Vooruit: socialistisch dagblad

680335 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 06 Juin. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 29 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pg1hh6dd9n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

VOORUIT Orgaan den Befffische Werkliedenpartij,i — Verschjjnende aile clayon. Drufcater-U itgeeftter Sam: Maatschappij H ET LICHT bestuerdcr » J». DE VISCH. LedeberS'Ocn! . . REDACTIE . . ADMINISTRAT1E HOOGPOORT, 29. GENT ABONNEMENTSPRIjS BELGEE Oric maanden. . , . . Tr. 3.23 Z.ea maanden • , « « . fr. 6 50 Een jaar. fr. 12.53 Meo abonneert zlcfk C|> aile postburcclca DEN VREEMDE Orle maanden Idagelijk» vcnondeo). * . • • « fr. 6.79 Bekendmaking Met mgang van 1 Jum 1915 woraen op de spoorwegen van do Duitsche militaire exploitatie, die onder len duitschen b«v heerraad van den spoorweg te Brasse] staat, op het westelijk krijgstooneel cou ponboekjes 2e en 3e klasse t^gen vermin-derde prijzen ingevoerd. De prijzen bedragen : voor de 2e klasse : 0.06 f. per Km. voor de 3e klasse : 0.04 £. per Km. Bovendien worden boekjes \ or werklie-den en scholieren (slechta geldig voor de 3e klasse) uitgegeven tegen den prijs van 0.025 £. per Km. De boekjes zijn geldig voor 20 reizen tus-gchen twee bepaalde stations naar keuze des reizigers, gedurende S kalenderinaan-den, waarbij de maand van uitgifte als voile maand gerekend wordt. De boekjes mogen niet aan anderen ge- geven worden ; zij moeten het portret vaaa den reiziger bevatten en door dezen eigen-handig onderteekend zijn. De bezitter van °en boekje moet v66r aanvang van iedere reis zijn boekje en de vereischte toelating om te reizen (reispas, doorgangsbewijs, enz.) aan het winket voorleggen. Het reisgeld voor couponboek-jes, die niet of slechts gedeeltelijk benut-tigd werden, wordt "iet terugbetaald. De oouponboekjes moeten aan de win-ketten, waar reisbiljetten afgegeven worden, besteld worden door tniddel van for-mulieren, die daar te -erkrijgen zijn. Om boekjes voor werklieden en scholieren De bekomen, moeten de yoo^geschreven be-wijsstukken ingediend worden. De bureelen, met den iienst belast, ver-schaffen nadere inlichtingen omtr t ae voorwaarden, waarap de ooekjes afgegeven worden. Brussel, Mei 1915. De Duitsche Beheerraad van den Spoorweg te Brussel ONS ZONDAGSBLAD Twee kostbare medewerkingen werden deze week aan 't Bijblad toegezegd, deze van Maurits Sabbe en van Steven Boersen. In de schrijver van de Philosoof van 't Sashuis, van Een Mel van Vroom-hoïd, van Viaamsche RSenschen, zullen de getrouwen van 't Zondagsblad een fijnen Vlaamschen letterkundige kunnen leeren. Steven Boersen is ons allen overbekend, maar gretig wordt toch immer zijn proza gelezen. Hij moest in de rei onzer opstellers staan. De schaar medewerkers van 't Zondagsblad klimt immer ; het lezerstal /erhoogt. Wat hoeft er meer? Intense propaganda om ons lezerstal te verdub-belen. Elk eene kleine krachtsinspanning en de wagen rolt. We rekenen op onze lezers om spoedig dien uitslag te bereiken. De Algemeene Vergadering der Sam Maat. Vooruit Zondag had de Algemeene Verplichte driemaandelijksche vergadering plaats de- Samenwerkende Maatschappij Voor-(dit N° i. Verslag werd er gegeven nopens de |werkingen der maatschappij gedurende de maanden Februari, Maart en April ;iqi5, en de rekeningen der verschillende diensten gedurende dit tijdverloop werden aan de leden medegedeeld. In de afgeloopen drie maanden ver-meerderde ons ledental met : Maand Week van Getal leden Februari 7 51 » H 53 D 21 29 » 28 31 Maart 7 3Q s 14 31 » 21 23 » 28 24 April 4 12 » 1 x 26 » 18 28 » 25 23 Samen 370 Nieuwe leden : Sedert Juli 1914 tôt 23 Mei 1915 kwamen er 1462 leden in de maatschappij. 77 leden vroegen dit jaar om van het Pensioenfonds te kunnen genieten. Van 72 leden werd hunne vraag door den Raad van Beheer en Hulpbestuur aan-vaard en van 5 leden werd de vraag na onderzoek verworpen, omdat zij niet vol-daan hebben aan de voorwaarden van het Règlement op het Pensioenfonds. Het getal der gepensioeneerden der maatschappij van af 1897 tôt op heden bedraagt, de nieuw ingeschrevenen bij-inbegrepen, 646 leden, waaraan regel-matig in ronde cijfers per maand 7500,00 franken uitbetaald wordt. Er wordt dus ruim S0(000.00 fr. jaar-lijks aan de leden onder vorm van pen-sioen uitbetaald. De 72 nieuwe gepensioeneerden had-den daags te voren de eerste maal hua pensioen genoten. Dit werd door de leden onder toejui-chingen vernomen. Het is 00k eene dier te waardeeren voordeelen welke de maatschappij Vooruit schenkt, naast de 6 % deel, Hulp bij zlekte, Hulp bij Kraambed, Stetin bij sterfgewal, zonder dat het aan de leden één centiem kost. De aandacht der leden werd getrokken op het rationnement van 't broodj en ge-vraagd dat zij er, zoowel voor de maatschappij als voor htm eigen self, er al. de ernstigheid zouden van inzien. Met nadruk werd er op aangedrongen dat de leden wel acht zouden geven op hetgene in den omzendbrief was gezegd, en 00k in het blad « Vooruit » is ver-schenen dat er b'j iedere broodkaart 4 broodbons moeten gegeven worden voor het bekomen van een brood. Aangekondigd werd 00k dat wij ons aan eene werkelijke verbetering in de hoedanigheid van het brood mochten ver-wachten, dat men meel zal geven 80 % gebuild, maar dat integendeel, aange-zien de grondstoffen duurder moeten aangekocht worden, te beginnen van heden (6 Juni) den broodprijs op 46 cen-tiemen werd gesteld. De Samenweikende maatschappijen blijven voorts met eene meer betaling der bloem belast, en de prijs klimt nu voor hen van 50,00 fr. tôt 52,75 fr. Door die meerdere betaling per zak bloem, moet de afschaffing van den brooddeel behouden worden. Nochtans denkt de Beheerraad en het Hulpbestuur al te doen wat men mogelijk acht om op einde het jaar a deel s te geven op al de broodkaarten, in den loop van het ge-heele jaar door de leden aangekocht. De leden hebben dus aile belang we-kelijks broodkaarten te koopen. Hebben de werklieden te weinig recht-streeksche vertegenwoordigers in de verschillende Komiteiten van Hulp- en Steun — en de partijsekretaris heeft het in het blad met gestaafde redenen aan-getoond en bewezen — als het maar eens mogelijk is voor bij die heeren te geraken worden de belangen der werkers niet vergeten. Zoo hebben ifgevaardigden van de gelegenheid van een onderhoud met het Provincial Hulp- en Vœdingskomiteit gebruik gemaakt, om over de ontoerei-kendheid te spreken van het brood welke aan de werklieden is toegekend. Zij we-zen er op dat het brood nog hun eenigste voedsel is, daar aan de werklieden het inkomen ontbreekt om zich met vleesch, rijst en allerhande kloeke waren te voe-den. Zij vroegen om 10 broodbons per week en per persoon toe te kennen. Ne-gen zijn nochtans voor deze week reeds toegezegd. Zij spraken 00k over het rationnement der kinderen, min dan twee jaar oud. Dit kon het Komiteit niet toestaan, men geeft melk voor deze kinderen, zegde men. Onze afgevaardigden zegden er hen dank voor. Maar zij beweerden 00k dat melk onvoldoende was, daar eene moe-dcr welke een kind van min dan twee. jaar moest voeden, eerst en vooral moest gevoed worden. Voor wat de kinderen van één tôt twee jaar betreft, zij ver-klaarden 00k dat deze kinderen bij al de werklieden brood eten, en al wat zij dan 00k benuttigden de ouders min te eten hadden. Men ziet dat wij toch wat overweging bij het Komiteit kunnen brengen hebben, want er zal eene broodkaart meer gegeven worden, zooals wij het reeds zegden, en de kinderen onder de twee jaar zullen als gewoon lid der familie gerekend worden. Ook pleten de afgevaardigden voor de zwangere vrouwen en zegden dat ook voor haar meer bons zouden mogen gegeven worden. En een onzer afgevaar-digde vertelde daaromtrent een zeer typisch geval van twee werklieden wier vrouw in zulken toestand verkeerde. Hopen wij dat eerlang daar ook verbetering zal aan gebracht worden, en dat ook het rationnement voor die vrouwen zal \ ermeerderen. Maar met dankbaar-heid werd vernomen dat het Croen Kruis besloten had de zwangere vrouwen ééne maand voor en ééne maand na de be-valling k03tel00S het middagmaal te ver-leenen.De leden waren volkomen ingenomen met het gedrag hunner afgevaardigden, keurden hunne handelingen goed, vroegen hier en daar ook al eene kleine uit-legging, en nadat er aangekondigd was geworden dat in de morgendzitting van den Beheerraad besloten was de verdeeling van den rijst die moest toe-komen te regelen voor de leden alleen, sloot deze algemeene vergadering onder den besten indruk. Vergeten wij dan ook niet te zeggen dat in den loop der vergadering aan ge-zel Anseele hulde werd gebracht voor het goede werk welke hij op zich geno-men heeft de gansche bevolking van voeding te voorzien. 'A. V. M. TUINBOUW Alvorens de bijzondere zorgen te be-schrijven gedurende kunnen groei van de groenben voorkomend in het vorige artikel (Zie Vooruit van zaterdag 22e Mei, le blad-zijde) zullen wij den kweek van deze uit-leggen die op dit oogenblik mogen gezaaid worden. KAKD0EN (Spaansch gewas) Cynara carduncuiua. Saamkelmigen. Het zaad bewaart gedurende 7 jaren. Getal zaden per gram : 25. De kardoen is een voortreffelijk wintergroensel dat meer diende geplant te worden. Hij wordt zelden gekweekt om zijne groote ontwikkeling en 't is ten onze nadeele want zijne gebleekte (gewitte) bladenribben zijn zeer gezocht. Het is een van onze schoonste moesplanten. Zeer gulzig vergt hij een bestanddeelrijken aarde en vreest de drooge gronden. Als variëteit verkiest mea de kardoen van Tours. De grond, goed bewerkt door eene diepe omdelving, zal men aile meters eenen klei-nen put delven van de diepte en de breedte dex spade. Dan de diepte vullen met goe-den mestgrond gemengd met de helft van de uitgedelfde aarde. Dan 4 zadan plaatsen, 3 of 4 centimetera van malkaar en op s sa diopte van 2 cm. Wanneer de planten eenige bladertjes bekomen hebben, zal men er drij uittrekken, om er maar het krach-tigste van te laten staan. Wanneer het te laat zou zijn om de kardoen te zaaien, zal men bij een hovenier de planten bekomen die hij in potten gekweekt heeft en dan zal men ze in de beschrevene putten planten. De kardoen bereikt, gelijk wij -*e-zegd hebben, eene groote uitbreiding, maar tôt in het begin van Augusti is hij eerder traag in zijnen groei. Men kan nog eenig voordeel genieten door tussohenzaaiën van andore groenten te bewerken dewelke om-trent een maand na hunne zaaiïng moge verplant of geoogst worden, bijvoorbeeld AN 1)IJ VIE (Var. Louviers of Meaux). Diensvolgens na den bodem goed met mestgrond bewerkt te hebben, zaait men heel dun en besproeit men om krachtige planten te bekomen. Wel Demerken, hoe sneller de andijviën uitkomen, hoe niinder ze later zullen in zaad sohieten. Ook a JRSELE1N, KNOLSELDERIJEN en Z0MERRAD1J. ZEN kan men er tusscshen planten. Deze laatste zullen ons toelaten ons bruin brood met meer smaak op te eten. C~> een afstand van 25 tôt 30 cm. van malkaar, kunnen ook latuwen geplant worden. Op eene belommerde plaata zaait men KEKVEL, SPIjS'AZIE. Deae sehiet op dit oogenblik rap in zaden, ook zullen de lief-hebbers van dit groensel deze voordeelig kunnen vervangen door de groen» of de blonde hofmelde in voile hand gezaaid. Men zal de planten gebruiken die voortkomen van het aehtereen volgende uitdunnen <ii omdat zij tôt een volledige ontwikkeling gerake, zal men op deze wijze uitdunnen dat zij op een afstand van 70 tôt 75 cm. staan. Alvorens te zaaien,eene besproeiiag met beer,. Het zaad goed bedekken.. Alzoo eindigen wij eene reeks van de 4-zonderste moesplanten, die thans gizaaid worden, de eene om ter plaats te oogsten, de andere die eene verplanting noodig hebben zoodra hunnen groei het toelaten. Wanneer de zaaitijd aan zijn einde raakt, dan eerst begint deze van de verplanting en talrijk zijn de soorten die deze bewer-king noodzaken. Het is dus op deze bewerking dat wij zullen uitwijden en terzelfdertijd de gelegenheid te baat nemen om de bijzonderste zorgen uit te leggen die deze pl'.iten be-hoeven, als ook hunne gansche kultuur m er dan in het vervolg niet meer op terug te komen. Onder deze moesplanten hebben wij : koolen, porreiën, selderijen, enz. Allen produkten die de Uefhebber gelukkig zal zijn deze in den winter te zijner beschik-king te vinden en waarvan de kweekmid-delen in ieders bereik zijn. Vooreerst om ons vorig artikel niet onvolledig te laten en om er niet meer van te spreken tôt hunne oogsting, zullen wij in eenige trekken de zorgen uitleggen die de beschrevene groenten noodig hebben. PEEËN. Zoodra zij uitkomen moet men wieden, hakken om den grond losser ta maken, en het onkruid te verwijderen. Het hakken is een van de bijzonderste bewer-kingen en zal aile 14 dagen moeten geschie-den bij droog weder en vooral na een hevige regen, om de bovenste laag der aarde te breken. Op deze wijze uitduwen dat de wor-tels op 12 tôt 15 cm. in de rijen staan. Van tijd tôt tijd bij regenachtig weder, met beer gieten. CllICOREI-WITLOOF. Deselfde zorgen als de peeën. Uitdunnen totdat de planten van 20 tôt 25 cm. van malkaar staa. B00NEN. Wanneer de struiJiboonen hunne eerste bladeren bekomen hebben, zal men eene van de twee plantj es geplaatst op 15 cm. uittrekken, dan de overige aan-vaarden als zij groot genoeg zijn, 't is te zeggen dat men de aarde voortkomende van tusschen de rijen, naar de plant zal op-hakken tôt aan de eerste bladeren. Men voert dit werk enkel niet uit om het water er van te verwijderen, maar ook om nieuwe wortels te doen ontwikkelen. Op die wijze ondersteunen de planten zich beter. Del STAAKBOQNEN ook aanaarden. Europeesche Oorlog In Vtt!-VMm m M 1 tlmim 1® FrânferiiK Officiels teiegvamman : Uii Bœitsohe brou Duitsche apabteluke moldiujen. — <îT(H>t Hoofdkwartier i Juni 1015. Westelifk ooriogsterrein. Slot en plaats Hooge (oostelijk van Ype-ren) is op weinige huizen na aan den west-rand, door ons bestormd. Engelsche tegen-aanvallen werden bloedig afgewezen. Oostelijk Givenchy gelukte het gisteren avond aan Engelsche troepen in onze stel-ling binnen te dringen. Een tegenaanval wierp den vijand onder zware verliezen er weer uit. Drie Engelsche machiengeweren bleven in onze hand. De stelling is vast in ons bezit. De suikerfabriek Souchez is na heen en weer strijden door ons bezet. Aan de baan westelijk van Souchez is de strijd nog aan gang. Een sterke vijandelijke aanval op onze Ioopgrachten bij en noordelijk van Neuville brak in 't artâllerievuur af. Zuidelijk van Neuville zijn sinds heden nacht handgemeen gevechten aan gang. In 't Priesterwoud is de strijd afgeloopen. Het is ons gelukt het grootste deel der ver-loren Ioopgrachten weer te winnen. OosteHjk oorlogstooneel. Russische afdeelingen werden door onzo kavallerie uit de plaatsen Lenen en Schrun. den (60 en 70 km. oostelijk van Lîbau) ver-dreven.In de streek Rawdsjany (westelijk Kur-schany) en bij Sawdymki aan de Dubissa mislukten vijandelijke aanvalîen. Zuidoostelljk oorlogstooneel. Onze troepen hebben na strijd de plaatsen oostelijk van Przemysl en naar 't noord-oosten aansluitend de lijn Bolestraszyoe-Torki-Pozdziace-Storzawa bereikt. De buit uit den val van Przemysl is nog niet vast-gesteld.Het is, naar 't zeggen van gevangenen, verscheidene troependeelen, welke de Rus-sen voor de nacht van 2 op 3 Juni waarin Przemysl bestormd werd, tegen het gansche front van 't legar van generaal von Ma-ckensen eenen algemeenen aanval ingeleid hadden. Dit offênsief i» reeds in zijn begin volkomen mislukt. 22 kilometers oostelijk van Przemysl be-stormden Duitsche troepen onder generaal von der Marwitz de hoogten beiderszijds van Myslatycza. Het leger van generaal von Linsingen is teweeg den benedenloop van den Stryj, noordoostelijk van de plaats van aien naam te overschrijden. Opperste Legerbestunr. tilt Frtsiisscho toosi PARUS, 3 Juni : In den sector ten noorden van Atrecht werd een zeer leveu-dige actie ontwikkeld. De Franschen maakten vorderingen, on-danks verscheidene hevige te~enaanvallen. De Duitschers konden de Pranschen niet verdrijven uit de loopgraven, door hen veroverd in de bosschen bij den weg Aix-Noulette-Souohez.De Franschen handhaafden zich even-eens op het gewonnen terreia ten n«ord- oosten van de kapel van Notre-Dame da Lorette. In de hevige gevechten, die sedert twee dagen bij de suikerfabriek van Souchez geleverd werden, maakten zich de Franschen meester van de fabriek. De Duit-schers heroverden deze in den nacht vaa 31 Mei op 1 Juni. Te Neuville-St.Vaast namen de Franschen eene groep huizen. In het Labyrinth ten Zuidoosten van Neuville gaan de Frau-schan voort met de versterkingen aan de Duitschers te ontnemen. De Franschen handhaven zich op al het andere gewonnen terrein in die streek. Van 't overige front valt niets te vermel-den.W. T. B. — PARUS, 5-6-15: In het ere-bied van Arras duurt de strijd voort. Ten N. W. van Lorettokapel had een hevige in-fanteriestrijd plaats die geene verandering aanbracht. Van elders niets nieuw». T » Asb é Bnss'îscfrPcefscbe-Gslictsshi pus Uit OostfwljkscSie brora Russisoh oorlogterrein. W. T. B. WEENEN, 5-6-15. In den iwp van den dag werd Przemysl van den vijand gezuiverd die in O. richting terugging en op de hoogten ten Z. W. van Medyka zch trachtte te stellen. Daar vielen de ver-bondenen aan. Het is het leger Bôhm-Er-molli gelukt de russische verdedigingstel-lingen door te breken en in de richting op Mosciska vooruit te dringen, vanwaar onze troepen nu nog enkele kilom. verwijderd rijn. In dezen strijd vielen vele gevangenen in onze handen. Ook de aanval van het leger Linsingen had goed gevolg. De Russen zijn voor dit leger in vollen aftocht. Aan de Prutlinia hebben zich in terugwerking der gebeur-tenissen aan den boven San en den boven^ Dniester nieuwe gevechten ontwikkeld. "naar de Russen aanvalîen poogden, wcr-"den zij afgeslagen. 900 mannen werden ge-vangen genomen. Aan beneden San en îV Polen toestand onveranderd. Uit fgussisdfc© Isposi PETROGRADE, 3 Juni. (Pet. Tel.-Ag.) Mededeeling vjan den grooten generalen staf : In het gebied van Sjawle is ge~~* enkele verandering van beteekenis voorgekomen. Ten westen van het dorp Koertoviani wordt de slag aan het front Travliani-Gai-liski voortgezet. Op den linkeroever van den tV'eichsel heeft de vijand in den nacht van 30 op 31 Mei over het geheele front ten noorden van de Pilica een levendig artillerievuui ontwikkeld. Tegen vier uur in den morgen heeft hij, gordijnen van rook verspreidend en over-vloedig gebruik makende van giftige gas-sen, met een aanzienlijke strijdmaclit onze stellingen aan de Bzura aangevallen bij Witkowicz, Brohw, Sochaczef (Kozlof en, met ongewone hardnekkigheid, aan den benedenloop der Rawka een aanval gedaan op den sector, waarin de dorpen Mizerka, Wolja en Szidlofska hggen. In Galicië heeft de vijand, die zich de voorafgaande dagen voorbereid had, den 30 Mei een hevig vuur ontwikkeld en een reeks aanrallen gedaan op het gedeelte van ons front ten westen en noordwesten van Przemysl, dat bepaald wordt door de sphan-senlinies van n. 7 tôt n. 11. Gedurende den nacht vaa 30 an SI Mei •;'1 ~ iaaB» mm N. 156 Prijs per nommer : vooi Balgie 3 oentiemen, voor don reemds 5 ceatiemen Teleîooîi : Éïsdactie ^47 - ildminlstpatie 284-5 Xonday & «jy^l î H b

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection