Vrij België

687303 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 17 Août. Vrij België. Accès à 22 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/jh3cz3309c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

No. 157 VRIIDAG 23 AUGUSTUS 1918. DERDE lAARfiANf VRIJ BELGIE -S , Vi* -W-'-- ONDER LEIDINQ VAN FRAN6 VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAN'D 12| cent ENGELAND 3 pence FRANKRIJK er. BELGIË . . ... 0.30 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG ABONNEMENTSPRSJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.50 ENGELAND . . 2 sh 9 d, FRANKRIIK en BELGIË 3(73 fr ALLE STUKKEN BETRE^FENDE REDACTÏE EN ADMINISTRATIE TE ZENDEN: 81/ GEVERS DEYNOOTWEG, SCHEVENINGEN INHOUD: Voor een rechtvaardige zaak; Hoste Jr. — La question flamande en Belgiqu Les revendications flamandes: F. van Cauwelae — De Vlaàmsche kwestie in België: De Vlaamsc eischen; F. van Cauwelacrt. — Eensgezindhei E. Hullebroeck. — IVas Vlaanderen tweetalig? Il Dr. A. van clé Perre. — Prikkeidraadschetsen . \ Xoë. •— Brieven van een schoolmeester ; .E. Pete — Kantteekeriingen. — Vit den oorlog: Nam 1914; E. Claes. — Internationaâl overjsicht. Xteuws van het Front. — Nieuws uit het Lai — Nieuws uit het Buitenland. — Ingesonden. Brievenbus. — Advertenties. Voor een rechtvaardige za< In dit nummer verschijnt het stuk van 1' van Cauwelaert: „De Ylaamsche kwëstie ir: België"; het zal de belagers van het Ylaamsche volk beschàmen, die uit een moedwillig verkeerde interpretatie of uit een verminkter overdruk giftige wapens meenden te kunner smeden tegen de Vlaaifcsche gedachte, zooab ZI) in voile trouw aan 's lands vrijheid er wars* van het aktivisme, als zaké van alge-meene menschelijkheid beleden wordt. . . Onze mederedakteur heeft het artikel ge -k=:en, dat v. Ij..ir. h^nummcç v;n $ JvH j-J aan den ôpzet van kwaadwillige tëgenstan-ders gewijd hebben en noemt het in een brief -die ons pas bereikt, ^,een raak antwoord aar den bende". Dit paar woorden mogen volstaan ter weerlegging van hen, die beweerden, dai wij een andere lezing van het geval gaver dan van" Cauwelaert zelf het zou gedaai hebben. Thans zaî men kunnen oordeelen met hel noodige misprijzen, al is het ook zonder ver-wondering, dat geen enkele tegenstander hel stuk onverminkt heeft oyergedrukt. Zoo is het „Belgisch Dagblad" eens te meer aan de waarheid te kort gekomen, toen het bewéer de het stuk in zijn geheel weer te geven. Be neVens verdraaide woorden en uitdrukkingen heeft het de volgende belangrijke beschou-wing weggelaten: „De Belgische regeering zou vôôr ailes van d< flaminganten het gevoel moeten wègnëmen, dat zi al te dikwijls als verdachten worden behandeld niettegenstaande de schltterendste bewijzen van hur vaderlandsliefde ; vervolgens Jioofdzakelijk in lie leger de door de Vlamingen gevraagde hervormirt-gën vervvezenlijkçn, voor zoover de oorlogstoestanc daartoe geen beletsel vormt, eindelijk, aangaand< haar toekomstige taalpolitiek duidelijke verj-darin-gen afleggen, die rond haar het vÈrtrouwen dei Vlamingen opwekken. „Niets van dat ailes overschrijdt-de huidige be-voegdheden van de Belgische regeering en door dt aanneming van die politiek zou zij geenszins ge-vaar loopen op avonturen uit te gaan. Want éér ding is zeker : het Vlaamsche program zal toch een; verwezenlijkt worden in België, omdat het de dranf is, van een onverzettelijke en onveranderbare maat-schappelijke'behoefte. Indien de regeering bewijst dat ze de zedelijke belangen der Vlaamsche bevol-king in België ter harte neemt, ontneemt zij onmid-dellijk aan de Flamenpolitik der Duitschers haai laatsten schijn .van rechtvaardigheid. Indien zii tegendeel volhardt in haar zwijgen en nietsdoen laat zij toe dat de bitterheid, welke de zelfbewusti Vlamingen zoo levendig gevoelen steeds vergroo en dat de indruk, dat er een onafwendbare tegen-stelling bestaat tusschen de staatkundige en be-stuurlijke eenheid van België en de rçchten van he Vlaamsche volk, zich onder de intellektueele jeuge gaat verbreiden, tôt groot nadeel van den toekom-stigen samenhang van België. De tàalkwesties zijr van het soort, dat men niet moet laten verergeren omdat zij de .groote diepten van het leven der vol-keren raken". _ Uit deze beschouwingen blijkt ten over-vloede, hoe van Cauwelaert de Vlaamsche kwestie als een vraagstuk van binnenlandsch; politiek bçschouwt. Duidelijk toont hij. hiei aan waartoe de Belgische regeering, ter ge-ruststelling van het Vlaamsche volk, in gewe ten vcrplicht eri.grondwettelijk bevoegd is. Openbaar maken in welke omstandigheder het stuk opgesteld werd, behoort aan var Cauwelaert zelf ; gaat hij daartoe bij zijn te-rugk >mst over, dan zullen er nog wat veerei uitvàllen in het hoenderhok van de heereiT die door leugen en laster, in vreemde dien sten. tôt heil der anti-Yl'aamsche kaste, eer r .1 willen spelen, die nietig is op zichzelf maar ten slotte gevaarlijk voor het vreedzaatr herstel van het land. Tntuaschera worde|het stuk ter lezing aan bevôlen aan de aktivisten zoowel als aan dr tegenstanders van het Ylaamsche volks recht. ' ( Indien de aktivisten daaruit tôt eeri inter-nationaliseéring van de Vlaamsche kwestie of tôt een zwenking naar -hun politiek beslui ten, dan wordt aldus eens te meer bewezen dat het rijk der half-intellektueelen in he' aktivisme nog maar steeds hoogtij viert. Van een gebrek aan inzicht zouden ool diegenen getuigen, die na lezing van het stul in zijn geheel nog zouden beweren, dat hiei onwelwillende gevoelens tegenover Frankrijl-tôt uiting komen. Aan de Franschen word' integendeel bewezen, hoe het alleen hun steui: is 'waarmede de afbrokkelende anti-Vlaam-sche kaste schermt om den moreelen opbloe van het Vlaamsche volk rte remmen, die tus schen het Fransche volk en de Vlaminger een verwijdering kan cloen ont^taan. Of ou het nog duidelijker uit te drukken: Eer Franschman, die van een ridderlijke sympa thie voor het naar eigen drang herlevendi Vlaanderen getuigt, kan ons slechts naclei brengen tôt het edele en het schoone, dat zijr natie biedt, terwijl een vreemdeling, die ir ons huishouden, hoe onvolmaakt ex>k, zou willen ingrijpen, slechts verwijdering teweeg brengt. Zoo zal, per slot van rekening, blijken dai de ATlamingen, die weten wat zij willen, even-zeer de dubbelzinnige ,,Flamen-politik' veroordeelen als den Duitschen inval zelf De Duitschers, die na den oorlog de Vlamingen op het hooger vlak van een hernieuw de menschheid zouden kunnen ontmoeten wanneer overal de nieuwe gees't z-al heerschen zullen slechts die Duitschers zijn, dichters er denkers, die zoowel den inval in ons land al; de inmenging in onze zaken veroordeelen. Er toch zou van deze Duitschers, die door he' onrecht heen van hun zijde gepleegd-ons voll leerden kennen, terwijl zij vroeger niet een< wisten dat het bestond, inderdaad eer eenzijdige belangstelling en in haar verre ge-volgen ongewenschte aantrekkingskrach' kunnen uitgaan, indien de volkeren van d. Entente de fout moesten begaan het aktivisme, zooals het tôt uiting kwam, te vereenzel-vigen met het waarachtige streveu dei Vlaamsche beweging. Maar wat wilt gij dan van vreemde volkeren? zal men vragen. I Wat wij van hen verlangen is dat hun ; regeeringen zich zouden onthouden van el _ inmenging iri onze zaken,zich niet laten be; vlceden en verkeerd voorlichten door tege . standers van het Ylaamsche recht, alsme elk wantrouwen zouden afleggen tegeno\ ons volk, dat meer dan welk ander ook, c der de gevolgen van dezen langdurigen oe - log te lijden heeft. Wat de v lkeren zelf betreft, den weg m hun-hart zal het Ylaamsche volk wel we1 te vindeu door den roem van zijn herôpblo ende kunst, door den nijveren geest van z ; vree-dzame bevolking, door zijn lijden e ; strijden zelf, waaruit zijn hoogste recht o . moreele en kultureele zelfstandigheid . moe - geboren wonden tôt heil van een beschaafd : wereld, die werkelijk vreele wil, zoowel al • van het alzijdig onafhankelijk België en va - den Xcderlandschen stam, die slechts geba£ - kan worden bij een Nederland, dat zich hanc haaft en bij een Vlaanderen, dat herleeft. r Onze volkszaak is rechtvaardig; zij schuv î geen enkel licht en heeft recht.op de sympî - thie van aile breed-denkende geesten. ) T. HOSTE Ir. l a Oiiestinn flamande en Reloiniie Les revendications flamandes. Il existe en Belgique une question des langues, c'est un fait. La guerre l'a révélée à, l'attention internationale'sous une,forme aigiie, mais ce serait une grave erreur clc croire que la guerre l'a créée* Les . Allemands, en s'en emparant; n'ont fait qu'en fausser l'aspect. 1 La question des fatigues en Belgique iest née du régime de défaveur systématique, dont la langue des populations flamandes a été l'objet depuis 1830. Les premiers gouvernements belges ont indiscutablement voulu étouffer le génie flamand. Ils ont proscrit la langue flamande J) de toutes les ad-ntrtiistrâtions publiques, des tribunaux, des écoles et de l'aimée, croyant raffermir par cette unité factice la solidité p'olitique de l'état belge.. Les gouvernements; qui ont suivi depuis lors, ont maintenu cette tradition, tout en faisant — dans les dernières années surtout — des concessions progressives mais secondaires aux revendications flamandes. Au moment où la guerre éclata, .il n'existait encore en Belgique aucune école officielle, ni moyenne ni supérieure, dans laquelle un enseignement complet fût donné aux élèves flamands dans leur langue maternelle; à Bruxelles et dans les principaux faubourgs de 'la capitale il n'existait même aucune école primaire flamande pour une population flamande de centaines de mille Flamands. La langue flamande reste exclue des relations intérieures de toutes les administrations de l'Etat — même dans les provinces flamandes — et à l'armée — composée normalement de 65% (actuellement même de 85% à 90%) de soldats flamands, le français est la langue de commandement, d'éducation et de vie officielle. Jusque dans les derniers mois, la plupart des Officiers belges de l'armée active furent incapables de s'entretenir directement avec leurs hommes flamands, dont 70% ne connaissent pas même les éléments de la langue française! Cet état de choses est d'autant plus étonnant que les Flamands constituent de loin la majorité de la Belgique (4% millions de Flamands contre 3lA de Wallons). On prétend volontiers,.dans certains milieux belges, que les Flamands sont généralement bilingues. C'est inexact. D'après les dernières statistiques du recensement officiel, la Belgique comptait au 31 décembre 1910: 3.220.662 d'habitants au-dessus de 2 ans, ne parlant que le flamand, contre; 2.833.344 ne parlant que le français. Dans les quatre provinces flamandes (Anvers, * Flandre occidentale et Flandre orientale et Limbourg) il n'y a que 47.288 habitants parlant habituellement le français contre 2.934.657 parlant habituellement le flamand. T a population des provinces flamand.es est donc restée exclusivement flamande, malgré le régime prolongé de déformation linguistifjue auquel elle a été sourçiise. On devine les conséquences du régime de méconnaissance, voire d'hostilité dont la langue et la civilisation flamandes furent l'objet. Les Flamands furent, à l'origine, exclus presque complètement des administrations publiques et jusque dans les dernières années l'accession aux fonctions de l'état et la promotion leur ont été en fait, plus difficiles qu'aux Wallons. D'abord, parce que l'hégémonie de la langue française les mettait en infériorité vis-à-vis des candidats wallons, ensuite, parce que la J) La langue flamande est identique dans sa forme littéraire à la langue néerlandaise ou hollandaise. Leur littérature est commune, ainsi que leur grammaire, leur syntaxe et leur vocabulaire. tradition inaugurée à l'origine de notre - indépendance nationale, et la solidarité spontanée entre les fâvorisés de ce régime se font encore valoir à l'heure actuelle. Cette prédominance de l'élément wallon et trop Souvent d'un esprit anti-flamand dans nos administrations publiques s'est traduit .aussi par une disproportion, parfois criante, entre les avantages accordés par l'Etat belge aux deux parties du pays. Inutile d'insister sur les nombreu>es injustices, dont les populations flamandes ont été f'ôïbj et aussi longtemps que les- fonctionnaires publics,même dans les campagnes flamandes, n'étaient pas obligés de se servir de flamand dans leurs relations avec des habitants ignorants de la languê française. *Iême après que la loi de 1878 eût réglé cette question en faveur du public, l'emploi exclusif de lu langue française dans la vie intérieure des administrations n'a pu manquer de produire pratiquement pour nos populations flamandes des inconvénients .et des abus nombreux. Les provinces flamandes n'ont d'ailleurs jamais été traitées avec autant de faveu'r par nos administrations centrales que les provinces wallonnes'et leur outillage économique en a souffert. La situation des Flamands n'a été nulle, part plus pénible qu'à l'armée belge. Je prétends que, malgré les qualités naturelles des hommes, il est. impossible de donner sa pleine valeur militaire à une armée dans laquelle la majorité des officiers ne sont pas en état de parler convenablement la langue de la majorité de leurs hommes, dont la plupart des recrues sont guidées et commandées dans une langue qu'elles ne comprennent pas et dont les hommes, appartenant aux mêmes unités et - chargés des mêmes missions, ne peuvent pas communiquer librement entre eux. Cet état de choses était d'autant plus déplorable que diez un grand-nombre d'officiers belges, il a toujours régné vis-à-vis de l'esprit flamand une hostilité ouverte. Les plus flagrantes injustices et les plus méchantes insultes n'ont pas toujours été ménagées à nos Flamands. On se représente aisément que dans une guerre effroyante comme celle que nous traversons une situation aussi anormale produit parfois des effets» tragiques et ne peut manquer l'aigrir vivement les hommes qui en souffrent. Le Ministre de la Guerre actuel, ému lui-même de ce rég'me, a prs quelques dispositions, tendant à faciliter le contact entre les officiers et les hommes par un bilinguisme 'généralisé. Mais quelques bonnes qu'aient pu être les intentions,- cette mesure' n'est pas un remède. Ce n'est qu'un palliatif pour autant que ce ne so t pas l'or'g'ne de nouveaux Conflits, En effet, beaucoup d'officiers prétendent interdire aux Soldats connaissant le français, le droit de réclamer l'usage de leur langue maternelle dans les documents qui sont soumis à leur s gna-ture et les soldats flamands, qui en ont appelé aux instructions ministérielles pour faire respecter leurs droits flamands, ont été punis de peines disciplinaires très graves, parce qu'il fut établi .qu'ils conna:s-saient aussi la langue française. Le bilingu sme généralisé tourne donc au seul détriment des éléments flamands. Les conséquences néfastes du régime linguistique, qui a triomphé en Belgique depuis 1830. ne se limitent pas 'à l'açtivitç de nos pouvoirs publics Tout le développement intellectuel, art-st- lue, social et économique des provinces flamandes en a été. paralysé. La d scont nu'té artificielle entre l'en-sc gnement populaire et l'enseignement moyen et supérieur, entre la civilisation des classes populaires et celle des classes plus élevées, par le barrage linguistique que crée l'imposition d'une langue d'adoption aux classes cultivées, est en opposition

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vrij België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Scheveningen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection