Vooruit: socialistisch dagblad

708 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Août. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 02 avril 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ks6j09xr7m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

__ 3© iaair* »- N. 212 Prïjs par nummer : voor België 3 centiemen, voor den Vreemde 5 centieman —trai. r~.oiv-.irt ■7.M<7.~iiMfcJu»>awTa.>^>ariarT.-ssavy»wa«i rw»*6T><v«Wfc"~rtfc m *n ■ acr* Teieffoon : Redactie 247 - Admisiistratie 2845 mmàÊmgatiXE&ts&ssssiÊi Zalerdag 1 Oogst 1914 1 ■>' Drukater-Ultgeefiter Sam; Maatschappij H ET LICHT , bestuitrder : p. DE VSSCH. Ledeberg-Ocnt . . REDACTIE . ADMINISTRAT1E HOOGPOORT, 29, GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRfJS BELGIE ^ * ! Drie maanden. _ . 4 f-, 3.25 Zes maanden ïr. 6.53 Eenjaar. ...... fr. 12.501 Met» sbonneerî zicb op «Ile postburçeica DEN VREEMDE J Drie maanden 'dagelijks vcrzonden). ..... fr, 6.75 Qrgaan der Beigische Werkh'edenparm" — lerschi/nende aise daq&n. Oe International Ssciaa!-Osmo&ra!ia verSesf ftaren taftMr JEAN JAURES is vriidag avond te Pariis wermoord JAURES is vermoord ! Dezen nacht werd ons uit Parijs eeni vreeselijke tijding getelefoneerd : CEZEl JEAN JAURES SS VERMOORD! Met moeite konden wij dit gelooven, maa gezel .Anseele verzekerde ons spoedig dat he waar was : hem ook was het wreede nieuws ui Brussel getelefoneerd. *$£m JAURÈS Jean Jaurès, de machtige leider der Fran sche sociaal-demokraten, de geleerde en we reldberoemde spreker, is door een lafaard o: een zinnelooze, of een hatelijke chauvinis gedood. Jean Jaurès, de gezaghebbende socialisl van Frankrijk en van de gansche wereld, d< apostel van den vrede, is gevallen onder de doodende kogels van een lage moordenaar, of het oogenblik dat hij de Fransche regeering aanmaande ailes in het werk te stellen om de wereld vrede te behouden, een Europeescl bloedbad te beletten. Woensdag laatst sprak hij -te Brussel zijne laatste geestdriftvolle en vurige redevoering uit, als protest tegen den oorlog en tôt het behoud van den vrede! De indruk die wij door deze redevoering hebben opgedaan, zal ons steeds bijblijven. Jean Jaurès is getroffen gister, vrijdag avond, om g u. 20 m., toen hij de bureeler van « L'Humanité 1 verliet, in gezelschap var een drietal partijgenooten. In de rue des Croissants, aan een koffij-huis gekomen, kwam een onbekende kerel op hem toe ett schoot den ongelukkige J aurès ver-scheidene revolverkogels in het hoofd. Onze partijgenoot stortte ten gronde, werd door de bij hem zijnde gezellen weggebracht, terwijl een geneesheer geroepen werd die slechts den dood kon vaststellen. De moordenaar werd aangehouden en naar het politiekommissariaat gebracht. Hij wei-gert beslist zijne persoonlijkheid te doen ken-nen. Het is een kerel die een 25-tal jaren oud schijnt en zegt studies gedaan te hebben. Meer Kan men er niet uit krijgen. De ontroering die de moordaanslag- te Parijs yerwekte is onbeschrijfelijk. Deze ont- ; roering zal over de gansche beschaafde we-■ reld niet min groot zijn. Met Jaurès verdwijnt een der prachtigste c figuren uit de sociaal-demokratie. De wereld t verliest in Jean Jaurès een geleerd vredes-t apostel voor wiens lijk elkeen met eerbied zijn hoofd ontblooten zal. Jan Jaurès viel op het oogenblik dat hij eene grootsche taak verrichtte: DE MENSCH-HEÏD VOOR EENE JJSEL! "ME UITMOOR-DÎNG TE BEKOEDEN. De rouw die Frankrijk treft, treft de gansche Internationale der sociaal-demokrati-sche partij. In naam der Vlaamsche sociaal-demokra-ten groeten wij dicp ontroerd het kille over-schot van hem die zijn leven aan de vrijma-king van het proletariaat vvijdde. (Zie nadere bijzonderheden over den aanslag : blz. 6.) Jaurès aïs spreker Met Jaurès verdwijnt een der prachtigste figuren uit de tegenwoordige wereld. Als politikus — en vooral op gesehiedkun-dig en koloniaal gebied — staat hij zeer hoog aangeschreven. Als geschiedschrijver heeft hij zeer gedokumenteerde werken geleverd; als spreker was hij het krachtigste, mach-. tigste en schoonste figuur van onzen tijd. Over de redevoering door Jaurès woens-: dag laatst te Brussel ten voordeele van den vrede uitgesproken, schrijft het burgersblad « Le Soir » in zijn nummer van gister, vrijdag, het volgcnde: : « De w/elsprekendheid van Jaurès. — Op : het einde der vergadering was het een ander > muziek, grootsch, dâ-t ons vleide. Jaurès sprak. Zijn woord is zacht als een gezang. Dit ge-' zang ontwikkelt zich stilaan, regelmatig.edel, en dan schijnt zich eensklaps een soort gehei-ligde begeestering den spreker te overmeeste-ren, en de beelden, de aangrijpende raadsels die hij doet oplossen, doen lachen of wee-nen. » En het blad geeft dan eenige beelden uit de meesterlijke redevoering van Hem die niet meer is. Het genot, het schoone, het leerrijke, het volksverheffende dat uit elk woord van Jaurès sprak, zullen wij niet meer hooren, zal ons niet meer doen trillen, zullen wij niet meer kunnen toejuichen. Zijn leven JAURES JEAN-LÉON is geboren te Castres (Tarn) den 3 September 1859: hij is dus 55 jaren.Hij werd leeraar in de wijsbegeerte aan het gymnasium te Albi, later aan de Universiteit te Toulouse. * « * ,Van in 1885 zetelde hij in de Fransche Ka-mer; hij deed zich eene eerste maal bijzonder opmerken, na de werkstaking van Decazeville, in 1887 bij een débat over de rechten op het graan. _ Op zijn initiatief werd alsdan in de Fransche Kamer aangenomen dat er twee zittingen per week zouden besteed worden, uitsluitend aan de bespreking van sociale wetten besteed. Den 24 Mei 1889 deed Jaurès eene samen-vatting van het verrichte werk: — Men heeft, zegde hij, nog aan den grond van het sociaal problema niet geraakt. Maar de eerste gestemde maatregelen verzekeren aan de arbeiders onmiddelijke voordeelen en belo-ven, voor de toekomst al de latere overwinnin-gen, die begrepen zijn in het woord « recht ». Jaurès geraakte uit de Kamer van 1889 tôt 1892. In Januari 1893 moest Carmaux een volks-vertegenwoordiger kiezen : hun man was Jaurès: hij werd met klank gekozen. Het was den eersten keer dat het socialisme buiten de enge grenzen van eenige overtuigde groepen trad, om de aandacht van allen op zich te trekken. In September 1893 hadden algemeene ver-kiezingen plaats en die brachten 50 socialisten in de Kamer: het socialisme was in het Parlement eene sterkte waarmede aile partijen zouden af te rekenen hebben. Bij de heropening van den Kamerzittijd (21 November 1893) was het Jaurès die de socia-listische theoriën kwam uiteenzetten: — Door de uitroeping der Republiek, zegde hij, is aan den werkman eene politieke souverei-niteit toegekend, terwijl hij slaaf blijft in het werkhuis. Zij heeft dus in de tweè deelen van zijn leven, eene ondraaglijke tegenstelling gebracht.JCc iïi. iXi WV WV -r> Het was Jaurès die in vredelievenden zin optrad in het konflikt van Elzas-Lorreinen, om die streek «hare bestemming, haren wil>> te laten. Hij bestreed krachtdadig het revanche-idee en sprak steeds van eene toenadering met Duitschland. # * * Op het voorplan der eischen der sociaal-de-mokraten was het achturenwerk. Een groot débat had daarover in 1895 plaats in het Parlement.De ijzerenwegbedienden, vruchteloos aan-dringend op doorvoering van die hervorming, spraken er van, aandeelen der compagnies te koopen om in de administraties zitting te kunnen nemen. Alsdan deed Jaurès een oproep aan de wer-kersglasblazerij van Albi over te gaan en te toonen dat de geëischte sociale hervormihgen wel konden doorgevoerd worden. ît st îè De fransche socialisten zijn om zoo te zeg-gen voorbeelden geweest van oneenigheid : het strekt ter eere van Jaurès dat hij ailes gedaan heeft wat in zijne macht was om de verschillen-de groepeèringen tôt eenheid te brengen. Hij is er in gelukt, op het einde zijns levens, heîaas... Over 14 dagen werd het feest der 102 gekozen geunifieerde socialisten gevierd : de held van het feest was Jaurès. * * # Jaurès was een reus van het woord: geen als hij, die zoo de kracht der beelden bezat. Maar hij was daarbij praktisch. Dat toonde hij tij-dens de langdurige periode tôt samenbrengen der verschillende partijrichtingen. — Het is onvoldoende de twee of drie grond-formules uit te spreken om de vraagstukken op te lessen. De toepassing van deze formulen op het werkersleven, ze stellen tegenover de feiten, bereiden en ontwaken van den geest In het begin van 1899, achtte men de eenheid in de socialistische partij mogel.ijk; eenige maanden later was ailes in de war, doordat de soçialist Millerand in het Ministerie Waldeck-Rousseau trad. ^ Jaurès was in den beginne aan de zij de van Millerand. Doch toen hij zag dat deze niet be-stand was om in het ministerie als soçialist te handelen, beoordeelde hij hem strerig: Millerand was yerloren en werd uit de partij geslo-ten.* # * De roi die Jaurès in de zaak Dreyfus speelde is gekend ; hij was bevriend met Zola die den beruchten brief J'Accuse afkondigde. De groote Zola zal in niets verminderd zijn als wij veronderstellen dat, heeft Jaurès aan J'Accuse niet medegewerkt, toch zijne gedachten er in opgenomen zijn. * # * Jaurès heeft altijd eene groote sympathie ge-voeld voor den strijd der Beigische Werklie-denpartij. Hij stond in bewondering voor de samenwerkingen door het Belgisch proletariaat gesticht y an eene studiereis in Frankrijk terugko-mend, zegde hij over de cooperatieven: — Ik aanzie het, voor wat mij betreft, als het hoogste, het heilzaamste werk dat de socialisten kunnen verrichten. Aan de werkende klas een deel der ekonomische macht geven, haar gewennen aaiî het praktische beheer der groote belangen, aldus de bestuurders voorberei-den voor de toekomstige samenleving en het proletariaat inwijden tôt het collectief leven, het eene zedelijke opleiding gevend en haar een deel der winsten doen gebruiken voor werken van maatschappelijk nut, is van het communisme eene kloeke macht maken en het groote familie-ideaal. # * * De groote denker en werker is niet meer ! Zijn laatste werk was, in de zware gebeurte-nissen die wij thans beleven, te werken, onver-poosd, voor den vrede. Het was met eene stem trillend van aandoe-ning en tezelfdertijd van genoegen, dat hij, maandag laatst, in de internationale meeting te Brussel de verzekering gaf dat het fransch gouvernement, rechtzinnig, zonder de minste nevenbedoeling, voor den vrede werkte, aan-dringend bij Rusland. Die woorden sprekend, gevoelde men dat Jaurès daar voor een groot deel den bewerker van was... * ^ « Jaurès was een der grootste figuren der wereld. Zijn naam zal eeuwig in de socialistische en in de Vredesbeweging gehuldigd blij-ven...a» «O-O i ».

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes