Vooruit: socialistisch dagblad

1403 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 09 Juin. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 21 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/154dn41847/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

' 30 iaar' « N. 159 Prijs per nummer : voor Belgi'é 3 centiomen, voor ?sn Vreemde 5 centiemen rnÊitmmÊiÊmÊÊmmÊKmmmMmmmm*nmwemmaaÊmmmssaaÊKSi ■ hi—ii Telefoon ; Kedactge 247 - Administrât!® 2345 fflmsdaçi 9 Juni 1914 Dnik»ter-U Jtgeef ster ^Maatschappij H ET LICHT bestuurder: -DEVISCH. Ledeberg*Qent .. REDACTIE .. ÂDMINISTRATIE {iOOûFOORT. 29, GENÏ VOORUIT Otgaati de/* Belgische Werkliedmpartij. — Werschjjtiewde allé dagen. ABONNEMENTSPRIJS BEL.CIE Ofie maanden. . . , . ff. 3./3S Zes maanden > . T , , fr. r>0 Een jaar ....... fr M M tu abonneert zich op alte posttjureeiiû DEN VREEMDE Drie maanden (dagclijks vcrzonden). . . . . . &J3 Opgepast de Weerwalf is daar ! Er komen leutige dagen op een socia-listische îedactie. Het is onder andere oprecht vermake-ijk om na te gaan hoe onze tegenstre-•as eikander legenspreken. ledere onzer vijanden houdt er een ;ocialisme op ria van zijn maaksel. Voor le eenen zijn wij een fce'steridig gevaar, ®or de anderen zijn wij vàn weinig aeer tel dan mannekenpis in persoon. Het «Nieuws van den Dag» noemt ds het îiOOCê Cevaa!" en het schrijft : De kiezingen van zondag 24 mei hebben bewezen dat de socialis-tische partij een ohjvend gevaar daarstelt. Men moet de zaken niet verbloemen, want zoo bedriegt men juist zichzeiven. Daarora is het best vrijuit te zeggen zooals het is : de sociaSisten zijn bij de kiezingen vooruit gsgaan sn stemmentaL Werden de rooden in sommige nij-verheidscenters van het Walenland achteruit geslagen, elders dan weer hebben zij de gelede'n verliezen in-geh&ald, zulks ten koste van de 'iiberalen. Het komt voor het oogenblik met te pas ten wiens koste wij vooruitgegaan ^îjn, van de Iiberalen of van Klaas den duivel, het voornaam feit is, dat wij over 't land gezien stemmen gewonnen iiebben. Het >£ Nieuws van den Dag » bekent pn het valt overigens met te loocheneai, de cijfers zijn daar. « Het Volk » van Gent, een ander be-langrijk papier, ziet de kiezing in met eengeheel ander 00g. Voor dat blad zijn de socialisten schacheraars, die achteruit boeren en naar den dieperik gaan, Jets waaraan de held ujt al zij 11e krach-ten zal irtedehelpen. Als wij dat vernemen beven wij ai gelijk de deur van het stadhuis, om te spieken gelijk ons grootmoedertje. ; Maar enfin, wie van de twee klucht-spelers heeft er nu gelijk ; gaan wij "vooruit of achteruit? Daar is, zooals wij reeds zegden geen Iwijfel mogelijk, ons stemmental klom pi de groep onzer kamerleden steeg met £en lid. Vitten over plaatselijke uitslagen (heeft in dees geval geen zin, om3at wij hier voor geen plaatselijk, zelfs voor 'geen landelijk, maar wel voor een inter-nationaal beginsel staan. En al wie met gezag over het socialisme wil oordeelen moet het aldus op-vatten.Dat « Het Volk » het anders ziet, dat komt dat het een simpelen haarkliever en een kinderachtigen zeeveraar is. Hij kan een beetje redeneeren met ïijnen confrater van « Het Nieuws van den Dag s en pogen overeen te komen. Eene andere, en niet min leutige tegenstrijdigheid bij deze twee klerikale fcherpschutters is het volgende : « Het Nieuws van den Dag » is met alleen van oprdeel dat wij vooruitgaan ten koste der Iiberalen, die ons kruipe-hg onderdanig zijn, maar die wij uit wederliefde met huid en haar zullen verslinden, gelijk echte weervolven. « Het Volk » weet het beter, en het verkondigt geheel plechtig dat wij în-tegendeel de werkiieden met huid en haar verschacherd hebben aan de Iiberalen.Ehwel, wat is er nu waar van?, Gaan wij de Iiberalen opeten of zijn zij het die met de werkiieden gaan soupeeren? Uit die tegenstrijdigheden blijkt er ten minste iets duidelijks, 't is dat die kwezelaars niet goed weten voor welken heiligen een kaarsken aan te steken en daarom branden zij gedwongen een bougie voor den duivel. * * # Onze partijgenooten mogen niet den-ken dat het « Nieuws van den Dag » onzen vooruitgang aanstipt om ons ge-noegen te doen ; het tegendeel is eerdei waar. Het blad vindt het stijgen van onze partij een gevaar dat haar zwaar op de maag ligt en waartegen zij de klerikaïe partij verwittigt, haar aansporende er maatregelen tegen te nemen. Het « Nieuws van den Dag » schrijft : lieel het jaar door, dag in, dag uit, doorloopt een talnjk leger be-zoldigde roode propagandisten heel het land, om overal de socialistische gedachten te verspreiden en te trachten te doen mdrmgen. Die mannen, brutaal en stoytmoedig als zij zijn, ontzien niets en niemand, en 't is dan 00k niet te verwonderen dat zij hier en daar veroveringen maken. Zij zijn de afbakenaars van den weg die door den rooden stroom moet gevolgd worden, en die weg is gewoonhjk reeds grootendeels klaar als het gros van het leger komt aanrukken. Die bestendïge, rustelcoze pVopaganda, is de redon waarom de socialistische parti] zich op weîe plaatsen bowen water houdt en op andere piaatsen aanwinst doet. Wij stippen hier met plezier deze on-verdachte hulde aan die het blad brengt aan onze rustelooze propaganda, over de beleedigingen stappen wij heen ; wij zijn daar aan gewend. Maar het a Nieuws van den Dag » wil dat zijne partij maatregelen nemen tegen dat rood gevaar en het zet zijn ge-dacht uiteen als volgt : Waarom zou de katholieke partij 00k niet bestendige, bezoldigde propagandisten kunnen hebben?, Waarom zou zij 00k niet jaar in, jaar uit, dag in, dag uit, hare mannen heb-1 ben die hccl het land afloopen, of-wel ieder in" zijn streek om het _ goede zaad te gaan uitwerpen? Tegen de stijging van het rood gevaar moeten er voorzeker doeltref-fende maatregelen genomen worden. Onder de katholieke jongeling-schap vindt men, God dank! ge-noeg kranige en knappe borsten die er eene eer zouden m stellen hun leven te kunnen wij den aan den dienst der partij. En, bij ondervin-ding weten wij, dgjt er onder de ka-tholieken talrijke jonge sprekers zijn, die de roode volksfoppers heel gemakkelijk uit hun lood kunnen slaan. In onze eeuw van vooruitgang moet de katholieke partij zich afscheuren van den eenïgszins verouderden slenter die nog immer hare werking kenmerkt. Zonder zich met den tijd te laten meesle-pen, moet men er toch mede vooruitgaan, en wat in andere partij en gedaan wordt, kan nog veel beter geschieden bij de katholieken. 't Is een punt waar men eens moet over nadenken, maar, in Godsnaam ! niet te lang, want het roode gevaar kan mtusschen al te veel vooruit drin-gen.Dus het katholicisme heeft nog geen betaalde propagandisten genoeg met al zijn pastoors, schoolmeesters, pro-fessors, congreganisten, enz., nog daar-gelaten al de paters en broerkens die m België woekeren gelijk de netels. Geheel dat leger is dus niet opgewas-sen tegçn eenvoudige werkjongens die in onzen dienst zijn. Ehwel rechtzinnig gesproken 't ziet er bleekjes uit bij onze zwartjes. Niettemin komt het er op aan, partijgenooten, uit onze oogen te zien. Zekerlijk vreezen wij niet een match aan te gaan met al die jonge kranige en knappe borsten. Maar wij weten al te goed waartoe die klerikale lutteurs in staat zijn op 't gebied van leugen, laster en ver-dachtmaking om op onze hoede niet te zijn. En 't is daarop dat wij de aan-dacht vestigen van al de inrichtingen der partij en van de kameraden die zich in 't bijzonder met de propaganda bezig houden. Een verwittigd man is er twee waard en een weerwolf 00k. F. H. Lock-out in het bonwbedrijf TE MARSE1LL7 In de onmogelijkheid zijnde zich t& orga-niseeren om eene algemeene staking op ts^teH^^ ^b^den^dQ^bcfflyarfaeidorE., besloten achtereenvolgens, bij lotfcrekking, de ondernemershuizen van Marseille op verbod te stellen. Om op dezen maatregel te antwoorden, heeft het patroonssyndikaat besloten den algerneenen lock-out uit te roepen. Daar- door liggen van gister moygend -aile wer-; . ' ■ ' Wie - volgees den Peos -geene katholieken zijn De Paus heeft in zijne toespraak tôt de nieuwe kardinalen opgesomd wie niet als goede katholieken mogen aaqzien worden : 1. Zij die zich niet bekommeren om de nauwkeurigheid van uitdrukking bij de voorstelling der Katholieke leer. 2. Zij, die een verzoening willen bewer-ken tusschen het Katholiek geloof en den modernen geest. 3. Zij, die zieh vermeien in seeptische mee-ninfgen omtrent de Katholieke waarheid. 4. Zij, die behagen scheppen in vage zwe-vende uitdrukkingen, eigen aan de moderne strevingen. 5. Zij, die het laïcisme, het leekenstel&el willen propageeren tegenover het hierar-chisch gezag der Kerk. 6. Zjj, die door een soort van démocratie van onder af het gezag M'illen opdringen om de Kerk te verbeteren en te hervormen. 7. Zij, die willen vasthouden aan klaar-blijkélijke reeds honderdmaien veroordeel-de dwalingen. 8. Zij die het woord des Pausen niet goed begrijpen en uitleggen, hoe klaar en juist geschreven het 00k is. 9. Zij die een willekeurigen, ja tegenover-gestelden zin geven aan de woorden des Pausen, en daardoor wanorde en verwar-ring in de geesten uitzaaien. 10. Zij die het zwijgen des Pausen aanzien als een bevestiging en goedkeuring van hun-ne denkbeelden. 11. Zij die tweedracht zaaien in zake de Katholieke leer. 12. Zij die omgang hebben met personen van verciachte geloofstronw. 13. Zij die beslist slechte boekeu en dag" bladen lezen. 14. Zij die katholieke boeken en couran-ten lezen, die niet in aile deelen dte goedkeuring der iverk hebben. 15. Zij die het als de grootste beleediging achten wanneer zij «clericalen» genoemd worden. 18. Zij die op midd«len zinnen om de voor-schriften des Pausen te ontwijken. T7. Zij die den Paus noodzaken tôt het geven van vrijstelling-n en uitzonderings-bepalingen.18. Zij die de theoretisehe voortreffelijk-heid vau de interconfessioneele vakorgani-satie prediken boven de zuiver katholieke vereenigingen, en aan de eersten in de praktijk de voorkeur geven boven de laat-sten.19. Zij die een politiek voorstaan, welke onat'hankelijk wil zijn van de Kerk. 20. Zij eindelijk die, meenen aan al deze denkbeelden, dwalingen etc. te kuDnen vasthouden en tegelijkertijd gelooven dat zij nog goede Katholieken zijn. De Paus wijst al zulke Katholieken af ; wat beteekent dat meer dan de 9 tienden der Belgische katholieken door de ukase van den Heiligen Vader getroffen worden. \ Oe sctilpbreuk van de " Empress of Ireland " BELGES GEKED Uit Montréal is te Besonrieux (provincie Henegouwen) het bericht toegekomen dat eene landbouwersfamilie dier gemeente, die met de « Empress of Ireland » den over-tocht deed, en die men verdronken meen-de, gered is. Ook te La Louvrière heeft men bericht gekregen dat de gezusters Mooselman dier gemeente, tusschen de geredden van de schipbreuk zijn. BELGISCHE FAMILIE OMGEKOMEX M. Camiel Verniers, 38 jaar oud, van St-Nikolaas-Waas, vertrok over vijf jaar .met zijne echtgenoote en vier kinderen naar Canada. Verniers schreef over eenige weken een brief.aan zijne moeder, mad. Verniers,, wonende in de Collegestraat, te St-Nikolas, meldend dat hij met heel zijn huishouden overkwam naar Europa, om al zijne familieleden eens te bezoeken. Vol-gens hij schreef moest hij vroeger vertrek-ken dan met de « Empress of Ireland » die zoo ongelukkig door de golven verzwilgen' werd. Daar M. Verniers zoo lang uitbleefwerd de fatnilie te St-Nikolaas ongerust. Het juiste van de zaak willende weten, gingen twee zijner broeders te Antwerpen inlich-tingen inwinnen in de bureelen der atoom-bootinaatschappij. Een vreeselijk nieuws stond hun daar te wachten. De gebroeders Verniers vernamen er dat Oamiel, zijne vrouw en zes kinderen — er waren er nog twee in Canada geboren — met de « Em-prfess of Ireland » in de zee verdwenen waren.Men kan denken wat verslagenheid het akelig nieuws in de familie Verniers en ook in heel de stad St-Nikolaas teweeg bracht. De familie Verniers is allerbest gekend te St-ïfikolaas. Vader Verniers was d^s-tijds een letterkundige en componist, en schreef verscheidene tooae.elstukken mot lâasfe.- ^ VanirïeiÉ in Finiand HIJ SPREEKT ONDEE DE RUSSI8CHE OENSUUR Gezel Vandervelde, zaterdag te Helsing-fors aangçkomen, is in het openbaar park, waar de socialistische onthouders bijzonder in deze stad talrijk zijn — zij zijn met meer dan 1500 in de S jciétc Kaitto — ontvangen geworden met een grootsch volksfeest aan hetwelke duizenden werkersfamilies plaats namen. Vandervelde is er gemachtigd geweesu het woord te voeren, maar gelijk het russisch regiem meer en meer aile oude vrijheden van Finiand verplettert welke de tzaar plechtig gezworen had te eerbiedigen toen hij den troon besteeg, heeft de politie ge-ëischt voorafgaandelijk den inhoud van de redevoering te kennen. Vandervelde heeft zondag de prachtige werkersinstellingen bezocht der hoofdstad van Finiand, en maandag avond, onder de bescherming van de maatschappij Kaitto, zou hij in het Volkshuis eene nieuwe voor-dracht houden. Onze Finlandsche vrienden die vechten tegen het tsarisme, en door de internationale werkerswereld hunne werken doen be-wonderen, hebben Vandervelde geestdriftig toegejuicht. Zoo stijgt de internationale immer hoo-ger ; worden de bandan van solidariteit steeds nauwer toegehaald ! " ■' iiaiu» Aan de Socialistische jonge vfenwen en mannen Den 12 Juli richt den Bond der Vlaamsche Socialistische Jonge Wachten eenen grooten Jeugddag in. Ziehier waarin die Jeugddag bestaat : Den zondag morgend vroeg reist uit aile hoek'en van Vlaanderen de socialistische jeugd naar Ronse. Elk vertrekt uit zijne ge meente op zulk uur dat men half in den morgend te Ronse kan toekomen. Op een bepaald uur trekt die gansche sociaiistische Schare met muziek en vlaggen, strijdliede-ren zingend in de schilderachtige bergstreek van Ronse naar het een of ander bosch. Elk draagt wel zorg ziijn eten voor een gan-schen dag mede te nemen daar wij 's mid-dags noenmalen op 't mollige grastapijt in den schaduw van een of ander lommerrijke woud. Aan de Jonge Wachters wordt aldaar den Bondsknop plechtig overhandigd. De Ronsesche vrienden zorgen voor een puik feest in de prachtige natuur totdat het uur van terugtocht zal geslagen zijn, om dan met luchtigen stap terug naar Ronse te trekken. Zegt, jonge mannen en vrouwen, Jonge Wachters en andere partijgenooten wat denkt gij daarvan? Gij, waarvan velen gansche dagen in de vunzige fabrieken en werk-huizen zijt opgesloten midden een drukken-de stinkende atmosfeer. Is het niet prachtig zoo eens a-1 te zamen, uit aile gouwen van het Vlaamsche land, te komen verbroederen midden die prachtige natuur 1 Kennis maken met de vriendinnen en vrienden van Oost en West, van Noord en Zuid, wijl men die frissche zuivere lucht met voile teugen in-ademt en voor één dag, oh zoo weinig in het proletariërsleven, genieten mag van al het schoone dat de reine natuur ons zoo mild aanbiedt? Is het niet schoon zoo eens voor één dag, er zijn er alzoô vele te weinig in het leven der werkmenschen, het leed te vergeten dat het werkersleven ons slechts aanbied 1 En kostelijk valt zulks niet als cij wilt. Men hoeft slechts inschriivingslijsten te openen ten einde van den afslag te genieten dat het spoorwegnet aanbiedt wanneer men per groep van 20 reist. Voor aile verdere inlichtingen kunt gij u wenden tôt de Jonge Wacht van uwe streek, ofwel tôt den algerneenen secretaris van den Bond der Socialistische Vlaamsche Jonge Wachten, gezel Van der Donckt, Ons Huis, Vrijdagmarkt, te Gent. En nu vooruit! Dat het op 12e Juli te Ronse een Roode Jeugddag aij ! De prachtige bergen en dalen van Ronse zullen dien dag den echo geven onzer zangen van hoop, van geestdrift van de lijdende massa, strijd-zangen ' van de werkende socialistische jeugd. Een belgisch ingénieur en een griek door turksche baniieten opgelicht Het belgische gezantschap te Konstanti-nopel heeft een brief ontvangen te Smyrna in de post gestoken, men weet niet door wien, meldende dat de belgische ingenieur Lucien Tack door bandieten gevangon genomen is. De ingenieur zegt in dezen brief dat hij het goed stelt. De bandieten hebben de vrijstellingssom op 5000 fr. gesteld en zullen wachten tôt 11 juni. Eene bende bandieten hebben een turk van grieksch ras opgelicht, bediende in een engelsch huis te Smyrna, en eischen eene vrijstellingsom van 3000 pond. Het, engelsch h nie is bereid, zegt-men, de-sa» i*.stûj$eîL. Ue minisîeriëele crisis In Frankrijk M. RÏBOT OP ZOEK M. Ribot is gister, maandag, morgend bij M. Antonin Dubost, Paul Deschanel, Doumergue, Clemenceau, Peytral en Léon Bourgeois geweest. In den loop van den morgend onder-vraagd, verklaarde M. Ribot zeer voldaan te zijn ovèr het onthaal dat hij bij zijne verschillige bezoeken genoot. Gister namiddag zou hij tôt MM. Aristide Briand, Delcassé. Vivian ni, Jean Dupuy en Combes gaan. Hij zou nog denzelfden dag het aanvaarden of niet tôt het vormen van een kabinet willen geven. > DE T0ESTAND IS ERG In de gangen der Kamer zegt men dat1 M. Viviani, door M. Ribot gevraagd in het vormen van een kabinet tusschen te komen, tôt deze zou gezegd hebben dat het hem speet niet te kunnen aanvaarden. Van den anderen .kant M. Noulens, wien M. Ribot zou gevraagd hebben de porte-| feuille van oorlog te aanvaarden, heeft ge- • zegd dat hij, vooraleer te antwoorden, eerst zijne vrienden moet raadplegen. __M. Bourgeois zou, naar men verzekert, zijne medewerking beloofd hebben. Gister namiddag was de beweging in de Kamer buitengewoon. De afgevaardigden zijn eensgezind om te zeggen dat de toe-stand waarlijk erg is. Zij wachten met groot ongeduld het einde der pogingen van M. Ribot af. Velén vreezen dat hij de voldoen-de medewerking niet zal vinden der lin-kerzijde om een kabinet samen te stellen en voorzien uit denzelfden bri! aile kom-binaties bij voorbeeld met MM. Viviani, Doumergue, enz. Indien sommige radikalen wenschen dat de voorzitter van den ministerraad onder hen is, dan verklaren zij : «Wij zijn bereid gelijk welk ministerie te aanvaarden, welke ook de mannen zijn, als zij maar iets van ons programma aanvaarden. Wij zijn mis-schien eene partij van onderwerping. Wij zijn niet eene partij van overgave». WAT M. RIBOT ZEGT M. Ribot verklaart dat hij M. Combes in zijne hoedanigheid van voorzitter der de-mokratische linkerzijde heeft geraadpleegd en niet om hem welkdanig aanbod te doen. Ik heb immers, zegt hij, geen enkel offer gedaan en kan het nog niet doen, daar ik. vooraleer aan te nemen, den toestand moet bestUdeerd hebben, dat ik roij onder-vraag. dat ik afdaal tôt in de diepte van mijn eigen zelf. M. RIBOT AANVAARDT OFFICIEEL EEN KABINET SAAM TE STELLEN Dezen nacht meldde men uit Parùjs : M. Ribot, na den ganschen dag geloopen en ge studeerd te hebben, heeft zich gister avond naar het Elyseum begeven, om den uitslag" aan M. Poincaré over te maken. Na dit bezoek verklaarde M. Ribot offi-cieel de boodschap te hebben aanvaard een ministerie samen te stellen. Men beschouwt dit als een feit dat hij verzekerd is van al de noodige elementen. Onder dezen noemt men : M.M. Bourgeois, voor buitenlandesche zaken, Delcassé, Noulens, Clémentel en Jean Dupuy. Het groot procès van den Zsemansbond 5S BESCHI LDIGDEN. - 300 GETUIGEN EERSTE ZITTING Maandag werd te Antwerpen het proce! van den Zeemansbond aangevangen. Rechters : Montens, Bareel en De Cock. Substituut van den procureur : Boricquey. Betichten : Mahlman, Schonkeren, Bo-chen, Van Esse, Lucas, Mertens, Van Herck, Van Loen, Clerens, Van der Auwe-ra (drie dezer zijn afwezig). De overige worden ondervraagd door den voorzitter.- Deze verklaart dat buiten Mahlman en Van Esse, al de anderen reeds veroordeeld zijn geweest voor allerlei kattekwaad, dat niets te zien heeft met het hangend procès. DE BESCHULDIGING De beschuldigingsakt luidt beknopt als volgt : De betichten hebben in Mei-Juni 1912 tegen onbekende zeelieden, die zich naar een wervingsbureel begaven, inbreuk; gemaakt op de vrijheid van arbeid, door samenkomsten en daden van vreesaa.nja-^ gin g. HET G ET L IG EÎS1 VERHOOR De onderzoeksrechter houdt de beschul-, diging staan de. Hij vertelt wat gebeurde' en besluit dat het doel der werkstaking goed was doch dat hij de middelen om dit* doel te bereiken als ongeoorloofd en onwet-tig beschouwt. Die man kent heel zeker geen iota van wat eene vakvereeniging is. hij warrelf daarbij ailes dooreen, spriugt van den o» op den. ezel ; — heeft den mond vol van' ^schoelies, afrosters, Iage kerela, en wy#t

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes