Vooruit: socialistisch dagblad

169376 1
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 26 Mai. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 04 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/w66930q729/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Drakster-Uitgcefste» Sa®: Maatschappij H ET LICHT besttiurder s p. DC VISCH. Ledebcrg-Oent . . REDACT1E . . ADM1NISTRAT1E tiOOGPOORT. 29. OENT VOORUTT Or gaan der Be/gische WepklimSmpuFiij. Versehjfnemle aile du®en. ABCNNEMENTSPRIJ3 BELGiE Dfîe maandcn. , » , . fr. 3.2S Zes maandeo ..... fr. 6.50 Een jaar. ...... fr. 12.50 Men abonneert rlcfi op aile pcstbureele» DEN VREEMDE Drie maandcn (dsgelijk» verzonden). ...... fr. 6.79 Bekendmaking Aaa de gemeente Zwijnaerde op welker gebied eene telefoongeleiding door tame-lijke afrukking van den draad vernield werd, is door vouais van het Leger-Opper- kommando eene dwangboet van IQ.iiOO Mark opgelegd geworden. Dit brengt ter openbare kennis De chef van 't Burgerlijk Beheer, v. Keudel Kegeeringsraad. WMWMgBa^MM«anKcsagpH«nggaii KWAADSPREKERIJ Een vricnd van Aalst deelde ons on-langs mede dat al de onderstandscomi-teiten, hetzij voor voeding, kleeding of wat ook, verdacht werden van oneer-lijkheid.Men beweerde malgré bongré dat al de leden dier comiteiten eenvoudig zak-kenvullers waren. Zonderling genoeg liepen die praatjes bij voorkeur onder de handelcfrij vende burgers. en waren z'j 't onderwerp der gesprekken in burgercafés. Een altijd terugkeerend argument was dat men die welweters niet zou wijsge-maakt hebben dat er op den aankoop van voedsel, kleederen, brandstof enz., igeen profijtjes gedaan werden, of per-! 'centen teruggekeerd werden. De heeren uit het koffiehuis « De vuile |tong » deden een trok aan hunne lange 'pijp, bliezen den rook in dwarrelende krmgetjes uit hunnen mond en blikten .wijsgeerig naar het plafond, terwijl zij wijsgeerig besloten : Ja ja, wij weten er ailes van! Wij halen deze feiten aan omdat zij niet alleen in Aalst voorvallen, maar zelfs in Gent en zeker wel overal. De edelste inzichten, den grootsten iever, de meeste opoffering, tijd en moeite, ailes kosteloos besteed, worden in de huidige wereld in twijfel getrok-ken, brutaal geloochend of valschelijk iVoorgesteld. Hoe wil men dat hei anders weze? Wat opoffering kan er steken in mer>-■schen die maar een levensdœl, maar een ideaal hebben : dat is van zoo rijk imogelijk te worden in den kortst moge-lijken tijd. En het is verstaanbaar dat zij die in deze gedachtenrichting verkeeren, niet kunnen aannemen en zelfs niet kunnen (denken dat er nog menschen zijn die handelen uit grootmoedigheid, uit liefde tôt hunnen evenmensch. Zoo iets is boven hun egoïsten begrip. En dan ailes nog kosteloos doen, maakt dat aan de ganzen wijs ; men dient ojizen lieven Heere voor niets nog niet. , Zijn de burgerlijke leden van al die verschillende Comiteiten, .— aan wie wij openlijk hulde brengen voor hunne 'schoone medehulp, — niet voor een deeî de schuld van den laster en de verdacht-makingen, waarmede men hen nu be-jegent?Wij meenen het wel ! Vergeet niet dat er socialisten zetelen in deze comiteiten. Is zoo iets gepermitteerd ? Is dat niet in strijd met al de begrippcn van deftig-heid, welvoeglijkheid en eerlijkheid? Vroeger, over een veertigtal jaren, was dat zeker met denkbaar. Een socialist was een luiaard, een op-roerige, een moordenaar en een dief. Onze vriend Anseele had percenten op de bloem, Van Beveren rekende toe op zijn schilderwerk en zij hadden aile beiden eigendommen in... Holland... De socialistische cnderofficieren als Frans Van Gysegem, Jan Foucart, enz., hadden natuurhjk ook een deel van den buit, zij paartten mede ; kortom, in ai onze instellingen werd er gestolen en toch groeiden zij boven het hoofd der lasteraars. De sociale vervorming die wij wilden, was niets v.nders dan eene groote die-verij, gepleegd met geweld. Aldus werden wij bejegend en ge-schuwd.Zekerlijk is dat nu veel veranderd ; men durft ons ten minste openlijk die verwijten niet meer toesturen. Zij hebben overigens geen vat meer op het volk en missen dus hun effekt. De werklieden zouden terecht ant-woorden : van een dief verweten is gauw vergeten. Maar wij mogen niet vergeten dat wij in oorlogstijd leven, dat wil zeggen in een tijdperk waarin al de slechte drif-ten, al de gevoelens van haat en woede als van zelfs opgewekt worden. Ook de socialistenverachting komt boven en, zonder rekening te houden dat ze hunne eigene klas treffen, gaan de laster.iogen hunnen gang. Wij zouden kunnen zeggen : Loontje komt om zijn boontje. Wij doen het niet, en verdedigen de burgers die met en naast ons werkzaam zijn aan het schoon en verdienstelijk werk van de noodlijden-den te helpen in deze droeve tijden. En wij doen aan allen inzien, hoe moeilijk het is het oud en diepingewor-teld onkruid uit te roeien. in de hoop dat het zal helpen om ten minste geene nieuwe tingels meer te zaaien. F. H. DE BACTERIEN Voordracht gehouden in « Ons Huis » op Bonderdag 20 Mei, door den Heer dokter A.-J.-J. Vandevelde Geachte Toehoorders en Toehoordsters, Vooraleer aan aet eigenlijk onderwerp ffiijner voordracht te komen, wil ik eerst en vooral drie namen op het bord schrijven namelijk : Van Leeuwenhoek (Hollander). geboren in 1632, gestorven in 1723; Spallanzo (Italiaan) geboren in 1729, gestorven in 1799 en van Pasteur (Franschman) geboren in 1822 en gestorven in 1895. Deze drie namen s.ijn deze van beroemde man-nen en vertegénwoordigen om zoo te zeggen de gesehiedenis der ontwikkeling \vn de microbenleer of bactériologie, over drie mannen wil ik niet verder uitbreiden gezien den beperkten tijd ik heb om te spreken en ook omdat ik hier niet geko-men ben om u de gesehiedenis der bacte>-riologie te vertellen. Ik voeg er enkel Lij dat zooals u ziet de eerste geleerde 90 jaar i3 geworden, de tweede 70 en de derde 73. ffaaruit ik besluit dat het menschdom verzwakt zooals de geleerden het ons reeds lang vertellen. Ik kom nu tôt mijn onderwerp en begin ffiafc u een toestel te toonen dat aan de microbenleer oneindig veel dienstein be-wijst, 't is te zeggen de microscoop, ^n-der dat apparaat kenden wij niets van mi-croben of bacteriën. Ik heb hier voor u een ouden miscroscoop van v66r 150 jaren en eene moderne. Zooals u ziet verschilîen ^ oneindig «jn elkander voor wat_ hua buitenste bouw betreft. De eerste is in iiout, de tweede ia koper. Iaweadig zijn zij beiden voorziea van vergrootglazen die ons toelaten een voorwerp te ondenxjeken honderde malen vergroot. Wanneer de microscoop was uitgevonden , werd dadelijk de aandacht gevestdgd op dû in ontbinding verkeerende vloeistolfen. •Men voad daa» het jaaesfc belaiMSWJke voor wait de microbenleer betreft. Het i3 een feit dat al wat vuil en walgwekkend is het den bacterioloog het meeste aan-' trekt. Het is nu alzoo op de wereld dat iets dat de eenen niet begeert de andere op verzot is. Juist zooals de vliegen verzot zijin op de dierlijke uitwerpselen. In die in verrotting verkeerende vloeistof zag men veel, men zag er oneindig vele kleine diertjes zich in bewegen en vermenigvuldi-gen. De zaak was nu te weten van vraar deze kleine wezens kwamen. Welnu Spal-lanzo, de tweede naam hier, beweerde dat die diertjes uit de lucht kwamen. Tusschen baakjes gezegd van Leeuwenhoek, de eerste naam dus, heeft de microscoop uitgevonden. Men kende dan nog den naam van bacteriën niet, men sprak van kleine c.ga-nismen. Het spreekt van zelf dat de geleerden van dien tijd zich in twee kam-pea splitsten. De eene waren voor do theorie van Spallanzo, de anderen ver-klaarden er zich volkomen tegen. Deze laatsten beweerden dat deze diertjes zich daar bevonden door eene bijzondere vervorming en aan die nieuwe theorie heeft men den naam van zelfwording gegeven. Spallanzo heeft bewezen dat die theorie met bestond wat niet belet dat men tôt "Pasteur moet opklimmen om er het einde van te zien. Pasteur heeft met proefnemingen bewezen dat de zelfwording niet bestaat. iJat heeft hij gedaan met een bijzonder toestel, kolf van Pasteur geaaamd.. Het is een gla-zen ballon voomen van twee glazen buis-jes. Hij heeft niet alleenlijk met een en'cel kolf gewerkt maar met honderden en zoo-lang gewerkt tôt iedereen overtuigd was. Die kolven kan men vergelijken met . hoauasa, M&a werat de. bommen aaar doja.,. i.. ■■■■ m ■ vijand zoolang hij niet verdwenen is. Pasteur deedt het selfde met zijne kolven. In zulke ballon doet men nu bouillon, deze zal zooals u allen weet na zekeren vd bederven. Hier in deze ballon ziet gij bouillon, goeden bouillon en niet troebel zooals men zich s/ou kunnen voorstellen. Hier is hij helder, dat moet zoo zijn want die beestjes, de microben, zijn moeilijke diertjes, zij wenschen zich ergens te vesti-gen daar waar het goed is en zij zich goed kunnen verzorgen. Maar wanneer men nu in die kolf ailes laat koken dan wordt er de lucht uitgejaagd en de levende organis-men door de warmte worden gedood. Zelfs de levende wezens die zich op den wani bevinden worden door de heete dampen schadeloos gemaakt. De opening van een der glazen buisjes stopt men nu bij middel van een propje watte welke men door eene vlam heeft laten gaan om zoodoende de zich daarop bevindende microben te doo-den. Op deze wijze kan de bouillon wellse zich in de ballon bevindt oneindig lang be-waren. De theorie van de tegenstanders van Spallanzo werd aldus bepaald weer-legd. Door die handelwijze immers waren aile kiemen der lucht gedood en geen enkel kon zich verder ontwikkelen ; dus besloot Pasteur gezien de lucht welke zich nog ;n den ballon bevindt kiemvrij is en de bouillon niet bederft, zoo moet de bedervlng door de microben veroorzaakt zijn door de zich in de lucht bevindende organismen. En inderdaad wanneer hij van een aantal kolven de prop watte verwijderde en er vrij de lucht in liet, dan bedierf de bouillon welke zich juist in die kolven bevond. Dat is nu gansch de basis van de bactériologie. Dus wij mogen nu bepaald aannemen dat die organismen zich in de lucht bevinden en men kan er zich van overtuï-gen wanneer men een zonmestraal in eene donkere plaats aanschouwt, dan ziet men entelbare kleine stofdeeitj'es in die lucht beschenen door die zonnestraal, ronddwar-relen. Nu tusschen die stofdeeltjes bevinden zich die bederf aanbrengende organismen.Na de proefneming rees nu de vraag op wanneer de bouillon niet bedierf dan zal men er ook geene levende organismen ln vinden. Inderdaad, de verdere miscrosco-pische onderzoekingeo Bewezen dat zulk een bouillon oneindig lapçen tijd bewaard. Dit bewijst de flesch bouillon welke men in het stedelij'k laboratorium bewaart en nog altijd onbedorven en helder is en bereid is geweest op 22 September 1887, dus 28 jaar geleden. De bactériologie nu is niet de studie om de microben te zien maar wel om ze te bestrijden, ze af te zonderen of beter ze in zuiveren toestand te bekomen. Ik heb u reeds gezegd dat de bacteriën uiterst Pleine organismen zijn. Om u een gedacht te vormen over hunne kleinheid zaîik u zeggen dat een kubiek centimeter of het dui-zendste deel van een liter een millioen microben kan bevatten en nog gansch helder kan zijn. Men onderzoekt de mikrooen met bijzonder sterke microscopen. ilet een vergrooting van 500 maal ziet mon enkel een puntje en dan nog twijfelt men of het een microeb is. Men werkt gewoon-lij'k met eene vergrooting vaa 1200 maal, dïkwijls gaat men tôt 2000. De bacterion zijn kleine planten. Lang heeft men gere-detwist of het planten of diertjes waren. Zij behoorea tôt den groep der iwammea of kampernoeljen. Wanneer men ze microa-copisch onderzoekt dan ziet men hen onder den vorm van een bollefje of staaije, AiS.-wijls met haartjes bezet, dit belet niet dat zij nog zeer ingewikkeld zijn en over kleine diertjes is er reeds zooveel geschre-ven dat men gemaikelijk de gansche boe-kerij hier iou mede kunnen vullen. Hun grootste gevaar steekt ia hunne snelle ontwikkeling. Een klein celletje iâ gunstige voorwaardea geplaatst, Kaa zich tôt twee nieuwe sphtsen in een tijdverloop van 15 minuten. Deze twee nieuwe cellea na 15 minuten splitsen zich ia 4 andseren en na 45 minuten hebben we reeds 8 cellea. Men kan zich aldus gemakkelijk rekenschap geven over hunne ontwikkeling na 24 uren. Gelukkijr voor on3, zij verkeeren niet altijd in gunstige voorwaarden, en die gunstig-heid verminderd zelfs aile dagen dank aan de wetenschap, die altijd nieuwe wapens vindt om de microbea te bestrijdea en we mogen ons reeds over de bekomen uitsla-gen verheugen. Inderdaad de pest- ea cho-leragevallea zija uiterst zeldzaam. De vloeistof welke de bacterioloog ge-bruikt om de diertjes af te zonderen is de bouillon. Deze wordt bereid met vleesch, gsfiltreerd, in fleschjes gebracht en geste-riliseerd, Daartoe worden de fleschjes in een soort korf geplaatst en boven kokend water gebracht in een ketel. Men laat 4et water een twintigtal minuten koken eu mea bekomt kiemvrije bouillon. Hetzelfde wordt gedaan tegenwoordig met de melk, en vele personea kweeken op deze manier hunne kinderen op met gestereliseerde melk, tôt bet genoegen der ouders ea tôt welzijn vaa de kinderen. Door deze manier handelen zija de kaasea van besmetiiag verminderd.Men kan ook iets b.v. een voorwerp ste-riel maken door het te flamberen, 't is te îeggen het voorwerp enkele malen in eene ?lam over en weer laten gaan of het toestel n de vlam brengen. i De voedingsbodems waarop men de mi- i îrpbeu afzondert, zijn vast o| yloeibaar. 1 Hun voornaamste bestanddeel is gelatine, gelose of agar. Gelatine is van dierlijken, de gelose van planten oorsprong. Veronderstellen wij nu dat we in 2ulk een bouillon een druppel besmet water mengen. De microben in gunstige voorwaarden zijnde, zullen zich ontwikkelen en aanleiding geven tôt çntelbare nieuwe microben. Den bacterioloog zal het moeilijk zijn te bepalen hoeveel microben-moeders in het druppeltje water waren. Om ze te tellen, gaat hij op de volgende manier te werk : Hij neemt vaste bouilloa welke hij door warmte vloeibaar maakt, daarin mengt hij het druppeltje water ea koelt nu het glazen doosje waarin zich dat ailes bevindt, vlug af. De bouillon wordt vaster en de microben zijn aldus onbeweeglijk gemaakt, zij kunnen zich niet meer verplaatsen. Wat doen zij nu? Zij vermenigvuldigen zich, maar de microben-kinders blijven in de omgeving van de microben-moeders. Wanneer die ontwikkeling een zekeren tijd zich voortgezet heeft, zal de bouillon ziekere vlekjes vertoonen. Deze vlekjes zijn veroorzaakt door die vastliggende microben en worden koloniën genoemd. Deze koloniën kunnen geteld worden en vertegenwoordi-gen het getai organismen bevat in een druppel water. Wil de bacterioloog nu eene bepaalde soort organismen vooiïkweeken, dan zal hij eene kolonie daarvan uitnemen bij middel van een ontsmette platinedraad en ze in de bouillon mengen. In deze laatste bouillon verkrijgt men pu iets anders dan die bepaalde microben-soort. De heer spreker toont ons zulk een glazen doosje waarvan de gelatine in blauw is gs-kleurd en waarop wij elf koloniën onder-scheiden.Hierna toont de Heer Dokter Van de Velde ons verscheidene glazen buisjes, in-houdende verschillige microben-culturen. Onder anderen eene roode soort welke zekere ziekten van het bier veroorzaken. Gele bacteriën — en eene zekere kultuur van bacteriën die historisch mogen genoemd worden. Inderdaad, zij hebben de eigen-schap op zekere stoffen en onder anderen op de hosties roode vlekken te doen ont-staan. Vandaar het bijgeloof dat op de hosties heilig bloed te voorschijn kwam, voornanjelijk omdat deze versctïijnselen op zekere bepaalde tijdstippen zich voordeed. Dit verschijnsel werd zelfs vroeger bij de bijgeloovige menschen uitgebuit. De naam van deze ba-cterie is Bacillus prodigiosus. Daarna zien wij nog verscheidene ander® bacteriën, waaronder deze van den typhus. Wat nu de strijd tegen de microben aan-gaat, wij kunnen dat altijd met goed gevolg doen. Er bestaan ontsmettingstoffen en wij mogen gerust zeggen dat, wanneer iemand eene besmetteiijke ziekte heeft gekregea, het bijna altij-d aan eigen schuld £e wijten is. Ook gaan de algemeene belangen voor de bijzondere, hoe onaangenaam zij dik-wijls ook zijn, b.v. het sluiten van scho-len, het verbranden vaa kleediagstukkea, enz. Voor te sluiten roept de heer spreker onze aandacht nogmaals op de drie ge-noemde geleerden van bij het begin zijner voordracht In de school, zoo zegt hij, leert men de gesehiedenis aan de kinderen op zulke manier, dat zij die het meest giemoord en gebrandsticht, die het meest de ellende over een volk verspreid hebben, als zekere helden in de oogen onzer kinderen senij-nen, terwijl de ware weldoeners der menschheid, zij die buiten elk persooniyfe belang hun leven ten pande stelden ea heb zelfs offerden, onbekend blijven of zija sre-bleven. Ik heb dus een plicht vervuld met drie zulker weldoeners van het menschdom te hebben leeren kennen en hen hulde te hebben gebracht. (Langdurige en gewel-"dige toejuichingen). Deze prachtige en hoogst belangrijke voordracht werd door een zeer talrijk pu-bliek bijgewooad. De voorzitter, instem-mende met de laatste woorden van den Heer Dokter Vande Yelde, kon dan ook niet nalaten laatstgenoemdea warm te be-danken voor hetgeen hij oas volk geleerd heeft. E. A. EIïRATA, — In het artikel « Over hei Règlement van den Nationalen Onder-stand », in ons nummer van Maandag ver-schenen (lste bladzijde), zijn onder de namen der leden van het lokaal Comiteit verscheidene drukfouten geslopen: 1. Delarey moet zijn : Delaruye. 2. Jozef Neyt moet zijn : Jozef Iveve. 3. Camille Huyshauwers moet zija : Au-gust Huyshauwers. In het artikel « Een recblskundig bureel vaa documentatic » enz. (2e bladzijde), is een parar malen sprak vaa Mr Bansart, advokaat. Dit moet zijn : Bausart. Europeesche Oorlog In West-Vlaanderen en In Noorden van Frankrijk Officiait telegrairmiati : Uit Duiteche bron Froot Hoofdkwartier, 23 Mei 191S« WesteUijk ooriogsterrein. Bij Givenchy zijn handgemeen-gevechten, die voor ons gunstig verloopen nog aan gang Verder zuideiijk werden Êransclie aanval-len aan den steeaweg vaa Béthune-Lens en op den bergrug der Loretto-heogte afge-wezen. Dicht noordelijk van Ablain geluste het den vijand door den reeds gemelden nachtelijken aanval in een klein deel van onze voorste loopgraaf voet te v^tten. Zui-delijk van Neuville wonnen wij door een aanval wat terrein, namen 90 Franschen gevangen en maakten twee m&chiengewe-rea buit. Tusschea Maas ea Moezel hadden weerom heftige artilleriegevechten plaats. Een aanval van den vijand ia 't Priester-woud werd afgeslagen. Oostclijk ooriogsterrein. In de streek Szawle vielen wij den Eussi-schea noordervleugel aan en versloegen hem. 1600 gevangenen en zeven machienje-weren waren dea buit. Vijandelijke tegen-aaavallen in de nacht mislukten. Aan de Dubissa werden sterke Russische nachtaaa-vaîlen afgewezen; 1000 gevangenen namen wij. Ook zuidelijk van den Njemen mislukte eea viiandoiijke nachtaanval ten noordea van Pilzwiszki. Zuidoostelijk oorlogsterlen. Niets nienwa. Opperste Legerbestnur. Groot Hoofdkwartier, 34 îlei 1915. Westelijk ooriogsterrein. Meerdere nachteKjke Engelsche aanvallen tusschen Neuve Chapelle en Givenchy even-als Fransche aanvallen op de nporderhel-lipg der Lorettolj-ootge by Ay^ en noor delijk en zuidelijk van Neuville werden onder zware verliezea voor dea vijand, die boveadiea 150 gevangenea liet, afgeslagen. Tusschen Maas en Moezel duren de artilleriegevechten voort. In 't Priesterwoud le» den de Franschen bij een vernieuwden go* volgloozen aanval verliezea. Oostelijk en Zuidoostelijk oorlogsterrei» Onveranderd. ! §J?t Fs'assscSs© bron PAPJJS, 22 Mei. (H a vas.) OfËCîeelij mededeeling van heden ".amiddag, 3 uur: De aanvullende verslagen leggen nadruh op het belang van dea tegenslag, dien de Duitschers bij hunnen aanval in den nachf van 20 op 21 dezer ten noorden van Ype-ren geleden hebben. Daar het weer beter geworden is, hebben de Fransche troepen op de zuidelijke hel-ling van de Lorette-hoogte eenen aanval gedaan Zij hebben zich meester gemaakt van dd Duitsche veldversterkingen, genaamd la Blanche Voie (de Witte Weg), gelegen op den drempel van de vijf uitloopers van den Lorette-berg, welke de Duitschers nog ge-deeltelijk bezet hielden. In den nacht van 21 op 22 Mei hebben de Duitschers verscheidene tegenaanvallen gedaan, die afgeslagen zijn. De Franschen hebben bovendien het ge-deelte van Ablain St-Nazaire veroverd,dab de stellingen van de Blanche Voie met het noordelijke uiteinde "an het dorp, waar dô Duitschers nog zijn, verbond. De Duitschers hebben op het succès van de Franschen geantwoord met een zeer hevig bombardement. Zij ondernamen ech-ter geenen tegenaanval. Verder was de dag tan het front kalm. PARIJS, 22 Mei. (Reuter.) Officieel bé= richt van dezen avond: < De Engelschen nebben een krachtigen aanval ten noorden van jua Bassée afgesla.-®3®.> NTettegenstaatide eene heftSge beschie-ting door de Duitschers hebben wij in het dorp Ablain nog weer huizen verme<v sterd-1> USft &POB LONDEN, 22 Mei. (Reuter.) Ma-arsohalk; Fyench meldt^ Tea mîord'onsfcen vaa ilf : voor Beigië 3 coatieman, voor don resmdo â canticmaa ^ Ygkyîoon : Redactia 247 - Mmfa»teii*atte"g846 ^ Woeiss8a-g 8-^1 &

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes