Vooruit: socialistisch dagblad

360 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 19 Fevrier. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 27 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5717m05n7f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Es F0S1IS1&JIT |sijn nog lczers die verklaren ir>t te be-p waarom wij ons formaat mocten ver- 'lerhalen de redenen : e duurte van het papier ; e schaarschbeid. papic da voor den oorlog 23 centie-er kilogram kostte, is geklommen tôt , 47j 5°> 6° ^ 75 centiemen. hebben cr zelfs verphcht gezien over 'en wat papier te koopen aan 80 CEN ■N, zooniet moesten wij enkele dagen ?en! ;r zijn vrienden ( ! ?) die vertellen dat a reusachtige stock papier in maga tdden ! de schaarschheid van het papier komt ;ning voor het bepalen van ons for- abriek die ons papier levert is eene aaan stil gevallen en kon daardoor are kontraktei. niet naleven. Verzeke-m ien thans 00k niet geven voor ver-sgelmatige levenngen. andere fabrieken is dat hetzelfde ge- andere, onze lezers hebben de onder-; opgedaan dat « Vooruit » het langst 'e bladen zijn formaat hield en wij nu ten koste van groote stoffelijke opof-:n, zooveel tekst mogelijk geven, en le aankondiginge.i, — eene roorname an inkomen, — beperken. wij d' doen, "n dat wij in den « goe-d d , toen ons Kamerverslag verscheen, S bladzilden gaven, komt dooi het feit :t blad « Vooruit » niet is als andere : het is niet den eigendom van een n die er v ane exploltatie van maakt ; IS EENE PROPACANDA-UITGAVE 3E VVERKLiEDEN-PARTIJ, die niets betracht dan voor de ontwikkeling lks al bij te dragen WAT H F. 7 KAN, « Het Llcht. » lEuropM Sorioo !ïest-Vlaandarei) en In Fraakrljk Juitsche bron l Hoofdkwartier, 17 Febr. stelijk oorlogsterrein: 1 gebeurtenissen van bijzonder beteeke- j de opruimingswerken in de nieuwe stel- jObersept werden nog acht Fransche mij- îpers gevonden. (sWijk oorlogsterrein : Iftnoordelijk deel van het front levendige «bedrijvigheid. Onze vliegers vielen Du-«a de baanwerken Tan Wilejka aan. kan oorlogsterrein: jestand is onveranderd. Oppersto Legerbestuur. Fransche bron [JS, 16 Febr. — Eersto bericht: In Cham-'eroverden wij een deel der vooruitgescho-pgravenstukken terug, die door den vij-itelijk van den steenweg Tahure-Somme-efc waren geworden. In Lotharingen pa-;evechten in 't gebied van Reillon. Op rig deel van het front was de nacht rus- ie bericht ; In d© nacht is niets gewichtigs 1, In Champagne namen wij door eenen matenaanval eenige loopgraven oostelijk ] steenweg van Tahure-Somme-Py terug. esie lieten wij aan den steenweg naar «ne ketsmijn -springen, die rnijnenwerken 1 vijand vernielde. Onze artillerie vuur-proviandtreinen ten noorden van Tracv-oostelijk der Oise en in de streek Berrv-(Aisnedal). Zuidoostelijk van St Mihiel de vijandelijke werken in 't woud van «t beschoten. Van 't overig front is niets Engelsche bron )EN. 17 Februari. (Reuter.) De verte-rdiger der Enr^lsche pers in het Fran-'ofdwartier, seint : Zoowel in Artois als npagne hebben de Duitschers d3 laatste îroote bedrijvigheid ontwikkeld. Naar 't »il de vijand toonen dat hij in een reeks Jvallen een krachtig offensief is begon-le^geleverde gevechten zijn van plaatse- lampagne, waar de Franschen ten zuiden i Marie à Py sedert Sept. 1.1. de vroe uitsche stellingen bezet houden, springt ie vooruit in de richting van de vijande opgraven, die slechts 30 M. van de ie verwijderd zijn. Tegen dit punt heeft id aan^al na aanval gedaan en de voor-die hij heeft teh^ald, zijn van geen be aanvàl op de voorste linie verleren ;schers veel manschanoen. De Duitscher? echter het voordeel dat de Fransche ar-hier zeer werd belemmerd in het be-En vaû de Fransche stellingen, die een tmden'i!) de vijandelijke linies. Afslui w kon hier slechts gedeeltelijke uitwer ebben; daar er gevaar bestond dat de le loopgraven uden worden getroffen. de Duitschers de hulploopgraven aan-de linie rechtgemaakt en over de e,ngte ' raakten de 7.5 c.M.-kanonnen hun at> dat de Franschen afsluitingsvuur 1 Er was hier geen gevaar voor de Fran 0Pgraven. Nd ten Oosten van den weg Tahure iy wordt op dezelfde wijze gevoerd. * * * M H tusscher\ Italie su OoBianrilk-Honprije °ostenrijksche bron .EN, 17 Febr. * Het Italiaansche ka-ÏM xfifirBamoliik t»™»» - ■ - — .. ■ 1 ■ ■ ■ J . - . ■ 1 1 - 32 fcar -- H. 48 S centiemen per nummer IS! FEBR. ïb'JS VOORUIT Opgaan der Belgisehe Wepklledenpartij - Yerschijnende aile dagen. plaatsen in 't Canaledal en in 't Rombongebicd en de bruggenhoofden van Tolmein en Gôrz ge-richt.Eene vijandelijke aaavalspoging tegen den Monte San Mieheile werd afgewezen. Rij Pola hielden de afweerbatterijen van het buiten oor logshavenkwartier een Italiaansch vliegtuig ai. Leider en waarnemer werden gevangen genomen. Uit Italiaansche bron ROME, 17 Febr. — In het Tofanagebied (Hoch-boite) beschoten onze batterijea met zichtbare werking vijandelijke troepeuafdeelingen en ma-chiengeweerstellingen. In 't Seebachdal (Gailitz) bracht de bedrijvigheid onzer afdeelingen leven-dige onrust in de vijandelijke linies teweeg. In 't Romb«ngebied (distrikt Flitsch) poogde de vijand gisteren vroeg ! n nieuwen aan\al te doen tegen onze stellingen, doch hij werd afgewezen. Vijandelijke vliegtuigen wierpen bommen op bewoonde plaatsen in de s^reck tusschen Natisone en Isonzo; er zijn geene offers te betreuren, en de sehade is onbeduidend. * * * Rossiscii-PoolseUi- 6aliciscbi grens Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 17 Febr. — Nachtelijke vliegers-aànvallen tegen ons front aan de Strypa verlie-.pen vruchteloos. Op den Kormynbach ten zuiden van Berestieny werden aanval 1 en van Rus-sische afdftelingen afgewezen. Uit Eussische bron PETROÇiiAD, iT Februari. (P. T. A.) Offi-cieel : Duitsehe vliegtuigen zijn boven den sec-tor van Riga verschenen ; m dezen sector wordt van weerskantsn een fel vuur onderhouden. In den seetor van Dunaburg is de strijd om den mijntrechter bij Illoekst voortgezet; wij hebben dien ten slotte bezet. Tusschen het meer van Medmoes en van Dem-men hébben afdeelingen een boschje ten Z.W. van Roegwenisjki bezet. Ten zuiden van de Pripet hebben Donkozak-ken in de streek van Ezertzy een Oostenrijksche post aangevallen. Aan d« boven-Strypa hebben onze rerken-ningsafdeelingen den vijand den geheelen nacht verontrust. Vandaag heeft de vijand onze ver-kenners den geheelen dag beschoten. Aan de midden-Strypa heeft ons gesehut 4 vijandelijke vliegtuigen beschoten, een ervan is getroffen en binnen de vijandelijke linies geval-lén.Tweede »»eriehfc. — Sedert een week worden aan het Riga frorii en lahgs de Dun^, verwoede artilleriegevechten geleverd, van tijd tôt tijd door infanteriegeveehen gevelgd, diè geen ver-anderingen in de wederzijdsche -'îllingen hebben gebracht. De Russen houden stevig stand en hebben met goed gevolg aile Duitsehe aan-valspogingen verijdeld. Zelfs hebben zij den Duitsehers na een heftig vuur eenige linies leep-graven ontnomen. * ♦ Se aoriei np ton Balkan Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 17 Febr. — Niets nieuws. & f- * De strijd om de Manëiien Uit Turksche bron KONSTANTINOPÉL, 1T Febr. — Aan het Dardanellenfront werden een vijandelijk moni-ter, die de kust van Alan Dere wilde naderen, e* een kruiser die op de hoogte van Kaba Tepe kwam, door het vuur onzer artillerie gedwongen zich te verwijderdn. Van de overige oorlogsterreinen is niets te meldea. * * # OP ZEE De « Acethusa » De « Daily Telegraph » brengt in herinnering dat do « Arethusa », de Engelsche kruiser die op de Oostkust van Engeland op oen mijn is ge-loopen, drie weken na het uitbreken van den oorlog heeft deelgenomsn aan het zeegevecht in de bocht van Helgoland. Het schip heeft zich toen kranig geweerd en is in gehavenden staat in Engeland teruggekeerd, waar het spoedig weer zeewaardig werd gemaakt. In Deeember heeft de « Arethusa » deelgeno-men aas een aanr'l van Engelsche watervlieg-tuigen op Duitsehe eorlogf-phepen. la tï®t B^ltisKiassd In Ouifsohland Het onweer Eene wiçidhoos ging dinsdag over Frankfurt a/M. en richtte geweldige schade aan. In de werken en parken werden vele boomen ontwor teld eq in handelshuizen talrijke vensters uitge rukt. Ook vele sehoorsteenen werden omgewor-pen. Zoo begroef in de voorstad Roedelheim een instortende sehoorsteen een klein huisje onder zich. Eene onde vrouw werd daarbij geraakt, doch kon engedeerd gered worden. In het Thuringerwoud heerscht aanheudende sneeuwstorm. De sneeuw ligt 30 cm. dik bij eene koude van 2° Uit Kassel wordt sterke sneeuw val geseind. De treinen ondergingen vertra^in-gen. Het onweer heeft op vele plaatsen groote schade aangericht. * * * In Zwïts8rs»jîs3 Miliîair pr ies ZURICH, lfl Febr. — De in Zwitserland veel besproken aangelegenheid der twee van itidis-cretie beschuldisrde -eneraalstafsofficieren komt voor'Het Di'visiegerecht te Zurich in behandeling De verhandelingen beginnen op 24 Februari. 3{t & 3$C De gcltikuvestie PARUS, 17 Februari (Reuter). Minister Ribqt heeft bij de Kamer een wetsontwerp ingediend nopens de voorloopige kredieten voor het tweede kwartaal van 1916. De' kredieten voor de algemeene begrooting be-loepén 7818 millioen frs., waarvan 6333 millioen veor oorlogsuitgaven. Uit een bijgevoegd vergelijkend overzicht van den toestand der schatkist op 31 Deeember 1914 en 31 Deeember 1915 blijkt dat Frankrijk's reserven nog niet uitgeput zijn. kooj.ii/aas'dijschepen Het Italiaansche vakblad 1 Marina Mercantile Italiana » heeft uit Marseille bericht ontvan-gen, de Franche koopvaardijschepen bewa-pend^ijn tegen duikbootaanvallan. Frankrijk en Italie PARIJS, 17 Februari (Havas) : Albert Thomas, jde onderminister \an munitie, is vanoch-tend tè Parijs teruggekeerd, na de munitiefabrie-ken te Genua en Turijn te hebben bezichtigd. Hij heeft, bij de ontvangst van journalisten, hulde gebracht aan zijn Italiaanschen ambtgenoot, ge-neraal d'Allolio, « met wien .wij zeer spoedig tôt een bclangrijke afspraak zijn gekomen omtrent de gemeenschap onzer hulpbronnen, gelijk wij die met onze Engelsche vrienden hebben gemaakt. Het Italiaansche opperbevel heeft zijn goedkeu-ring aan de overeenkomst gehecht. D'Allolio zal bij de samenwi^rking fier geallieer-den een onschatbare medewerker zijn. Er is over-eengekomen dat hij deel zal nemen aan de confe-rentie die wij op gezette tijden met Lloyd George zulllen hebben. » Bij mijn bezoek aan de fabrieken van Genua en Turijn heb ik — vervolgde Thomas — de prakti-sehe waarde ervan, die nog zal toenemen, kunnen waardeeren. Ik was getroffèn door het vuur waarmede de Italiaansche werklieden zich aan hun taak in do fabrieken wijden. Thomas besloot :■ «deze reis beteekent het L«in van verhoogde samenwerking tusschen de géal-lieerden om den aanmaak van munitie en wape-nen to vergrooten. » & & In Engeland Eene verklaring van Kitchesuer LONDEN, 17 Februari (Reutèr) : In het Hoo-gerhuis heeft Kitchener in het overzicht, dat hij van tijd tôt tijd over de krijgsverrichtingen geeft, een terugblik geworpen op de gebeurtenissen op aile gevechtsterreinen. Hij deelde mede dat dezen winter acht nieuwe divisies naar het westelijk front zijn gezonden Kitchener bracht huld'e aan het Italiaansche leger en zeide dat het te gelegener tijd stellig zijn offensief tôt een goed einde zou brengen. Ondanks de hevige slagen en de groote verlie-zen, in 1913 geleden, is het Russische leger gron-dig gereorganiseerd en opnieuw uitgerust. De geest onder de troepen is even voortreffelijk als bij het begin van den oorlog. Over de ontruiming van Gallipoli zeide Kitchener : ofschoon ik ter plaatse het oordeel vormde dat de ontruiming met minder verliezen kon ge-schieden dan aanvankelijk werd verondersteld, heeft de wijze waarop de ontruiming is geschied, «îijn stoutste verwachtingen overtroffen. Het opperbevel te Saloniki is in handen van generaal Sarrail gesteld, ten einde den nadruk te leggen op het beginsel van eenheid tusschen de geallieerden. Kitchener besloot met de verklaring : <rWij kunnen met volkomen vertrouwen een zegevierend einde'van den oorlog tegemoet zien. > In de paiiementalre arbeiderspartij De parlementaire arbeiderspartij in Engeland heeft tôt voorzitter voor den duur van den oor-lo~ benoemd Arthur Henderson, tôt ondervoor-zitter G- J. Wardle, tôt hoofd-whip G. H. Ro-berts, tôt onder-whip 0. W Bowerman, tôt se-cretaris Charles Duncan ; allen parlementsle-den.Crrham WbSto Graham Wliite is niet gewond. Het bericht wordt door de Graham White Aviation Cy. te-gengesproken. Sedert een dag of tien toeft de vlieger te Londen, in blakendie welstand, en werkt ijverig aan de uitvoering van contracten met de regeering. * # # In Spanfs De buiteniancfôche poiitiek van het land MADttlD, 17-2-16 (Reuter) : In Madrid heeft in de academie van rechtswetensehap de hfeer Gonzales Hontorio3 die vroeger onderminister van buitenlandsche' zak'en is geweest, een merk waardige rede gehouden over de buitenlandsche poiitiek van Spanje. Romanones, de minister-president, was voor zitter van de vergadering. Hontorio zeide, -dat het gebiedend noodzake-lijk voor Spanje was, de kust van ALika tegen-.'«r de Kanarische eilanden te bezetten, zijnde dit het eenige land op het aardrijk, dat aan nie mand toebehoorde. Hetzelfde moest geschieden met Ifni, terwijl Tandzjer aan Spaansch Marok-ko moesi worden toegevoegd, ten einde te voor-liomen, dat een andere mogendheid het zou icrijgen — een mogelijkheid, waardoor de belan-gen van de volken van de Middellandsche Zee zouden worden geschaad. Het denkbeeld Gibraltar en Portugal te her-winnen noemde Hontorio onuitvoerbaar en voor l SuAnie sœvaarLjlR* Na het uitspf jken van dez.e 1 elsngwekkend# gezichtrpuntfr, werd Hontorio behalve door den minister président door tal van andere politieke personages die tegenwoordig waren, uitbundj& sel 11 k ge w en scht. (Wij brengen den lezer in herinnering, dat de Ifnienclave, w^^vover de Spaansche redenaa.r heef roken. tesenover de Kanarisché eilan» den ligt en onn-eveer 43 kilometer lang en .26.S "ter breed is Nog een kilometep verder naar het Zuiden ligt de grens van het Spaansch» gebied overeenkomsfip' he verdrag van 1912.) * afc if. In PvlGor'Wftfîon aneeuworkaan Sinda gisteren woedt een sneeuworkaan in Noorive<jfen. Men vreest voor de scheepvaarfe Voor Hangesund is heden een groote zeiler ge-kenterd Bi.i Kopei vik werd eene gevaarlijke Engelsche mijn ©ngeviseht. Het is aan te nemen dat de storm weer Engelsche mijnvelden lôsruk-te die naar Noorwegen drijven. De telefoon-. en telegrafenverbinding tusschen Christiania en Kopenhagen is onderbroken ; de treinen onder-* gaan groote vertraging. ☆ * & iëi Osieemarlcen Het a?beîder"!î-,',<:!??'t bijasleg«J Uit Kopenhagen wordt geseind dat de werkge-vers in de Textielnijverbeid zich met- de arbeî-ders zoover verstaan hebben. dat beide partijen het voorstel aangenomen hebben, een door ae regeering gesteld scheidsgerecht te erkenne®. Nadat men op goeden weg het çrootste deel der ontstane konflikten bijgelegd had, bevool de scheidsrechter den arbeidsgevers hunne bedreî-ging, eene algemeene uitsluiting uit te roepen, terug te trekken. Wanneer dit voorstel aangenomen wordt zullen ook de ijzerbewerkers de «t*» kin<T die zij begonnen, opgeven. ^ * OP vwk BMJLKAN In SrSoScanland De toestand ATHENE, 17 Febr. (Reuter.) : De politîelw toestand blijft vrijwel dezelfde. Sedert de minis-terieele verklaring in de Kamer, die zekere toe-lichting vereischt, is er eenige diplomatieke bedrijvigheid waarneembaar. Te Balonfki PARIJS, 17 Febr. — Volgens eene meldfng van het «Journal» uit Saloniki hield de Engelsche Fransche politie den bu ^emeester deaer stad, Ismail Bei, aan. In fJlianië BEBN, 17 Febr. — De «Corrière délia Puglie» meldt dat Durrazo door het gereorganiseerd» derde Servische leger, onder het bevel ran ge-neraal Sturon, zal verdedigd worden. ait * n Sn de ïeras^igde Staten Ds nieuwe duikboot-Mrlog Een bericht van «Central News» uit Washington zeg;,"dat"de regeering der Verôenigde Stàfc-' ten aan de Duitsehe regeering heeft verzoeht hefc oogenblik, waarop de nieuwe duikbootoorlog be-gint, veertien dagen of een inaand te verdageij. Dit, met het 00g op het belang van den maat-regel en teneinde Amerika gelegenheid te geven nadere vertoogen tôt de Ententemogendheden te richten. Brand te Brookiijn ROTTERDAM, 17 Febr. — Over een braad aan de havenkaai van Brooklyn zijn in Londen meldingen gekomen, die heden van New-York uit als overdreven geschetst worden. Lloyds meldt dat de reeders der schepen «Boston Gastle» en «Pacific» melding kregen dat elk schip bescha-digd is, "îaar behouden zal kunnen blijven. Het vuur heeft eene schade van 1 miljoen dollars aangericht. III BELfàlE Voor eenige wekon verscheen in de pers een bericht, dat het aan de ingezetenen van Beigië zou toegestaan worden, door bemiddeling van hét Internationaal Komiteit van het Roode Kruis te Genève, met hunne familiebetrekkingen aan het Fransche front in briefwisseling te treden. Dit bericht is geheel- r a al uit de lucht gegre-pen. Eene dergelijke briefwisseling is niet ge-oorloofd. Inlichtingen over zieke, gewonde en gevallen Belgische soldaten aan het front ver-strekt het Comité Médical te Brussel. (Medegedeeld.) Gent, den 17 Februari 1916. * & * y De ouMraspsiir.nn «an 65 fr. Aan de heeren 'ourgemeesters der gemeenten van 't arrondissement Gent. werden nop«ns de ouder-domspensioenen van 65 fr. de volgende onderrioh-tingen gezonden : 1. Enkel de vroegere genothebbers der ouder> domstoelage, die in den loop van 1914 of 1915 hun verblijf in eene andere gemeente hebben overge-bracht, mogen eene nieuwe aanvraag tôt behoud van het pensioen voor het jaar 1915 of 1916 indien nen. 2. Het is ondoeltreffend pensioenaanvragen in te zenden : a) voor ouderling?n geboren NA den 31 Dec. 1848; b) voor ouderlingen welke zich vroeger van aile aanvraag onthielden of wier aanvragen; bij gebrek aan nood, verworpen werden ; c) voor ouderlingen aan wien voorheen de toelage geweigerd of onttrokken werd, om reden dat zij ^ in een liefdadighêidsgesticht waren opge-nomen,Wat de vluchtelingen betreft, deze mogen voor het jaar 1915 pene nieuwe aanvraag indienen bij het gemeentebestuur van hun huidig verblijf. Overigens kunnen zij ook eenvoudiglijk behouden blijven op de lijsten der gonothebbers der ouder-domstoelage in de gemeente van hun vorig ge-woon verblijf. Zij kunnen, in dit geval, de toelage voor het jaar 1915 ontvangen, nits hunne vraag, hun juist adres en het bewijs van inschrijving op het be-volkingsregister van hun tegenwoordig verblijf, aan het Ministerie van Nijverheid en Arbeid, Lambermontetraat 4, te Brussel, te laten ge-, worden., 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes