Vrij België

578158 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 17 Decembre. Vrij België. Accès à 26 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/n58cf9k339/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Ko. 17. VRIJDAG 17 DECEMBER 1915. EERSTE JAARGANG. VRIJ BELGIЁ ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. F RUS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHUNT EL4 ?'iOAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND f\,~ ENGELAND ... 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: VAN LOOSTRAAT. 89, DEN HAAG. Herinneringen. ieïtlusireerd door Samuel de Vriendt, brigadier. *] 1 Maart 1915. De winter was ontmoedigexid lang en hard geweest. De gloriouze weerstand aan rfen IJz»r had den Duitschen stortvloed tôt staan gebraçht, maar ons leger was verminkt in al zijn gelederen en gesehon-den in zijn krach t. Nog stond het reekt onder het hooge bevel van Koning Albert, maar het hart was gebroken en bevangen met een benard gevoel van onzeggelijke droefheid. Zoo ging de winter in. De dagen dreve'n amper open en de nachten leken zonder uitkomst. Het was een ellen-dige tijd van eindeloos waken en on-menschelijk gesloof door modd i en regen. De jongens hadden geen kieeren aan het lijf en de meesten geen -choencn aan de voeten. Zo doolden dôoi de d>. \ere wei-.1er en vpi ;open i nie t zwaar gewu'ln van rantei en gévreeï (] srnoiH;er en rug. Op vele plaatsen moesten ze de wacht optrekken voor den vijand in mod-derholen van obussen en ze sliepen in koude schuren en italien. Op wacht. Nog waren ze bereil, lijk in de ont/.et-tende Octoberdagen, weerstand te bieden tôt der dood. Maar de geesten waren zeer ge-drukt. Ze hadden hun makkers zien vallon naast hen of wegvoeren naar verre hospi-talen. Ze verlangden en verzuchtten naar de lente als naar een verlossing. *) De jonge, veelbelovende schilder Samuël De Vriendt is de zoon van Juliaan De Vriendt, bestuurder van deAnt-werpsche Academie van Schoone Kunsten. In het beginvan den oorlog nam hij vrijwillig dienst bij het voetvolk en ging kort geleden over naar de artillerie. Red. Einde Februari waren duizenden jonge rekrnten aangekomeii uit de kampen van Normandie, die brachten blijheid en lente mee. en do harten gingen weer open raar het licht. De jongens waren intusschen goed gekleed en geschoeid geworden, en inet de eerste warme dagen mochten ze een maand op rnst aan de zee. De winter met al zijn ellende leek nu vooi'bij voor- goed en de lente was in aantocht. * * * 20 Maart. De morgen is he'.der en frisch. We stap-pen met licliten, blij(:len tred langs de zee; en achter ons volgt de donkere lijn der andere bataljons. Ilet is een prettig ge-kraak onder onze voeten van brekende schelpen en kinkhorentjes. Het geeft iets van vroegere kinderlijke blijheid den zee-wi:pd in ziin gelaat te voelen waaien. — We hptïden stil duinewaarchs gekëérd. De zon is gerezen over de wereld en de duinen staan vol licht. En het druppelt gezang over onze lioofden, van jubelende leeuwrikken. De lucht is helder blauw, overal; maar uit het Oosten stijgen witte wolken op. die Zuidwâarts drijven. Het water *igt rnstig-schoon, licht-grauw en glanzend. Er loopt plots een gemompel door de rangen: de Koning! We presenteeren het a;eweer;^de bajonetten vonkelen in de zon. De Koning rijdt voor ons langs en groet. Het levende zinnebeeld van ons land en ons volk: dnldende standvastigheid, een-voud en gebonden kracht, en bewuste wïl; het lioogste gezag in den lande en de ideale aanvoerder van zijn leger. De Koning is voorbiji We staan en wachten. Opeens hooren we weer het doffe gebûlder noordwaarts, op het front), en meteen wordt het bewustzijin weer gewekt aan den strijd De zee ruischt aan- houdend en ver; de baren komen breken en opendrijven op het strand. Er speelt een lijn van schuim over den waterrand. Ver, over zee, waar de grauwer lijn van ~het water afteekent op den licht en hemel. iiggen Iwee kruisers te waken over de kust. De klaroenen schallen en het regiments-muziek nadert: het vaandel komt! De roep gaat over de vier bataljons; ,.présentez vos armes!" tleel het regiment staat onbe-weeglijk, eerbiedig en sterk. Er gaat een rilling over mij en mijn joogen glanzen, wanneer de vlag voorBij gedragen wordt. Hoe wekt dit waaiend lapje doek een won-dere ontroering in ons. Veel strijd is voor-afgegaan en het wordt nog een vreeselijke slachting onder onze vijanden en in onze eigene rangen, vôôr we zingend en zege-yïerend onze geschondene steden weer bin-nentrekken. Maar wij zullen n volgen. o Vlag, en waar ge niet voorop kunt gedragen wordea, daar zullen wij u een weg banen. De zonne draa.it naar den middag en ovei'stroomt het land en de zee. Lanciers komen aangerend met blanken sabel en vonkelende lansen. Het water spat in de plassen, tusschen de rennende paarden. En zie. boven onze lioofden is een vlieger komen zweven; het vèrziende oog naar den horizon, vanwaar gevaar of onraad opduiken kan. * * * -:trooming uit. De wegen, de weiden en de velden lagen verzonken onder het donker-blinkend water. Eén voor één gingeij we het smallë bruggetje zonder leuning over. In de Duinen bij Nieuwpoort. 27 Maart. De rust is uit. Ik zal niet meer elken dag -de zee zien en de duinen. We Iiggen in reserve, 't Was avond toen we hier aankwapien, vermoeid van den verren tocht, met ransel en geweer. Af en toe de doffe slagen van het kanon en heel de vj}andelijke lijn langs rijzende of valîende fftërren van fuseeën. Toen ging de inaan op, helder rood lijk de zon somtijds op een wi.ntermorgen. in een effen hemel van donkerblauw. Morgen is het Witte Donder-dag. De maan hangt lijk een groote hostie hoog_ boven de wereld. * * * I 2 April. Goeden Vrijdagmorgen. Het was avond en donker toen we de hoeve verlieten. Aan de poort, die uitgiaf op de weiden. hielden we even stil; de commandant gaf nog enkele korte raad-^evingen en bevelen: 't was streng verbo-den te rooken onderweg en te spreken luidop. Dan vooruit. De weiden waren drassig van de lange winterregens. ' Eerst liepen we lijk blinden door den naclit. maar stilaan g ew en den onze oogen aan de dnisternis. Over den steenweg begon het planken-wegeltje, dat ons naar de voorposten lei-den zou. Vôôr ons lag de eerste strijdlijn; de jongens waakten; er was een licht ge-ruisch van stemmen en tusschen de plan-ken der loopgiraven drongen spleten licht. Toen riep een stem: ,,Halte-là, Qui-Vive?" De commandant gaf het ordewoord en we konden vooruit. Achter de eerste verdedi-gingslijn strekte. breed en wijd. de over- We tastten met slokken en geweren om niet in het water te plonsen. Nu en dan hoorden we de stem van één, die voor ons ging: ..pas op!". waar een plankje gebroken was of we een ^.rap op of neer moesten. Geweren knalden aanlioudend. A) en toe gingen uit de Belgische, Fransche en Duitsche voorposten fu^eeon op, die een wijle de wijdsehe overstrooming overlicht-ten. Telkens, in de plotse donkerte, die er oj) volg'le, zochten onze voeten onzekerder hun weg. Eindelijk werden we rechls het zwârte gevaarte gewaar <Her hoeve, waar onze loopgracht lag. In de hoeven vôôr ons, achter den dijk, lag de vijand op loer. * * ♦ Mteuwpoortwaarts ploften de gewerën bestendig en de kanonnen zwegen nie . Maar hier verliep de nacht zeer kalm en zonder ongeval. Het waren de vogelen, die ons de blijde boodschap van den morgen' brachten. 't "Was vier uur pas. Wekeken naar het Oosten, waar de wolken verhel-derden en 't licht begon door te breken. Goedenvrijdagrrfprgen. De leeuwerikken waren gewekt en begonnen hun vaart door de lucht. Het was een vreugde en een jnbel naar het licht en den dag, die rijzen ging. Ik dacht aan Guido Gezelle: Blijde kîinke nu de slag van larke en vinke. Overmorgen zou het Paschen zijn AUG. VAN CAUWELAERT. Ond'er-Luitenant, Vrijwilliger b/h Bélgische leger.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vrij België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Scheveningen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes