Vooruit: socialistisch dagblad

937 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 03 Avril. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 12 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6688g8gk29/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

82* laar — N. &3 mmtÈmmmiaÊm Prijs por nummer : voor België 3 centiemen, f oor den Vreemde 5 centiemen Talafoon : ftodsciS® 247 - Administratie 2845 iüaanrïariü APRii. faiö i— r'TriiiKfiiinir—rvm "tt—mi—wi 3 Drukster-U ftgcetotet lam: Maatschappij Si ET LICHT bestuurder » P. VC VISCH. Ledebcrg-Qent . . REDACTÏE . . ADMINISTRATIE HOOGPOORT. 29. GENT Orgaan der Belyisohe Werkliedenparty* — Verschijnende alle dagen. ABONNEMENTSPRIJS BELGIË Drie maanden. . » , , *r. 3.29 Zes maanden ■ , « , . tr. Ö.5Q Eenjaar. ....... fr. lUd Men abonneert «Sc» op alJe postbamlcv DEN VREEMDE Drie maanden (dagelijk» verzonden} . .... Ir. Q.1S Wij moeten dieper ingaan op het gezegde *an Le Bien Public, die liever de werklieden welke aan de darsen gebezigd worden, zou betaald hebben zonder den minsten arbeid, in plaats van voor hetgeen zij deden. Waarlijk, de schrijver daarvan moet in zijn hersens geraakt zijn, en wij zijn yerzeksrd dat onze gewezen confrater M. Giele Vergpeyen in zijn graf gesidderd zal hebben van verontwaardiging, terwijl hij treurig dacht: Oh! mijn armen Bien Publie, in welke handen zijt gij verzeild geraakt? _ Inderdaad grootere economisch» ketterrj hoorden wij nooit verkondigen. Deden de darsenwerkers vroeger niet wat rij konden en moesten doen, zij deden toch iets. En wij vinden het altijd beter te betalen om iets te doen, dan om niets te doen. 't Is met het stelsel van Le Bien Pubhe dat men waarlijk luiaarde zou gekweekt hebben, veeleer dan met de regiën. En wij gaan ons permitteeren het klerikaal orgaan op de proef te stellen. Wij veronderstellen dat het stelsel van Le Bien Public doorgevoerd zij voor de tegenwoordige darsenwerkers: aan elk 12 fr. per week zonder den minsten arbeid. Maar er zijn twee duizend kandidaten darsenwerkers ingeschreven bij de Werkbeurs, die niet meer kunnen geplaatst worden. Gaat Le Bien Pubhc ook voorstellen ze twaalf franken per week uit te betalen zonder werken] Wie der katholieke gemeenteraadsleden gaat zich met de verdediging van dat interessant voorstel gelasten? Wij verwittigen u en hen dat wij het aullsn bekampen en verwerpen. Wij zouden dit doen niet alleen omdat het princiep archi-slecht is, maar omdat men het einde niet ziet waar een dergelijk voorstel naartoe leidt. Als gij de darsenwerkers steunt zonder iets te doen en de kandidatondarsenwer-kers eveneens, maar dan moet gij al de 'werkloozen twaalf franken in de week uitkeeren ten zelfden titel. De eene is niet beter of niet slechter dan de andero, als hij in nood verkeert buiten zijne schuld. Welnu, wij dagen openlijk Le Bien Public uit zijn voorstel te durven logiek uitbreiden en het te doen. Durft hij het ten minste openbaar discuteeren? Wij houden ons ter zijner beschikking, gelijk waar. En nu heeft Le Bien Puilis 't woord en wij luisteren. * * * Le Bien Publie wil malgré bongré bewijzen dat de region voor de werkloozen slecht zijn. Daarin worden de werklieden tot hunne plichten geroepen en ze worden tevens verwittigd dat de stad desnoods met de grootste wilskracht zal optreden, indien het nieuw reglement, dat don maandag 26 april in voege is gegaan, niet behoorlijk nageleefd wordt. Terzelvertijd werden in dien omzendbrief de straffen bepaald voor verschillende overtredingen en aan de werklieden wordt acht dagen gelaten om te overwegen. Le Bien Public zegt dat die omzendbrief weinig of geen effekt heeft gemaakt. Daarin is hij mis. Zekerlijk is alles niet Veranderd als bij tooverslag; er gebeuren van die mirakels niet op de wereld en men taag ze niet eisenen. Maar nu in 1916 is de verandering in gunstigen zin aanzienlijk en de klachten zijn tot een normaal peil gedaald. Dat Vooruit na het verschijnen van dien omzendbrief nog misbruiken heeft aangeklaagd, dat is waar. En dat wij niet «ouden aarzelen het nog te doen als het ons noodig zou blijken, dat is even waar. Wij zijn geen volksvleiers of geen demagogen, wij zijn sociaal-democraten die hooge denkbeelden koesteren over de lotsbestemming onzer klasse, en daarom moeten en durven wij haar de waarheid zeggen, opdat zij waardig en bekwa,am zou worden om haar eigen leven en dat der gemeenschap te besturen en te verzekeren. Maar da omzendbrief heeft nog een ander karakter. Hij toont dat de openbare besturen de slaven niet zijn van de werklieden in dienst hunner region. Zij spreken met wilskracht en gaan tot de straf, maar zij staan hooger dan de afzonderlijke fabrikant, omdat zij verwittigen en raad goven, terwijl de nijveraar maar al te dikwijls tzaristiseh en brutaal optreedt, vooral in tijden alt deze, waarin de werklieden om arbeid imeeken. De stad heeft dus iwel gedaan met haren verwittigingsbrief te schrijven. Hij heeft gebaat en Le Bien Public weet het, maar zegt juist en opzettelijk het verkeerde omdat hij de regien over het algemeen schadelijk vindt. Hij is dus tegen het princiep zelve, maar met dit alles heeft hij niet geantwoord op onze vraag of de staatsregiën, zooals ijzerenwegen, posten, telegrafen, enz. ook' pchadelijk zijn en onwilligen en luiaards kweoken. Eene kleine vergetelheid zeker, om uit de gewoonte niet te gaan ' » * * Le Bien Public vraagt of de openbare aanbesteding niet mogelijk was, mits eon lastenkohier op te maken die de volgende Toorw.aaçden bepaald*» 1. Van aan da werken een personeel te gebruiken van minimum zooveel ; 3. Van dat personeel te kiezen onder de werklieden wonende in Gent en voorsteden ; Van de werklieden te doen arbeidenzooveel dagen per week, zooveel uren perdag, aan een loon van zooveel per uur; Van zich te wenden tot het college oftot eene gemeentelijke commissie voor hetbijleggen der werkgeschillen. Wij zijn geneigd om Le Bien Publie proficiat te wenschen over zijne inzichten, die zoo goed zijn. als zij nieuw zijn bij hem. Maar ongelukkiglijk komea zij te laat, zij zijn mostaard na 't eten. Waarom ze niet gedaan als het nog tijd was 2 De' katholieke gemeenteraadsleden hadden dat recht en zij lieten de regie doorgaan, omdat or daarenboven haast bij was. Welnu wij vinden dat zij gelijk hadden, want met de regie genieten de werklieden van al het goede dat Le Bien Publie aan de openbare aanbesteding wil hechten. 't Is nog eene afdoende reden waarom wij de regie hooger en beter achten dan de openbare aanbestedingen. Le Bien Public heeft dus gelijk ah hijzegt, dat wij een onbegrensd vertrouwenhebben in de regiën. Ons vertrouwen klimtzelfs nog altijd, wel verstaan mits controolen waakzaamheid.E. H. Ir West-Ylaaiidarin 10 lo Frankrijk Uit Duitsche bron Groot Hoofdkwartier, I April 1916. Westelijk oorlogsterrein : Bij St. Eloi werden Engelsche handgranatenaanvallen afgewezen. Levendige mijnengevechten speelden zich tusschen het Kanaal van La Bassée en Neuville af. Noordwestelijk van Roye ontwikkelde de Fransche artillerie zeer erge bedrijvigheid. Wij namen de vijandelijke stellingen aan het Aisnefront onder werkzaam vuur. In de Agonnen en in 't Maasgebied hadden heftige artilleriegevechten plaats. • • * Onze strijdvliegers schoten vier Fransche vliegtuigen neer, elk een bij Laon en bij Mogeville (in Woevre) in onze linies, elk een bij Ville-aux-Bois en zuidelijk van Hauoourt, dicht achter het vijandelijk front. e • 9 De Fransche viiegplaats, Roeney (westelijk van Reims) werd met talrijke bommen beworpen.< Oostelijk oorlogsterrein t Geene bijzondere gebeurteniseen. « « » Hier volgens schijnt het, alsof zich de Russische stormloop bijna uitgeput heeft, die met 30 divisies, gelijk over 500.000 man en een voor oostelijke verhoudingen verstommende aanwending van munitie in den tijd van 18 tot 28 Maart togen uitgebreide gebieden der legergroep van ganeraalveldmaarschalk von Hindenburg voorgedreven is geworden. Hij heeft dank aan de dapperheid en taaie uithouding onzer troepen geenerlei uitslag bereikt. Welk groot doel met de aanvallen nagestreefd werd, blijkt uit volgend bevel van den Russischen opperbevelhebber der legers van 't westfront van 4 (17) Maart n. 537 : Troepen van het Westfront! Gij hebt voor een half jaar, sterk verzwakt, met een gering aantal geweren en patronen den opmarsch van den vijand opgehouden, en nadat gij hem. in 't distrikt van den doorbraak bij Molodetschno opgehouden hebt, uwe huidige stellingen ingenomen. Zijne majesteit en het vaderland verwachteq van u thans eene nieuwe heldendaad : De verdrijving van don vijand uit de grenzen van het rijk ! Wanneer gij morgen aan deze hooge opgave begint, zoo ben ik in 't geloof aan uwen moed, aan uwe diepe toegenegenheid aan den tsar en aan uwe Warme Liefde voor het vaderland daarvan overtuigd, dat gij uwen heiligen plicht tegenover den tsar en het vaderland vervullen en uwe onder het juk de* vijands zuchtende broeders bevrijden zult. God helpe ons bij onze heilige zaak. Generaaladjudant (get.) Ewert. Echter is het voor iederen kenner der verhoudingen verstommend, dat zulke onderneming op een jaargetijde begonnen werd, waarin zijne doorvoering van den eenen dag op den anderen door het smelten van den sneeuw bedenkelijke moeilijkheden konden groeien. Het verliezen van het tijdperk is daarom wel minder van den vrijen wil der Russische leiding, als aan den dwang door eenen in nood verkeerenden verbondene toe te schrijven. Wanneer dus het tegenwoordig staken der aanvallen van ambtelijke Russische zijde met den wederuitvlucht verklaard wordt, zoo is het zekerlijk slechte de halve waarheid. Minstens evenzoo als de doorweekte bodem, zijn de verliezen voor een deel in den terugslag. Zij worden volgens voorzichtige schattin»! ojo miosteüe 1.4Q.QQ0 toe- schreven honderdvetU-tig duizend) berekend. Juister zou de vijandelijke legerleiding dus zeggen, dift liet « groote offensief i> tot hiertoe nietialleen in het moeras, maar in het moeras tan bloed verstikt is. Balkanoorlogsteweinl Niets nieuws. Opperste Legerbestuar. Sjs J;* if 08 oorlog \mùm Italic il ûMgfirîjk-Hoiipriis Uit Oostenrijkste bron WEEN EN, 1 April.!— Gisteren begon de werkdadigheid aan epkeie stellingen van de wederzijdsehe fronten weder aan 't Tolmeinen bruggenhoofd. In 't Fellagebied en aan het Doimietenfront kwam het min of meer tot levendige gevechten. Italiaansche aanval tegen het frontdeel tusachen den Grooten en den Kleinen Pal en bij Schluderbach werden | afgewezen. Jfc ste & Russiscli -faöfsÉi-SiüeïSÉa inns üit'Oosienrijksche bron WEENEN, 1 April. — Bij Olyka namen Oostenrijksch-Hongaarsche afd'eelingen een vijandelijke voorstalling, wierpen de Russische dekkingen in, verstoorden de hindernissen en keerden daarna in onze hoofdstelling terug. Zuidoostelijk van Siemikowee werd een poging van den vijand, om zijne liniën in eene frontbreedte van 1C00 schreden in stormafstand vooruit te brengen, door artillerievuur en eenen tegenaanval verijdeld. & k * Ds cùrlag sp ûm Balkan üit Oostenrijksohe bron WEENEN, 1 April. — Niets 'van belang. $ ^C' $ De hesoiïQïmhïg der M 'tie. i arctisch® vaaftylgen. Het departement van marine deelt mede dat de door de regeerin", aangekondigde maatregelen, met het deel de Nederlandiche vaartuigen door slepers tusschen de lichttorens Noordhinder en de Galloper Bank te doen vergezellen, teneinde hen tegen drijvende mijnen te beschermen, van Zaterdag 1 April zijn in voege getreden. De slepers « Titan » en « Siman > vertrokken 's morgens om 6 ure van een punt op eene mijl ten noord-oosten van den lichttoren Noordhinder gelegen. Van daar richtten de booten zich naar het punt op 51° B6' 5" Noord en 2° 2' 5" Oo b van Greenwich gelegen, hetzij ongev .er op 7 mijlen zuid-oosten van de Noorcier-boei va.i den Noordhinder, waar zij van deze plaats naar het vertrekspunt ten noorden van do lichtboot Noordhinder vertrokken. Isa EaStsG^SsBd Het düSkkoetvraagstiik De behandeling van het duikbootvraagstuk in d© begrotingscommissie van den Rijksdag heeft geleid tot een samenspreking tusschen nationaalliberale en conservatieve commissieleden. Naar verluidt is het niet onwaarschijnlijk dat deze twee groepen hun eigen voorstellen zullen intrekken en zich aansluiten bij het voorste! van het centrum, dat luidt: « Aangezien de duikboot een doeltreffend wapen tegen Engeland's oorlogvoering is gebleken, spreekt de Rijksdag de verwachting uit, dat, daar het vraagstuk van het gebruik van het duikbootwapen in het volkenrecht nog niet is geregeld, bij onderhandelingen met buitenlandsche staten de vrijheid van het gebruik van dit wapen wordt erkend. » Het «Berliner Tageblatt» schrijft: »In de vergadering van de. begrootingseommissie uit den Rijksdag heeft de vrijzinnige volkspartij de volgende motie ingediend : De commissie besluite: De Rijksdag besluit om aan den rijkskanselier de volgende verklaring te doen toekomen: «De Rijksdag heeft, met het oog op de bewonderenswaardige verrichtingen van ons leger en van onze vloot, die het eene succes na het andere behalen, en van hun leiding het vaste vertrouwen dat zij evenals totnutoe ook in de toekomst alles zullen doen en niets zullen nalaten, om de spoedige definitieve overwinning van de Duitsche wapenen te water en te land te behalen en te verzekeren. Hij gaat in dien geest over de voorstellen van de nationaalliberalen, de conservatieven en de sociaaldemocraten tot de orde van den dag over. Bovendien heeft de vrijzinnige volkspartij voorgesteld: Da .commissie besluite: De Riiksd&B' be- sluit: «Voor het geval het voorstel van dr. Spahn (centrum) c.s. wordt aangenomen, ds laatste zinsnede («dat bij d.~ onderhandelingen met buitenlandsche staten »-do vrijheid in het gebruik van dit wapen voorbehouden wordt») als volgt te laten luiden: «dat bij de tegenwoordige en toekomstige onderhandelingen vrijheid in het gebruik van dit wapen tegen onze vijanden voorbehouden wordt.» «Door deze wijziging van het voorstel van het centrum - zoo vervolgt het «Berliner Tageblatt» — zijn de woorden» «tegen onze vijanden » erin gevoegd. Het voorstel van het centrum verlangde totdusver — al zij het ook minder scherp dan de voorstellen van de conservatieven en de nationaal-liberalen — het onbegrensde torpedeeren, dit wil zeggen ook de schepen van de neutrale staten Nederland, Zweden, Amerika, Noorwegen enz. zouden, onverschillig of zij al of niet gewapend waren, getorpedeerd moeten geworden. Dat is, naar het publiek nog niet volkomen duidelijk was, de eisch waarover het verschil van meening loopt. Door toevoeging van de woorden «tegen onze vijanden» is uitgedrukt, dat wij het duikbootwapen alleen tegen die staten willen gebruiken, met welke wij oorlog voeren. «Daar de vergaderingen van de begrootingscommissie geheim zijn, heeft de vrijzinnige volkspartij hare motie en haar amendement niet laten openbaar maken. Toch zijn motie en amendement in twee niet liberale bladen verschenen. Dit bewijst, dat de geheimen van de commissie op zijn minst door een van de afgevaardigden, die de vergadering bijwoonden, niet geëerbiedigd worden. Blijkbaar is de onbescheidenheid niet door een lid van de vrijzinnige volkspartij begaan.» Een van de twee bladen is het Berlijnsch orgaan van het centrum. Da belastlngverfiocging op o!gar«tten De Münchensche correspondent van de « Neue Zurcher vZtg. > meldt, dat de cigarettenfabrikanten van Munchen en Dresden een bezwaarschrift gezonden hebben aan den Rijksdag, waarin zij betoogen dat de voorgestelde belastingverhoogiiig op cigaretten noodzakelijk leiden moet tot het verdringen van den handarbeid in dezen tak van industrie. Het gevolg zal ge^rn aader zij:;, dan dat de afzet dezer fabrikaten voortaan onmogelijk, d. w. z. dat de cigaretten-nijverheid met haar duizenden van arbeiders en arbeidsters te gronde gericht zal worden. In dôti PrwisIseSiesi Landdag In de sociaal-democratische groep uit den Pruisischen Landdag is eene scheuring ontstaan, doordat die groep met 7 tegen 3 stemmen ds houding van Liebknecht heeft afgekeurd. Liebknecht heeft, gelijk bekend is, op 16 Maart in het Huis van Afgevaardigden de mannen in de loopgraven aangemaand t de wapens te laten zaken en zich tegen den gemeenschappelijken vijand te keeren, die hun licht en lucht beneemt ». In üoüas d HoHaftdscfre finance Onlangs ontwierp de minister van finantiën van Nede'and, M. Pierson, verschillige wetsontwerpen, de in Holland in zwang zijnde finantieele wetgeving herziende. Vier dezer ontwerpen werden in 1912 ter Kamer neergelegd, in het, vooruitzicht eener bespreking en stemming. Een dezer, betrekking hebbende op de loopende schuld, werd bediskuteerd en gestemd tijdens den zittijd van 1012 zelf. De drie anderen werden ingetrokken door den ontwerper zelf, vooraleer zij ter bespreking kwamen. Deze laatsten hadden betrekking op de samenstelling van het B,ekenhof, op de wet der Staatsrekenplichtigheid, op het reglement: het getal en de rekening der dienstjaren vaststellend voor de aanneming der op-pensioenstelling geëischt. Men deelt nu mede dat de tegenwoordige minister van fmantie deze wetsontwerpen heeft overgenomen en het inzicht geopperd heeft ze opnieuw aan de Staten-Generaal, neer te leggen. Er dient opgemerkt te worden, dat zij intusschentijd gewijzigd werden, een weinig werden uitgebreid, en in overeenstemming werden gebracht met de besluiten •n reglementen sinds hunne eerste redaktie genomen. De wet op da rekenplichtigheid van den Staat, door nieuwe vaststellingen en door vereenvoudigde beschikkingen, den dienst der douanen aan de gemeenschapsgrenzen van Holland en België regelend, belangen rechtstreeks óns land 'ian. Staklrsg feïj da HoHandsshe Amertka4ijn Het bestuur van de Nederiandsche zeemansvereeniging « Volharding » heeft aan het beheer van de « Holland-Amerikalijn » geschreven, dat het bereid is mede te werken om te geraken tot oen spoedige oplossing van het geschil. Hoi Engelsen-Hollandsen AMSTERDAM, 1 rpril. - -~De telegrafische gemeenschap met Engeland is hersteld. Tijdens de enderbreking was de gemeenschap met Frankrijk ook onderbroken, en werden de officieele Fransche, Engeische en Italiaansche communiqués, met machtiging der Duitsche regeering, langs Berlijn naar Holland door de agentie Wftlff pvergeseigd. De ooriogslesnlng Volgens de door de Hollandsehe blade» openbaar gemaakte inlichtingen, is da tweede oorlogsleening door de Nederiandsche regeering uitgeschreven, een Tel suo-' ces verzekerd. Van nu af aan zijn 125 millioen gulden onderschreven, en, volgens wat men voorziet, zal het totaal der onderschrijving zeker 170 millioen gulden bereiken. De pokken te Amsterdang Sedert de laatste mededeeling zijn gee*, lijders in het Wilhelminagasthuis opgenomen en zijn 2 mannen en 1 vrouw uit d«verpleging ontslagen, zoodat aldaar thanaworden verpleegd 7 mannen, 8 vrouwen en! 1 kind.-|j| Het aantal in toezicht genomeuen ve#« meerderde met 15 schepelingen en vermia* derde met 10, zoodat het thans 58 bedraagt, i Het aantal der door het Genootschap er bevordering van de koepokinenting bij mia* vermogenden en van gemeentewege ref» richte inentingen bedroeg gisteren brjta» 1950. in 'Frankrijk De munitle-kwestle Uit Lyon komt het bericht, dat in de iaath ste weken talrijke troepen van overzeesch» werklieden voorbijkomen, die bestemd zija voor de munitiefabrieken in Bourges. Ook dezer dagen landen te Marseille weder honderden arbeiders, alle afkomstig uit Indo* china. im Zttsritearland Burgere en militairen Men schrijft uit Zurich: Den 24sten Maart kwam uit Bern het be< richt, dat wegens gebrek aan benzine in da) eerstvolgende dagen het burgerlijk arrbomobiel-verkeer in heel Zwitserland zonder uitzondering zou verboden' worden. Dab was de taal van de militaire overheden, die ook hier voor de zooveelste maal weer eens toonden, dat zij, ondanks het; vriendelijke Zwitsersche militie-systeem, zooals het dezer dagen in de Kamer-debatten teekenend gezegd werd «nur Soldat» zijn. Het) bericht ging onmiddellijk in de buitenlandbiaden over. Toch schijnt men te bard van stal geloopen te zijn. Vandaag meldt men uit Bern, dat de zaak voor een algeheel verbod van heii burgerlijke automobiel-verkeer voorshands' ongegrond is. Men bericht verder, dat daags na het verschijnen van het militaire communiqué een talrijke afvaardiging van belanghebbenden bij het automobiel -verkeer naar den minister tcog, om zijn Excellentie eraan te herinneren, dat duizenden arbeiders en andere belanghebbenden der automobielnijverheid door zulk een verbod met broodeloosheid bedreigd werden ; dat nergens ter wereld gedurende heel d'en oorlog ooit het automobiel-verkeer is stopgezet; dat wij deze belemmering reeds eenmaal in de eerste oorlogs-maanden gehad hebben, maar dat maatregelen hadden moetea genomen worden, of althans onmiddellijk moesten genomen worden, om nu na twriatig oorlogsmaanden een herhaling van dex0> crisis te voorkomen. De afvaardiging had althans dit succes, dat een ernstig onder* zoek beloofd en het verbod voorehanda op-; geschorst werd. In Zwedan De NatSonale verdediging Het Zweedsch parlement komt om zoo fce zeggen zonder oppositie het voorstel vaa denminister betreffende de nationale verdediging, aan te nemen. Men verwachtte zich aan eene motie der socialisten, vragende de militaire eischen te verminderen,, maar zij is niet voorgelegd geworden. mm—i«ami» wii ■iienaa—————ij Schilderljencliefsfal tl Persglt BERN, 1 April (Wolff.): Volgen» een bericht van het agentschap Stefahi zijn in den afgeloopen nacht onbekend gebleven dieven in de sacristie der Basilika St. Peter te Perugia binnengedrongen en hebben 9 schilderijen van groote waarde gestolen, 4 van Perugino, 1 van Baseana, 2 van Guernino, 1 dat aan Mantegna wordt toegeschreven en 1 van Rafaël. Er wordt een onderzoek ingesteld. Sa Sarviars an haf eiland üorïoa Kortoe, het weeïrferig-groene eiland in de donkerblauwe Ionische Zee, Korfoe. het idyllisch goden-land, half Itiliauisch en hall Grieksch, dat alt vergeten scheen door de geschiedenis, dat slechts geschikt leak om *r te droomen en om zich de oude tijden te binnen te brengen van herdelijk minneltoozen, is wreed opgeschrikt door den Europeeschen oorlog en een centrum geworder. van troepenverzamelingen en wapengekletter. De stille, nauwe kronkelstraatjes van de lang gesloopte vesting zijn overvol kleurige levendigheid. ' Tientallen en nog eens tientallen soldaten verdringen •r zich. 't Is een gaan en komen van haastige, bezige menschen, een handelen en koopen, zooals de onthutste bewoners zich nooit voorgesteld hadden. De torenhooge huizen zijn tot de nok gevuld mat vreemdelingen, de hotels zijn ministeries geworden of' dienen tot woonplaats van louter prinsen, minister» of Hoofdofficier»» encode,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes