Vrij België

2235 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 08 Juin. Vrij België. Accès à 28 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/vd6nz81n72/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Rechten der Nationale Minderheden. Is het wenschelijk, dat op het vredeskon-gres algemeen geldcnde schikkingen getroffen worden ten bâte van de verschilîende nationa-liteiten, die in het staatsv£rband, waartoe zij behooren, niet tôt hun voile ontplooiing kon-den komen? Is het mogelijk dergelijke schikkingen uit te bouwen tôt een onderdeel van een herboren volkenrecht? Men beseft dadelijk niet alleen den omvang van het vraagst.uk, maar ook de bezwaren,dk den weg naar een deugdelijke oplossing ver-sperren, daar er in de wereld wel geen enke] probleem bestaat, dat meer gevoeligheden op-wekt en tôt meer ingewikkelde betwistingen l^an aanleiding geven dan het vastleggen van wetteri, die de verhoudingen onder de verschilîende nationaliteiten en taalgroepen moe-ten beheerschen. Onverdeelde belangstelling verdient dan ook het verslag, dat de heer Halvdan Koht. professor in de geschiedenis bij de hooge-school te Ivristiania, voor de „ Centrale Kom-missie voor 'een duurzamen Vrede" uit-gebracht heeft. 1) Professor Halvdan Koht gaat van het standpunt uit, dat de eischen, waarvan hier sprake is, uitsluitend den toestand betreffen van nationale minderheden in den schoot van staten, die tôt een andere nationaliteit behooren. Onmogelijk' vvare het volgens hem, hoe ver men er ook naar streven moge om de naties in onafhankelijke politieke eenheden te rangschikken, de politieke grenzen overal met de grenzen van de nationaliteit te doen overeenstemmen. Al is het vraagstuk van de rechten der minderheden een kwestie van binnenlandsche politiek, die de wetgeving en het beheer van elken staat aangaat" toch is dit vraagstuk ook van algemeen belang. Het gebeurt inder-daad, dat nationale minderheden, die van een natie gescheiden zijn, onder vreerndp over-heersohing leven, en dan kan men het moe-derland niet beletten belang te, stellen in het lot van zijn rasgenooten, die aan de andere zijde van de grens wonen. Daaruit kunnen internationale verwikkelingen spruiten; Oos-tenrijk-Hongarije en Servië geraakten in ôor-log, omdat de Serviêrs zich als onderdrukten in Bosnië beschouwden; Italië had zijn irre-denta, enz. Stellig is het onmogelijk tegen de nationale verzucht.ingen in te gaan van vol-keren, die zich willen aansluiten bij een staat, die hun eigen nationaliteit groepeert, maar een rechtvaardige behandeling van de nationale minderheden kan niet anders dan van aard zijn om de verhoudingen tusschen de verschilîende staten te verbeteren. Professor Halvdan Koht onderzoekt ver-volgens de mogelijkheid van een internationale schikking, maar.zet onmiddellijk voorop, dat niemand een terugkeer wenschen kan naar de tijden van de ,,Sainte Alliance" toen groote mogendheden insgelijks onder het voorwendsel den wereldvrede te verzekeren zich in de binnenlandsche aangelegenheden van andere staten mengden. Een internationale schikking vergt vanwege de verschilîende staten de erkenning van algemeen geldende grondbeginsels, terwijl een inmenging- van groote mogendheden inbreuk maakt op de autonomie der-volkeren, Op volkenrechtelijk gebied levert he1 Weensch Kongres een voorgaande: de slot-akte van 9 Juni 1815 bevatte inderdaad niet alleen de bijzonderste bepalingen aangaande den nieuwen Duitschen Bond, en de waarbor-gen ten voordeelee van de Zwitsersche repu-bliek en den vrijen staat van Krakau, maai schreef insgelijks voor, daf de Poolsche _on-derdanen van Rusland. Oostenrijk en Pruiser eigen nationale instellingen zouden bekomen Op grond van het Weensch Kongres kwa-men in 1863 nagenoeg aile regeeeringen var Europa in beweging ten gunste van de Poler in Rusland, dat daarover zelfs onderhandelin-gen moest aangaan, maar zij hadden geen uit slag; het kongres, dat de zaak zou oplossen kwam niet bijeen, en Rusland kon het lo' der Polen eigenmachtig blijven beheerschen. Wat evenwel nooit werd bepaald is de wijzt waarop de belangstelling van vreemde regee-ringen in de nationale minderheid van eer anderen staat zich volkenrechtelijk zou kun nen laten gelden, bij gebrek aan een traktaat Zulks kan slechts geschieden op grond vai 1) Avant-projet d'un traité général relatif au? droits des minorités nationales. Den Haag. 24 Raamweg. c internationale konventies, die beantwoorden , aan een hooger algemeen belang. In die richting is het, dat de heer Koht ( voorstelt een of meerdere internationale toe- < zichtskommissies in te stellen, die zouden na-gaan of de aan de nationale minderheden ver- -, leende rechten werkelijk worden geëerbiedigd. ] Boven de toezichtskommissies -zou een ge- ; rechtshof van nationaliteiten ingericht worden, waaraan de staten zich des te gereedelij- s : ker zouden kunnen onderwerpen, daar het ( geschil op grond van een internationale kon-ventie zou aanhangig gemaakt worden, die ] ■ zij vrijwillig bijgetreden zijn, en het bijgevolg . geen inbreuk op hun souvereiniteit. geldt. ( Waarover zou de beyoegdheid van dat ge- , rechtshof zich uitstrekken? In zake persoon-lijk recht kan men het gemakkelijk eens wor- j den. De gelijkheid voor de wet is een grond- j gedachte, waarop de moderne samenleving berust; politieke en burgerlijke rechten mogen , aan geen enkelen burger geweigerd worden, ; omdat hij tôt een nationale minderheid be- -, hoort. ] Waar het echter de rechten vân nationale ' groepen geldt, wordt het problema reeds , moeilijker. Wat heeft iemand er aan, die tôt \ de nationale minderheid behoort, dat hij als getuige in een rechtsgeding zijn moedertaàl j gdbruiken mag, indien de rechters hem niet -, begrijpen; waartoe dient het recht om ,een ; kind in eigen taal op te leiden, indien er geen t openbare scholen in de volkstaal bestaan; waartoe dient zelfs het kiesrecht, indien men op vorhand weet toch in de minderheid te blijven en geen enkelen zijner eischen te kunnen verwezenlijken? Buiten de persoonlijke vrijheid moet bijge- { volg kunnen verwezenlijkt worden wat men 1 noemen kan: de vrijheid van de demokratie i en de vrijheid der groepen; wat in overeen- ( stemming is met 'de hedendaagsche opvattin- 1 gen, welke zich niet alleen inlaten met eenlin- ; gen, maar ook met sociale groepen. £ Prof. Halvdan Koh, al stelt hij voorop, dat < er ook daar nog heel wat verdrukking besta.at, : verwijst naar hetgeen in die richting in de Donau-monarchie werd beproefd. In Hongarije worden de nationale minder- 1 heden onderdrukt; daar mogeh slechts scho- 1 len met. een andere onderwijstaal geopend 1 worden in de gewesten, waar, geen Magyaar-sche staat.sscholen bestaan. 1 In Oostenrijk integendeel mogen de minderheden hun eigen scholen inrichten en ont- ' vangen zij daartoe staassubsidie. Nergens t wbrdt de studie van de officieele taal Ytr- 1 plichtend gestfeld. " ( Benevens inzake schoolkwestie kan het 1 ook wenschelijk zijn, dat de minderheid vol-doening krijge wat de vertegenwoordiging < betreft in de politieke instellingen, welke over 1 de verschilîende vraagstukken hebben uit- s spraak te doen. In Moravië wordt een lijst opgemaakt van 1 de verschilîende nationaliteiten, en elke na- < tionaliteit stemt afzonderlijk, niet alleen per 1 lokale fraktie, inaar ook op grondslag van ] groote agglomeraties. Ook de toepassing van i de evenredige vertegenwoordiging kan een 1 oplossing brengen. Prof. H. Koht is evenwel < van oordeel, dat het aan de verschilîende staten zou moeten overgelaten worden om in 1 : overleg met de internationale kommissies van toezicht het recht op vertegenwoordiging van 1 de nationale minderheden te verzekeren. : Als maatstaf voor de erkenning van een < nationale minderheid zou haar geschiktheid ' kunnen gelden om een lagere school of een : kerk in te richten. 1 Het programma, door den heer H. Koht : . ontworpen, houcTt rekening met het mogelij- : ke; het geldt dus een minimum-programma, dat als hoofddoel heeft de rechten en de ont- ' wikkeling van de kleine nationaliteiten te i i verzekeren. ' Hier vol gen samengevat de bijzonderste 1 . schikkingen van het traktaat-ontwerp aan- 1 gaande de rechten van de nationale minder- i : heden: 1. Elk ras, dat van een der kontrakteeren-; de staten deel uitmaakt, heeft het recht zijn . nationaliteit en zijn taal te bewaren en te i onwikkelen. ' : 2. Geen enkele staat mag aan een burger zijn burgerlijke en politieke rechten ontzeggen ! ten gevolge van zijn oorsprong, zijn nationaliteit of zijn belijdénis; aile burgers zijn gelijk voor de wet. 3. Elke nationale minderheid heeft het recht naar beliefte haar kerk in te richten. 4. Elke nationale minderheid mag haar scholen inrichten op voorwaarde, dat zij een voldoend aantal leerlingen tellen. 5. De nationale minderheden mogen een eigen nationale vertegenwoordiging verkiezen en belastingen heffen. 6. Elke staat zal voor iedere nationaliteit van het land een register houden, zoodat elke burger vrij is om de nationaliteit te verkiezen, waartoe hij behoort. Elke staat zal voor een behoorlijke vertegenwoordiging zorgen van iedere nationaliteit.7. Elke staat zal er voor zorgen, dat over het algemeen de nationale minderheden be-ambten hebben, die hun taal verstaan. .Aile officieele mededeelingen moeten in de taal van die minderheden vertaald worden. 8. In gemeen overleg worden kommissies ingesteld, bekleed met recht op toezicht en raadgeving. Elke nationale minderheid, die talrijk ge-noeg is om een eigen kerk of een lagere school in te richten, mag zich voor de vrij-waring van haar rechten tôt de internationale kommissie wenden, waaronder zij be'hoort. 9. Een gerechtshof der nationaliteiten woidt ingericht om de verrezen geschillen bij te leggen. Het recht om een geschil aan het gerechtshof te onderwerpen komt toe: le. aan de be-voegde internationale toezichtskommissie; 2e. aan de rgeering, wier ondefdanen in het geding bétrokken zijn; 3e. aan een nationale minderheid, ingericht volgens de bepalingen van art.. 8. 10. Het huidige verdrag is voor de •kon-trakteerende mogendheden bindend volgens dezelfde regelen als degene opgevat in het internationaal ar-bitrage-traktaat en voor een zelfden duur. Men mag inderdaad niet vergeten, dat het voorontwerp van algemeen traktaat aangaan-de de rechten der nationale minderheden door prof. Halvdan Koht opgesteld aansluit bij het minimum-programma voor een duurzamen vrede, dat bedraagt: 1. geen annexaties; 2e. handelsvrijheid in de koloniën of minstens gelijke behandeling van aile naties; 3e. uit-breiding en 'bestendiging van het werk der vredeskonferenties door het instellen van een internationaal gerechtshof en van een inter-nationalen raad tôt onderzoek en bemidde-ling; 4. beperking der bewapening, vrijheid der zee; 5. de buitenlandsche politiek onder toezicht der parlementen en nietigverklaring van aile geheime traktaten. Prof. Halvdan Koht beseft trouwens zoo-als iedereen, die geen nieuvve oorlogen tijdens den oorlog voorbereidt, dat de rechten der nationale minderheden slechts op doelmatige wijze kunnen gewaarborgd worden, wanneer aan het impérialisme van groote mogendheden p^al en perk wordt gesteld. ^ J. HOSTE Jr. Palestina. ■ aivo Staan we voor een nieuwe bladzijde in de ] gesèhiedenis van het Heilig- Land? Van 't 1 land dat eenmaal overvloeide van melk en ho- c nig, dat blauwe druiventrossen voortbracht, 1 die een last waren in de hand maar een zoete j laf enis op de lippen ? Van het land dat op zich- ; zelf een grootboek uitmaakt van de wereld- i geschiedenis; waar iedere stroom, elke beek, c elke heuveltop, elke stad en elk gehucht zwaar zijn van gedachtenissen? 1 Land van den Carmel, den Hermon en den 1 Libanon, land van Nazareth en Jeruzalem, i land van -Josuah en David en Salomon, land van de kruisvaarten en de pelgrimagies, land van de Joden, land van Christus! Daar loopen de wereldwegen dooreen. De l( heirbanen van de naaste toekomst. . Hoe zal 't er ginder uitzien nà dezen àl-ver-nietigenden oorlog? Er is niet ernstig aan te , twijfelen dat er voor Palestina verandering ( komt. De Turk is nog niet dood, maar hij is ( oud en versleten. Hij heeft te veel geleefd, te veel gezwierd, te veel gebaldadigd. ( Mœst het dus gebeuren dat de Ottomanen ^ daar — goedschiks of kwaadscjiiks —L hun ( tenten oprollen, wie zal dan oVer dit land be- ( schikken, over zijn vplk regeereq? ' ( Yoor eenige maanden werd het opzien- t barende nieuws vefspreid dat de Gealliëerden ( er aan dachten Palest na te internationalizee- . ren onder toezicht van België. Een loos ge- ( rucht, zoover ik weet, waarop met verder valt , in te gaan. Als ooit aan ons land dit aanbod ' wordt gedaan, zal het nog tijd zijn om een ernstige bespreking te voeren. Intusschen komen de tongen los. Fransche j publicisten beginnen zich te herinneren dat Frankrijk altoos een groote roi in het Oosten heeft gespeeld. De kruisvaarders worden be- , zongen, verheerlijkt, herdacht; soms, geheel onschuldig, ook verfranscht (b.v. Godfried van Bouillon). Frankrijk heeft altijd het be-schermingsrecht gehad over de Oosters'che Ch istenen; de Maronieten zijn, om zoo te zeggen, Fransche burgers. Kortom, Palestina is une sphère d'influence française. In hoeverre dit pleidooi steek houdt zullen we liefst niet onderzoekeH. We moeten immers ook andere mededingers hooren. De Joodsche nationalisten, beter bekend " onder den naam van Zionisten, zijn \an ge-dacht dat nu eindelijk de Joodsche Staat her-steld worde waaruit hun volk sedert bijna negentien eeuwen is weggevlucht wegens de schande en verdrukking die over hun belofte-land is gekomen. Zij hebben nu, naar zij mee-nen, lang genoeg rond de wereld gezworven, genoeg geleden onder allerlei uitzonderings-wetten om eindelijk vrij te mogen ademen in het land hunner vaderen. Engeland, van zijn kant, heeft ook heel wat in te brengen. Vooreerst, wie moet -zich de moeite geven om den Turk de voeten te spoe-len? Toch wel Engeland. Verder is Palestina niet een invais- of uitvalspoort voor Egypte? : Dat heeft deze oorlog voldoende klaar getrok-: ken : dat wist Mehemet Ali, dat wisten reeds ■ de Pharao's en de Ptolemeeërs. En welk afider i land ter wereld is als Engeland zoo verdraag-' zaam en ervaren om goedjonstig te kunnen • zijn tegenover Latijnen en Grieken, Muzel- ■ mannen en Joden, Druzen en Turke'n, Kurden , en Bedoeïnen? Eindelijk — wie had dat ooit gedacht? — komt nu de New York Evening Post en vindt i het geraadzaamst dat Amerika het Protecto-, raat zou uitoefenen over het Todenland. 1 * * * Wellicht is het eenigszins vermetel om een oordeel te vragen over een vraagstuk dat nog zoo onrijp is als het onderhavige. Ik meen echter dat menig weldenkend en vrijheidslievend rnan het eens zal zijn met mij om een lans te breken voor het diep-beproef-de Jodenvolk. Zeker, Palestina is geen braak land, waar de Jodén hun onde geschiedenis kunnen voortleven alsof er niets gebeurd was. Het zou onverantwoordelijk zijn als zij de tegenwoor-dige bewoners — omtrent 600.000 — over de grenzen wilden zetten ; als zij aan Christe-nen en muzelmannen niet de vrijheid gunden om te leven naar hun eigen ideaal en zede; als zij nu, <3p hun beurt, Turken of Kurdeii in de boei wilden slaan. Anderzijds is 't een uit-i gemaakte zaak dat Palestina, beter bestuurd en beter bebouwd — voor dit laatste vooral 1 zouden de Joden best zorgen —, gemakkelijk een bevolking van vijf of zes millioen' zou " kunnen dragen. En in de weegschaal van het recht zal het 1 pleidooi van de Israëlskinderen wel zwaarder ' wegen dan dat van Frankrijk, Engeland of Amerika. 1 AL. JANSSENS. De heer en mevrouw JAN CJETERS, t uit Aalst. melden de gelukkige geboorte van hun Dochtertje ! ELISABETH R0SA MARIA. Utrecht, 4 Juni 1917. BELGISCHE BOEKHANDEL JUUL FILLIAERT, ANKERDREEF, DE PANNE. Steeds voorhanden: De ruimste keus van Nederland-sche Lees-, Vak- en Leerboeken. Aile wcrken worden zonder prijsverhoo-ging afgeleverd. Bestellingen voor 't front worden op loopende rekeningen uitgevoerd. 2 VRIJ BELGIE van Vrijdag 8 Juni 1917.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vrij België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Scheveningen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes