Vrij België

1155 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 05 Novembre. Vrij België. Accès à 25 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/hh6c24rg48/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

No. 11. VRIJDAG 5 NOVEMBER 1915. EERSTE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË . . ... 0.20 fr. i J VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. I ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND 2 sh. FRANKRIjK en BELGIË 2.50 fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIE TE ZENDEN: VAN LOOSTRAAT 89, DEN HAAG. Klokke Roland. Een Boek over België van Johannes Jmjensen. J. JÔRGENSEN. Dit is een boek *) van oproer. Geen boek van bloote dokumentatie of kalme redeneering, maar van oproer eener dich-terziel over het bloedig geweld, het mis-dadig onrecht, België aangedaan. Heel het wezen doorgloeid van heilige verontwaar-diging, werpt Johannes Jorgensen aan het ,,beischaafde" Duitschland en de 98 intel-lektueelen, opstellers van het bekende Duitsche verdedigingsschrift, zijn striemen-de aanklacht in het gelaat. Medegevoel en wraaklust, gesnik en hoongelach, woede, vertwijfeling en haat voeren beurtelings den toon in dit boek, dat door zijn bitterheid en onstuimigheid aan Victor Hugo's vlammenschrift tegen Napoléon III doet denken. En men kan zich den toon van Jorgen-sen's boek licht verklaren, wanneer men weet, dat hij in België verbleeî, en 't gast-vrije land bemint, waar hij te Brussel, Leuven, Mechelen, Antwerpen, Genit het hartelijkste onthaal genoot. Ook de Gentsche Klokke Roeland, naar dewelke hij zijn boek betitelt, kent hij, en haar fiere spreuk prijkt als motto op de eerste bladzijde: Klokke Roeland is mijn naam; Wanneer ik klep is 't brand Wanneer ik lui, triomf in Vlaanderland. Met ontroering denkt hij terug aan zijn goede Belgische vrienden: Kardinaal Mercier (aan wien het boek is opgedragen), Carton de Wiart, mej. Maria Belpaire. ...,, Aldus rijst beeld na beeld voor mij op — en over ailes luidt als eern weeke, hopelooze klokketoon die iiitsterft, ver in den d'onkeren nacht: ,,Voorbij, ailes voorbij! Vlaandterens steden in gruis, *) johannes Jorgensen: Klokke Roland. Uitg. V. Pio, Kopenhagen. de torens neergestort, Klokke Roeland zwijgt " Maar neen — de hopelooze stem in de schemering heeft ongelijk — Klokke Roeland kîinkt nog, klinkt sterker, klinkt d'ioper, klinkt duidèlijker dan ooit! Of hoôren wij haar bronzen stem niet over Europa"? Hooren wij het niet luiden van uit de ineengestorte torens? Klokke Roeland luidt ons niet op tôt rouw, maar tôt zege — meldt met dood, maar leven — het eeuwige leven der eer, en een zegepraal die zeggen kan: ,,Dood, waar is uw geesel? Hel, waar is de overmacfht uwer poorten?" * * * ,,Iets is zeker — wat nu in de wereld gebeurt is nooit te voren ge-zien. Zoolang de beschaving bestaat, is het heele menschdom niet in oorlcg ge-weest, van de eene kust tôt de andere van den Stillen Oceaan, en van Nieuw-Zeeland tôt Nova-Zembla. Dit is zoo nieuw, zoo groot, zoo overweldigend1, zoo onnatuurlijk, zoo bovennatuurlijk, dat het denken daaraan niet uit te hou-den is. Hij, die onder d'eze ged'ach e wil leven, moet sterven van afgrijzen — zoo-als Pius op den Pauseiitroon of wat la-ter in -Engèland Robert Hugh Benton. Want het is, alsof een reuzenhiand den aardbol omklemd hie'.d1 en bloed perste uit al zijne volkeren. En in welke af-gronden — van licht oi van vlam — zal de aardbol vallen, wanneer de hand hare greep loslaat?" En nu komt de schrijver op de ,,val- sche getuigenissen", zooals hij de bewerin-2,en in het verweerschrift der Duitsche in-ellektueelen noemt. •«** ,,Het is niet waar," zegt het Duitsche schrift, ,,dat de schuld van dezen oorlog bij Duitschland ligt . Eerst als een îinds lang aan de grenzen loerende over-macht van drie zijden op ons volk aan-viel, is het als één man opgestaan." Eerst kalm, als naïf-leerzuchtig en onbe-TOoroordeeld-zoekend, gaat Jorgensen de Duitsche bewering na — van drie kanten 3 ver va lion? Laat ons nazien op de kaart — Denemarken en Holland waren 't niet — Frankrijk en Rusland ook niet, want 't is Duitschland, dat hun den oorlog verklaar-1e en de eerste vijandelijkheden begon. Blijlt nog — als aan Duitschland gren-zend — België... Is het soms België ge-weest? En bitter sarkastisch klinkt het: ,,Dus België, België, — dat is de ,,loerende overmacht". Het was B e 1 -g i ë, d'at binnenviel over de Duitsche grenzen! Het was België, het groote, sterke België, dat inbrak in het kleine neutrale Duitschland1, omd'at het dààr nu vrijen d'oortocht moest hebben — er was geen andere weg! België viel in Duitschland binnen (waarvan het de neutrali-teit zelf destijd's had g'ewaarborgd1 en beloofd te verdtedigen). Be'gië sloegmet zijn gepantserdë vuist het heldhaftige, maar mindertallige Duitsche léger terug. België trok zegevierend1 Aken binnen, en daar de fiere, vripeidslievende bur-gers van Aken zich verzetten, maakten de Belgen brutaal de oud'e Keizerstad met den grond gelijk en stakén de Dom- kerk in brand1, die haar koepel over het grat van Karel d'en Groote welit. Dan trokken de Belgische legers naar Keu-len, bescUoten de stad en schoten den ouden, gothieken Dom, dien wij aile be-minnen, in gruis, alsook St. Gereon, St. Apostel en St-. Maria-in-Capitoleum ...Aldus geschiedde het — of ging het zôô niet? En indien het anders ging — waar vind ik dan de drie roovers die Duitschland1 overvielen middten in het feestelijk-zomergroenend1 woud der Ku'.tur? De 98 hebben ze gezien. Maar waar, wààr? ,,Nogmaals spreekt ,,de stem der waar-heid," spot Jorgensen. ,,Het is niet waar," zeggen de 93 Duitsche intellektueelen, ,,dat wij op misdadige wijze de neutraliteit van België geschonden hebben. Blijkbaar waren Frankrijk en Engeland besloten ze te schenden. Blijkbaar was België daarmee 't akkoord. Het ware zelfvernietiging ge-weest ze niet te voorkomen." Kalm, liaast wetenschappelijk, onder-zoekt Jorgensen hierop het begrip neutraliteit, geeft de photo van Belgia's neutrali-teitstraktaat, ,,het vod papier"; van de zoogezegde geheime dokumenten door de Duitschers te Brussel ontdekt en die niets bewijzen, en van hun vervalschten omslag. ,,Ook voor mij begint het duide- lijk te worden. Als ik weet; dat andere zinnens zijn iets onrechtvaardigs te be-gaan (b.v. een gegeven woord1 breken, een valschen eed afleggen) en mij daarmee te beaac'.eelen — dan is het na-tuuflijk. dat ik hen vôôr ben en dat ik mijn belofte of mijn eed breek. Daar-o'oor word ik zeker, oppervlakkig be-sehouwd1, in concreto degene, die de overtreding begaat, maar in abstrac-t o is het zonneklaar, dat de schuld b ij de a n d1 e r e n ligt — die hebben door hunne slechte inziehten (die zij geen tijd hadden uit te voeren) mij zoo te zeggen g e d w o n g e n (ik die anaers de eerlijkheid zelf ben, mag ik zeggen, zond'er mij te roemen) — zij hebben mij gedwongen, m ij, m ij, tôt een slechte d'à ad! O, welke gemeenheid ! Maar God zij lof — mijn geweten is zui-ver — onbevangen mag ik het hoofd oprichten en de wereld toeroepen : ,,H ô r t es, I h r V olker. Hoort het, aile volkeren der wereld! Wij gelooven aan aen eeuwigen God, en wij vertrou-wen op het oordeel van aile rechtvaar-dig denkende menschen! Want de stem der i-echtvaardigheid reikt ook over de breede zee! ' Ja, d'àt doet ze — en wee u, schi,ai-heiligen en gepleisterde graven, wanneer zij het doet, zegt eene stem, de stem van dien God, met wien gij het oni:e-schaamdste kluchtspel drijft d'at de wereld nog gezien heeft!" Duister en bitter geeselend wordt de schrijver, wanneer hij spreekt over het afscheidsgesprek tusschen den Engelschen Gezant te Berlijn, sir Edw. Goschen, en den Duitschen Rijkskanselier : Ja, in waarhe'd, dit onderhoud van 4 Oogst 1914 is historisch. Het zi, n niet twee volkeren, twee rassen, die te-gënover elkaar staan, het zijn twee le- De titelpleat van „K!okke Roland".

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vrij België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Scheveningen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes