Vrij België

1262 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 22 Decembre. Vrij België. Accès à 22 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/q23qv3d016/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Dit liummer bestaat uit 16 Bladzijden No. 70. — VRIJDAG 22 DECEMBER 1916. TWEEDE IAARGANG VRIJ BELGIË ONDER LEIDINQ VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND . . 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 ir. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: 81. GEVERS DFYNC'OTWFG, SCHEVENINGEN. Kerstdag-mijmeringen. Kerstdag-mijmeringen, maar geen Kerst-dag-stemming; want de vredesengel, diec wij vôôr dezen wmter hadden verwacht, is nog niet gekomen en van d'en vrede-geest, dien men ons uit het oosten deze laatste dagen heeft aangekondigd, weten wij nog niet of het een gezegende voor-bodle zal zijn, of een so'aim of een demoor van nieuwe verschrikkingen. En toch voe-len wij, dat de werkelijke vredle ons is nader gekomen. Maar wij kennen noch zijn uur, noch zijn vormen en deze onzeker-heid1 maakt ons schroomvallig om over hem te spreken Wij zoeken naar het teeken aan der staatkundigen hemel, de ster, oie de rich-ting aanwijst waar dte vrede geboren is, maar de ster is nog niet gerezen. Wij wachten d'us en wenschen: de vredte, dit eenmaal zal komen, weze ons en aile vol-keren een lieilbrenger; eenmaal geboren, blijve hij met ons bestendig ^ z"1 (ç*1 woovar'Viiir> van vrede — dalendl uit hooger regionen — in dezen geheimzinnigen nacht-van-het-vredekind, de zieleoogen hebben beglanst van de mil-lioenen van mannen, die op aarde, op zee of in de lucht malkancter het daglicht roo-ven; op de millioenen gezinnen, die in ver-twijfeling staren op een dooden haard en onbezette plaatsen, op de vrouwen en mannen, die elkander vruchteloos zoeken, zelfs in verbeelding, omdat zij van elkander niet weten waar en of zij zijn. En allen zullen bij het bekende droomgezicht van Kerstdag-weelde even hebben geglimlacht, misschien voor het laatst Maar bij deze milde belichting verafchijnt ons ook de oorlog in al zijn afschuwelijk-■ heidl en wij vragen ons met beklemming af, of de mensch dan geschapen is om als een wolf te waren door de duisternis en zijn kinnebakken te verwen met bloed? Schreien de moeders nog niet genoeg, dat ze nog moeten schreien op hooger bevel? Kleeft er nog niet genoeg aan het goud, dat er ook bloed moet aankleven? Is er noigi geen haat genoeg onder de mensch en, dat men zijn vuren moet doen laaien aan de vier hoeken der wereld"? Ellendige menschheid, die zich niet vergenoegen kan met recht, en zich niet verheffen kan tôt liefdè. Is er dan geen ruimte genoeg, op-dat ieder zijn brood oogstte, en geen dek-sel genoeg, opaat niemand behoeve te ver-gaan van de koude? Dat de volkeren lee-ren vreedzaam naast elkander te leven en aan ieder de vrijheid laten om zijn arbeid te verrichten en zijn eigen lied1 te zingen , en den prijs over te laten aan wien hem verdient, met eer en met inspanning...,.. Maar dan mag Hoogmoed niet zetelen op den troon deir keizers, dan mag Macht-gier niet de arsenalen vullen met moord-tuig, dan mag Lucifer zijn wagen niet vôôrrijden, en 't zwaard laten spelen, tel-kens als aan de volkeren wordt gesproken over het verbond, dat den vrede onder de menschen moet verzekeretn. Hoe ontzettend verschijnt boven het onmetelijke lijkenveld van Europa de verantwoordelijkheid van de"centrale machthebbers, die dit orkaan van ellende over de wereld hebben ontke-tend! Hoe doemenswaardig het d'enkbeeld van geweldbeheer over Europa dat hen dreef tôt hun> rampzalig besluit... Mogen ook zij, dezen nacht, het licht hebben ge-zien, en, brekend onder hun schuld1, mach-teloos in elkaar storten over den afgrond, dien zij Europa hebben geopend Ook aan die vorsten, staats- en leger-hoofden, van bevriende en verbonden lan-den, aan dte leiders van ons eigen volk vooral, wenschen wij dat zij, nacht, met het godklelijk lilcht van het geweten brzonder doorschenen worden, en dat zij i de gewichtige beslissingen die van hen word'en verwacht, met voile helderheid van inzicht en inwendigen vrede kunnen ne-men. Wij wenschen hun geen zwakheid, wij wenschen hun geen lafheid. Wij wenschen hun geen vrees, ook niet de vrees voor het bloed der menschen, maar wij wenschen hun de vreeze die levendi maakt, de vreeze Godé en deze rille hun door het gebeente. Zoolang zij die overtuiging hebben te strijd'en in den dienst van het recht, en door de voortzetting van den strijd het heil der volkeren \ oor die toekomst te be vestigen, zal aeze vreeze niet hun hand doen wankelen; wanneer zij echter het zwaard niet meer voor dten open hemel uurven op te steken, dan ga het zwaard naar de schede terug Maar tôt ons eigen volk, of het zich be-vindt in verdrukking, in ballingscliap of in strijd1, kunnen wij onvoorwaardelijk zeggen: ,,vrede is met u!" en al de volkeren, die tegen ons door d'en haat niet zijn opgedreven, herhalen van harte tôt ons volk: ,,vredle zij met u!"- Ons vol'k heeft de zonde van den staatkundigen hoogmoed niet bedreven, het heeft niet ge-zondigd door begeerte van andermans goed, het heeft niet het bloed1 van die anderen gezocht en zijn eeden niet verbroken. Maar het heeft nu sedert meer dan twee jaar, op de bank der folteringen, steeds dezelf-de getuigenis afgelegd, dat het zijn eer en het réclat niet verloochenën , zal. Daar" om schrikt ons de komst van het kind des vredes niet af, maar deemoedig en ver-trouwend zoeken wij zijn verblijfplaats op en keeren, getroost in ons lijden, gesterkt m onze standvastigheid, terug naar nieu-wen strijd en ontbering. En al verlangen wij zeer naar een volkerenvreae, dien wij met gehe.en hoofd mogen begroeten, wij zullen niet versagen tôt zijn uur is ge'.co-men, want wij bezitten den vreue reedls die beloofd is aan de menschen van ^oe- den wil ^ FRANS VAN CAUWELAERT. ELISABETH Elisabeth, die moeder zijt ^ en Koningin, en duldend lijdt om 't lijden van Uw land in rouw, n gijj lijkt die hooge en Heilge vrouw, s_ die ging waar armoe schuilde en nood, ,j en, in de vouwen van haar schoot, n het wonder droeg van spijize en drank, n die bloeiden tôt een rozenrank. s- Want waar Uw beelfcnis ' binnentreedt. is 't of op aile donker leed', L'> waarheen U meelij lokt en leidt opeengi een stille wijiding glijdt ; en naar gij naast elk ziekbed gaat, ^ daalt lijik een licht op elk gelaat, j. en, trotech om 't lijden, dat hiji droeg, ^ toont elk U fier waar 't staal hem sloeg en 't eermerk brandde van een wond. n Hij dankt en groet en voor een stond n vergeet hij 't leed dat even zwijgt. î- Paasch-Zaterdag 1916. 1 HosDitaal te Hooestade. En menig man naar wien gij nijgt en vraagt naar huis en kind en vrouw is 't of hiji schuchter schreien wou. Maar de arme wien 't vijandig schroot op 't licht der dagen de oogen sloot, zit bij 't aanhooren van Uw taai lijk luistrend naar een vreemd verhaal, en zoekt met dof en clwalend oog naar "t beeld dat naar hem overboog. En even leeft nog op en richt het hoofd omhoog wie stervend ligt, en stamelt iets dat geen verstaat al starend star op Uw gelaat; dan: of hij moeder naast hem zag sluit de oogen met een glimmelach. En als gij weer zâjt heengegaan, zie 'k heel de zaal vol bloemen staan, en in elk hart is dankgebed voor Koningin Elisabeth. AUG. VAN CAUWELAERT. Tegen het Wegvocren van Belgen. . — -"o- Protest van de Provincie Luxemburg. t Uit het Protest van de Volkgvertegen- - woordigers en leden der bestendige depu , tatie van Luxemburg aan vrijheer voti t Bissing tegen de wegvoeringen, ond^r oa- to van 13 November gezonden, oiulewiei] j wij het volgende: * Wat men ook ter verdedi^'u^ der ge-1 nomen maatregelen tracht aan te voérpn. 1 het staat vast, dat buirgers ged'wonger worden tegen hun vaderiand (e nrbeiden . Men dwingt vaders en zonen te strijden { tegen hun zonen en vaders d'e met eeii { dapperheid, waaraan hun vij'in'l.-iL hebben moeten hulde brea.^'D, sedert ver-^ scheidene maanden onrersaagd kamper voor de eer en den grond van't vaderland ' Onze landelijke bevolking vo«lt hoe dit c ailes niet slechts in strijd is met het stel i lige-yrecht, waarmede ze niet vertrouwd is - maar met het recht at du natu rr gelegd , heeft in het diepste van elk menschelijk i hart. Bean^stigc1' ziet zij de toekomst te r gemoet, daar zij bij heriunering aan hel reeds doorstane lijden, nie t had aurven denken dat men nog verder gaan kon Er is op gansch de wereld geen enkel reehf 1 schapen gemoed, dat niet breekt bij. zal!"e angsten en zulk gewettigde verontwaardi-3 ging. Wij oordeelen, dat wij aan ons gewe-) 'ten zouden tekort komen, moesten wij in t dit historisch oogenblik onze stem niet - verheffen om op ue meest krachtdadige i wijze verzet aan te taekenen, des te meer i daar, in deze stonden van rouw en hart-j verscheurende wanhoop de Duitsche pers — opperste verraad! — aan de wereld verkondigt, dat de Belgische werklieden met vreugde de bevelen aanvaarden welke zij in waarheid vervloeken. Wij zullen niet onderzoeken of de werk-loosheid, waartegen de genomen maatregelen zoogezegd gericht zijn, niet het gevolg is van de ontreddering der vervoerdien-sten, de in beslagnemingen op grondstof- fen en werktuigen, het embargo op de koopwaren, de bestendige opeischingen, het verbod van handel te drijven, het plaatsen onder dwangbeheer van nijver-h eids b en p o di gd h ed en en van de nijver-heden zelve. Maar een zaak staat onloochenbaar vast, 2 n.l. dat in de provincie Luxemburg in wier naam wiji optreden, werkeloosheid on-bekend was. i Luxemburg werd meer dan de andere streken van het land door den oorlog ge-teisterd. Eerst van allen heeft Let oe wreed-heden en de gruwelen van den oorlog ge-kend. De inval, de gevechten, de branden, het doodschieten, de wegvoeringen, de on-. rechtvaardige beschuldigingen. In weerwil van haren rouw en al de rampen, welke haar hebben overvallen, is onze rnoeaige bevolking terug àan den arbeid gegaan, en daar het hier een bijna uitsluitend land-bouwland is, hadden allen hun normale bezigheid hervat en daardoor op breede schaal medegearbeid tôt het in stand hou-den van het economische leven in 't land, temidden der oorlogscrisis. Zelfs in de moeilijkste oogenblikken hebben wij slechts een beperkt aantal werkloozen gehad, en, dank aan de inrichting van het Steun-comiteif zijn allen bestendig aan den arbeid kunnen gelsteld worden. De pogingen aangewend om de. werkloozen werk te vierschaffeir hadden voor doel hun een betrekking te geven waar-dig van hun zelven, maar terzelfdertijd ook nuttig aan het vaderlana. Daarom is he!t, dat men ze te werk heeft gesteld aan ondernemingen van onbetwist-baar openbaar nut. En nu wordt het meerendeel dezer wer-ken, onvoltooid, goedgekeurd en gesubsi-dieei'd aoor de Provincie en het Rijk met een slag stilgelegd! Door zulke maatregelen is het dat werflcloosheid tôt het" grootste nadeel der werklieden der Gemeenten en der particu-lieren, tôt stand komt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vrij België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Scheveningen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes