Vooruit: socialistisch dagblad

494 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 04 Mai. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 17 novembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/g73707zg37/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I32iâan- . W. 1235 ?nis cor nmnmer : voor Belsjië & eantiemen, voor den ïreenide 5 eantiemen Tatoioon s S§©«8actîe £47 » ^dsninistrfetie 2SÎ45 4 SUES 1®1® nsBMaa-JRi". ggtg^magxagaatcaai I5rek3ter-U!t«eeîs;«t g,; jftaatscîiappsj H ET UCHT bettusrder v », ©e VISCH. L«j«b«rf.Oeert .. REDACTîE . . administratie HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT A80NNEMENTSPRUS BELOIE 0?!î rasandeo. , . , , fr. 139 Lee enaandea • . . , « fr» 6.50 Ëtn jaar ....... fr. 1136 Ma a abonneert ïirft op aile postbareele» DEN VREEMD2 Drîc cnaand^i» (dagelljk» versondeaj. ..... fr» 0.19 Orgaan der Belghcke WerkHedeppariij, — Verschjjmnde a!k dagen. ^£R©RDEK2Bïlfi m00t het gebied van het 4' leger worat ■filet legergebied is voor den tijd van af Ki tôt 30 September 1916 als wettelijke ■ j6 pemiddelde ronnetijd van den der- ■ .,n lengtegraad oostelijk van Greenwieh B)p r» Moi 1916 begint op 30 April 1910 Hll uur 's avonds volgens de tegenwoor- fcjjclrôk'ôiiiiis». ,, .. ■ 30,m September 1916 emdigt een uur ■ laiddemacbt volgens den lin deaer vor- K& voor gezorgden worden, dat dit ■rschrift inzonderheid 00k door het even-■îga veranderen van het schoolbegin als- ■ ran het openen en sluitea der wiakels Roepassing wôrdt gebracht. ■2 H, Q., den 26 April 1916. Der Oberbefehlshaber, Eereog Âlbrecht m Wûrttemberg. V ERORDENIN Q ^Êeffende drulcwerken, geschriften of af-Hk/ingen, toier inhoùd van beleedigenden Ri M- Bie drukwerîfen, geschriften of afbeeldin-H die eene b Ueediging tegen Duitschers Rrîtene opstelt of hierbij medewerkt, m ■--. in bezit heeft, verkoopt of op andere ■- verspreidt, wordt met gevangenis en ■ hoogste 5000 Mark geldboete of met Hiilezer straffen gestraft, bijaldien vol- ■ de wetten geene strengere straf too- Hrôrdt met deielfde straffen g-estraft, wie Heîtelijk of door onachtzaamheid plomp Hmtc berichten betrekkelijk den oorlog H H. Q., den £8 April 1915. Der Oberbefehlshaber, Eenog Âlbrecht von Wûrttemberg. VERORDENING het xpecilatief optolderen mm ^Êpimren, genctmiddelen en noodtahelyjke ^Mjhmifowriihélen. Hl. — Het buiten de perken van een re-bandelsbedrijf gaand® opeolderen K :hterk<iuden van eetwarea, çenotmiddo- ■ en noodsakelijke gebruiksartikelen H; p. kaarsen enz. ) met het doel deze bij ^■lintreden van schaarschte, gebruik ms.-^■4 raa den noodlottigen toestand der be- met groot® winst te verkoopein, als-^■tet verbergen zulker voorraden met het H1 de contrôle over de bestaande hoeveel-Hen onmogelijk to maken, wordt met tes ^psts 10.000 Mark (woordelijk: tien dui-■> Mark) geldboeta en met ton hoogste H jaren gevangenis of met eene dezer ^Bî'oq gestraft. B7 hierboven omschreven bedoeling H>r' onmiddellijk voorondersteld bij die ^■sonen die het bewnsïe handslsbedrijf ■ dea oorlog niet hebben uitgeoefend. H- — De voorraden in kwestie zijn in be-K te nemen en, indien hierover in enkele Hr.llen geen bijzondere schikkingen wor- ■ genomen, aan den çemiddelden prijs H c'en dag ter beschikkmg der Belgische ^Kefli.ike bevolking te stellen. Bu Blijft straffeloos, degene welke v66r H 10 Mei 1913 zijne door deze vorordoaing ^ft?lde voorraden aan de Etappenkom-^■dantar der bewaarplaats aangeeft en ^fcoederen in voldoenden omvang, zooala ^Jregelmatig h3,ndelsbedrijf het vereischt, ■-hetopenbare behoef toegankelijk heeft ■ : — Zijn bevoegd de Duitsche militaire Bheden en militaire rechtbanken. ■ H. Q„ den 20 April 1916. Dor Etappcninspekteur, von Ungcr, General der K aval le rie. psratief-verîrouwen IEB WOORD VAN LOF ruit — de arbeiderskoôperatie — is >ts! — Laat al wat lich haar vijand er tegen aanstormen en zijn woede snen, zij ia door hnn aanslagen niet iîfen., maar groeit natuurlijkerwijze iere poging tôt tegenwerking of ver- iik midden de natuur elk organisme eit, wind en stormen trotseerend, en door drang naar zelfbehoud sterker ea ontwikkelt, naarmate die stormen -;r zijn, z66 groeit zij — de koôperatie idden de machtige elementen die trachten neer te arukken. Als staal '• vuur wordt zij krachtiger door strijd. die kracht bernst dan 00k het ver- a<%rer léden. : ontvielen haar enkelen, gedwongen d« huidige, mieerabele omstandighe-^'elke hua koopkracht brak cf hen af-e'ijk maakte van den wijlekeur der -Ç-alievendheidï, maar voor elken ver-en koôperator kwamea er tien — O ! moet ik zeggen — in de rangen der saneengeslotene getrouwen, wat deze astigheid slechts aanwakkeren kon. » * * 0'ooruit i.s eene rots ! Vertrouwen op 15 v«ïtïo_uw3S ojb îich aelf. Ziia dU>el ia immers niet om maar zooveel mogelijk winst te maken ton koste van wat 00k. Neen, zijn opvatting reikt hooger dan het willen verkoopen van krenten en suiker. Denkt aan de voordeelen die hij biedt: deel in de winst, steun bij ziekte, kraambed yen overlijden, zijn onlangs gesticht invalie-den- sn levensverzekeringsfonds, zijn pen-sioen aan de oude leden, zijn pogingen op gebied van geestes- eh kunstontwikkeling, zijn steunen van den rechtvaardigen strijd der arbeiders. Als ailes wat de arbeidersklasse organisa-torisch heeft opgebouwd, is de koôperatie een geducht wapen in den levensstrijd van het proletariaat, vooral wanneer het door deze zelf wordt gehanteerd. Het ideaal dat door de arme wevers van Rochdale, nu meer dan een halve eeuw ge-leden reeds was aangegeven, — het verbruik te organiseeren en in verband daarmee 00k de voortbrengst — dat stelsel wordt doar Vooruit trouw toegepast. Vooral in deze tij-den van ellende is de weldoende uitslag doser werking bij zeer velen te erkenneu ge-weest.Het naaste doel van Vooruit is het steunen van den arbeider in ïijn'levens- en ont-wikkelingsstrijd, en dit in de eerste plaats door het schenken van voordeelen, woar-door zijn koopkracht wordt verhoogd. Vraagt aan aile leden hoe welkom hun die voordeelen zijn, vooral als hun leven wordt geteisterd door verschrikkingen als ziekte, sterfte of werkloosheid. Wat Vooruit aan nieuwe leden in het laatste jaar won is per solda zeer hoog te schatten. Zeer hoog in betrekking met wat tegenstanders van aile slocht/ hadden ge-hoopt.Raadpleegt het bilan voor het jaar 1914-1915 en wat ziet gij 1 Leden op ehsde Oogst 1316 10649 Leden op einde Oogst 1914 9241 Aanwinst in 1914-1915 nieuwe leden 1401 Dit verblijdend feit kan slechts worden toegeschreven aan het diepe vertrouwen dat Vooruit den arbeiders inboezemt. En het getal der oude getrouwen 1 Wij wisten dat die kern groot was. Maar c66 groot als no bleekî... Noua, (Se rainpspoedig» ^jden t'i-e we doorleven lieten ons dat eerst telkens en telkens bespeuren. Want thans staat vast dat die velen, niet alieen waren aangelokt door «deel in de winst» en andere voor een werkersbudget niet te versmaden voordeelen maar 00k uit koôperatieve overtuiging tôt Vooruit waren getreden ; en omdat zij lient besohouwen aie de organisaiâe waar met rolledige bowust-heid de verbruiksmacht der arbeidersklasse, ter beecherming dezer belangen, in toe-pas&ing wordt gebracht. Want 00k koôperatie beteekent organisa-tie. Wij moeten ons verheugen over die weten-schap en er nieuwe kracht in putten voor de toekomst. De leugen- en lastercampagne in de laatste tijd'en hevig als ooit tegen Vooruit gevoerd, is afgeetuit op de onwrikbare standvaatigheid zijner leden. Suide voor een z6ô sterke vasthondend-heid ein begrip van Koôperatieve trouw 1 Wel zullen velen die hulde niet aanvaar-den omdat ze, wat ze deden, als eon plieht beschouwden. Welaan, dan weze ze bestemd voor de velen die vrouw of vrienden over-tnigden van de noodzakelijkheid om trouw aan hunne koôperatie te blijven. 0. JAN. ■ ■ 1 11 ——-"--y-— Is or een iiotipmsfi ti usszea ? In deze tijden van schrikkelij&e duurt» der levensmiddeien eo het zoogeaegde ge-brek aan aardappelan, vleesch, enz., vraagt elkeen zich angstig af: Moet men een hon-gorsnood vreezen indien de oorlog nog lang moest duren, er nog meer versperring moest komen in de internationale verkeermidde-lenîDergelijke ernstige vraag is niet gemak-kelijk om beantwoordten ; evenwel wij waren zoo gelukkig er de oplossing van te vinden in het boek « Statistika Ofversikstabeller fôr olika lânder » (St&tistische Overzicht»-tabel voor aile landen) van den gekenden Deensohen geleerde Gustav Sundbârg. Zeggen wij het maar terstond, volgens de oiifera van den heer Sundbârg, die ailen aan officieele bronnen ontleend zijn, ziet de toekomst er niet zoo somber uit als sommi-gen wel vreezen. Wij bepa-len oris overzieht tôt de voort-brenging van granen, aajrdappelen, vleesch en suiker in enkele landen. A. Opbrenget en verbrvik van rogge en taruie per imooner. Landen J aarlijksch Oogst Verbruik Zweders 141 kgr. 185 kgr. Noorwegen 12 163 Denemarken 227 308 Engeland 35 165 Holland 90 225 België 139 311 Duitschland -28 245 Oostenrijk 196 173 Zwitserland 88 221 Frankrijk 264 236 dit dese oiifers bliikt er dat er in sommige landen veel rogge en tarwe gebruikt worden in de mjvijeriieid en in den dierankweek, want het is bijv. onwaarschijnlijk dat elke Belg 311 kgr. meel aan brood verbruikt per jaar. Moest al de rogge en al de tarwe welke in Bèlgië wordt ingeoogst (139 kgr. per hoofd) uitsluitelijk besteed worden aan menschenvoedsel, dan zou elke inwoner na^ genoeg 0.4 kgi. meel por dag mogon verbrui-ken.Dat ware meer dan voidoende. Zweden, Denemarken, Duitschland, Oostenrijk en Frankrijk bovinden zich in nog veel betere voorwaarden en het is enkel in Noorwegen, Engeland, Holland en Zwitserland dat er door uitsluitelijk eigene op-brengst broodnood zou zijn. B. Opbrangii van aardappslen per inwoner. Zweden 279 kgr. per j&»r Noorwegen 235 id. Denemarken 252 id. Engeland 132 id. Holland 391 id. België 412 id. Duitschland 750 id. Oostenrijk 343 id. Zwitserland 442 id. Frankrijk 314 id. In al de landen zijn er dus aardappeleo te veel als menschenvoeder, ter uitaondering van Engeland, waar elke inwoner maar 0.4 kgr. per dag heeft van eigene opbrengst, terwijl men in Duitschland.-tot 2 kgr. komt. In België is de opbrengst groot genoeg om het huidige rantsoen te verdubbelen. O. Opbrengst van vleesch. Men zal ons tegenwerpen : indiea ni de rogge, al de tarwe en al de a&rd&ppelon ■uitsluitelijk moeten dienen tôt voedsel aan d9 menschen, dan zal er nog een grooter gobrek aan vleesch, vat ta boter komen dsa tegeewoordig. Onzes inziena is deaneods de opbengsrt ra-pen, voederbeetwoi*tels, pulpe, stroo enx. volaoende om het normale eijfer van vee binst den winter te ondsrhouden en hebben soramige landen eene voldoonde oppervlakte weiden om dea zomora het noodige vleesch voort te brengen. Ziehier overigens de oppcrvlakte der weiden berekend per duizecd mwonera: Zwcda® S63 hwti»r9D Noorwegen 168 » Denemarken 92 » Engeland 262 » Holland 213 » België 58 » Duitschland ; Ï43 # Oostenrijk 282 » Zwitserland 423 » Frankrijk 161 » In de vorondersteîling dat eene hectare weide 200 kgr. vleesch per jaar voortbrengt, is er in al de landen voldoende vleeechpro-duktie, behaJve in België en in Denemarken.Deze boide landen zo«den het tekort moeten aanvullen door het teelen van allerlei groenvoederplanten, eooals: kl avers, paar-dentand, enz. D. Voortbrengst van beetrorrrtelsitiker Ten slotte willen wij nog eenige cijfers mededeelen nopens de suikerprodnktie. In de laatste jaren speelde de suiker eene voor-name roi in de voeding van den mensch., doeh de huidige ongerechtvaardigde duurté heeft deze uit bijna al de burgers- en werk-liedenkeukens doen vordwijnen : Zweden 70.000.000 kgr. per jaar Holland- 80.000.000 id. België 140.000.000 id. Duitschland 1.100.000.000' id. Oostenrijk 600.000.000 id. Frankrijk 400.000.000 id. In België werd er dus nagenoeg 20 kgr. suiker per jaar en por inwoner voortge-bracht. Ts die hœveelheïd .niet meer dan voldoende? Uit deze cijfers is er te baeluiten dat wij nog verre, seer verre van een te vreezen hongersnood zijn en dat met een weinig goeden wil en nog veel strengere maatrege-len tegen de opeenstapeling der eetwaren en tegan de woekerprijsen, de huidige toestand niet zal verslechten, maar veel kan verbeteren. Diplomatie on Vlokswil Wanneer wij de diplomatische geschiede-nis der laatste halve eeuw aandachtig na-gaan dan moeten wij bekennen dat, of wel de duistere handelingen der gezanten hebben schipbreuk geleden, of wel dat die gezanten elkander gefopt hebben. En wij moeten daarbij besluiten dat er na dezen oorlog geenen duurzamen vrede komen zal, zoo er nevens de werkingen der diplomatische kringen en den kapitalistischen invloed, geene eensgezinde, openlijke uiting is van den wil der volkeren. Het volk, dat nu zoozeer te lijden heeft door den oorlog, is niet geraadpleegd ge-weest over de vijandelijke verklaringen. Zal het volk, dat zich zoozeer zou verblijden in den vrede, dat in aile landen naar vrede hunkert, niets te maken hebben om zoo gauw mogelijk tôt een duurzamen vredestoe-stand ts komen? Nadat den 3 Juli 1866 de Oostenrijkers door de Pruisen te Sadowa verslaxen wer- den en in 1870 het Fransche keizerrijk ver-nietigd werd te Sedan, ontstond er een bondgenootschap tusschem Rusland, Oostenrijk en Duitschland. In 1873 trok Rusland zich terug en in 1882 sloot Italie, misnoegt over de inlijving van Tunis bij Frankrijk, zich aan bij Duitschland en Oostenrijk om eeno «Triplice» te vormen die nog bestond bij het uitbreken van den huidlgen oorlog. Die landen zouden elkander wederzijds hel-pen, indien zij zich tegen een vreemden in-dringer moesten verdedigen. Door die Triplioe waren Frp^nkrijk en Rusland afgezonderd aan den West- en Oosthoek van Europa, en die afzondering zette die twee landen aan, alhoewel hun ze-den, hun gewoonten en hun politiek veel verschillen, tôt eene toenadering. Intussehen on,twikkelde zich een nieuwe factor: De snelle vooruitgang van Duitsch-land's handel en nijverheid werd een ge-duchtige concurrent van. Engeland op de' wereldmarkt. Engeland breidda maar altijd voort zijne oorlogsvloot uit en Duitschland zou door zijn «Flottenverein» eene sterke zeemacht maken om zijn handel en nijverheid in den vreemde te steunen. Van af 1902 begon de voorbereiding tôt eene «entente oordialo» tusschen Engeland, Frankrijk en Rusland, welke ia 1908 als een Voltrokken feit mocht aanzien worden. Er ontstond wantrouwen; er werden he-vige persartikelen afgekondigd, doch zoo-als Vader C&ts eens sehreef : Men dronk een glas, Men p een glas, En ailes bleef zooals het was! Dooh de gemoederen varbitterden sa de gourernemeaten traohtton deze te beda-ren: In November 1911 verklaarde Sir Ed. Grey in het Engelsch Lagerhuis dat: «En- fsland aan Duitschland zijne plaats onder a boq niet btsfrfrisfcba, indien dese mogend-heid een redelijk streveoi niet overschreed» en den 8 December daaropvolgende ant-woordde de Duitsche Rijkskanselier von Bethmann-HoMwèg, dat : «Duitschland even vriendelijk wes ak welke andere mogend-heid 00k, maar dat men rekenschap moest houden van zijn rechtmatig strev&n.» Hoe vreemd klmken ons thans die zoo geruststellende woorden. Elkeen dacht dat de Triplice en de fin tonte Oordiale Bnropeegot evenwiehf. d^arstelde om e-îkç bloedige botsing te roorkorrten. Onderwijl verflauwden de vriend-Bchapsbetrekkingen tusschen Oostenrijk en Italie ©n toen wij in 1912, ter gelegeaheid van eene reit naar Venetiô een bezoelc brachteu aan het slagveld van Solferino (waar de Oostenrijkers in 1859 door de Franschen verslagen werden) waren wij niet weinig verwonderd getnige te z:ijn van hevige studontenbetoogingen tegtea Oostenrijk.En toen wij eenige dagen daa-rna aan den voet van Vesuvius kwamen, eegde een oud reisgesel : « Wij moesten niet zoo ver komen om een vaurberg te rien, want g-ansch Europa leeft op een vuurb&rg die weldra zal uitbarsten. » De man sprak waarheid. Twee jaar îater begon de algemeerie uitbarsting. De ondervinding heeft bewezen dat al het vemuft en al de sluwheden der diplomates niets vermoohben om. die uitbarsting te be-lefcten.Thans staan pàllioenen strijders aan de slagveldsn, millioenen offers vallen ter ver-dediging van het vadorland en elkeen vraagt zich angstig af wanneer die men-schenmoorderij zal eindigen. Moeten wij «Jen vrede afwachton van het handelend optreden der diplomateu onder den invloed van het kapitalisme. Dan zal het nog lang duren eer de zoo zeer ge-wenschte vrede aanbreekt. Het rolk selvo, de volkeren zelven moeten hun wil opdringen. Geene argiistige diplomarfâsohe ove-reenkomst moet er zijn, maar eene goede verstandhouding : eene entente cordiale tnsechen aile volkeren. Boer Pier. MfETENSGHAP ¥lS?2B"t®r®8SS ©38 T» S» F. Dat de T. S. F. gerospen is ota aan de samenleving heel wet diensten te bewijzen is buiten ki|f. Op aile gebied, v/aar zij de menschheid van nut kan zijn, blijft de T. S. F. niet ten achter. Met recht kan ze dus genoemd worden t de uilvinding het menschdom ten nutte ». Niet slieen tôt het seinen van telegrammen, het ver-enreiden van het uur en der meteorische waarnemin-gen, het bepalen der geografische lengien, enz. enz.; behooren tôt de werkingen der T. S. F.; maar 00k de vuurtorens heeft zij hare diensten, tôt welzijn der zee-schipperij.niet geweigtrd. Dat de zeeschippcrij bij mistig weer aan zeer groote gevaren bloot staat, is voor nieic-.ind een geheim. Ten einde de loods; die bij zulk weer, over de natuurlijks en wetenschappelijke (vuurtorens) hulpmiddelen niet meer beschikken kan, om met zekerheid zijn weg te verkennen; ter hulp te komen, hteft men steeds naar middelen uitgezien om hem bij de doorvaart der ge-vaarlijke streken behulpzaam te zijn. De middels daartoe gebruikt waren bijzonderlijk de sirenr.cii en de onderzeesche klok. De sirennen, waarvan de voornaamste vuurtorens voorzien zijn, jagen op bepaaide oogenblikken eene krachtige overeengekonîen noot door het fuciitruim. Het uitjagen dezer noot gcschiedt door machtige blaas-balgen.Op die manier komt men er toe, deze geluidssignalen over een atstand te verspreiden die sterk veranderlijk is, vooral bij zeer zwaren mist, \ysi dus niet totaal aan het beoogde doel •beantwoord'e. Te meer, daar er daartoe een zéér krtçiitig srbeids-vrrmogen gevergd wordt, wat meli slechts ten kosta van groote geldelijkeuitgaven bereikt. V' at de onderzeesche klok betreft; sedert eenige juron gebruikt men daartoe krachtige klokken welke men Op de gevaarlijke punten in zee dompelt. Een h amer slaat, regelmatig en automstisch, de klok op bepaaide .oogen-bîikken.De geluiden op eene zulfedanige manier verspreid zijn door het gebruik van verschillende klokken «A verschillend van temper, wat deze van elkander gemak-kelijk laat onderscheidcn. Op die wijze, wordt de zee-vs^arder voor de gevaarlijke klippen ot banken gewaar-s ;huwd en kan hij ze tevens zonder misverstand her-kennen. \ Het w are beiang dezer signalen bestaat hieriu, dat se VC4 ten alien tijde met één en de zelfde kracht veraprc£< lAen; Er cient insgelijks opgemerki. te worden, dat het water een betere'geluidsgeleider is dan de lucht. De lucht, met eene temperatuur van iC°, eeleidt het gçluid met eene snelheid van ongeveer StO m. per sekond, (Onderzoek Laplace te Montléry en ViBefeif in 1822) het water dasrentegen met 1435 meters (Onderzoik Colladon e» Sturm sp het meer van Genève in 1827), Als men nu op het in het water g^dornpelde gedeelto van de prooi van het schip een geluidsopvanger plaatat, kan men op behoorlijke afstanden de geluiden opvan-gen. En, wanneer men aan beide zijden vàn het schip, zoo'n geluidsopvanger plaatst, en men het schip z66 dr?ait en keert, tôt men in beide toesteflen één en de zelicie toon bekomt, zoo is het de.acheepuloods hwl'ge-makkeiijk de herkomst en rfehting van h* algraa! ta bepalen. Deze mistsignalen, welke op zich zelf reeds als eene draadlooze telégrafie zou kunnen beschouwd worden, zijn bijna in aile landen in aebr.uik. In weerwii hunnar goede diensten, is het f^Wasen dat de beide manieren, alechts eene heel gebrefekiga oplossing zijn van het z6S gewichlâge vraagstuk; en, dat het r jadzakelijk werd de oplossing te ;»cken in eeae meéenrê uitvinding. De Hertziensçheîrillingéh of getvmgen, beziften de elgenschnp zich door he: lQchtruim te kunnen verspreiden zonder de invloed vau hcltier wedar of dlciite miat ti'.onderstaan. De lUchtgestcïtenfesen, zelf de zwaaratc mist, bieden voor deze golvingen. niet de minste hin-âerpaal. Het blijkt dus heel natuurlijk dat men het gebruik dier golvingen voorstelde. Men zou in plaata van licht- of vuurtORÈre, torons .mikcia, wslice op bepaalda oogenblikken automatladi hertaieneche goîvingsn uit-zer.den. Op die manier aouden de signalen de panaehe gevaarlijke streek doorkruisen, hoe groot ze oolç wcze. De zeeschipper, voorzien van een toestel tut het op-vangen der signalen, z«u op die wijze verwittigd worden, dat hij gsvaar loopt met irj ,de_ streek te bHjvc® waar hij de golvingen vernesçit o| ppvangt. Het voorstel werd goed gevondên, en, weidra, werden er in Frankrijk een driettl z®gier torerfs ongeritht," namelijk één op den vuurtsren van Creach, van O'ues-sant, eeu t'.veede op het eiTand Sein, en'te 11 derde op het vuursehip «Le H-âvro», liggwifie in de nabtjheia der kaap ni,a Hèv-s;>. Ten huidige daga zijn de opvangtoestelién zeer goed-koop, en daarbij sterk on gema'.,î>:èlijk te hantebrenf zoodat aile zeeschippers, vsn welke soort of rang, van deze signalen kunnen gebruik msften om met zekerheid de streek door de radîo-wrens beheerscht te doorvaren. De mistsignalen door de radlb-tofens geseind, be-staan in het uitzenden, aile dertig sekond en, van signalen wélke in het opvangstelsel, aan boord van het schip geplaatst, een tiepaxiden tOon teweegbrengen. Het automatisch uitzenden dezer signalen is daarbij nog zeer vergemakkélîjkt gezien eene draagkracht van een paar mijlen zeer voldbende is, wat we voor een zeer geringen prijs bekomen. De signalen in dt hierboven gemeide torens geseind, geschieden volgens het Morse-alphabet, en zijn de letter O ( ) voor Ouessant en da letter S (*••) voor het eiland Sein. Deze rediotorens onderscheiden zich 110c, dcor de akoustieke toon welke zij in het opvangtoestel teweegbreiigen. Zoo is de toon gegeven door de toren van het eiland Seiu : SOL (7S3 trillin-gen); door deze van « Havre » UT {522 trfllingen) als-00k voor cteze van Ouessant. Op die wijze, is aile misverstand voor de loods onmogelijk geworden. De toon, de beginletter door de radio-toren geseiad, en de tîjdsruitKte bestaande tusschen twee opvolgende signalon, dit ailes zijn wel krachtige faktoren, om de aan wezigheid van een radio-toren (alsmede het gevaar) met de grootste zekerheid te bepalen. Deze eerste radiotorens habben eene draagkracht van ongeveer 30 miilen en eene gofitengte van 80 meters. Zonder twijfel is het, à«t derçefijke torens geroepetv zijn om door hunne werking heél v/at'achipbreuken ta helpen vermijden, an zoodoentfe 00k heel wat men' achenlevens te redden. G. H. VAR1 ®roeistek®»s«nr»ii feiSjV®85 COS'd De veree-niKing van lJuitsciie tabritan-tea scîirijft: Tôt de onjuiste beweriagen die over de konserven, in 't bijzonder over de groente- en fruitkonserven veelal verbreid werden, behoort 0(A die, dat deze konserven 00k door het liggen van hun hoedanig-heid verlie5."en. Onder medewerking van den keizerlijken gezoncSieidsdîenst en van aile ambtelijke lichamen die bij de vraag betrok-ken zijn en onder deetBoiamg van de meest-bakende eetwaarontleders vaa het Duitsche rijk, hebben er in Brunswijk sedert lange jaren onderzoekingen plaats over den duur van de goede hoedanigheid der konserven. Volgens de tôt nu toe opgedane ervarin-gen, toonen de groentekonserven na con' liggen vaa 5 jaar geen de miaste vorande-riîig. In vele gevalien ontstond er zedfs een verbetering van den smaak. Uitzieht eû geur van de konserven blijven volkomen ontjewijzigd. Ook het houden is volEomen, zoolang de doopen laohtdlcht gesloten zijn. Volstrekt zekere wetenschappelijike bakte-riologische onderzoekingen toonden tôt na toe de volledige onbesiaetheid der konserven.Fruitkonservem hebb^a een istwat gsria-gere levensduur, vermits de turen van het fruit het blik Jia eenige jaren doorbijten eu er daardoor lucht in komt. Doch ook de fruitkonserven smak,en ongetwijfeld in het , t\yeede jaar veel betér dan ia hèt eerpte. M

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes