Vooruit: socialistisch dagblad

302 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 23 Fevrier. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 23 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/416sx6572n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

>---~~=Egamawca« 32 gaar £>3 3 centiemen per nummer Sïoansóaff i£3 Fi Orgaan der Belgische Werkliedenpartij - Verschijnende alle dagen. dingscomiteit is daar voor niets tusschen. Groot Gent bezit een afzonderlijk Hulp- en Voedingscomiteit, zooals overigens elke andere stadden gemeente er een bezit, die dergelijke kwestie*) hebben te behandelen. Nickels Alfred. - Vander50, met De J — Verbeke pet Van Bell>. — Sterck ■net Martens Ian de Velde |terbem Hen- De Clercqmet Loont— GulincijAerts Em- De Booaer I Partoës R0 .|>., KetelvestIrpelstr. 164. fistr. 23, met 1219. - Pus. met Wante — Julien |2, met Vanirgen. — De Eert Marie, Cesar, schil,|a, plooister, Gent, met rschoot. —. net Huycke ris Armand, Jartens BerIke Charles, Iphie, kleer., IrEN R. DE f, 203 te lm Gent» por Gent 042 lis onlende Jitslag frank; leiden !UIOliiero- |KEN sa lin Frank1 Gewezen Éeuwe melitlf» prljze». PSEI 91) 1 üundel- Ich. « Het |deberg-bjj* macht lal had pen ge-. | oogen 3d van waar- I slacht- ils een lar hart Ij thans |) en op armen zij al zijne IIhaar libevre* Islechfcs lirtelijk" |ieraad, lit ..en dat in |nschap neer-- Jop dit lie, een |as, alsruim tes aan1 ramen huis Ikwam l'eldigd ouwd, Cat SteJeüjk Wsrkloazanfonls in don Geiitscien Gsmienteraaj Voorstellen van vermindering van steun aan de georganiseerde werklieden en der «spaarders) Vrijdag wordt in den Gentschen Gemeenteraad over de vermindering van steun gesproken, van hen welke in hunne \ vakvereeniging verzekerd wan n tegen onvrij « iliige werkloosheid en aangesloten bij het Stedelijk Werkloozenfonds. Het onvermijdelijk gevolg daarvan is, dai ook daardoor zij worden geiroflen welke het Stedelvjk Werkloozenfonds aangenomen had als «spaarders». Er /.ijn in liet Werkloe/.enionds drie voorstellen gedaan om te onderwerpen tan de goedkeuring van den Gentschen Gemeenteraad. Opdat onze lezers van Vooruit op de hoogte en ook gansch it bevolking deze voor haar zoo belangrijke kwestie zouden kunnen volgen, geven wij de drie voorstellen, zooals zij voorgesield en besproken werden in het Stedelijk Werkloozenfonds, en waarvan twee ingediend bij het Gemeentebestuur. i) Het voorstal Lofevre, namens do Socialistische Syndikaten vàn Gent en voorgoborchten : « Ten einde te bewijzen dat de syndikaten geen boni willen maken, terw.jl de gemeenten hunne werkloozen onderstand verleenen, zouden zij eene bijdrage van io centiemen per lid en per week storten. » Dit zou enkel geschieden op voorwaarde, dat elk recht hebbend lid eenen ond rstand zou blijven genieten van i fr. dsags, en de wekelijksche onders'and zou worden uitgekeerd ils voorheen, behalve de familiesteun, die voortaan op kwijtnchrift zou kunnen uitbetaald woi den enkel aan dezen, welke er volgens het komiteit der Kuiperskaai recht op hebben. » De spaarders zullen aan de s>.ad io centiemen daags storten of 6o centiemen per week. » 2'' Voorstel der anti-socialistische syndikaten : Dit voorstel werd besproken in 't Werkloozenfonds, doch is niet onderworpen aan den gemeenteraad. « Het Middenkomiteit der ehi istene en erkende vakvereenijingen va» Gent, in zitting van 1 Februari 1916. na bespreking der voorstellen gedaan in het Intercommunaal Werkloozenfonds van Gent : » Is van oords-el dat de vakvereenigingen onmogelijk den last op zich kunnen nemen van voor to 00 tusschen te komen in de Ondersteunin der werkleoze. leden. De tegenwoordige bijdragen der'leden en Je geldmiddelen der vereenigingen laten zulks niet toe. » Zij willen zich, evenwel gaarne verbinden, de zuivere inkomsten aan het Interc. Werkloot*nfonds Af te staan. Van de bruto inkomsten zouden enkel afgetrokken worden : 1) de noodige som voor het dekken der bestuurlijke onkosten der vereenigingen ; b de gelden diè noodisç zijn voor het uitbetalen van de buitengewone ondersteuning aan ec.i aantal behoeftige leden j cl de rechtmatige intresten van de door de vtreenigingen geleende gelden ; d) eene kleine aflossing, verichillend voor elke vereeniging en in verhouding van de gemaakte schulden. 1 Het Middenkomiteit wil er verder vrede mede nemen, dat in 't vervolg geen familiesteun meer zou betaald worden ten laste der Stad en aangesloten gemeenten. » Wat de vergoeding betreft voor de gedeeltelijke werkloozen, wordt verlangd dat het bestaande stelsel zou gehandhaafd blijven. » Gezien al de werkioezen toch als behoeftig moeten aanzien worden zoo wordt met nadruk gevraagd, dat al de werklooze leden der vereenigingen, sinds ten minste één jaar aangesloten «n volkomen in regel met hunne stortingen, de regelmatige werkloozenvergoeding zouden entvangen, ongezien ot zij door liet Komiteit van Gent-Groep als behoeftig wordea aanzien of niet. » Het Middenkomiteit wil ingaan op het gedane voorstel betreffende de veertiendaagsche kontroolkaarten, op voorwaarde dat deze kontroolkaarten door het bestuur van het Interc. Werkloozenfonàs worden ingevuld. » j) Voorstel van den hear Varia» De terugbetaling van 10 0/0 welke de gemeenten verichuldigd-waren aan het Comiteit der Kuiperskaai te Gent, isafgeschaft sinds r Januari 1916. De syndikaten zullen voor 10 0/0 moeten tusschenkomen in den steun hunner-werkloozen. De onderstand' aan de aangeslotenen van het Werkloorenfonds zal gebracht worden vàn 6 fr. op 1,70 fr per week. De behoeftigen zullen daarenboven den onderstand van het Nationaal Comiteit genieten. De stad schorst allen bijgevoegde» onderstand op ten voordeele der «iet-behoéttige werklieden, welke niet genieten van hc^atienaal Comiteit, 41 Het Werkloozenfonds zal aan de stad al de sommen terug betalen, tijdens zijne werking gedaan, voor den onderstand der werkloozen gedurende de tegenwoordige erisi*. Geen enkele familiesteun zal aog door de stad betaaldfrorden . Het maximum van den Werldoozenonderstand, ten lastevan de stad zal de 45 centiemen daags niet mogen overfreflen. 7. De aangeslotenen aan het ronds zullen sleehts hunnen onderstand ontvangen, wanneer z:j minstens oen jaar ingeschreven en hunne bijdrage aan 't syndikaat betaald hebben. 8) Geen enkele werkman welke meer dan 30 uren per week werkt, zal door het Werkloozenfonds gesteund worden. 9.) De onderstand der gedeeltelijke wensleozen zal de volgende «ommen niet oversahrijden : Voer hen die werken : van 1 tot 10 uren per week «,25 fr. » 11 tot 15 » » 1,80 fr. » 16 tot 20 » » 1,35 fr. » 21 tot 25 » » o,go fr. » 26 tot 30 » » 0,4^ fr. De gedeeltelijke werkloozen aullea daarenboven reent hebben op den steun van het N . C, wanneer zij behoeftig zijn. 10; De stad zal gebeurlijke leeningen doen aan de syndikaten, tot het dekken van hunne werkloozen-uitgaven, wanneer hunne bronnen van inkomsten uitgeput zijn. 11^ Als evergarigsmaairege. en om de onderbreking in den dienst te beletten, zal de stad voort den ouden onderstand betalen tot dat de bordereelen van het Nationaal Comiteit zullen opgemaakt zijn, overeenkomstig met de tegenwoordige regeling. Dit tijdstip 2al in geen geval de 4 weken mogen overschrijden. Bijgevoegd voorstel Om de groote uitgaven te verminderen, zou man de ver- nooging kunnen aanhalen aan "de afzonderlijke spaarders, welke nooit eene bijdrage betaald hebben, of voor wie geen enkele last dooreene maatschappij van vooruitzicht is'gedragen, zou men hunnen onderstand met 25 centiemen daags verminderen, Deze spaarders zullen daarenboven den onderstand van 't N. C. kunnen genieten als zij behoeftig zijn. * * * Deze voorstellen worden in volgende artikels besproken. vooruit Wij lezen met verwondering dat de S. M. Vooruit, van Gent, door het Provinciaal Hulp- en Voedingscomiteit zou gestraft zijn met het ontnemen van 50 stukken meel omdat ze wit brood uit Holland heeft doen komen. Als lid van het Provinciaal Hulp- en Voedingscomiteit, willen wij doen opmerken dat het Provinciaal Hulpen Voedingscomiteit niet mag verantwoordelijk gesteld worden voor den genomen maatregel, om de eenvoudige reden dat in dat Comiteit, dat wekelijks ziine zitting houdt den maandag m de Lakenhalle, die zaak niet is ten Derde gekomen, dus niet is besproken en er dan ook geen straf is-kunnen toegepast worden. Wat wrj denken to kunnen verzekeren is, dat net bomiteit voor Groot-Gent van Hulp- en Voei!f, dle , *"£ za< nf,bben behandeld en dien maatregel zal hebben genomen. in alle eeval. het Provinciaal Hulp.- en Voe- In Wist-Vlaanderaii m In .Frankrl üit Duitsche bron Westelijk oorlogsterrein: Noordelijk van Ieperen werd een Engelsche nandgranatenaanval tegen onze nieuwe stelling aan 't Kanaal afgewezen. Ten zuiden van Loos moest de vijand zich van onze treehfcérstelling weer terugtrekken. Aan den steenweg Lena Ar ras viel hij tevergeefs aan. Ons v'.iegtuigeneskader viel met dikwijls waargenomen, goed gevolg achterwaartsche vijandelijke werken onder andere in Veurne, Poperinghe, Amiens m Lunérille, aan. oostelijk oorlogsterrein: Vóór Dunaburg mislukten Russische aanvallen. Kleinere vijandelijke aanvallen werden ook op andere punten van het front teruggeslagen. JSa,lhan-oorlog$t*rrvin: Miets nieuws. Opperste LegerbesPwwr. Uit Fransche bron PARIJS, 21 Februari (Havas). De «©azette de Lausanne» meldt dat de Duitschers bij hun aanvalspoging voor Seppois al het mogelijke hebben gedaan om het welslagen van hun onderneming te bevorderen. Ir ia ee» groote koe-veelheid munitie gebruikt. Tvieede bericht. — In België beschieting onzer stellingen bij Steenstraete het Yserkanaal te overschrijden. Eenige vijandelijke groepen geraakten tot onze loopgraven der eerste linie, van waar zij verdreven werden. In Champagne beschoot onze artillerie vijandelijke werken . ten noorden van Tahure en oostelijk van Navarin. In de Argonnen ontploffen wij bij Vaugrois.twee mijnen, elke de vijandelijke werken in de richting op Etain en Varcq St-Hilaire, brachten meerdere branden en eerie zeer heftige ontploffing teweeg. Ten zuiden van St-Mihiel richtten wij een vernielend vuur op de Duitsche werken westelijk van het WotfcT van Apremont. Een vijandelijk vliegtuig wierp meerdere bommen op Duinkerken. Een ander duitsch vliegtuig wierp in den nachj twee granaten af, die op eene weide z;uidelijk van Lunévilje vielen. TXit Engelsche bron LONDEN, 21 Februari. — In den laatsten nacht ondernam de vijand na eene heftige artillerievoorbereiding eenen aanval tegen onze loopgraven westelijk van Serri, die volkomen mislukte. Zuidoostelijk van Boesinga bemachtigde de vijand een onbeduidende vooruitgeschoven post. Onze vliegtuigen ondernamen eenen gunstigen naentelijken raid tegen Cambrai. Nadat zij bommen geworpen hadden, die binnen de plaats ontploften, keerden de vliegtuigen welbehoudën terug. * * * Di oorlof tectiii. Italie gil Oùstieryk-lionprllû Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 21 Febrnari. — Geene bijzondere gebeurtenissen. Uit Italia ansche bron _ ROME, 21-2-16 (Officieel) : De vijandelijke artillerie heeft bewoonde plaatsen beschoten. Crosana, in het Lagarinadal, Roncegno en Borgo, in het Suganadal, kregen lichte schade. Onze artillerie verstrooide vijandelijke troepenafdeelingen •p den weg naar Luserna en groepen arbeiders in de streek van de Astico. In hst Sugana-dal hadden ontmoetingen tusschen de infanterie plaats. Onze infanterie wierp de vijandelijke infanterie terug en maakte krijgsgevangenen. Aan de midden-Isonzo, bij Canale, richtte één onzer batterijen het vuur op barken, welke de vijand ongemerkt nabij deze plaats trachtte bijeen te krijgen. Op de Karstvlakte, ten Oosten van Vermigliano, deed één onzer troepenafdeelingen een inval in een vijandelijk bolwerk en bracht den bezettingstroepen verliezen toe. In 't Suganadal zette onze infanterie hare klein > koene raids voort. Langs het overige front de gewone artilleriebedrijvigheid. Onze batterijen beschoten Uggowita in 't Felladal, waar sterke bewegingen van troepen en munitiewaçens gemeld waren geworden. Een vijandelijk vlieger wierp eenige bommen op Ala. Russfsch- Poo!so^-8al!c!scl!i grens Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 21 Februari. — OostenrijkschHon-gaarsche afdeelingen wierpen gisteren avond den vijand zuidoostelijk van Kozlow, aan de Strypa, uit eene vooruitgeschoven stelling. Wederzijds verhoogde vliegersbedrijvigheid. Uit Bussische bron PETROGRAD, 21-2-16 — (T. T. Ai) Officieel: Ons zwaar geschut heeft een vijandelijke kabelballon bij Jezerno, ten N. W. van Tarnopol, tot dalen gedwongen. Op de rest van het front de gebruikelijke schermutselingen tusschen verkenn'ers. Ob meerdere nun tan ^an 't RigafIront ;roracJienoB vliegtuigen en wierpen bommen af. De Duitschers ontwikkelden een heftig artillerievuur tegen het gebied Kirckholm Nexküll. Bij Nexküll en in de •tresk westtlijk van Oger en westelijk van Probatingshoff (4 km. zuidelijk van Oger) wordt werkzame bedrijvigheid onzer artillerie gemeld. Noordelijk van Kreuzburg (2 km noordelijk van Jakostadt) wierpen Duitseke vliegtuigen meerdere bommen af (Noordelijk vaii Dunaburg overvlogen twee Zepyelins ale streek van.Muschtel (20 km. noordelijk van Dunaburg). Bij Dunaburg verscherpte de vijand zijn artillerievuur. In de streek van het Swentenmeer vernielde onze artillerie twee Duitsche blokhuizen. Aan den Dujestr, bij Michalcze, lieten wij eenè mijn springen, welke de vijandelijke draadhindernis en het mijnveld vernielde en eene loopgraaf beschadigd» Pogingen van den vijand om ons uit den mijnentrechter door zwaar artillerievuur en bommen to verdrijven, hadden geen gevolg. 3ÉC jAc 3ÉC Ie oorlog sp osn Balkan Uit Oostenrijksche bron , WEENEN, 21 Februari. — Albanoesche afdeelingen bereikten, door OostenrijkscheHongaar-sche officieren aangevoerd, westelijk van Kavaja, engeveer Jt km. ten zuiden van Duraszo de Adriakust. * # * Ie strijd m à Oariaoeliie Uit Turksche bron KONSTANTINOPEL, 21 Februari. — Aan het Dardanellenfront werden op 18 Februari twee vijandelijke oorlogsschepen die Sedd al Bahr en Tekke Burna beschoten door meerdere granaten van onze batterijen getroffen en moesten zich verwijderen. Op 19 Februari dwongen eveneens onze batterijen eenen vijandelijken monitor, die de koogto van Sedd ui Bahr beschoot, door haar vuur tot wijken. Op 17 Februari bombardeerde een onzer vliegers een bij Mud ros ankerend transportschip, in wiens voorste deel een brand teweeggebr*! ht werd. Andaiw niets ran beteekenis. * * * Ie oorlog in de tocht Uit Duitscïie bron BERLIJN, 21 Februari. — Op 20' Februari 's middags, vielen marine-vliegtuigen de Engelsche ku*t aaa. Er werden fabrkkwerken in Deal, kaas** en havsnwerken evenals een gasmeter in Lowestoft gunstig met bommen geworpen. Hoofdstation en havenwerken in Lowestoft werden meermaals getroffen. De gasmeter brak onder de uitwerking eener bom. Verder werden in Downs twee tankstoomers beworpen. Trots beschieting en vervolging door vijandelijke vliegers zijn onze vliegtuigen alle welbehoudën teruggekeerd. De Chef van den Admiraalstaf der Marine. Uit Duitsche bron BERLIJN, 20 Februari. — Marinevliegtuigen wierpen op 20 Februari bommen op de vliegplaats en hit troepenkamp van Veurne. (Zuidoostelijkvan De Panne). Do vliegtuigen sijn ongedeerd teruggekeerd. De Chef van den Admiraalstaf der Marine. * * * OP ZEE Schipbreuk LONDEN, 21 Februari (Reuter). Lloyds meldtdat de pakotboot «Comrie Castle» bij Mombassaschipbreuk heeft geleden. De passagiers zijn gered. (De nComrio Castle» mat 5173 ton en behoorde aan de Union C;iS.S. Co. te-Londen). Lawierienkatastrcof ML'NCHEN, 20 Februari. — Van de Mandjwand in 't Hochkönigsgebied is eene machtige sneouwlawiene neergekomen, waardoor 50 personen bedolven zijn geworden. Tot heden zijn negen dooden govenden. De uitgravingen uit de sneeuw zijn uiterst moeilijk, wijl het gevaar, dat op hetzelfde punt verdere lawienen neerkomen, buitengewoon groot "is. Daar de door de neergekomen lawiene uitgeoefende luchtdruk enorm sterk was, is het moeilijk aan te nemen dat er nog personen levend gevonden worden, ofschoon vele reddingsmanschappen toegesneld zijn. Volgens de laatste berichten uit Munchen, heeft de lawiene eene toevluchtshut met vele inzittenden in den afgrond geworpen. Uit de sneeuwmassa werden tot hiertoe 35 lijken gehaald. Sis Engeland Vlfeg-kandidaat Pemberton Billing, die onlangs als vliegcandidaat voor den openstaanden zetel te Mile End was gesteld, doch niet gekozen, zal binnenkort nog eens zijn geluk beproeven om naar 't Lagerhuis te worden afgevaardigd. Rolleston, het unionistische lid voor East Herts, heeft namelijk meegedeeld, dat hij tegen 't eind van Februari aftreedt. Pemberton Billing zou het district bezoeken om er zijn verkiezingscampagne te beginnen met een rede ten gunite van een krachtiger luchtpolitiek. Sn Frankrijk De mlHt-jSre besprekingen PARMS, 24 Februari. — Volgens eene melding van de «Matin» zal generaal Porro voor einde Februari naar Frankrijk komen om aan de militaire' besprekingen deel te nemen, welke de oorlogsraad der alliés voorbereiden zal; Cadorna zou eerste eiade Maart met eenige minister* aankonea. in FwifsGrlaitil Bij'eeîîroepîng van do Federale vergadering Volgens een bericht uit Bern heeft de Federale Raad bt sloten tegen 6 Maart de Federale Vergadering bijeen té roepen. En SialIS Brand in i fraven, tan Ccnua ROME, 21 Februari. (Reuter). Gisteravond il een zware brand uitgebroken in de steenkolen en talkhaven to Genua. Hij heeft zich meegedeeld aan een Engelsch en eenige haliaansehe schepen. Men hoopt het vuur spoedig meester te worden. Twee verdacht uitziende vreemdelingen zijn in hechtenis, genomen op beschuldiging van brandstichting. m LECAN iü IPs*ii§ke»n!£ind Ds toestand■.PARIJS■., 20 Februari. — De «Petit-Parisiens meldt uit Saloniki: Generaal Sarrail heeft in begeleiding der Grieksche generaals Moschopulos on Simbrakolus op 19 Februari het gansene fransen» front bezichtigd. SALONIKI, 20 Februari. — Generaal Sarrail reisde heden avond af om den koning te bezoeken.' §11 si® W@r®$nif§$I® Staten Anerikaansshe munitiefabriek verbrand KINGSPORT (Tennesse), 21 Februari (Reuter); Een groote fabriek van munitie is door brand vernield. De schade wordt op een millioen dollars geschat. Een nieuw Amerikaansch kanaal ? ROTTERDAM, 21 Februari. — De vreas dajs he+ Panamakanaai op den duur, door de herhaalde landafschuivingen het verkeer niet volledig waarborgen zal en onaangename verrassingen zoö kunnen brengen,, heeft de Vereenigde Staten ertoe gebracht eene overeenkomst met Nikaragua te sluiten, waardoor de Vereenigde Staten rich eene marinebazis in de Fonsecabaai en het recht een eigen kanaal dwars door Nikaragua te graven, toegekend ziet. De ontploffing m Orairille (Frankrijk) De twee commissies, ingesteld door de hoog* administratie om de schade, welke door de ontploffing van 11 December 1915 aangericht werden, vast te stellen, hebben den 12 Februari in de onderprefectuur te Havre een bijeenkomst gehouden. Iedere commissie bestaat uit een vrederechter, president, een ambtenaar van de registratie en van een Belgisch officier, die de Belgische regeering vertegenwoordigt. Det burgemeesters der meest beproefde gemeenten waren op deze vergadering uitgenoodigd. De onder-prefekt, 'na een algemeen overzicht van den toestand en van de missie, welke aan de commissarissen is toevertrouwd, gegeven te hebben, ging toen tot hunne installatie over en opende de zitting. Er werd besloten om het beproefd gebied ia twee zonen te yerdeelen, één voor iedere commissie. Deze commissies moeten onverwijld deskundigen aanstellen, die ter plaatse de geleden Bohade» hunnen aard en belangrijkheid ervan moeten bepalen. H» E L ft 1 E Van Duitsche zijde (Joelt mon ons modo : Van nu at is het briefverkeer Vanaf Antwerpen, Bfuteel, Hasselt, Luik, Turnhout ea Verviers -i- tevens van de omringende plaatsen — met Nederlandsch-Indie in denzelfden omvangen onder dezelfde voorwaarden toegelaten als het verkeer met de reeds aan België aangesloten verbonden en neutrale landen Bulgarije, Oostenr'ijk-Hongarije met Bosnie, Turkije, Denemarken, Luxemburg, Holland, Noorwegen. Zweden en Zwitserland. Alweder moet van de uithongeringa-rekening vat» onze vijanden een post afgerekend worden. De Engelsehen en Fransehen helpben theoretisch zender twijfel bewezen, dat reeds in den herfst van 1915 de Duitsche staa}-produktic en daarmede de fabrikatie van granaten mei verminderen zou, omdat de mang aan voorraden op waren en de toevoer van buiteniandsche mang aan erts verhinderd was, maar dat toch onze troepen zoowel als die onzer hondgenooten geen gebrek, aan die rnunirie hadden. Zij meenden echier dat het kritiek oogenblik niet ver meer wat. Dit ljjt echter nog in onafzienbare verte, daar Duitscfiland voor langen tijd met mang aan ertsen verzorgd ié, zonder de hoeveelheden die de Duitsche mijnen ten dage brengen en die op «ich zelf alleen voldoende zijn. De oorlog heert echter daarenboven de Duitsche wetenschap en techniek aanleiding gegavan zich bezig te houden met de vervanging van ferro-mang aan voor staalproduktie. Die vervangings-vraag i> opgelost. Het materiaal wordt uit binnenlandsche grondstoffen bereid, die in willekeurig groote hoeveelheden in het binnenland gemaakt worden, waarvoor reeds fabrieken werkzaam zijn en nieuwe gebouwd worden. Zoodoende zullen wij met dat artikei voor goed van het buitenland onafhankelijk blijven. Het beduidt tegelijk een vooruitgang op economisch gebied, waarop anderen zullen volgen, zoodat door de politiek der blokkade juist het tegendeel bereikt wordt van wat de bewerkers bedoelden. * * * Burgemeester Max BRUSSEL, 20 Februari. — In de pers is jongstleden het bericht verspreid geworden, dat burgemeester Max uit Brussel uit zijne gevangenschap zou ontslagen worden Het bericht is valsch en er kan bijgevoegd worden, dat aan eene vrijlating van den Brusselschen burgemeester tijdens den oorlog niet te denkeu is, aldus een duitech bericht. * * * Ts Hrsassel Patatten 'jooi* Brussel I De socialistische schepen Max Hallet is naar Holland gegaan en heeft er verscheidene miljoen kilos aardappelen gekocht. Zulks is'grootendeels te danken aan den vriend Kamiel Huysmans, die door zijne tusschen komst verkreeg dat het Hollandsen goevernement de nooodige toelating verleende tot het uitvoeren dezer aardappelen naar België. Volgens een. verklaring door den «dienstdoenden burgemeesters Lemónnier, aan de gemeenteraadsleden gedaan, zouden er voor Groot-Brussel niet min dan 10 miljoen kilos aardappelen beschikbaar wordeü gesteld, en 30 miljoen voor de provinciesteden. Reeds is men in de hoofdstad bezig magazijnen in ördc. te brengen voor het bergen der knollen. Deze aardappelen zullen, gezien de onkosten van vervoer, verkocht worden tejieu U frank à» 100 kilo*. m

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes