Vooruit: socialistisch dagblad

198 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 12 Novembre. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 19 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/j09w08xk5g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

jeas* -- fô. SUS» S centiemsn per nummer ftlsandasg 12 NovestibeP ASÏ7 Orsaaa der Bslgisehe Werkliedeisartlî. — Verschiînende ail© dasren. UESLUIT Aangaande de leidinç der wetenschappelijke instiU ten en ieminarién der Staatsuniversiteit te Gent, wo: «ien, op voorstel der Faculteiten en aangeslotea acholet lie volgende bepalingen getroffen : I. In da Facultsit dap Wijbsgeertsn en Lettaron. Seminarie voor Wijsbegcerte : Professer Dr F. Hof r.iann, Docent Dr L. Brûlez. — Instituut voor proe ondervindsîij'.te zielkunde: Professor Dr P. Mezenratl — Seminarie voor classieke philologie en geschieden; der Oudheid : Protessor Dr J. De Decker, Professe Dr A. Baehrens. — Seminarie voor Nederlandsch philologie : Professor Dr W. De Vreese, Docent Dr A Jacob. — Seminarie voor Duitsche philologie : Profe: sor Dr E. F. Kossmann. — Seminarie voer Romaar sche philologie : Protessor E. F. Kossman, Professe Dr F. Menzerath. — Instituut veor geschiedenis : s Seminarie voor middeleeuwsche en vaderlandsche gc schiedenis : Docent Dr A. Vlamynck; b) Seminari voor moderne en koloniale geschiedenis : Professor D E. G. Godée-Moisbergen. — Instituut voor aardrijks kunde : Professor Dr J. Mees. — Instituut voor oac heidkunde en kunstgcachiedenis : Professor Dr A. Jolles II. Faculteit dei- Recht3gs!e®î'dheid. Leeszaal der faculteit : Professor Dr J. L. M. Eggen (Consîrvator). — Seminarie voor vaderlandsche rechts geschiedenis : Professor Dr J. L. M. Eggen. — Insti uut voor rechtswetenschap : Professor Dr L. Dosfel — Instituut voor Staatswetenschap : Professor Dr R der Wiskanda en «!*;♦ FJatuur t wetcnsctvappen Letaeaal der facultek : Professor Dr F. Stôbe , (Voorzitter der commissie), Professor Ingénieur F Brûler (Conservator). — Instituut voor wiskunde : Prc fessor Dr J. A. Vollgraf, Professor Ingénieur F. Bru iez. — Instituut voor sterrekunde, weerkuade en asrd Tieetkunde : Professor Dr J. A. Vollgraff (in plaatsver vanging). — Instituut voor natuurwetenschappen Docent Dr F. ftliunaert. — Instituut voor Scheikunde Professor Dr J. Valeton. — Instituut voor aaid- ei delistofkunde : Professor Dr F. Stôber, Professor D: H E. Boeke (in plaats'/crvangingi. — Instituut voo; dierkunde en vergelijkende ontleedkunde : Professoi DrJ. Ver'stuys. — Instituut voor plantenkunde : Pro-fessor Dr C. De Bruyker. —• Instituut voor erfelijk heidsleer en toegepaste plantenkunde : Professor Dr G. De Bruyker. Technisoha scholeti Bibliot'neek : Professor Ingenieur E. Haerers. -Verzameling van modellen : Professor Ingénieur E Haereas. — Instituut voor mechs.nische technologie : 'Professor Ingenieur A. Former. — Instituut voor toe gepistc scheikunde : Protessor Dr H. E. Boeke. • IV. Faculteit der Gansesitunde r.t«ituur vo»r ontleedkuade . Dacent Dr A. Picard. — Instituut voor weefselteer en ontwikkelingsleer ; Protessor DrE. Forster, Professor DrJ. Versluys. — Instnuut voor physiologie t Professor Dr E. Lahousse, •— Instituut' voor pharmacodynamics : Professor Dr E. Laqueur. — Instituut voor geneeskunde : Professoi Dr A. Aîartens. — Instituut voor inwendigeziekten : Protessor Dr A. Martens. — Instituut voor heelkunde : Protessor Dr H. Schoenfeld, Professor Dr C. ter Horn, Professor Dr. A. Van Bockstaele. — Instituât voor urologie : Professer Dr. J. Ds ICeersmaecker, IProtessor Dr K. Borms.—Instituut voor verloskun-i de, zuigelingenverzorging en vrousvenziekten : Pro-•fessor Dr H. Schoenfeld. — Verloskundige polikliniek Docent Dr Doussy. — Instituut voor oogziekten: Professor Dr R. Speleers. — Instituut voor Keel- Neus ei Oorzieiiten : Professor Dr R. Speleers. — Instituut Voor neurologie en geeîtesziekten : Professor Dr A, Claus. Hoogere Sshool voor Handelswetenscîiap. Muséum voor warenkunde : Delorge (Conservator). Brussel, den 15 October 1917. Der Yerwaliuitgschef fuer Flandem, In Vertretung, von ACHENBACH. Voorstmd besluît breag ik door deae ter ojxabtre tenais. E. H. 0., den 2 Oetobet 1^17. _ Der ElappeninspeJUeur, vos SCHICKFÛS. Geaeral der Iafanterie. Europeesche oorlog h mi-mmm m $ fmkti tfife Buitsche broîi. ' GROOT HOOFDKWARTIER, 10 I ''(Officieel). — Legergroep van den kri ,prins fi-uppreci.it van Beieren: Hevig tr melvuur ging Engelsche aanvallen voo idie ten noord-costen van Poelkapelle het aanbreken van den dag begonnen. [P.erden in handgemeen afgewezea. Langs den Yzer en van het Houthuls woud tôt Zandvoorde steeg de bedrijvig] der artillerie in den namiddag weder groote hevigheid. Legergroep van den Duitschen kre prins: Saksische en garde-batallons pioniers en gedeelten van een stormba Ion drongen, na krachtiga voorbereid door artillerie en mijnenwerpers, in '■Fransclie stellingen in het Chaiime-wc Sterke tôt in den naclat door kerhas [tegenaanvallen van den vijand braken ' Iiesrijk ineen. 240 gervangenen, waaroii 7 officieren, bleven in onze hand, Luitenant vrijheer von Riclithofen 1 overde zijne 25° luchtoverv, tnning. Uostel]& oorlogsterrein en Jlacedonisch front , nieta bijzonders. ïtaliaansch front: Oostenrijkscli-Hongaareohs troepen dr gen in den Val Lugana en in Opper-Piî dal vooruit. Na verbitterde stra-atgevs ten werd Asiago genomen. Italiaans achterhoeden, die zioh aan den bergran3 •in de vlakte aan de vloedstroomen westen van de Livenza vernieuwd tôt '.vecht stelden, werden verworpen. Van Lusegana afwaarta tôt Meere l ben de verbondene legers den Piave reikt. De eerste generaal-kwartierm&est LUDENDORFF. Groot Hooîdbwartîor, 10 Nov. (Ava bericàt). — Vlaanderen zijn steTke Enj sche aanvallen tusschen Poelkapalle Passchendaele in onze afweerzone bloe afgebroken. la Italie wordt de vervolging in 't bergta voortgezet. Uit Transche bron. PARUS, 9 Novembsr (Officieel)ï In « loop van den nacht hebben wij tweo a, malien uitgevoerd, d&n eene op de vijan ujke loopgraven ten noord-oosten ^ Reims, den andere in de Woevre, ten c - ten mu W.ii hsbi»n. gejmg^i w Jk v v w Dru'utter- Uitgeet$tcr Sam Maatsch H El LICHT, Best. P Ds Vîseh, Ledeberg-ftent — Red. Adm Soogpeort, 29, Oent - ; " ": "" gemaakt. Het wordt bevestigd, dat in den Opper-Elzas onze aanval tegen do Duitsehe stellingen bij Schônholz den vijand zware verliezen veroorzaakt heeft. Het getal der gemaakta gevangenen beloopt op 120 man, daaronder 2 officieren. Ook veel bedui-dend materiaal, dat nog niet geteld kon v/orden zijn in onze liand. Van de rest van het front is- niets te melden. PARUS, 9 Oktober. (Officieel) : De FramscHen hebben varleden naclit, met goed gevolg, overvallen uitgevoerd in Ar-gonnen en op den linker oever.der Maas, in de street van Avoconrt-bosch. De Franschen maakten gevangenen. Twee Duitsche aanvallen (voorafgegaan door levendiga beschietdngen), de eene op de Fransche stellingen van het Chaume-boseh en de andere in de streek van Avocourt, ^ erden teruggeworpe 1. Ds Duitsche,rs hebben ernstige verliezen geleden en lie-ten gevangenen in de handen der Franschen. I11 den Boven-Elzas heeft eene Fransche afdeeling een inval gedaan in dp Duitsche loopgraven ten noord-westen van Bise-1 (streek van Seppois). Na de stellingen doorzoeht,schuilplaatseo vernietigd en materiaal buibgemaakt te hebben, keer-de _ de afdeeling volledig in de Fransche linies terug. Uit Engelsche bron. LONDEN, 8 November. (Officieel). — Avondbricht: Gedurende den V November werd de inrichting onzer nieuwe stellingen te Passchendaele en op de hoogte bij het dorp, zonder verstoring door den vijand, voortgezet Bij onzen aanval van gisteren werden, naar tôt nu toe gemeld wordt, meer dan 400 gevangenen, daaronder 21 officieren, gemaakt. Onze verliezen bij deze ge-voîgrijke gevechten waren zeer gering. LONDEN, 9 November (Officieel): Wa-lische troepen voerden in den verloopene nacht ten zuid-oosten van Armentières eenen gevolgrijken aanval uit. Er werden te sa m en met andere den vijand toegebrach-te verliezen 14 gevangenen binnengebracht. Onze verliezen zijn licht. De oorlog tusssâea Italie es oit OGasieaiiiicseia® Dr os. 1 W EEN EN, 10 Nov. : De groote wapen-gang in Venetië voert de verbondenen im-! mer dieper in het vijandelijk laad. Sterke Oostenrijksch-Hongaarsche en Duitsche strijdkrachten staan aan d& ned-er Piave. Vijandelijke achterhoeden werden achter-uit geworpen, waar zij zich stedden. Na tiendaagsche erge berggevechten die mat de bestorming van den Monte Paralba begonnen en met de inname van het opper-sta Piaveda/1 beheerschende berggroepen hun hoogtepunt bereiktan, heeft gisteren de k. en k. 94e infanteriedivisie Vigo en Pieve di Cadore gewonnen. De divisde wel-ke,r strijdkracht en taai volhouden da grootste moeilijkheden overwon, heeft to-taal 10,000 inaii, 94 kanonnen en ontelbare machiengeweren en mijnwarpers inge-bracht. In 't Cordevoktdal hebben wij Agordo bezet. De afbraak van 't oud Ita-liaansche front strekt zich nu ook uit op het Suganadal en het oostelijk deel der , Zevengemeenten. De troepen van veld-maarschalk v. Conrad dringen oostelijk van Borgo naar de grûns vooruit en hebben in verbitterde straa-tgevecht-en de stad Asiago bemeesterd. Uit Italiaaiîsclie bron. ROME, 9 November (Officieel): Gedurende den dag van gister werd de terug-tocht onzer linie voortgezet. De beweging der hoofdmacht onzer troepen kon zich zonder storing voltrekken. Da verkennerstroe-pen vertraagden het vooruitmarcheoren van den vijand door talrijke dappere doorge-voerde gevechten tusschen het Ixeuvelgebied van Vittorio en den samenvloed van de Monticano met de Livenza. Onze vliegers overweldigden den _ verbitterden tegenstaad der vijandelijke vliegers en bewierpen op-nieuw vijandêlijke troepen aan den Taglia-mento. Vijf vijandelijke vliegtuigen werden tôt neerstorten gebracht. Bussiscli-Paeljclîe-Oalisisehs pies ïïit Oostenrijkscbs bron. _WEENEN, 10 November: Aan het Rus-sisch en Roemeensch front js de toestand onveiranderd. # * Se ceiisi e? dan Battait Uil: feroa WEENEN, 10 November : Onveranderd. « * « in Klein-Aai# Uit Turksche bron. KONSTANTINOPEL, 10 Nov. (Off.). — Kaukasusfront: Aan den linkervleugel werden den vijand verscheidene belangrijke steunpunten op de hoogte Bohen Ri Kabiak en aan het Kosu-meer in aanval ontnomen. De vijand liet SO dooden en een aantal gevangenen achter. Hij trok zich in noorde-lijke richting terug. Twee machiengeweren, een auijusus'erjjsr en twee bergliaaonnen werden veroverd. Het Sinai-front kon zonder uoemens waardige verliezen door de overtalrijb overmacht \. 1 den vijand een stuk wordei terùggewonnen. Hierbij werd aan der reehtervleugel de aanval eener Engelsche afdeeling afgeslagen. In het midden en aan den linkervleugel duren de infanterie-gevechten • voort. Aan de overige fronten geene bijzondert gebeurtenissen. Uit Engelsche bron. LONDEN, S Nov. (Officieel). — Generaal Allenby meldL: Onze troepen namen Ku-weilseh, IV kilometers ten Noorden van Biles Saba, maandag kort na middernacht. Tegenaanvallen gedurende den dag van gister werden afgeslagen. Verder ten Zui. den veroverden onze troepen, in Noord-westelijke richting van Bir-os-Saba vooruit-ru^iend. da gansche Turksche verdedi-gingsstelling ten Zuiden van de linie Tell-Esch-Scheria-Abu-Hallird en namen de bei-de laatstgenoemde plaatsen. Dit beteekent een vooruitdringen van 14 kilometers van het uitgangspunt. Generaal Allenby ver-klaart, dat de troepen gedurende de gansche verrichting grootsche koenheid en uit-houden bewezen. ' e buit laat zich nog niet vaststellen, maar alleen in eenen frontsek-tor werden zes kanonnen genomen. OP ZEE 0e versohsr^t® dufkStesîserlsg Uit Buitscii© broa. BERLIJN, 10 November. (Off.): Krac] tige doorgevoeirde strooptochten onze U-booten hebban in de Middellandscl Zee verniauwd tôt vernietiging van talrijl stoomers van te zamen 28.000 br. r. te gevoerd. In d© nabijheid der vSpaanscf zeekust werd een geleidkonvooi van ve: scheidene vaartuigen bij nacht aangeva len en groot,endeels vernietigd. Twee b ladene stoomers waren na vijf minute gazonken. Een derde viel een ha-lf uur lf ter aan het kanonvuur van eene U-bot ten offer. De bewapende Engelsche s toi mer <-' Ferrong », 4501 br. r. t., werd i nachtelijke vuuroverval, die 'alken tegei weer stikte, nedergesla-gen. Tôt de overig getorpedieierde schepen behoorde de nieu gebouwde met 12-centimeter-kanonnea t wapende Engelsche stoomer « War Cl< ver », ongevear 5000 ton. die zich met ee ladœg van 8000 ton kolen op zijne eerst reis bevond. Aan de bekomene uitslage heeft kapitein-1 uitenant Morath vol aai deel. De Chef t. d. Admiraalstaf d. Marine. BERLIJN, 10 Nov. (Officieeî). — Nieuw U-bootuitslagen in den Atlantische oceaan : Vijf stoomers en een zeilschip me 17,000 brutoton. Onder de vernielde schepe<n bevonde zich de gewapende Engelsche stoomers «Ca lifornia», 5547 ton, zwaar beladen van En geland naar Panama, verder een ongeker de gewapende stoomer, evenals een diepg€ laden vrachtstoomer die uit een groote cor vooi geschoten werd. Een der getorpedeerde stoomers ha aardnoten van Dakar naar Durokerken het zeilschip smeerolie van Amerika naa Le Havre geladen. De chef van den admiraalstaf der marine BASEL, 10 Nov. — De Baseler blade: melden : In de 1 Novemberweek werden 1 Engelsche, Fransche en Italiaansche sche pen getorpedeerd. GENEVE, ÎO Nov. — Gelijk «Le matin uit New-York officie si 9 bron bericht, weri de Amerikaansche stoomer « Rochester welke destijds aïs eerste amerikaansch schip do duikbootblokkade doorbrak en il Bordeaux geland was, getorpedeerd. AMESTERDAM, 10 Nov. — De Ymuide ner motorlogger « Elisabeth » wordt ver mi st. De nieuwe Duitsche Kansalier Do oplosstag do/ krlsîs STUTTGART, 9 November : Rijksal vaardigde Konrad Haussmann teleg fieert aan den « Beobachter » over kanselierskrisds : De oplossing der kr: is door Hertling aan den keizer in den : van het voorstel der meerderheidsparti aanbevolen gewordeo. De keizer zal, ni door aile politieke kringen aangenon wordt, zijne beslissing konstitutioneel \ len. Daarmee wordt voor de eerste m eene strenge konstitutioneele samensf ling der regaering gevormd. Oplossing verloop is van geschiedkundige beteekei De keuze von Payer tôt onderkansel van 't Rijk gewenscht door de verteg< woordigers van 3Uv Rijksdagaigevaard den, zal in de wereld als eerlijke overga tôt de parlementaire regeling en als kenning der demokratische politiek, i .dçrvonden worden, die de leider Frii rich Payer 40 jaren lang in de Duitsc volks/Vertegenovoordiging karaktervol begonnen vertegetnwoordigd heeft. Het voorstel om Payer tôt onderkan lier te benoemen, is door de eensgezi handelend© interfraktioneele kommis eerst op 1 November gesteld en op 7 î Vfimhflr dvinirAn^ no]^ "n« KAnruuinî van den nationaalliberaal Friedberg to :ns- ondervoorzitter van het Pruisisch minis ijke terie opent na de onderhandelingen, d dan hoop op doorvoering van het demokratiscl ien gelijk stemrecht ia Pruisen. che De progressistische Volkspartij heef en zeker uitzicht op benoeming van een hare .•iô- leden in het Pruisisch ministerie. Eene verplichting om eene herkiezing it ere de volksveitegenwoordiging niet weer aar te nemen, had noch Dr Friedberg nocl von Payer aan te nemen. De 9 November zal zijne hooge politieki . al beteekenis niet bij Duitschland beperken fu. Dat Dr Helfferich voor eene andere be 3jr diening in uitzicht genomen is, wordt dooi de progressistische Volkspartij met vol ;an doeniaS gevoeld. De nieuwe «Berliner Tageblatt» schrijft) lit- Graaf Hertling heeft dus ingezien da di- hij om den steun der meerderlieidspartyei jll- te winnen, vooral Dr. Helfferich moet ver •ei- wijderen en dat evenzoo de benoeming val 3 lit den progressistischen afgevaardigdo v, ran Payer voor den onderkanselierspost drin er- gend noodig is. in- Het is niet gemakkelijk geweest deze op lit- Iossing door te zetten. Dr. Helfferich oefen det op vele kringen een bijzonderen invloec ek- uit; hij leidde ook, als hij reeds zijn ontsla-j aangeboden had, gewiclitige onderhande lingen en men had den duidelijk erkenba ren wensch hem verder als onderkanselie: te laten werken, of toch dit ambt niet weei te bezett-en en zoo de onaangename opvol gerskwestie te ontgaan. Deze wenschen 01 nastrevingen mislukten aan de eansgeziïid' houding der meerderheidspartijen. Ook he centrum en de nationaalliberalen liebbei où- zich in de onderkanselierskwestie met be !er slistheid aan de zijde der progressistisch< ?he volkspartij en der sociaaJdemokratie ge jke steld, en nogmaals is 't bewezen dat de hui 'ûd dige meerderheid eene voorvraartsleiden'de >he aan de noodzakelijkheden des tijds pas er- sende politiek weet te vereekeren zoolanj al- ze eens blijft. be- Een oogenblik laug seheen deze eenheic in gevaar: als Dinsdag avond Dr. Fried I3"- berg aan liet ambt van ondervoorzitter var >ot het Pruisisch staatsministerie wilde verza )0- ken en de «Nationaliiberale Correspon in denz» een artikel braoht dat aile echuld oj *n- de zoogezegd opdringerige progressiste! ige Scïtoov tiw De natioaaalliberale Rijksdaigf raki-ie be- heeft met deze uitingen niets te doen ge lo- had en Dr. Friedberg heeft au zijn neer en teruggenomen en uich. voor de overname »te van het ambt bereid verklaard. ;en Wij liopen dat hij zijn grooten invlocd ei tn- vernuft daartoe zal aanwenden om d< snelle doorzetting der Pruisische kiesrecht-6. hervorming mogelijk te maken, en wel var eene hervorming die niet dat, wat zij te we waarborgen schijnt, door kleine maatrege-en len weer beperkt. Maar wij vermissen in d< ieit aanwijziging daarop, dat nevens Dr. Friedberg ook een progressistische afgevaardigde en in het Pruisisch staatsministerie zal tre-'a- den. De linkerzijde heeft buiten de benoe-!n- ming van Payer tôt onderkanselier, ook de a- benoeming van een progressist in het Prui-?e- sisch staatsministerie gewenscht. Van een ■n- vervullen van dien eisch hoort men niets. Wat kan echter rechtmatiger zijn dan de ad wensch, op 't oogenblik dat de kissrecht-a, hervorming verwezenlijkt zou worden, ten ar minste een vertegenwoordiger der linkerzijde op een Pruisischen ministerpBst te e. zien 1 Gebeurt zulke benoeming niet, dan blij-sn ven in de regeering die partijen zonder 19 stem, die sinds lange jaren onophoudend e- voor de kiesrechthervorming opkwamen. Het aftreden van Helfferich en de benoeming va-n Payer geven toch — en men kan u» ook de benoeming van Friedberg erbij re-rd kenen — aan de regeering van Hertling een » veranderd uitzicht. he Payer die vele jar&n lang voorzitter der in tweede Wurthemburgsche Kamer was, den adel en den Excellenztitel heeft, vereenigt de Zuidduitsche demokratische traditie met e- een wellicht soms wat te diplomatische ver-■r- bondenheid. Zijne persoonlijkheid wordt overal achting en sympathie ge'oiacht; en S wij hopen dat ze zich ook krachtig zal too-nen. Gewichtiger echter nog dan de per-sonenkwestie is de princiepebeteekenis de-zer benœmng van een progressistische par-lementarier in een hoog regeeringsambt. e- Deze beteekenis der gebeurte-nis dringt zich a- zonder dat zij nogmaals moet aangetoond Je worden, aan iedereen op. Niettemin kun-iis nen wij en kan wel de geheele linkerzijde in ook nu tegenover de regeering van graaf =n Hertling slechts met terughoucling staan. ir Deze terughouding is niet alleen door de ;n orastandigheid geboden, dat iedere aanwij-•1- zing op de benoeming van een lid der lin-al kerzijde tôt Pruisischen minister ontbreekt, :1- zij is vooral geboden door de binnenland-;n sche politieke besohouwingen van de Rijks-s. kanselier, die thans in 't tweede deel der er krisis aan den dag komen en daar de nieu-i- we ontwerpen, die zich op de toekomst der g- waarover de link&rzijde, trots de benoe-ig ming van Payer, zich voile vrijheid der kri-r- tiek en -voile vrijheid der beslissingen moet a- bewaren. il» yv au eu • - w— r\ jMrn!WKHBR3B2nSWn£JBB33BHÊx9U-"L'i,-\M » Halls en de Entente e- Os hulp der Ceallleerdcn id Opgsven der Salonikl*expe#tl3 ? ;ie GENEVE, 9 November : Uit de h.ede 0- aangekometn Fransche bladen van Dinsda fisjjfss Z.qd dag bij hunne afreis uit Parijs Rome als reisbestemming bepaald hadden, maar dat tijdens den nacht openlijk van Italiaansche zijde. de dispositie veranderd weix!, want de konferentie over de hulp-expeditia der Entente in Opper-Italië Jieeit niet te Iteme, maar te Rapollo plaats gehad. Het is ook opvallend, dat onder da deelnemers dezer konfarentie noch de koning van Italië noch generaal Cadorna genoemd werden, die in clk gavai sindsdien als opperbevelhebber afge-treden is. Het « Journal des Débats » maakt de Italianen niet zonder leedwezen op hun-nen huidigen nood opmerkzaam, die ze van aile herinneringan aan de tijden van den driebond bevrijden en in onvoorwaar-delijke gemeenschap met Franlcrijk en En-geland zou moetj&u brengen. De Italiaansche regeering heeft zich tôt hiertoe im-mer nog in stilte aan de illusie overge-geven dat Duitschland in den oorlog tegen Italië g een actief deel zou nemen en zij heeft daarcm zelfs de Duitsche liaridels-, schepen die in Genua en Spezzia geinter-i neerd zijn, niet voor hare transporten opJ geëischt. Volgens enkele door da Fransche cen-i suur stevk geooupeerde aanduidingen der bladen, houdt men zich in de kringen der Entente ernstig bezig met het plan om de> expeditie van Sarrail op te geven, om de troapen ervan naar Italio te werpen,daar Italie zelf weldra zal gedwongen zijn' zijne troepen uit Albanie eveneens terug te trekken. Eene Oorlogs-Koinmlssie der Geallieerden uei ucaiiieeiuose GENEVE, 10 Nov. — Volgens de «Times» ' was de uitslag der besprekingen van Ra-pallo eene overeenstemming over 't vormen eener oorlogskoramissie der verbondenen t aan het westelijk front. Waarschijnlijk zal j deze kommissie uit den ministerpresident en de leden der oorlogskommissies der ver-f schillende landen bestaan, die ook de milî-t_ taire vertegenwoordigers zouden benoemen. r Twëemaal per maand zouden bijeenkomsten r plaats hebben. Da cpperkommandanten van elk land zullen nietteinin voor hun Q eigen land verantw'oordelijk blijven. e Het «Echo de Paris» wil uit goede bron f. weten, dat een besliste stap in (le kwestie Q der benoeming van een eenige kommando voor aile fronten door een intergeallieer-e den oorlogsraad gedaan is. M'en verwacht deze nieuwe regeling in den naast-on tijd. , BEIIN, 10 Nov. — Volgens het blad «Paris-Genève» meldt, zijn de l'ransche ç troepen va-n de Zvvitserschô grens terugge trokken en door andere veryangen gewor-j den. Verder zijn in Frankrijk talrijke dienstbekwame lieden die tôt hiertoe in j munitiefabrieken bezigheid hadden, voor den trontdienst genomen. 3 BASEL, 10 Nor. — Volgens de zwitser-1 sche perstelegraaf indirekt uit Milaan meldt, zijn eergisteren in Milaan Fransche » saniteitstroepeu met ambulanties aangeko- Oe Berner-Knnferentla Versohoven ' Ll^ HAAG, 10 November: Het Koryea-f pondenz Bureau maakt bekend : De Ne-darlandsche anti-oorlogsraad heeft een schrijvcm van Balfour bekomen, dat da, Engelsche regeering beslot-en heeft aan 1 Engelsche onderdanea voor het bezoek der Berner Konferentie geene paspoorten te geven. Daar bovendien nog geene be-richten uit Zwitserland over de deelnams' aan de Konferentie door Franschen of Ita-lianen voorliggen, en de Duitsche Rijks-dag op 29 November bijeengeroepen is, geioofde de Anti-Oorlogsraad dat do 19 November een ongeschikt tijdstip is voor de opening der Konferentie. De leiding van den Anti-Oorlogsraad hoopt aldra mee te kunnen deelen wan-» neer da Konferentie kan plaats hebben. in het Buitenland d tn Rïjksîiiag en Fruisisçhe Kamer 1 BERLIjN, 10 Nov. — De volgende zit-' ting vaa den Rijksdag heeft niet op 22,' 1 maar op 29 November plaats. c BERLIJN, 10 Nov. — Van eene verschui-1 ring der op Donderdag den 15 November om 12 uur ''s middags bep'aalde algemeene zitting van da Kamer is op vertrouwbare plaatsen niets gebeurd. D® Rijks.kafisslïer > BERLIJN, 9 Nov. (Off.). — De Rijks-kanselier Dr. graaf von Hertling heeft heden de reeds voor een vroeger tijdstip bepaalde reis naar Munchen aaagevat. Daar de Rijkskanselier tôt regeling" van dringend© aaagelegenheden eenige dagen • te Munchen vertoeven moet, zal hij eerst rond 29 dezer maand in den Rijksdag feun-1 • nen verschijnen. In het Pruisissh huis van afgevaardigden zal graaf von Hertling op 3 Deoember het woord nemen. BERLIJN, 10 Nov.— Volgens de morgen-bladen melden, zal op de dagorde der eerste Rijksdagzitting de lezing van het' nieuwe kredietsvoorstel over 11 milliarden mark staan. Hierbij hebben de meerderheidspartijen het inzicht eene gemeenzame verklaring van vertrouwen vocr het kabi-net Hertling neer te leggen. in Asnkomst van kofonel Kouse ROTTERDAM, S Nov. — Te Londen kwam gisteren eene amerikaansche coinruis-sie onder leiding van kolonel House aan, •Deze voert den titel van bijzond.eren are-zant.m RessEassei Een nieuwe opreep PETERBBURG, 9 Nov. — Het algeineen;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes