Vrij België

867 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 21 Septembre. Vrij België. Accès à 24 fevrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/c824b2xz5m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

No. 109. VRIJDAG 21 SEPTEMBER 1917 DERDE JAARGANG. PAUS PER NUMMER: NEDERLAND........... 10 cent ENGELAND . ........... 2 pence. FRANKRIJK en BELGI�....... 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND........../ 1-25 ENGELAND......... . . 2 sh. 6 d. FRANKRIJK en BELGI�......3.� fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIE TE ZENDEN: 81, GEVERS DEVNDOTWEG, SCHEVENINGEN. INHOUD : Onthullingen, H. � Kerenski, J. Hoste Jr. � Het �vftje" Polen, G. Opdebeek. -j- Tot onzer. � Glorie (gedicht), Daan F. Boens. � Nog de Taalkwestie in het Belgische Leger, Vrij Belgi�. � De Volkerenkrijg. � Waardeering, G. Opdebeek. � Vlaamsch Leven in Amerika. � Kantteekeningen. � Internationaal Overzicht. � Nieuws van het Front. � Nieuws uit het Land. � Boekbespreking. � Aan Nederland (gedicht), Hermans Edward. � Nieuws uit het Buitenland. � Krijgswetenschap, Draagbare Wapenen IV. � Advertent��n. Onthullingen. Met een verbazende regelmatigheid zijn de onthullingen elkaar gedurende de laatste weken opgevolgd. De telegraafagentschap- pen hebben werk gehad om al dat poli- tiek en diplomatiek geknoei aan de wereld te openbaren, maar behalve in de dagbladen, die er toch moeten over schrijven, kan men bezwaarlijk vaststellen, dat die ont- hullingen veel opschudding hebben verwekt. Men geraakt er tegen gepantserd. Te Berlijn heeft men voorgewend te gelooven, dat het Soechomlinof-proces al met eens op Rusland de verantwoordelijk- heid van den oorlog zou afwentelen, omdat daaruit gebleken is, dat Janoesjkewitsj, chef van den Russischen generalen staf, 'aan den Duitschen militairen attach� 'zrjlrr ' eerewoord gaf, dat Rusland niet mobili- seerde, terwijl het besluit daartoe reeds ge- nomen was. Waarop dient opgemerkt, dat de mobilisatie, die door dit besluit uitge- vaardigd werd, en welke Janoesjkewitsj den 29 Juli 1914 ontkende de gedeeltelijke mobilisatie tegen Oostenrijk-Hongarije was, mobilisatie, welke in elk geval geen recht- streeksche aanleiding tot den oorlog was. Wat de algemeene mobilisatie betreft, blijkt uit het Soechomlinof-proces, dat de besluitelooze tsaar haar beurtelings uit- vaardigde,' herriep en nogmaals uitvaar- digde, terwijl de bende Soechomlinof aan zijn tegenbevel niet eens gevolg gaf, onder voorwendsel dat wegens materieele redenen de mobilisatie, die aan den gang was niet kon onderbroken worden I Op de werkelijke, oorzaken van deze wereldramp werpt het Soechomlinof-proces geen licht; die oorzaken zullen slechts in hun geheel kunnen bepaald worden, wanneer wij reeds gedurende lange jaren de zegeningen van den vrede zullen genieten en de gemoederen eindelijk opnieuw vat- baar zullen zijn voor een niets en niemand ontziende waarheid. Dat er in Rusland een oorlogszuchtige partij bestond, weet iedereen. In Di�tsch- land wellicht niet? Want, waar het den n�sdadigen zwendel der mobilisaties betreft, kan men te Berlijn toch zoo spoedig niet vergeten hebben, dat, nog v��r het besluit tot mobilisatie in Rusland gevallen was, de officieuse �Lokal Anzeiger" d�Duitsche mobilisatie aankondigde. Dit nummer van den �Lokal Anzeiger" werd wel is waar aangeslagen. Maar intusschen was het nieuws verspreid in Rusland, en had de Pruisische militaire partij het noodige brandhout ver- schaft aan hare spitsbroeders te Petro- grad. Waar men het dus over die verregaande politieke zedeloosheid heeft, welke nage- noeg overal met het staatsbelang verward werd, zou in elk geval te Berlijn wat meer bescheidenheid betamen. Tegenover de onthullingen over het Soechomlinof-proces werden de onthul- lingen gesteld aangaande het overleg door den Tsaar en den Keizer gepleegd in 1904 om een verbond te sluiten tegen Engeland. Dat er onder het diplomatiek regiem van v��r 1914 niets wankelbaarder was dan de Europeesche bondgenootschappen wist iedereen, maar wat wij uit deze onthullingen voornamelijk onthouden is � de onverbidde- lijke logiek, waarmee de Keizerlijke brief- wisselaars het eens waren om in geval van oorlog tegen Engeland het kleine Dene- marken te laten bezetten. In den grond is de schending van de Belgische neutraliteit veel meer dan de- afzonderlijke uiting van een cynische poli- tiek.. Die schending behoort bij de vol- gende rededeering, welke in de atmosfeer van algemeen wantrouwen te Berlijn als gangbare munt werd beschouwd: in geval van oorlog laat Duitschland elk land over- rompelen, dat als �pmarschgebied door een andere mogendheid zou kunnen ge- bruikt worden. Ons eigen zoowel als het algemeen belang wordt er door gediend, indien h'et mogelijk ware na dezen oorlog eindelijk een inter- nationalen rechttoestand te scheppen, welke dergelijke gedragingen zou uitsluiten. Daartoe moeten drie grondgedachten zegevieren : Ie. in elk land dient de regeering ver- antwoordelijk gesteld tegenover het parle- ment, terwijl aan voorzitters van republieken en aan vorsten het recht wordt ontzegd geheime overeenkomsten te sluiten. 2e. Alle eenzijdige bondgenootschappen worden ontbonden. 3e. Onder de staten, wier regeerin- gen op den volkswil berusten, komt een volkerenbond tot stand, die zijn legers zal ten dienste stellen van de besluiten, welke op grond van een herrezen volken- recht namens den bond worden genomen. Dan, maar dan alleen ook zal er voor de kleine staten veiligheid zijn en zal het vraagstuk van oorlog en vrede niet langer afhangen van deze of gene kliek, die in den duistere konkelt, en de nationale belangen met haar bekrompen hebzucht vereenzelvigt, waarover wij dan jaren nadien weerzinwekkende onthullingen krijgen. Ook een Luxburg, die aan zijn regeering den raad gaf Argentijnsche schepen te laten zinken zonder dat er iets van overbleef, zou dan beslist, tot het verleden kunnen behooren. Trouwens zijn het niet alleen de diplo- matieke en militaire kringen, die in hun zielloosheid worden bekend gemaakt. Ook de pers krijgt haar deel van het oorlogs- schandaal. Te Parijs verscheen een dagblad, dat beweerde voor een rechtvaardigen vrede te ijveren, en waarvan de uitgevers Duitsch geld zouden gekregen hebben om het Fransche volk oorlogsmoe te m�ken en het sluiten van een Duitschen vrede te bevorderen. Langs een anderen heeft een Fransch orgaan 5.500.000 fr. ontvangen van een' vertrouwensman van den Khedief dien Engeland wegens Turkschgezindheid afgezet heeft! Het zelfde Frartsch blad heeft als leider een vurigen patriot, die voortdurend aandrong op de noodzakelijk- heid eener betere bewapening van Frankrijk, terwijl hij zelf aandeelhouder is in. Fransche munitiefabrieken ! Een prachtige- moraliteit inderdaad, en een toestand, die als een waardige tegen- hanger kan gelden van hetgeen in Duitsch- land gebeurt, waar een syndikaat, dat in betrekking met de firma Krupp staat, allerlei bladen opkoopt om hun een meer oorlogs- zuchtige en annexionistische strekking te geven ! Wij zullen maar liefst niet aandringen, want men zou ons nog kunnen beschuldigen dat wij het �journalistiek vak" willen neer- halen, alsof het bij de ... journalistiek be- hoorde zich te laten omkoopen en te schrijven wat anderen willen, omdat zij er u voor betalen. Ook de oorlogspers is rijk aan ont- hullingen, en zij pleiten alles behalve voor hare waardigheid. �kg? H. Kerenski. Men moet tot den oorsprong van de Russische revolutie zelf opklimmen om e�n inzicht te krijgen in de gebeurtenissen, die zich naar aanleiding van het Kornilof- avontuur hebben voorgedaan. De Russische revolutie was voornamelijk ontworpen door de Doema, die te recht of ten onrechte � dat zal eerlang wel blijken ui*- de nagelaten geschriften van Stunner � bevreesd was voor het sluiten van een afzonderlijken vrede tusschen Duitschland en Rusland. De partij Miljoekof behaalde door het omverwerpen van het tsaristisch regiem de zegepraal, maar die overwinning was slechts kortstondig, daar de meer vooruitstrevende elementen uit de raden van arbeiders en soldaten het gezag tot zich wisten te trekken en Miljoekof dwongen af te treden, toen zij de overtuiging hadden, dat hy imperia- listische oorlogsdoeleinden bleef nastreven. Aan Kerenski. werd de zware taa'k op- gedragen het gezag te handhaven ondanks de wanordelijkheden van de maximalisten, die een onverwijlden vrede wilden en de onderduimsche kuiperijen der rechtsch� partijen. Maximalisten en konservatieven waren het in den grond eens om de voorloopige regeering te ondermijnen. Met een misdadige lichtvaardigheid werd langs een anderen kant door bladen als �Times", �Morning Post", en �Le Temps" tegeh Kerenski partij gekozen. Die aanvallen werden met instemming begroet door de vrienden van Miljoekof, maar hielpen het vertrouwen ondermijnen, dat de demokra- tische elementen in de politiek zelve van Engeland en Frankrijk stelden. En daar Kerenski zich steeds als een loyalen bond- genoot bleef gedragen, werd zijn positie daardoor nog lastiger. Het Kongres te Moskou toonde aan, dat het tusschen het voorloopig bewind en de rechtsch� partijen tot een volledige breuk zou komen. Kornilof drukte voor- namelijk op de ontreddering van het leger en hield een redevoering, waaruit kon be- sloten worden) dat hij op de instelling van een militaire diktatuur aanstuurde. Na den val van Riga kwam de gelegen- heid hem gunstig voor om zijn verstrek- kend plan te verwezenlijken. Hij zond aan Kerenski een ultimatum, waardoor hij voor zichzelf het recht opeischte een regeering samen te stellen, waarvan hij natuurlijk het hoofd zou zijn. Nogmaals hebben sommige Entente-bladen het zeer wenschelijk geacht Kornilof op het voetstuk te plaatsen en Kerenski voor te stellen als een breed- sprakerigen staatsman, die 'ten slotte de verantwoordelijkheid droeg van de heer- schende wanorde. , Kerenski sloeg het voorstel van Kornilof af, en vaardigde een bevel tot g�vange- neming uit. Zoo werden de meest fantas- tische berichten, vooral van Duitschen kant, verspreid. Kornilo: rukte met^*jn leg�rS naar Petrograd op en had de partijgangers van Kerenski verslagen. Kerenski tf elf was vermoord geworden. 'lot een telegram de boodschap bracht, dat Kornilof was gevangen genomen, terwijl verschillende Doema-leden werden aange- houden. De Soviets waren tijdens deze gebeurte- nissen de trouwste aanhangers van Kerenski, zoodat het niet moeilijk valt om de hou- ding te bepalen, welke de Russische regee- ging in de toekomst volgen zal zoowel in verband met de binnenlandsche als de buitenlandsche politiek. De kansen voor een tegen-revolutie zullen inderdaad zeer verminderd zijn, nu zelfs een Kornilof, die in het leger zooveel gezag genoot, zijn avontuur op een zoo jammer- lijke wijze ?ag afloopen. Langs een anderen kant, dient de Entente er rekening mee te houden, dat de Russi- sche regeering, die stellig den oorlog tegen Duitschland zal voortzetten, daarom voor geene veroveringsplannen te vinden is en met dezelfde overtuiging als Wilson de wegen wil banen voor een volkerenvrede, die de annexaties uitsluit. Nu Rusland tot een Republiek uitge- roepen' l�, zal het regeeringsbeleid trouwens van meer vastheid blijk geven. Men wist inderdaad niet, waar het met den regeeringsvorm heenging, en die on- zekerheid zelve werd noodzakelijk een bron tot allerlei partij-intriges, die een stand- vastig optreden belemmerden. Kerenski heeft aan die strubbelingen een einde gesteld, en alvorens de consti- tueerende vergadering bijeenkwam, de Republiek laten uitroepen. Hij zelf wordt minister-president van een oorlogskabinet bestaande uit vijf leden. Uit al deze feiten blijkt ten overvloede, dat Kerenski de man is, die in Rusland het best aan den wil van de volksopinie beantwoordt. In verband met de mogelijkheden tot een rechtvaardigen Vrede, die elk imperialisme afzweert, kunnen wij ons daarin slechts verheugen. J. HOSTE Jr.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vrij België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Scheveningen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes