teruggeworpen. Een andere poging der Duitschers aan den Reichsacker-kopf is zonder eenigen uitslag gebleven. Kalme nacht overal elders. Uit Engelsche bron. LONDEN, 19 Nov. (Officieel) : Avondbe-richt: De vijandelijke artillerie betoonde he-den morgen ten Noordoosten van Ieperen aanzienlijke bedrijvigheid. Vliegwezen: Er hadden zeer talrijke lucht-gevechten plaats. Twaalf vijandelijke ma-cinenen werden neergeschoten, 6 st.uurloos naar omlaag gedreven, twee andere vijandelijke vliegtuigen werden door vliegtuig-afweerkanonnen naar beneden geschoten. Tien onzer vliegtuigen worden vermist. LONDEN, 11 November. — Onze aanval heden morgen werd door Engelsche en Ka-nadeesche troepen op meer dan 1.6 km. op beide zijden van den steenweg Passchen-daele-Westroosebeke uitgevoera. Een ster-ke regen begon, eer de aanval inzette en duurde de ganschen dag. Trots het slecht weer deden de troepen verderen vooruitgang ..oordwaarts aan de hoofdheuvelrug-gen en maakfcen een aantal gevangenen. Op den rechter aanvalsvleugel begonnen Ka-nadeesche bataljons huti oprukken langs den kam van den hoofdheuvelrug noordelijk van Passchendaele voort en bereikten 's ttorgens vroeg hun aanva-lsdoelen. Links van hen vielen Engelsche bataljons langs het westelijk deel van den hoofdheuvelrug aan en overwonnen ofschoon door den doorweekten bodem aan de Paddebeek ver-hinderd, deze hindernis en bereikten hun «loelen.Later in den namiddag ontwikkelden ^icb sterkfc tegenaanvalîen tegen het door de Engelsche bataljons gewonnen terrein. Na een heftig en hardnekkig gevecht, dat het grootste deel van den dag voortduurde, gelukte het den vijand eenige van de voor-uitgeschovene door ons veroverde stellingen terug te winnen. Het stormweer duurt voort. LONDEN, 12 November. — Tijdens dein nacht is heftige regen gevallen. De vijandelijke artillerie was werkzaam tegen onae stellingen bij Passchendaele en op het ,gisteren door ons genomen terrein noordelijk van het dorp, toch heeft geene verdere iiifanteriewerking plaats gehad. Wij voer-den verleden nacht een guastigem aanval uit noordelijk van Warneton. Heden morgen werd een vijandelijke aanval tegen onze istellingen westelijk va-n Lena_met verliezen S3e ?aas» »■ M, 317 S centiemen ver nummer 14 November 1317 Orgaaa der Bslgisehe Werkliedeipartij. — Yerschijnende alî© dagen. bruhtter- ijitgeeftter Sam. Maatsch. MET IJCHT, Best. P. Ds Visck, LeAeberg-Otni — Red.-Adm fioogpoort, 29, Geni voor den vijand afgeslagen. Aan het slag-front zetten wij de versterking van het gisteren veroverd terrein voort. Onze vliegtuigen gingen meermaals in voeling met onze aanvallende infanterie en lichte artillerie en deden goed werk. 6e Bultg liisssliîa Italie so Soslssrijk-HQrsgarije Uit OestgBriiissèhft &ros WEENEN, 11 November. — Officieel : Aan den beneden Piave rusten de Italianen tût verderen w eer stand. Relluao is in onze hand, m de Zeven Gemeeiiten werden belangrijke hoogstestellingen genomen. Sfccrke Italiaansche tegenaanvallen, bij dewelke de vijand vcrscheidene honderde gevangenen verloor, vermochten — van elke plaatselijke aanpalende gevechtsepisode af-gezien — nergens ->et te vatten. WEENEN. 12 November (Officieel): Aan de beneden Piave namèn Duitsche troepen den op den oostoever aangclegden bruggenkop van Vidor. De van Belluno stroomaf-waarts vooruitrukkende divisies naderen Feltre. Bij Longarone, Noord-oostelijk van Belluno, werd in de laat.ste dagen door doel-bawuste samenwerking onzer leiders en troepen eenen Italiaanschen strijdtroep in afdeelingssterkte afgesneden. Er vielen een generaal, ongeveer 19.000 man en talrijke kanonnen en oorlogsmateriaal in onze hand. Bijzondeve vermelding verdient weer-om den uitslag der door de Duitsche afdee-lingen versterkte 22e schuttersafdeeling. Strijdkrachten van den veîdrr aarschalk Conrad drongen den vijand over Castel Tet-tino en over Grigno in het Suganer-dal terug.Uit Italiaansche bron. ROME, 11 Nov. (Officiel): Van Selvio tot over het Suganer-dal de gewone ge-vechtsbedrijvigheid. Een aanval van s ter ko afdeslingen van den vijand tegen on'ze vooruitgeschoven stellingen in het Ladro-dal werd snel teruggewezen, alhoewel hem sterke artilleriewerkzaamheid was vooraf-gegaan.' In het gebergtegebied tusschen het Suganer en het Piave-dal plaatselijke ge vechtsbedrijvigheid aan de Brocon (Conta Tesina). Een vijandelijke aanval werd bij Lorenzago opgehouden. Een onzer achter-hoede dis afgesnedeii was, brak zich met gev.'eld eenen v/eg door het door den vijaad bezette land. Van do hoogvlakte der statie Susegana tot over de zee verlosten onze a-eri terhoeden zich vechtend van den vijandelij-ken druk en trokken over den rechteroever van den stroom, waarvan zij achter zich do bruggen deden springen. Vijf onzer lucht-sekepen bewierpen gevolgrijk den overgang over den Tagliamento bij Latisana en Mot-ta die Pivenza en vijandelijke troepen die op den stroom leidande wegen marcheer-den, met boomen. (get.) Generaal Diaz. ROME, 12 Nov. — Gisteren bij 't aanbre-ken van den dag overschreed de vijand na artillerievoorbereiding die reeds 's avonds te voren begon, de linie onzer waarnemings-posten tegen Asiago en viel voorposten onzer achterhoeden bij Gallio en op den Monte Ferragh (hoogtepunt 1116 m.) aan. Na levendige gevechten gelukte het hem zich van deze stellingen gelukte het hem zich van deze stellingen meester te maken. Onze storra-troep n. 16, afdeelingen der brigaden Pisa (29 en 30 regiment) van Toscana (77 en 78 regiment) en van het vijfde Bersaglieri regiment veroverden het verloren terrein door herhaald tegenaanvallen weer, wierpen den vijand terug en namen ongeveer 100 gevangenen. De vijandelijke voorhoede, die wij in de plaats Tezzo in 't Suganadal aantroffen werden aangevallen en gevangen genomen. Aan de Piave wierpen onze dekkingstroepen eene vijandelijke afdeeling terug, welke zij op de hoogten van Valdobbiadene aan vielen gingen daoar op den rechterstroomoever over en vernielden de brug bij Vidor. Aan den midden en neder Piave uitwisseling van kanonschoten en machiengeweervuur-golven.RussisMoIsciie-SalisIssiis gréas Uit Oostenriiksche bron. WEENEN, lf November. — Officieel: Niets nieuws. Uit Hussische bron. PETERSBURG, 10 Nov. (Officieel): Noordfront: In de richting van Friedrich-stadt in het gebied ten zuiden van Dobe, poogden zwakke duitsche afdeelingen twee-maal, onze voorposten aan te vallen, maar werden afgewezen. Luchtoorlog: Aan het Roemeensche front, in het gebied van Nantin, 25 werst ten oos-ten van Focsani, hebben drie onzer vliegtuigen op 7 November 's avonds, twee vijandelijke vliegtuigen een gevecht geleverd, die d&arbij getroffen werden en in de vijandelijke linies bij het dorp Prissata neervielen. De osrlog ep dan Baikan Uit Oosteailtksc&e bro®, WEENEN, 11 November. — Officieel : Niets nieuws. Uit Bulgaarsche bron. SOFIA, 11 November. — Officieel: Maee-donisch front : Aan hel gansche front ver-nietigingsvuur, dat ten Westen van Bitolia aan ae Moglena, ten Zuiden van Belesitza en nabij de Stréema-mouding heftiger werd. Vijandelijke' verkennersafdeelingen werden door vuur verjaagd. Dobroedscha front: Ten Oosten van Ga- latz artillerievuur. # ^ OP ZEE [jc± versch@r0t@ duikbooteerlsg Uit Duitsche broii. BERLIJN, 11 November. (Officieel-: In het Engelsche kanaal vernietigd'a eene onzer U-booten opnieuw vier stoomers met meer dan 13.000 br. r. t., waarvan drie bewapend warçn. Een daarvan had hc.t uitzicht vian den Engelschen stoomer « Wellington », een ander droeg den naam « Gallia » en was waarschijnlijk van Italiaansche nationaliteit. De Chuf vau den Admiraalstaf der Marine. KOPENHAGEN, 11 November: Het ministériel van buitenlandsche ziaken maakt bekend : De Deensche stoomer « Kay » is op de reis van Noord-Afrika naar Enge-land met ijzererts, in den ^olantischen Oceaan op 5 November ge.torpedeerd ge-worden. De bemanning werd in Cadix ge-land.De Deensche stoomer « Lindhart » werd in de Noordzee ge-^rpedeerd. De bemanning is te Bergen galand; Oe isliuwe repeting la Oultscbland Het Ri^sdaglid Dr Ludwig Haas (Karls-ruhe), progressist, schrijft in 't «Berliner Tageblatt»: Het Rijkskanselierschap van Hertling met zijnen progressistischen en zij-nen nationaalliberalen vertegenwoordiger in 5t Rijk en in Pruisen mag door ons zonder dat wij in eene overijlde hoerastemming uitbreken — uit redenen der buitenlandscna en binnenlandsche politiek mot voldoening en een zeker optimisme begroet worden. Hertling is de eerste parlementaire kanse-lier van het Duitsche rijk. Eerlijke idéal o-gen en oneerlijke agitateurs in 't vijandelijke- en in 't neutraal buitenland hebben een groot aandeel van het Duitsche volk aan de leiding van zijn lot als de voorop-stelling van de verstandhouding met Duitschland aangeduid. Het gansche Duitsfihe volk stond en staat eensgeziad op het standpunt dat wij ons door 't buitenland geen duitsche politiek en duitsche staatsvorm laten voorschrijven. Brengt ons echter de overgang tot het parlementarisme, die zich onafhankelijk van aile wenschen en gedachten van 't buitenland als eene wçreldgeschiedkundige na-tuurlijkheid naar den wil van het Duitsche volk voltrekt, een groote mate vain inter-nationaal vertrouwen of stelt hij slechts den vijandelijken oorlogshitsers een hunner wapens uit de hand, dan beteekent het voor de buitenlandsche politiek eene gevoeliga winst. Achter de nieuwe regeering staa', de overweldigende meerderheid van den Duit-schen Rijksdag en met haar het grootste deel van het Duitsch volk. Eene regeering die het oentrum, de sociaaldemocratie, het libéralisme en de burgeriijke demokratie aclifer zich heeft, mag zich met recht eene regeering van 't Liuitsche volk noemen, zoo schept de nieuwe regeering na moeilijke. onaangename binnenlandsche strijd eene eenheid in 't binnenland, die door de aan-vallen van onbezonnen fanatieken en onver. zoenlijke vijanden eener politiek der gema-tigheid naar bùiten en van vooruitgang in 't binnenland niet geschokt zal worden. Eene gepaste agitatie heeft de opinie verspread alsof de Rijksdag aan de binnenlandsche strijd der laatste maanden de schuld heeft. De vijanden der oude Rijksdagsmeerder-heid, die thans door de openlijke aanslui-ting der nationaal-liberale partij eene verdere versterking krijgt, zullen, gelijk ik vrees, maar al te duidelijk ook voortaan be-wijzen, waar de vijanden der eenheid en van den binnenlandschen vrede zich bevinden. Verheugend ware het echter, als daar eene zekere bezonnenheid en eene matiging der hartstochtelijke agitatie zich voordeed. Het bewijs kan thans gegeven worden,dat men de geslotenheid van het Duitsche volk, de eenheid tusschen regeering en Rijksdag als een geluk in deze ergste aller tijden be-tracht. Hoe echter ook immer de taktiek der oude vijanden der Rijksdagmeerderheid mo-ge wezen, het kanselierschap Hertling be-wijst aan 't buitenland dat de spekuleering op binnenlandsche strijd, die het Duitsche volk machteloos zou maken, mis was. Den post moeten zij uit hunne rekening verwij-deren. Eeniger dan ooit een der volken stond, staat heden het Duitsche volk achter zijne regeering, eenig ook in het streven om binnenlandsche natuurlijke tegenstellingen in 't bolang van gemeenschappelijke doelein-den ten niinste tijdens den oorlog op den achtergrond te plaatsen. Regeering en Rijksdag zijn echter ook eenig over de oorlogsdoelen ; zij bekennen zich voor het standpunt dat in 't antwoord op de pauselijke vredesnota uiteengezet is. De geruchten over overeenkomsten betref-fende Polen en Koerland zijn fcegengespro-ken. Regeering en Rijksdag bekennen zich ook heden nqg voor het antwoord op ie pauselijke nota. Voor de binnenlandsche politiek verwach. ten wij dat de praktijk aan het Duitsche volk het nut der beginnende parlementari-seering , zal bev/ijzen. Kroonrechten zijn daardoor niet aangsroerd, dat de door den kiezer verkoi'en kanselier, vooraleer het ambt aaa te noinen. zich .eaae ve.i'trouwbare meederheid door eene openlijke uitspraak met de partijen verzekert. Er zal geen kanselier meer in Duitschland kunnen bestaan, die niet eene parlementsmeerderheid achter zich heeft. Deze echter geeft hem de moge-lijkheid, op grond van een klaar programma eene klare politiek te voeien. Een zekere politieke wil komt in de plaats van de vroegere politiek der toevalsmogelijkheden. Het gelijk, geheim stemrecht voor Pruisen, eene politiek van de vooruitgang en der sociale verstandhouding en der sociale verstandhouding moet de nieuwe regeering aan het duitsche volk brengen. Ook hier vermin-der^ de voorafgaandelijke uitspraak, de be-kentenis van regeering en meerderheid voor zekere gemeenschappelijke doelen, het ge-vaar van binnenlandsche strijd. Zoo mogen wij zonder overdreven hoop, maar toch met een goede maat van vertrouwen teg-nover de nieuwe regeering staan. Eeae nieuwe Vredesikiie saa det Paus? GENEVE, 11 November: De «Matin» oe-spreekt eenen van deii aartsbisschop vaa Lyon,Mgr M'aurin, aan de geestelijkheid ge-richten herderlijken brief, waarin de aartsbisschop veArlaart, dat de vredesnota van den Paus voor Frankrijk zeer gunstig ge-weest is. De «Matin» brengt deze aartsbis-schoppelijke bekendmaking in verband met de door den Paus gedane uitnoodiging aan de Fransche bisschoppen naar Rome te ko-men, en gelooft, dat een nieuwe vredesaktie van den Paus op den voorgrond staat. De Soldâtes- ea Aibeldersra^en ne Rusland ea de Viede PETERSBURG, 9 Nov. — Het Kongres der Arbeiders- en Soldatenraden heeft de voorwaarden voor een vredesvoorstel aan-genomen. Het verklaart : De door de revolutie van 6 en 7 November geschapen regeering der arbeiders en boeren, die zich op den Arbeiders- en Sol-datenraad steunt, stelt aan aile regeeringen der oorlogvoerenden voor, besj>rekingen over eenen rechtiaatigec vrede zoo spoedig mogelijk te begïnnen. De regeering .is van meening dat 'n rechtmatige demokratisehe vrede, die door de meerderheid der arbei-dersklasse aller oorlogvoeronde landen na-gestreefd wordt, die door den oorlog uitge-put en geruïneerd zijn, een vrede, dien de Russ^sche arbeiders en boereu na den val der monarchie geëischt hebben, een direkto vrede zonder annexaties, 't is te zeggen zonder onrechtmatige toaëigening van vreemd gebied en zonder gewelddadige ver-overing van vreemde nationaliteiten,en eea vrede zonder kontributies moet zijn. De Russische regeering stelt aan al de oorlogvoerenden voor direkt zulken vrede te sluiten, door zich bereid te verklaren on verwijld aile energieke stappen te doen tot de goedkeuring aller voorwaarden voor den vrede door de gevolmachtigden aller landen en aller naties. Onder annexaties of onrechtmatige ge-biedstoeëigening verstaat de regeering, \ol-gens het rechtsbewustzijn der demokratie, over 't algemeen de annexaties van kleine, zwakke naties door een grooten en machti-gen staat zonder toestemming dcr?r naties en onafhankelijk van den graad hunner bevolking of hunner aardrijkskundige lig-ging in Europa of in de over den Oceaan gelegen landen; als eenige bevolking van een staat met geweld vastgehouden wordt en als tegen hunnen wil, gelijk hij in de pers of in nationale vergaderingen of par-tijbesluicen of door verzet of opstand tegen de onderdrukkers tot uiting komt, het recht tot eene algemeene stemining gewei-gerd wordt; als men verder weigert de be-zettingstroepen terug te trekken of aan de bevolking het recht niet toestaat haren po-litieken regeeringsvorm zelf in te richten, dan is zulke toestand annexatie of onrechtmatige toeëigening. De regeering is van meening, dat eene voortzetting van den oorlog met het doel de zwakke en overwonnen nationaliteiten onder rijke, machtige naties te deel en, eene groote misdaad tegen de menschheid is. Uaarcm verkondigt die regeering plechtigst haar besluit eenen vrede te onderteekenen die onder den genoemden vorm aile nationaliteiten rechtmatige voorwaarden a-an dezen oorlog een einde stelt. Terzelfdertijd verklaart de regeering dat de genoemde voorwaarden niet als bealis-send moeten aanzien worden, 't is te zeggen, de regeering is volledig t' akkoord er-rnee, om aile andere vredesvoorwaardeii te onderzoeken, waarbij zij er slechts op staat, dat deze voorwaarden zoodra mogelijk door iederen oorlogvoerendc voorgelegd worden en dat deze voorwaarden doorgaans klaar en zonder de minste dubbelzinnigheid en zonder elk geheim karakter zijn. Harerzijds onderdrukt de regeering elke geheime diplomatie en bekrachtigt haar vast besluit de vredesbesprekingen openbaar voor de ganache wereld voort te zetten en tôt de openbaarmaking aile* geheime verdragen over te gaan, die door de regeering der grootgrondbezitters en de kapitalisten van Februari tot November 1917 goedgekeurd en met hen gesloten zijn. De regeering verklaart den inhoud dezer geheime verdragen voor nul en nietig, zoover zij, gelijk het in 't meerendeel der gevallen geschiedt, aan do grootgrondbezitters ea kapitalisten be- gunstigingeu eu voorrechten van welken aard c-ok toegeslaan en gedane annexaties recht houden of vermeerderen. Daar de regeering aile volken uitnoodigt, direkt vredesonderhandelingen te beginnen, verklaart zij zich harerzijds bereid, depe voorloopigè onderhandelingen door schrif-telijke en telegrafische mededeelingen en door besprekingen tusschen de vertegen-woordigers der verschillende landen of door konferenties der genoemde vertegenwoordi-gers te verwezenlijken. Om deze onderhandelingen te vèrgemakkelijken, zal de regeering in do neut-rale landen benoemen. De regeering stelt aan de regeeringen aller oorlogvoerende landen voor, direkt een wapenstilstand te sluiten. Zij gelooft harerzijds dat deze wapenstilstand votnf drie maanden moet gesloten worden, welke tijd zou volstaan (? B. Kur.) om de onderhandelingen tot een goed einde te voeren. Zij stelt verder voor dat vertegenwoordigers ' aller nationaliteiten of naties die in den, oorlog betrokken werden, of die hem over zich moesten laten gaan, aan de vredesbesprekingen deel zouden nemen eD dat eeno konferentie van vertegenwoordigers van al de na-tics der wereld voor 't definitlef slui- ■ ten van den vrede zou bijeengeroepen worden.Daar de voorloopigè regeering der Russische arbeiders en boeren deze vredssv<»r> stellen aan de regeeringen aller oorlogvoerende landen doet, wendt zij zich in 't bij-zonder aan de arbeiders der drie meest be-' schaafde en 't ergst aan den oorlog deel-nemende landen. namelijk Engeland, Frankrijk en Duitschland. De arbeiders dezer drie landen hebben aan de zaak van den vooruitgang en het socialisme de grootste diensten bewezen, namelijk door het -oprichten der Charte in Engeland, door de groote revolutie van het Fransche proleta-riaat in Frankrijk en door den heldhaftige strijd der Duitsche arbeiders voor hunne organisatie. Al deze voorbeelden geven de waarborg dat de arbeiders dezer landen de problemas begrijpen, die zich voor hen op-dringen, de problemas der bevrijding der menschheid van de verschrikkèlijkheden des oorlogs, en dat deze arbeiders door hunne macht en zelfverloochening ons zullen helpen om het werk van den vrede tot stand te brengen en aile a r b ei d er s kl a s seu van de uitbuiting te bevrijden. Kersfiski staat voor Peters&urg Za?kcjs-S-<î!o «oo? zijne tsospen bezet WEENEN, 11 November. — Uit het oorlogspershoofdkwartier wordt gemeld : Omtrent den verwarden toestand in Eus-land, waar het misschien reeds tot den openlijken burgeroorlog is gekomen, wordt ons een duidelijk gedacht gegeven door de volgende oproepen en berichten uit het leger van Kerenski : I. — Aan aile troepen der Petersburg-sclié onischrijving : - Ik, opperministwr der voorloopigè regeering en opperbevelhebber der gewapende macht van de republiek, ik ben heden aan het hoofd van de aan het vaderland getrouw gebleven troepen alhier aangekomen.Ik bevee.1 a-an aile troepen der Petersburg-schc omschrijving, die zich ten' gsvolge van eenig misverst-a-nd of uit dwaug aangesloien hebben bij de benden der land-verraders, bij de verraders der omwento-ling, om geen oogenblik te a-arzelen voor het vervullen van hunnen plicht om terug) te keeren op hunne stappen. Dit mijn bevel zal dadelijk ter kennis gebracht worden van aile compagnies, commandos, ba-tterijen, schadrons en sontnies. De opperminister der voorloopigè re-' geering en opperbevelhebber der troepen. Kerenski. , II. — Aan aile troepen van Petersburg! De roemvolle revolutionairen en de aan het land getrouw gebleven troepen van het front, zijn voor de hoofdstad aangekomen. Opdat er geen onschuldig bloed meer ver-goten worde, zûlt gij al diegencn aanhou-den en opsluiten die u bedreigd hebben, die het land verraden om het in het verderf te storten. Opdat men goed wete welke regi-menten trou w hunnen plicht volbracht hebben, zult gij afgevaardigden zenden naar de van het front ;naar hier oprukkende troepen. Dit beveelt u de raad van het Ail rus-', sisch comiteit ter redding der Revolutie en des Vaderlands! De commissaris van de Petersburgstha omschrijving: Malowski. III. — Aan de landelijke en de revolutio naire troepen: ln volledige ereei'.stem-mi ng met de raden van de verschillende kozakkenlegers on aile demokratisehe orga-nisatâes des lands, hebben wij gister Zar-koje-Selo en de hoofdstations van de von-kentelegrafie bezet. De oproerlingen trekken zich in wa-nordelijke benden terug naar Petersburg. Tegen de plunderaars en de geweldenaars wordt met de meest afdoende iniddelen te werk gegaan. De met geroofd goed aangehouden misdadigers worden ter plaats op staanden voet neergeschoten. De-gehen die de schuld aan den opstand dra-gen, zullen ove-rgeleverd -worden aan de krijgsgerechten ! • IV. — Aan de legerorganisaties en de 1 Petersburgsche commissarissen : Het verzet tegen de Bolschewiki wordt immer grooter. Heden kwam Het tot open optreden tegen hen en herhaaldelijk tot schieten in de open stra.ten. Het telefoonbureel is door de algemeene legercommissie, die door de wach-ten van de Bolschewiki verdreven was, terug in beslag genomen. In Moskou is de Roode garde verslagen geworden. Voor den ' avond zal Kerenski voor Petersburg staan. De gemeenschap met hem is reeds hersteld. ' Eene delegatie van het Comiteit ter redding des Lands heeft zich naar Kerenski begeven, om te onderhandelen. De afloop van het avontuur der Bolschewiki is eene kwest-ie \ an den volgenden dag of van het volgende uur. Voor een spoedig en plan-matig onderdrukken van het avontuur is de samenvatting van aile krachten der démocratie en de aansluiting bij ds Allrus-sische commissie ter redding van Revolutie en Vaderland, dringend noodig geworden! KOPENHAGEN, 11 Nov. -- De Peter-burger korrespondent van het Nconveegsch! blad «Tidens Tegn» meldt: De Arbeiders-en Soldatenraad heeft eene kommissie ge-vormd. Dezes voorzitter, Lenin, is tegelijk Mniatsi:ïûoraittsn_ Trotzki k miniatet

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes