Vooruit: socialistisch dagblad

1385 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 11 Juin. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 19 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/mw28913f3q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I 33aai ■ K. 161 Prijs per nnmmer : voor België 3 eentiemen, voor den Vreemde 5 centiemen Telefoon ? Redactie 247 - Adrciinistratie 2845 Oondeedaii 11 Jlnni 191A ' > Drukster-Uîtgeeîster Çgsn; Maatschappij H ET LICH1 bestunrder ï p oê VISCH. Ledeberg-Oent . . REDACTIE . . administratie HOOGPOORT. 29, GENT VOORUIT Qrgaan der Be/ffische Werkliedenparta\ — Verschijnende aile daqen. abgnnementsprijs BELQIE Drfe maandt.i. . , , , fr. W, Zea maanden • . fr. <SlôK Een jaar. . . • * . . fr. I2.5Q Mei) abonnccrt zicfî op aî!e-po»tburee!ç3 DEN VREEMDE Drie mafcnden (dage'ijlu ! verzonden). • . . > < (r, (LE De Inhuldiging van het " Feestpaleis,, te Gent fjet is dus vast besloten dat on Çeestpaîsis, te Gent, op 15 en 16 Oogs plechtig wordt ingehuldigd, dus binnei twee maanden. glk sociaaldemokraat zal bij deze aan kondiging zijn hart van blijdschap ei jjerheid voelen trillen. De dagen zijn overigens goed geko <en; zij vallen samen met het godsaiens tig feest van de hemelvaart yan onz( lieve vrouw. Is ons Feeetpaleis geen zicht- en tast saar bewijs dat de werkende klasse ool Jangzaam maar zeker naar den heme jarer bevrijding vaart?, Zulke dirigea zijn er noodig in ons partijleven, zij zijn troostend en opwek tend. Aile partijgenooten van een zekerer ouderdom zullen, de eenen dertig, d< mderen veertig jaren achteruit blikker en de vergelijking maken tusschen toer en nu. De opkomende werkersbeweging bezal niemendalle, met moeite kreeg zij eene herberg gehuurd om er te vergaderen. De gekende socialisten werden oç straat Dezien gelijk rare dieren, ge-schuwd zooals de p_est, soms bespot er beleedigd ; op de werknuizen en fabrie-ken werden zij vervolgd. Het woord «socialist » stond gelijk pet krankzinnige of misdadiger. De dag van heden is zulks veranderd ; «le socialist heeft er zich bovenop ge-vochten, hij is in aanzien gestegen en hij heeft zijqp tegenstreyers tôt eerbied ver-plicht.En aile partijgenooten zullen het met cns eens zijn om te bekennen dat, zoo wij stuk voor stuk onze plaats in de wereld veroverd hebben, zulks grooten-deels te danken is aan de prachtige tooperatieve en socialistische instellin-gen die de partij toit stand bracht. Zeker hebben onze politieke veroverin-gen, onze intrede in Kamer, in gemeen-leraden enz., het schrijven, het spreken ionzer talentvolle voormannen en de be-stuurlijke bekwaamheid die door velen ■van hen werd aan den dag gelegd daar 00k hun deel toe bijgedragen. Maar volgens ons is er niets dat meer tôt het hart en tôt den geest der massa heeft gesproken dan de ogrichting onzer bkalen. De katholieken hebben geheel goed ge-ceten wat zij deden als zij hunne kerken wijd en luchtig maakten en er hooge lorens op bouwden die de dorpen en de iteden beheerschten, terwijl zij van bin-ien kunstschatten van" schilder-, beeld-Wwwerk en juvveelen opstapelden. Een hooger beginsel, zegden zij, moet gehuldigd en gepredikt worden m tem-îjels waardig van hun." Wij zeggen terecht en met trots het-Sdfde van het socialisme, het beginsel iat de vrijmaking der werkende klasse, ja zelfs deze van aile andere klassen wil en alleen in staat is de verdere en hooge-re beschaving mogelijk te maken en te waarborgen. Daarom moet het socialisme 00k zijne tempels hebben, waar het recht op leven » op welstand wordt gepredikt en ver-Wigd, waar het evangelie van den vrede & de solidariteit wordt geleerd aan aile taenschen die van goeden wil zijn. * # * Ah, men heeft gescholden op ons flieuw Feestpaleis. Bah, zooveel te beter. Men heeft het-telfde gedaan voor ons lokaal op de Garenmarkt. Het is gelukt, gebleven en te klein geworden. Men scholdt op ons magazijn, op Ons «Us, op onze bakkerij, onze fabrieken. 3 onze winkels, kortom op ailes wat wij t stichtten. 1 Welnu, al die instellingen gr^eiden, bloeiden zôo rap en zoo goed dat zij te klein werden en de lasteraars staan met 1 hi^nnen mond vol tanden te gapen. Zoo zal het 00k gaan met ons Feest paieis, daar zijn wij van verzekerd. Het is prachtig, zeker. Maar kan er : iets te prachtig zijn voor het volk P Zijn de vitters soms van gedacht de natte continues, de stofkarderijen, de : vitrioolfabrieken enz. om erin te werken, 1 de nauwe straatjes, de stinkende cités om erin te wonen, en de kleine bedampte i herbergjes om er ons te vermaken, al wel genoeg zijn voor het kanailjeg Zoo ja, dan protesteeren wij en wij 1 zijn van eene andere meening. : Een volk dat een ideaal van verheffing 1 aastreeft en daarvoor georganiseerd 1 strijdt, moet logiek durven zijn. Ailes wat wij aandurven moet den ; stempel dragen van grootschheid en hel-: derheid, van macht en bewustzijn. Dit moet waar zijn in ons schrijven, in 1 ons spreken, maar het moet 00k waar zijn in onze daden, in ailes wat wij stich-ten.Het zelfvertrouwen der mg.ssa in eigen krachten, in hare eindoverwinning is te dien prijze. Heeft ons Feestpaleis veel geld gekost, het was ten mmste ons geld en dat gaat niemand aan. Wij hebben geene subsidie gevraagd of gekregen van wie 00k. Dat is geheel anders bij de papen, die hunne kerken en seminariën bouwen met het geld van Jan en Alleman en daar-mrede voor een honderdtal seminaristen een nieuw paleis oprichten te Gent, dat zij aan dertig duizend werklieden misjon-nen,PARTiJGENOOTEri! Uit geheel België en zelfs ait den vreemde op 15 en 16 Oogst naar Gent. Gij zult er met plezier, broederlijk, gul-hartig worden ontvangen en wij roegen jx hartelijk we.lkom toe. Wij verzekeren u dat gij opgebeord, met nieuwen moed huiswaarts zult gaan, het hoofd vol met nieuwe plannen. Gent zal op die twee feestdagen be-wijzen dat het nog zijïien naam waardig blijft van het socialistisch Mekka, bede-vaartplaats voor de armen die gelooven in hunne mogelijke vrijmaking, m hunne opheffing uit de kapitalistische loon-sla verni j. En dat Gent roept u toe : «Komt tôt mij, gij die belast en beladen zijt en ik zal u verkwikken. » CENTENAARS! Vergeet het niet dat er op ons allen 00k eene zware taak rust. Wij moeten eere doen aan onze socialistische faam en waardig onze vreemde broeders en zusters ontvangen. Daarom moeten wij vooreerst talrijk opkomen, maar 00k voorzien van vlag-gen en passende opschriften. Elke partijgenoot moet de geschiedenis van Vocruit in zijn hoofd hebben, de sterkte onzer organisaties op aile gebied van buiten kennen, opdat hij in staat weze onze kameraden van buiten Gent al de gewenschte inlichtingen te yerschaf-fen.In die voorwaarde zullen wij ons vermaken en terzelvertijd nuttig en goed werk doen. Aan 't werk in aile vereenigingen en 00k in de wijkclubs. Gewerkt aan het organiseeren dier plechtigheid, tôt inhul-diging van ons prachtig FeesiSoîiaaS. F. H.) Het Algsmeen Stemrecht KÎERVIEUW VAN BEN HBER BRÂ-BANDT, KATHOLIEK GEMEENTE-BAABSLIB YA.N BRU S SEL. Èij het nalezen der handelingen in den <effleenteraad, stelde men vast dat een lid "er reçhter^ijde, de heer Brabandt, ©ene "klaring h ad gedaan ten voordeele van Jeî Algemeen Stemrecht. I, yi zijn dan 00k den heer Brabandt gaan ,; °nl °P zijn bank en hebben hem ge-'raagd : ur ^e'! 'leer Brabandt ;.nog- altiid ypoi-y taa[Ie - A. -S,, ' *• ' -1S—^ Nog altijd ! antwoordde de heer Brabandt. Ik ben een houthandelaar. Ik houd me weinig met politiek bezig, buiten den Gemeenteraad. Ik ben lid der Godshuizen. Ik ben een man van jaren en ik ken mijn midden. Het Algemeen Stemrecht is eene noodzakelijkheid. — Het doet me genoegen u dit te hooren zeggen. — Zeker, hernam de heer Brabandt. In mijn groep — de groep der onafhankelijken — spreekt de heer Goffin, zooals ik. De heer Goffin is gemeenteraadslid te St-Joost-ten-Noode, en leider der rechterzijde. Onder de vroegere strijders reken ik nog wijlen advokaat Ninauv/e. Wij allen willen het A. S. op 25-jarigen ouderdom. — Vindt u 00k niet dat het tijd is- dio — Hoog tijd. Die vraa® belemmert de al-gemeene politiek. De regeering zal mis-schien eene tweede stem aan den huisvader of aan 35-jarigen voorstellen. Maar dat is eene onaanneembare overeenkomst. Liever het A. S., maar als er eene toe-geving moet gebeuren, die de gelijkheid van ALLE Belgen niet inkrimpt, dan kunnen we, ter wille van peis en vree, dien weg bewandelen. In aile geval, zeg in uw blad dat ik trouw blijf aan het princiep van de politieke gelijkheid. & * # Is die verklaring niet belangwekkend ? Hoevele mannen van rechts zijn er niet die hetzelf',c! oordeel vellen ? «De Volksgaset», *■» » ■—rr De radikalea !epn hst mioisterie Bibot De raçjikale groep en de radikaal-socia-listen, zijn te middag vergaderd. Het verslag zegt dat de groep eensgezind t'akkoord was te verklaren dat het minis-terie Ribot, door de samenstelling er van zelf, zich slechts kon steunen op eene meer-derheid van rechts komende, en diensvol-gens de plicht van de radikaal republikein-sche parfcij en de radikaal socialistische was het ministerie aile vertrouwen te wei-geren.De groep besloot daarna bij geheime stemming door 109 stemm en tegen 2 ont-hondingen, dat aile leden van den groep zich aan de genomen beslissing moesten onderwerpen en in denzielfden ain stem-men.Ds msordsrijan le Mm Oe protesisfakfngen in Italie BLOEBIGE BOTSINGEN Na afloop van een vergadering hebben be toogers te Turin twee karren, waarop tabak werd vervôerd, iegengehouden, de paarden afgespannen en do kisten tabak door de ruiten van naburige huizen gegooid. Kavallerie heeft de betoogers uiteenge-jaagd-UIÏBREIBING BER BEWEGING De algemeene staking is afgekondigd te Bari, Bologna, Brescia, Florence, Forbi, Genua, Livorno, Milaan, Modane, Parma, Pesarp, Pisa, ïleggio, Emilia, Civita, .Ve-chia, Bovigo, Turijn, Venetië. In de meeste der genoemde steden staakt echter maar een deel der werklieden. De openbare orde wordt over het algemeen goed gehandhaafd. Te Venetië is het echter herhaaldelijk tôt botsingen gekomen; één policieagent ifi gie-wond.AANSLAGEN De trein die om 10.38 ure van Foligno te Ancona moest komen is niet verschenen, voorbij Foligno heeft men hem tegengehou-den. De telegraaflijn langs den spoorweg is op verscheidene plaatsen doorgesneden. Bij Fossato di Vico moet de spoorïijn opengebroken zijn. Te Prato hadden be»toogers de spoorweg-statie bezet, doch het ontruimd na tussehen-komst der troepen. Het treinverkeer is nu verzekerd. Van Ancona is alleen de sneltrein naar Bologna vertrokken. De treinen naar Rome zijn bdj Fabriano aangekomen, die naar Bologna bij Falco-nera.BE VROUWEN IN BE BEWEGING Betoogers hebben te Bergano onder be-dreiging aile winkels en andere inrichtingen in de stad doen sluiten en hebben daarna het vertrek van een trein verhinderd.Vrou-wen gingen op den spoorweg liggen. Aile ruiten van den trein zijn verbrijzeîd. BOTSING TE ROME Een menigte van 1000 personen die zich naar de Via Alexandrina begaven, is in bot-sing gekomen met de politie en troepen grenadiers.De politie en de troepen schoten negen mq,al in de lucht, waarop de betoogers zich verspreidden. Een deel tro knaar het plein van Venetië, waar de politie hen opnieuw uiteenjoeg. Er zijn gekwetsten zoowel bSj de politie en de grenadiers als ljij de betoogers.ZES H0NBERB AANHQUBINGEN TE ROME De politie weet niet wat ze doet door de aanzienlijke uitbreiding der beweging. Te Rome werden 600 aanhoudingen gedaan, waarvan 400 behouden bleven. Men zou be-toogess gevonden hebben die dragers wa-ren yan verboden wapens. KRUISERS TE ANCONA Aneôna, 10 Juni. De morgend is kalm verloopen. De téta-king is volledig. Het beheer van spoorwegen had twee treins met soldaten vergezeld laten ver-trekken, maar gezien den ellendigen toe-stand der sporen, opengebroken op ver-schillige plaatsen. zijn dp trems-^moeten tërugkeeren naar Ançôps^^ De kruisers « Pisa », « San-Georgîo i en « Agordat » alsook drie andere vaartuigen zijn te Ancona aangekomen. BE STAKEBS BET00GEN TE BARI Bari, 10 juni. De stad is gister door groepen sta-kers doorkruist geworden. De magazijnen moesten worden gesloten. De politie moest op verschillige oogen-blikken de betoogers uitecndrijven, zonder echter tôt het gebruik hunner wapens over te gaan. Twaalf agenten en carabiniers werden gekwetst. Een ambtenaar werd gekneusd. De politie deed verscheidene aanhoudingen. De stakers losten revolverschoten tegen den kolonel der karabiniers, doch deze werd niet getroffen. (Zoo luiden de telegrammen). HET LEGER SCHIET op de M'ENIGTE TE FLORENCE EEN DOODE, VELE GEKWETSTEN Florence, 10 juni. 3000 personen waren in den ombrck der Werkbeurs vergaderd, toen revolverschoten naar het leger werden gelost. Deze beantwoordden de schoten, en er vielen 1 <ioode en"verscheidene gewonden. De politie beukte de deur eener woning in, uit hetwelke verscheidene schoten gelost waren. Zij vond er een persoon die wçrd aangehouden. De bladen doen hierop het volgende aan-merken : Daar men wist dat de schoten uit deze woning gekomen waren waarom schoot raen eerst op de menigte, moesten er doo-den en gekwetsten vallen, vooraleer men tôt de aanhouding van den plichtige over-ging 1 Het zijn ctas over al dezelfden. BE ERgelsehe Ârbgiderslswegiiig Omtrent de concentratie beweging, die door de vertegenwoordigers van de ver-eenigde mijn- spoorweg- en transportwer-kers aangenomen is, vernemen wij nog na-der : De statnten, die ontworpen werden door het voorloopig comiteit, werden na eenige onbeduidende wijzigingen met algemeene stemmen aangenomen. Het comiteit nar 00k met algemeene! stemmen een voorti'sl aan om zoo spoedig I mogelijk eene nieu e conferencie bijeen te roepen die zich verder over de samensmel-i ting zou uitspreken en de werkzaamheden1 zou regelen. In hoofdzaak is men het daarover eenff geworden dat men broederlijk zal trachterl samen te werken in ailes wat de drie grootè vakbonden over heel het land kan aanbe* langen, zoowel voor wat betreft de onmid-dellijke lotsverbetering als de maatregelai die moeten genomen worden om levons- > kracht aan de beweging te schenken. Om. daarin te kunnen gelukken heeft men/ een bestendigen raad aangesteld waarvan' deel maken, de voorzitters en de secreta-rissen der drie federaties, een raad die( volmacht heeft om te besluiten in geval van geschillen met de patroons en die het rechtl heeft eene algemeene vergadering van af-s gevaardigden samen te roepen zoodra hijJ het noodzakelijk acht. Er zijn niet zeer veel woorden noodig om? de groote beteekenis van dezen stap te' schetsen, zooals er nog nooit «en gedaan is in Engeland . Men heeft het hier inderdaad te doen met! eene mobielmaking van de strijdlustigste' arbeidersgroepen des lands en dit kan niet nalaten een grooten invloed uit te oefenen 1 op de heele arbeidende klasse en den bur-gerstaat.Wat dunkt men dat het zijn ion, een® loonbeweging, eene werkstaking, die op touw gezet is door de georganiseerde en-, gelsche mijnwerkers, spoorwegbedienden enf transportsarbeiders 1 De federatie van mijnwerkersbonden telt nu reeds 700.000 leden, deze der spoorweg-) bediendenbonden 300,000 en deze der trans-portwerkersbonden 25.000 of 1,025,000 te za-men, wat wel als een aanzienlijk leger mag beschouwd worden. De samenwerking der federaties zal lang^ den anderen kant de wervingskracht aan-' zienlijk komen vergrooten en na een jaar werkens zal men wel mogen zeggen dat de laatste man van het vak vereenigd is, voor-al in de twee eerste. Wij hebben er steeds vertrouwen in ge- 1 had dat het gezond verstand zou zegevieren, j dat het klassenbewustzijn zou ontwaken onder de ma,ssa der engelsche proletaren., die in den laatsten tijd zulke bewonderens- j waardige loonbewegingwi wisten te voeren. Het Procès van den Zeemansbond TE ANTWERPEN Derde dag. VOORTZETTING VAN HET GETUIGEN-VERH00RM. PERGOUTS, policieofficier, schetst den algemeenen toestand aan de haven in 1912. De procureur onderbreekt gedurig en wil hem kwaad doen zeggen van de stakers. Meester VAN DER MEEREN protesteert tegen die manier van handelen. M. PERGOUTS wordt door den procureur aan een geval herinnerd dat zich voordeed op een schip, waar drie uitzendelingen van den «Zeemansbond» de ongesyndikeerden wilden gaan vervoegen. Politieagenten ver-dreven de drie mannen van de kaai, waarop Mahlman een geschreven klacht indiende bij Schepeu Cools. Getuige spreekt van de «afrossers» die na-bij het wervingsbureel der Reeders doende waren. Hij kent de «afrossers» door het algemeen gerucht en kent persoonlijk weinig gevallen van mishandeling. Het is later gezegd geworden, niet bewe-zen, dat die «afrossers» op order Van den «Bond* werkten en door hem betaald werden.Mr VAN BLADEL doet opmerken dat er met het «algemeen gerucht», waarvan getuige onophoudelijk spreekt, niet veel zekers te vernsmen is. Als besluit zegt getuige dat de «Zeemansbond» door aile middelen, wettige en onwet-tige. getracht heeft zijn ledental te vermeer-deren.M. CUVELIER, waterschout, spreekt over de moeilijkheid in het aanmonsteren van Mei tôt Juli 1912. Getuige heeft maanden lang na-ast zijn bureel dezelfde mannen gezien die de ma-trozen schrik inboezemden. De waterschout spreekt van een geval van mishandeling van een Engelschen zeeman, die kloeg dat hij geslagen werd omdat hij geen deel wilde makèn van den «Bond». De Engelschman is niet komen klagen bij den waterschout, ofschoon hij het had beloofd. Getuige zegt dat de «Zeemansbond» veel goeds heeft verricht dat hij de zeelieden heeft beschermd tegen shipping-masters en boarding-masters. Indien de «Zeemansbond» niet bestond, zou ik hem stichten, zegt getuige, want hij heeft ontzaglijk veel gedaan om de misbrui-ken ten nadeele der zeelieden bestaande, uit te roeien. Doch, gaat de waterschout voort, de «Zeemansbond» heeft ongelijk gehad tôt onwet-tige middelen zijn toevlucht te nemen. Na eerst gestreden te hebben tegen de boarding-masters, heeft de «Bond»T7>e daaraa in^ ^in •" Gezel MAHLMAK- — boardim^. masters zijn in een specialen bond vereenigd, nooit is een van hen lid van den «Zeemansbond» geweest. M. CUELlEIi, «««i gev»î sab, *nw.r-, in de «Zeemansbond» de verdediging vai^ een boarding-master op zich nam tegen eep matroos die over het bedrag van zijn reke-ning twistte. Mr VAN BLADEL. — Dat bewijst dat de. «Bond» rechtvaardig is. DE PROKUREUR. — Ja, dat gebeuri^ hem wel eens. Getuige heeft de overtuiging dat de «afrossers» uitzendelingen waren van den; bond. Hij denkt dat ze moesten betaald worden, tenware dat ze rentenierden. Hij: heeft nooit gezien dat die mannen zeelieden lastig vielen. Op aanvraag van den voorzitter, zegt getuige dat het doel van de werkstaking van!| 1912 was de zeelieden te beletten aan te( monsteren aan zekere voorwaarden. Hij voegde er bij dat de toestand aan de, haven verbeterd is, na de aanhouding van de leiders van den Bond, hetgeen schijnt trç bewijzen, volgens getuige, dat de bestuur-ders van den Zeemansbond de ziel waren van de beweging aan de haven. Mter VAN BLADEL stelt vragen aan getuige, waardoor op de misbruiken wordt ge-wezen van de advance-notes enz., waartewaa de Zeemansbond niet opgehoudon heefT âe strijden. M. CUVELIER vond de schatting over-< dreven, volgens dewelke hte aanmonste-ringsbureel van Wilson, O'Connor en Bethel^ eene winst van 60 à 70 duizend frank per jaar maakt.. Gezel MAHLMAN vraagt of onder het; personeel van den Waterschout er geen men-schen te vinden zijn <iie reden hebben om. den Zeemansbond niet in hun hart te dragen, wijl de Bond den aanstoot gegeven,1 heeft om de « desertie-prémie » van 8 frank voor het persoaeel van den Waterschout te schaffen. Getuige wenscht Cuvelier geluk, om zelî te hebben bijgedragen tôt het uitroeien vai* dit misbruik. Niemand onder zijn personeel zou in staai zijn valsche verklaringen tegen den Zoe-j mansbond af te leggen. Hij heeft hooren zeggen, dat de werkingj van het Wervingsbureel «der reeders gehin-derd is geworden door de bemoeiing van d» «af rosser». j De griffier geeft lezing van de verklaring! van zekeren Vernimmen, die beweert dooïl sterkhouders te zijn mishandeld geworden,; M. VINGK, bestuurder van het Werving»*1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes