Vooruit: socialistisch dagblad

1927 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 03 Fevrier. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7659c6tp6q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

B ««■Ï$T PriispeTCEEmsr : voaîBelgifl'S«n^ot^)'^ar d«n Vrêamde & eentiemea TalafDSR ? B«îlaeftl« 24? » ÂdflRtaïstra$£'e 2845 rttMrirri'tmwiiri^niftiwm7iv^vf7\gf^mfHBm^^^yTrjt'T ^ai«'?63aàRs«55«î3iK!!Bc- »?««£ QoRdordan $ FEESiSfiliftl 1816 m^vaa<sssazH^tïJisaïiKi32HE!a».aamflaBJMaB«SBSKissi««*l «~ gsss fttaaïacîitppl] 51 ET LÎQf? , baùit&târàss* » ,p, ©S VîiCM. Uii«b«rs Ctrt .. REDACTte . . ADMINISTRAT» K0ÛQPOQRT. ». CENT VOORUIT tes^ZSZm ^ESasaHI sbecw^ Gtgam des9 Belgiscèe Wenkfa'edenpaptij. — Ven$gh$m®de mk dagm ABONN EMENTSPRIJ3 BSLG8E £ï?k «sîaaasJe». , , , , tr. 3.25 Zes snaandca ..... fr. 6.5Q Een jaar....... Jr. 12.5(1 fcka âfe9«Nît aicfe op *8$ (tot&srteht» D2N VRECMDE Cris imaa»d«n îdtegeiijî» vsrzontiea). ..... fr. &3 ■ Bekendmakingen ■ ge dagea der raeldlng voor de weerpliehtU I : ge Belgischo oaderaanen der jarer; 1881-I j'S99 inbcgi'eycn, voor de maaad L'ebruari I 'î Fobru&ri L |H jj i> A ea B a. 1-600 V Iji » B n. 601-1600 I jï » N, O, P. (g » 0 en îi V jo » ï) n. 1-1000 I H » ]> n. ICOl-SOOO •Ij5 » T en U ■ >6 > I) n. £001-3000 M n » y e. i-iooo. :■ «, > I) n. 3001-4000 M'. » V II. 1001-2000 ■ s2 » Ï> n. 40Q1-5000 ■ p< » T a. £001-2000 *124 » Es F, G. H es » V n. 3CÛ1-4000 ifl a s S, I, J, S» I SS » Va. 4001-5000 ea Tf, X, Y, Z. I De meldingsurën zijn : '» voormidd&gs van -fl g tofc 12 uren ; 's namiddags van 2 tôt 6 uren. S De Etappea-Kommandant, yen WICK. 5fc s£ ■% :fl ille mannelijke Belgea uit Gent eia ois-S Iggçnde gemeenten Ledeberg, St-Amaads-S berg, Gentbrugge, die in 't jaar 1889 gebo-wa «jn, hebben iicb tôt 10 Februari 191S 'S het laatste op hot iîeideamt, Kor.ter, 13, juœ te meldan in den tiid van 8-13 urs voor-^^■)cidda.g en 2-6 ure namiddag. I Niet verBcbijnen zal gestraft wordsn. 9 Ife Eisppea.Konunuidant. * von 11@ Soh8olstri|d m la LliEsiiarg JK Siat-Tfaidsn, 22 Jp.nasrL Steeds ontvangea we nog medecI-ealiriE-riri ^Hkit versciiilieude gewesten vaa de provincie .Hn uit da meeste moeten we opmaken, dat .eHfisnieuive wat op onzen bisschoplijkea grond ■ ïeei eerdor ean verscherping van den .■tohoalstrijd, dan een wet vaa vrede zal ijHjrezen. B V/ij sch&tsten den tosstand te Eysden. De H Beerderhûid van don gemeenteraad, dus de î I teerdoi-lieid' vaa bst volfc, verklaarde de ■ langenomen school vervailen. De klooster-B (aster, die een lokaal van de gemeento be- trekt, kreeg aanzegging dit lokaal te ver-^■'kfeu. Het g<îiaeentebeetuur besloot, met e°.s ineerderheiù, een gcrnseateschool 'a te "Bricktea voor meisjea. Do hooîdschoolopzis-Der had immers reeds verleden jaar ge-.■Khreven dau de gemeente haar lokaal zou H^floodig hebbea ea moest voorzioo in de ia-s^Biichting van n'ieuwe klassen. I Hoe v/ordt, met het oog op dit ailes, de '^E tettige gemeenteoverheid geëerbicdigd 1 De ■ kloosteriuater zit nog altijd ia 't lokaal. De (H|pMtoor geett niet op. De iaspectie rcert U^ciet. De duitscho bargerlijko kommisaaris îH tiet. De burgerlijke kommisaaris te Tongs-.Miren sohrijft op 10 Januari een brieî, wnar- Huoor hij het gemeentebestunr verzoekt, om den Segeluiatigen gang vaa liet onderwys, vooral gedur&nde hsfc schooljaar, niet te belemmeren, het'lokaal toch nog eenige maandea ter beschikking van het bestuuj van da thans gansch vrije school te latea. Wij zija zoo vrij de vraag te stellen, waar-toe die toegeving zou dieuen î Eet gemeea-tebestuur kaa die kloostereuster met de rechtbank uit het lokaal zetten, na vooraf-gaandelijk de inricfcting van de nieuwe echool te hebben gesfcero.d, den ondcrwijzer oî de onderwijzeres te. hebben aangeateld* on nog, om zijn vredelievendheid te toonen, een laatsie maal de halstarrige klooster-zuster te hebben verzocht te dcen wtvfc eer-gevoel, de£tighëid en plieht haar voorschrij-vea. Waarom zou een non eerder de wetten mogen te buitcn gaan en haar plicht t-e kort blijvea daa eea burger oî eea eenvoudig werkmaa? Waarom sou eea pastoor, dis toch geea wereld'lijke oveïheid is, de be-sluiteu van de gemeenteoverheid mcgen oa-der de voeten trappen, wanneer eik burger voor denrellden togenbtand atreng zou ge-straît wordon 1 V/ordt- een gemeenta be-stuurd door den parochiepastoor of door den gemeenteraad ? Ueelt iSelgië het geeste-lijk of het wereldlijk gezag tôt beheerï 1s het ministerie, Konirig, wetgevende ea uit-voereade maçht die ons bestierea c£ ia Les het gecstelijk gazag? Te Eysden wil men tijd winnen. Mea vil vooral het gemeoatebe:;tuur ea het Volk voor den nieuvea voltrokL en toe3t-and plaatsea. Dat zal mea zeggen : «Ds tchocl is toch goed; al de kinderc i, ziet go 't wel, kiezers, gaaa er naar toe ; niemand klaagt ; du school ko30 minder aan het vclk daa een gemeeatcïchool. » Zoo dan wordt het ge-meentebestuur beiemmerd en verlamd. Tijd ■winnea om vooral vaa b'.utea* druk-king te laten uicoe£enea op allen, die den nieuwen toestand voorstaa,n. Drukking 'oe-werkt door de gaesteiijkhcid inet haar hel-pers, de geestelijkheid, die dea biechtstoel heeit ea zoo goed den gcest van het vcik keat, daar zij disn geest aan bandea heeffc gelegd. Mon zal de grond- en mijneigeraars, ds koolmijnhoofden, in 't werk stellen, opi eerst op da raadsledisn, daarna op de ouders te drukSen. Te Eysden zijn de men-schea v,rel zoo vrij aïs maa dit in eea Lim-burgsch dorp zija kaa, doeV.. Wr.rmeer do Iaadboiiw.or, go;aceateraadslid, Eija ,eige-a&ar, "riieestal aijn cigeaaartjes, thnio krqgt en die klsrikaaltjes hem hua patornoster voorronken, met kristeJiike bëdreigingeai tôt «wees gegrcet», clan denkt dit gemeea-teraadslid er meer dan twesmaal over na om eerst zijn lazid te behoudea ea daaraa zija steia uit ta brengen. « Er zijn hier gezinshooîdoa, zoo schrijft men ons, dio de gemeeateschool verkiezen bovea ora 't e v en welko andere, manr ze niet durven vragea, omdat ze niet onafhan-kelijk zija. Ze vreezen den heer bestuurder van de koolmijn Limburg-Maas, op ons groadgebied gelegea, en dia be3tuurder ia de rnehterarm vaa d&n hser paateor. IJv aienschea vreezen broodrooï, zoo ze riet voor de kloosterschool zija. Ajidare ouders, thans vaa Lysd'en-kûin door den grensgor-del verwijderd, «eadea aan kinderen naar de vrijo school vaa dea koolput. Mochten ze ciet buigen, hua zou die school voor den naus kunnea v^ordea toegesmakt.Nog ande-ra zija bediendea oï werklied'en op het klo-rikaal buurtspoor. Zo mochten hooren, zien en swijgan, wil'en ze niet. gskneveld o£ ge-broodrôofd worden. !t Valt zoo lichfc een zwakked ondergeschikte door eea wijde deur de straat ia te jagea. Wij moetea dit ailes maar aan het klokzeal hangen en de , volksverdïukkers aan dea schaadpaal spij-keren. » Wat gebeurd« te Mechelea, met de ge-meeateschool, hebben reeds gezegd. Daar werd geea schcol gehouden. Mon strafte dea oaderwijser zonder eenige reden a£. Do Uuitsche overheid moest dit schan-dalig besluit verbreken, doch intusschen is nog niemand opgetreden 01a ia deze groote gemeente het openbaar ondarv/ijs op goe-den voet te zectea. Ket geldt hier imnaera de gemeenteschool. Koe erger die kwijnt ea wordt doodgepl&agd, hoe beter het 13. Te Eysd'ea aoch ta Mechelea is er van tusscheakomsti der iaspectie rrieer spraak. la de eerste gemeente tpordt alzoo eon klc-rikale school rechtgehoudenj ea de tweede een gemeente echool afgebroken. Divt is het doei. Stcvcji Booraea. Oi MB der RflÉÉl lii " Oroaî-iint „ XV Wanneer aaa de werkeade klasaa «verwe-tea» wordt dat zij aog geen ariaoede lijdt, is het plicht voor 't blad «Vooruit» — over-tuigd van het tegeadesl — dea war®n tos-etand ta explikeerea, de punton op da i's te zetten en aldu3 die, welwetsrs dea moad te stoppea. Wij hobbea ia 't korp do voruehillende ba-mm's van onderstand rcxidegedaeld en wat uiteeagezet. Die barema'a ALLEEK tooaen reeds v/at er moet geleden wordea onder dea werken-dea stand, zelfs m'j est en ALLEN onder-steund wordea TOT AAN SET BEBKAG YAK DEN B'AEEMA. Doch dat is NIET het gavai. Zoo bijvoorbeeld zal eea volledige werk-looz» mot vier tindere» onder de 15 jaren oad, sa zijne vrouw is huishoudster, genie-tea van het werkeipozea ermiteit : Voor hem zelf per week S.oO £r. Voor zîjae vrouw 1.50 fr. Voor elk kind C0 ccatiemea oî 2.00 fr. Te samea Q.50 fr. TTii ontvangt 0.50 fr. voîgens het Regle-î. e.-Ji van. steHii, ondanks de aoodfca-rema voor zulk gozia te Gent vaa het Werkloozea-Comitei^ is : 10 franken plus 6 îraaken voor de kmderen of 10 fr. Aldus zija er onder de volledige als gs-dceltelijke workloozea met hoadsrden ea nog honderden. Vcor het barema vaa het Werk der Sie-delijk« Vocding is het juist hetzelfde. Hoogergenoemd haishoudea van volledige werklooze, vader van 4 kinderen, onder de 16 jaren, — ja zelîs onder de 10 jaren, want hier is de miaderjarigheid 10 jaren, — heeft als barema 22 fr. Do mazimuni-oadersiaad per psrsoon boven do 10 j^rea i3 ochter : 1/2 liter soep, 1/4 kilo brood' "per dag, en voor de kinderen onder de 10 jaren cud : 1/4 liter &oep ea 1/8 kgr. brood. Dit huishôûdcn kaa dus van het Soep-comiteit gaaietea : 2 liters 8oep per . dag, pluB 1 brood per dag, of 1 raatsoeaea per dag. Een raatsoen wordt! in de onderstaadsin-richtingen gerekeud voor 1 frank per week. Aldus gerekend ontvangt dit huisgezin in boas 6.50 £r. plus 4 fr. ia satura (soep ea breod) of 10.50 fr. par weak. Zulk huishouden aoa waarschijnlijk — wanneer het zich tôt het Half-Kluitjëswerk wendc: 2.50 fr. per week kunnaa oûtvan-gen in waren. Die komt dan tôt een tôt an! vsa IS fr. Als laatsfce uitweg om n^g iets to oatvan-gen blijft de Arraé-Kamcr. Een huishouden in zulk g«vai zou van het Weldadigheidsbureel aageaoeg mat 1 frank per week gesteuad wordon. Nemea wij sis tweede voorbeeld een huia-gozîa zonder kinderen, w&arvan rnan en vx'ouw v66r dea corlog werkten. Hun onderstaad zal zijn : ,Van 't Werk-loozenfonds elk 3 franken; van 't Sospko-mit-eti elk een rantsoen ; van 't Half Kluit-jeswerk kan het genieten — nagenoeg — 1.00 fr. of 1.50 fr. ; vaa de Arma-Kamer nar genoeg 1 fr. tot 1-50 fr. per week. Wanneer au de vrouw ia pl^fc» tas werkvrouw, kuisvrcuw 1b, verminderfc dit inkomea met 1.50 fr. Nu een voorbeeld van ©en greot huishouden, vaa maii, vrouw c-n 7 kinder&n. De mail vollad'g werkloos, de vrouv hnîïv-vrouw, drie kiaderea boven d) 16 jar«a «n vier onder de 16 jaren. Van het Werkloo-zea-Comiteit kaa dit huishouden hoogtteas genieten: Man S fr., vrouir 1.60 fr., 3 kinderen boven da 18 jarsn, allaa werkloos, 8 Lankea, 4 kinderen onder de 1C jaren, 2 îr. Ta Eaaiea 15.50 fr. , Vcor het Half Kluitjeswerk zou dit gezin hoogsteas 2 fr. geaiîten. Vaa het Ëoepkcroiieit kaa nst hoog-fcteni» genietea 3 3/4 liter soep en 2 brood«n per dag, wat 7.50 fr. vertegenwoordigti. Vaa de Arme Kamer zou het hoogstons 2 fr. krijgen. Dat zija au gezinnen weîko ia do roord<«-ligst'î voorwaardea verkeeren om het maximum vsn den steua ta ontvangen, en ma van Ali de onderstaadsinrehtingon - genietea, dni vaa mëufccheû, » Saa-nen gezegd worden : ZLÎ TIIÏÏKKEÎI LAN G S ALLE KAKTEN. Welnu, be^int nu cire rekening t® maken vaa zulke hiiisgezSanen — vclledig warkloos — en elkeen zal moeten erkeaaea dat zij ia WEIÏKELIJKE ABMOEBE verkeerea. Maar let wel op, de WEBI£ELUKKfîïî> vaa atsun is verr© bonoden onze voorbeel-dèn.Om dit te staven geven wij hier eakele WEEKELIJKE voorbeekien van onder-steunde huisgozincea : 1) O. A., ...£trraat, n. 51: Vader werkloo3 geniet S.OO îr. T. M., zijn» huisvrouw 1-50 fr. Zoon Emiel 0.50 t'i*. Moeder van de vrouw _ 0.00 fr. Drie rantsoonen der Voading 3-00 fr. Van 't Half Kluitjeswerk 2.00 fr. Te samea 10.G0 fr. Hij betaalt daarvan 2 franken huishuur. Dat gezin moet dus leven met 8 franken, waarvaa 5 fr. ia bons Bloed en Bloekristallen I (Eerste vervelg) BL0ED EEI3TALLEN la eea artikel «Blood-crystalss van Ru-Iph de Gordova, verschenea ia de Ameri-tosche revue «Pearson's Magazines (1011) 'tkt ae schrijver zich als volgt uit over cntdekking der bloedkristailen : : Met evea zooveel zekerheid ils gij en kunnea zeggen vaa eoae reeks kleurea dit is blauw, rood, geel, ea groemï. enz. ia het nu mogelijk het bloed van e«n ter aantal crieren te ideatifieeren, zoo-■ dit van een inensch, „ea paard, een 0|1, een walviscn, een schaap, een wolf, 3 vos, een oerang-oetang, enz., enkel or het aagaaa van da kristallea welke da sarstoffea van het bloed dezer dieren aan-®ds na het vergietea vormea. -a wat meer is — en het werkelijke feit ait evereea met d« veronderstelliag. — t is mogelijk ta zeggen of het voorhandeno >ed aan eea blanke behoort of aan eea Ser. De oatdekÊng der bloedkristailen i3 'arsehijnlijk het meeefc «tijdperkmaksndï rk in de biologie, sedert Darwin. Z66 Qzien de wetenschappelijke mannea _ d:r fsoheideae deelen der wereld do nieuw- , QQtdekking aangaande het bloed. [■fi elké nieuwe belangrijk© wetenschappo-W ?,nt^eiîking zijn de eerste vragen : *lk gevolg beeft die ontdekking voor '-e tegenwoordige keanissenî Hoe ver jjekt ze de ketting die verbindt wat wij ea met wat wij niet weten 1 H.o« zal zij 3 S? 11 t'°t het vervormen der tegen-!78® theorieën, o£ wel tôt hefc overwin-■5 "St-iâaiftaftiif «sekëïs» m vaax#a*ji*« ien oai tôt de werkelijkheid ta gerakea t Daar zijn antwoorden op al dio vragen; er bestaat evenwel geea noodzakelijkheid die ééa vcor één te nemea, ala in e&a onder-zoeksohriît, — een werk mag aog eoo be-laagrijk zrn voor iedereea. De ontdekking is gedaan gewordea, ea de gevolgen moetea afgowacht wordea. » Oaaoodig te zeggen dat de bloedkristailen mikroskopisch zija van afmetiagen, a-aa-geziea het; zoo lang geduurd heeft vooraleer mea ze ontdekt heeft. De middelmatige leagte is : 0^113 mïï ea de middelmatige breedta ii 0,0028 n\£i, _A1 zija dia afmetingen z66 verbazeâd klein, toch werpea ze een schitterend licht ia eea zeker gedeelte der weteaschappen, aarae-lijk ia de levensleer en de evelutie, waarvan Darwia de grondlegger is geweest. Door het onder/oaken van bloed kan men tôt de konklusie komen b.v., dat de mensch in verre tijden verwant waa met de aap-soorten, ea v/el met den baviaan (een op den grond levende aap) en den maki (voa-aap), enz. Ds bloedkristailen bij den mensch zijn lichte vierhoekige plaatjes en staafje3, deze van den oeraag-oeta.ag, den chimpansé, hebben ongeveer den zelfdea vorm maar toch zàô verschillead1, dat iedere soort vaa rie aadere kaa oaderscheiden wordea. De bloedkristailen van de negers gelijken het best op deze van den goril en den oerang-oetang.Dit bewijst nog eens te mser, dat hst swarte ras dichter tegen die aapsoorten Btaat daa de blaakea, waarvan de lichame-lijke evolutie reeds verder vooruit ia op die der negers. Het verschil der soorten wordt zcer gced aangeduid dcor den zuiverea vorm der Bloedkristailen, Ora tôt die onderseheiding te geraken, moeten de kristallea nauwkeu-jb.» <md«r?oda.fi .vejc&ans. Ri*t alka hua al» gemeene oppervlakkige vorm is to bestu-deeren, maar 00k ea dit vooral, de relatie tusschea de hoeken, om daarvan de inwen-digs streektuur t© kunnen afleiden. (Zia hooger: Kristallea.) Het determiaeeren der soorten vali dan feitelijk aeer op het rnetea der hoekea : iedere hcekearelatie kaa uitgedrukt wordea door eea formule, formule die stand-vast is bij eeae zelfde soort, juist» lijk iedere miaerale stof eea stanàyaste kritalformule bezit. Het werk moet riatuurlijk gedaan wordea door eea specialist, zoodanig dat de ver-schillenda vormen rap te herkennea zijn, daar het oamogelijk is de blodkristalîea rechtstreeks te meten met &en passer of een hoekmeter. Dia vormen komea in groot getal voor ea wijken eigenlijk zeer weinig van elkander af. Eéas dat de hoekea echter bepaald zijn ea de strr'.tuur ider kristallea gekead, is het oamogelijk twea goortea nog te verwar-rea, zôô juist is het werk vaa den oader-zoeker.Da ontdekking vaa het bepalen der soor-tea door bloedkristailen, is gedaan gewordea door Dr Edward T. Reichért, professer vaa physiologie aaa de universiteit te Pena-sylvania. la zijn v/erk werd hij bijgestaan door Dr Amos Feaslee Brown, een uiterst bekwaa'm krista,llograaf en prof, van minéralogie en aardkuade aaa de zelfde uai-versiteit; het onderzoekea van dit ontzet-tend oaderwerp is gebeurd gedureride den beperktea tijd tusschea aader werk. Tôt het bekomen. der geweaschta uitslagen, heeft Dr Eeichert het bloed onderzocht van niet min dan 125 werveldieren en van het zelfde aantal niet-worveldiercn. De ontdekking dat het haemoglobine, do kleurenda ctoî van het bloed, kristallea vormt, is niet deze van Dr lleiehert. Zij daateekûpti van over iaran, Da ontdekking van bloedkristailen, lijk zooveel andere ba-langrijka ontdekkingen, was het resuitaat van eea zuiver eenvoudig toeval. Eea physioloog had een druppel bloed op eea mikroskopischa glasplaat gelegd en dien overdekt met eea dekglaasje, geiijk men gewocnlijk dûet als mea bloed met dea mikroskoop oaderzoekt. Voor eea oogeablik ruoest de physioloog van zija werk, en, wanneer hij terugkeerdo, was hij verwoaderd door den mikroskoâp een aantal heldcr roode kristallea, met eeae effen __ opper-vlakte, lijk het blad van eea tafel, en seherpe kanten in het vocht te vin dea. Flet bloed dat de oaderzoeker aaa het bestudee-rea was, was dat vaa een regeaworm (aardworm, lombricus). Natuurlijk schreef hij over zijae ontdekking, maar, v.'aarschiia-lijk omdat da regeaworm een dier is dat zoo laag staat op de ladder der levende we-zens, werd daar geen acht op gegevea. Eakele jarea lator echter, toen v/eer bij toéval bloedkristailen gevoadea werdea ia het li-chaam van eea Guiaeeoch zwijn, begoaaen de weteaschappelijke kringea belaag te stellen ia da zaak. Daa vonden de physiologen het aoodig ta weten, hochet kwain dat dia kristallen van het bloed aller dieren konden verkregen worden ea waarom zij geiijk war 'n, wanneer zij gevormd werden in eeae zelfda soort bloed. De gevolgen waren, dat verschillenda mo-thoden aaagewend werden om kistallen te bekomen ia het bloed vaa den mensch, het paard, os kat, hond, duif en zekere visschea. Vergelijkingea bejvezen dat aile kristallen niet geiijk waren, maar weî een groot ver-fschil vertoonden voIgenB het dier waarvan men het bloed onderzocht. Die verschilîen in vorm waren standvast ea karaLtcristick, d. i. dat zij eeae soort kenmerkten. (biot yole t.) S) O. J., ...straat, n. 152; j Vader wiat 5.^6 Îr4 Huisvrcuw (steim) 1.S0 fr. G., dochter 1904 (sfceun) 0.50 fr.' J., doc-hter 1808 (steun) 0.50 fr.1 E., dochter 1915 (steua) 0.50 fr. Werk der 7oeding (3 1/2 rantsoea) 3.50 fr. Armbureel 1.00 fr. Half Kluitjeswerk 2.00 fr./ Totaal 14.£& fr. Betaald geeae huishuur en Ieeft dus met 5 personen van 14.90 fr. (Vaa het Half Kluitjeswerk genieten zij; enkel vaa over 3 weken.) 3) J. P., ...straat, o. 77j Geaiet vaa 't Comiteit S.OO fr. li. D., huiïvrouw _ - 1.60 fr. Van 't Soepkomiteit 2 ranî'soenen 2.00 fr. Van 't Half Kluitjeswerk 2.00 fr.; Tot&fli 9.50 fr. Betaaid gesn« htxishnur. , (Het is 00k nog maar 8 weken dat; zjj nietbn van het Half Kltiitjeswerk.) i) B., A., ,..!*sn. n. 583: V rcnw_ziekeliiîr. Zoon W. is soldât» V., van 1901, wiui; S.OO fr,] V., van 1304. A. ia vaa 1807. R. is vaa 1804, ïs soldaali. V. is van 1888, is Boldaat. C. is van 1803., G. is vs.n 1918. De vadîrr wia& SM8S fr, Militiesteun 8.80 tr* 5 rantwooncn oo&p en brood o! 6.00 fr.,1 Van het Half Kluitjeswerk 2.50 fr.j gPotws! 29.00 fr. ora met 7 van te 1er via, in een haisgegin, alwaar er daarenboven drie zoons in "tt leger zija ! 5) R. T., ...«trsRt, n. 205"! B. M., huisvrouw. F., 1897. L., 1888, wint 8.75 fr< A., 1800. O., 1903. J., 1903. K., 1905.. A., 1906. J., 1806. G., 1809. Geniet van 't OomlOelt 3.00 fr. 10 broodea per week 4.00 frw Armbureel 1.60 fr. Vaa hst Half Kluitjeswerk 5.00 £r.i De vader wint 7.00 fr« Totaal 23.£0 fr.j Befcaalt 2.00 fr. huishuur. Moet™ fiiss lerea met 11 persoaen met 21.25 îr. 6) V. J., ...stra-at, a. 1 i A. K., huisvrouw. D., 1905. G., 1803. R., 1907.. A., 1809. J., 1910. F., 1913. Vader wint E.00 fr, Geaiet vaa da vereeniging 6.50 fr., 5 1/2 rants. vaa het Soepkomiteit 5.50 fr. Van 't Armbureel 1.00 fr. Van !p Half Kluitjeswerk 8.60 fr. Te sumen E0.60 fri Betaalt 1 fr. huishuur. Dus 18.50 fr. om met 8 personen te leven./ WESELIEDEN, iJ LEGERS! Voor heden sluiten wij deze lijsf mefij frappante feitea en bewijzen genomen uite d'en hoop. j Mea kaa er uit zien dat wij hoegenaamd NIET OYERL'HEVEN hebben, integen-' deel ! Het bev.ijst 00k dat de ntodbarenm nieo wil zeggen dat elkeen zooveol heeît ona mede te leven, ondanks de noodbarema'* zelf aog te laag zijn, ea met den dag ontpe-reikeader word'ea, naarmate de uitptttiingpj vergroot ea de leveasvoorwaarden verdu-ren.Wij zullen onze voorbeeldea-lijst ver vol-gen, en 00k enkele buclgetten goven van werkersgezianen. Wij zullen 00k vaa semmige levensmid-delen tooaen wat de werklieden gebruikten vôôr dea oorlog en NU. Aldus zal, zoo meeaea wij toch, de toestand de r werklieden aangetoond wordea^ ZOO ALS HIJ IS. A. \. ERRATA. — In artike! LU is eene font geslopen. Er stoad : dat ia het Soep-komi" teit nooit min kon genotea v, orden dan 1/2 liter soep en 1/4 kilo brood daags, enz. Het moest zijn : nooit uié^r. Voor wat het Half-Kluitjeswerk betreft-, was het de bedoeliag niet ! et bestuur ta kwetsen, wanaeer wij schreven dat er zoo-ve-'i menschen op straat stoaden. ; Wij wil den eukei het îcit vaststeilen :tt do grootte der armoede ; antoonen doo£ 02 het getal ondersteunden t«

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes