Vrij België

2234 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 17 Mai. Vrij België. Accès à 30 septembre 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/r785h7ct30/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

■ ■ ONDER LEIDING VAN FRAIMS VAN UAUWtLAtnT EN JULIUS HUSTE J«. PRIJS PER NUMMER: ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: • ' Cent' VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. { 1tf°Q . ENGELAND 3 pence. ENQELAND 2 sh. 9 d. FRANKRIJK en BELGIË 0.30 ir. FRANKRIJK en BELGIË , . 3 75 h ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: 81,^GEVERS DEYNOOTWEG. SCHEVENINGEN. ALLJL U 1 UI\IvL.iN LjL~4 1 1 I\L,UnV 1 lLf 1—i ^ AUiVLli^lU 1 i\n 1 11 INHOUD. Geen nieuwe blunders; J. Hoste Jr. —- De J. de Maegt. — Brieven uit het houten dorp: Eli- „vrede" in het Oosten; G. Opdebeek. — Spes redi- sabeth-dorp; Bièken. — Kantteekemngen. — ln- viva; A. Verbraeken. — Op Reis; A. Hans. — temationaal overzicht. — Nieuws van iiet Front.— Prikkeldraadschetsen : XVII. Indeeling van de Bel- Nieuws uit het Land. — De toestand in het Oos- gische wêermacht; L. Noë. -— Zeeuzvsçhe Brieven; ten. — Nieuws uit het buitenland. — Advertenties. Geen nieuwe Blunders! De polemieken over mogelijke vredesvoor- ' waarden zijn nogmaals in vollen gang, terwijl elk oogenblik een nieuwe worstelipg kan los-branden, die aan offers al de voorgaande menschenslachtingen overtreft. Eens te meer spelen sommige Entente-bla-den op prac'htige wijze in de kaart van de imperialisten te Berlijn; -werden die bladen door den Duitschen staf betaald om elke nei-gifig naar gematigdheid in den schoot van het Duitsche volk te onderdrukken en de vecht-lust van het Duitsche leger aan te moedigen, zij konden niet anders schrijiven. Het impérialisme aan de eene zijde is een premie voor het impérialisme aan de andere; als klein vcrlk, dat in dubbele mate de gevol-&en van c'.ie vei «-erpclijke politjek te dragen heeft, kunnen wij niet anders dan aarîsluiting zoeken 'bij die organen van de openbare opi-nie der Entente-volkeren, die d'e krachtda-digheid in de daad, maar de gematigdheid in de woorden en in 'het vredesbed'ingen voor-staan.In zijn nummer van 20 April schrijft de ..Manchester Guardian" met humor: ,,Blijkbaar zijn er onder ons, die den vijand even-zeer haten als zij den oorlog liefhebben. Voor hen is hij een bezit van een zoo groote waarde, dat de-gene, die.hun den oorlog stelen zou, hun ailes zou ontnemen. In orde schijnt het, wanneer de vijand voorstelt ons geld en onze koloniën te nemen, maar dat hij dat ailes in het belang van den vrede zou opge^en, dat heet den oorlog bekampen en is de uiterste beleediging. In allen ernst is dit nauwelijks een overdrijving van wat gezegd en geschreven werd over de voorstellen tôt gematigdheid, die van tijd tôt tijd door bekende Duitschers en -offi-cieel door de Oostenrijksche regeering gedaan wer-den".Een ander gezaghébbend blad van de En-gelsche liiberale partij, de ,.Westminster Gazette" verklaart in zij.n nummer van 4 Mei over een ge'beurlijk Duitsoh vredesvoorstel: „Het kan zijn, dat als er een Duitsch voorstel wordt gedaan, dit niet een voorstel zal zijn, dat de geallieerde regeeringen zullen kunnen aannemen of als eerlijk gemeend zullen kunnen beschouwen. Maar juist als dit 't meest waarschijnlijk is bestaat er reden te meer voor het Ministerie van Buiten-landsche Zaken hierover te zwijgen totdat gebleken is, dat die veronderstelling juist is. Anders zal men immers den vijand de gelegenheid geven om te zeggen, dat de geallieerde regeeringen zich van te voren zoo vijandig tegenover eventueele stappen hebben gesteld, dat het met den besten wil van de wereld onmogelijk was verder te gaan. Volgens Lord Robert Cecil wil juist de vijand in de gelegenheid komen om dit te kunnen zeggen. Het kan zijn dat Lord Robert Cecil gelijk heeft, maar waarom dan juist in de kaart van den vijand gespeeld?" De waarheid van die stelling heeft men kunnen bevroeden, toen nog niet lang gele-den de Raad van Versailles een schetterende verklaring aflegde die niets anders was dan een aanmoediging van de Duitsche oorlogs-politiek. Niemand had aan die woorden iets, niemand, behalve de vijand, en het ware best, dat hem die voordeelen voortaan zouden ont-houden blijven. Best mogelijk kan een oorlogverlengende politiek inderdaâd aan sommigen welgeval- - J lig zijn, die den oorlog als een ,,,'bezit van 1 groote waarde" bescfhouwen, om de woorden - van den ..Manchester Guardian" te ge'brui-e ken, maar zij maken de rekening niet van de kleine volkeren, die tusschen de buffers van - de groote mogend'heden gebroken l'iggen. Die e volkeren zien op naar mannen als Wilson en a Lord Lansdowne; tegenover de leidende - staatslieden van de groote mogend'heden der t Entente ware het misleidend werk hen daar- - over in een andere meening te laten verkee-i. ren. Zijn de Centralen uit zelfzucht tôt geen ge-n matigde voorstellen geneigd, dan is het in ; het belang 'van het moreel der Entente-vol - keren, ,dat zulks bij voortduring bïijke, en in-.1 dien a* de noodige v il toe bestond nm zich g daarvan te vergewissen, dan zou dit ook kun- - nen gebeuren*. niet door het aanhooren van - onderhandsche voorstellen vanwege diploma-n ten, die steeds kunnen verlooehend vrorden, - maar door een rechtstreeksche uitnoodiging tôt de regeeringen der Centralen uitgaande e van een staatsman als président Wilson, die er het noodige gezag toe beschikt: gij be-weert een ..defensieven" oorlog te voeren; ~ maakt mv" voorwaarden dan bekend, maar _ weet op voorhand, dat uw optreden in het u Oosten slechts wantrouwen opwekt bij alwie I een duurzamen en rechtvaardigen vrede na-J streeft. e Bleven die regeeringen het antwoord s schuldig, dan zou de proef op de som voor n hun nieuw vredesgehuichel geleverd zijn. e Een dergelij'ke taktiek ware in elk geval te verkiçzen geweest boven het Arïnand-Rever-tera-Sixtus van Bouribon-gepraat dat bij slot van rekening er slechts toe ibijdroeg den Keizer van Oosterjrijk nog meer afhankeiijk j te maken van Berlijn. Dat is duidelijk gebleken door de vastere-aaneensnoering van het Duitsch-Oosten-g rijksch verbond. f Niet lang geleden verklaarde graaf Czer- i. nin nog, dat Oostenrijk in het Westen t slechts vocht om aan Duitschland zijn bezit te verze'keren ; uit het verband, waarin die 1 . . 1 woord'en werden uitgesproken viel af te lei- e den dat Oostenrijk-Hongarije bij gabeurlijke s vredesbesprekingen zijn bondgenoot ook zou l afgebraoht hebben van aile voogdij-plannen s tegenover Belgi/ë en Vlaanderen. Thans ziet het ,,Berliner Tageblatt" zich 1 verplidht de vraag te stellen of Oostenrijk- 1 Hongarije voortaan zijn.steun zal verleenen aan het annexiotvisme, dat aan de Oost- i zee gedreven is onder den mantel van staat- - kundige aansluiting en straks misschien aan ; de Noordzee, in Vlaanderen. -zal gevoerd 1 worden. Het Duitsche blad, dat van geene - annexaties wil hooren, schrijft met scham-» perheid: ^ „Men heeft door den vrede — indien men het zoo zeggen mag — van Brest-Litofsk aan de Oost-zee en ter zijde daarvan al die „zelfstandige" sta-' ten gevormd, wier bestaan door het Duitsche rijk gewaarbWÉ|^wier ontwikkeling door het Duitsche rijk met vaderlijke goedheid wordt geleid, wier ge-bied door het Duitsche rijk tegen Rusland en te-li- gen aile verrassingen van Russische zijde beschermd 'n- zal worden. Aan de Noordzee wordt door de an- nexionisten de Vlaamsche kust — met ailes wat daartoe behoort — opgeëischt en de Vlamingen es. moeten, evenals elders de Balten, Letten, Esten, Finnen, Litauers, Polen —- en indien het ging, ook — de Oekrajiners — onder Duitsche beschermënde heerschappij zich in hun leven verheugen". GingJiet ooit dien -weg op, dan zou er stel-an lig van een werkelijken vrede niets komen. cn ,,Het bondgenootschap wordt bevestigd voor ,j_ onze beveiliging en in het belang van den vrede; wij willen een machtigen tweebond in die in de omlijsting van den algemeenen vol-ije kerenbond past", beweren de Centralen, en maar iedereen weet, dat annexaties en een-jg zijd'ige bondgenootschappen met het wezen er zelf van den Volkerenbond onvereenigbaar .r- ziJn- ,e_ De Entente zou dus meer dan ooit een gunstige gelegenheid hebben om aan te too- e- in 1 De „vrede" i n- ch De dag. waarop baron Burian ^ opnieuw de n- portefeuille van1 Buitenlandsche Zaken aan-m vaardd'e, was onder een weiniig gunstig ge-a- sternte g'elegen. De onderhandelingen, met il, Roemenië, die vele moeilijkheden met zich ig hebben meegebracht, waren in vollen gang de toen graaf Czernin zich verplicht zag af te lie treden. De eerste daad van den nieurvven1 e- OostenrijksclvHongaarschen minister is dan n; ook de onderteekening van het vredesverdrag ar met Roemenië geweest. et Ongetjvijfeld1 kon Burian — oofc al had hij ie het anders gewild — weinig of niets aan den a- loop der oinderhandelingien veranderen. Daar-voor waren deze te ver gevorderd en ook had rd de vertegenwoordiger d'er dubbel-monarchie or rekening te houden met de wenschen zijner 'bondgenooten. Hij had alleen voor zijn land te van gebiedsuitbreiding kunnen afzien. Dat t- zulks niet gebeurde lag wellicht meer aan den jij gang der omstandighedten, dani aan den wil ;n van Burian. Alleen in het laatste bedrijf was jk het hem vergund op te trede^ en het ligt dan ook voor de hand, dat zijn roi hoofdzakelijk re- tôt deze van figurant beperkt is gebleven. n- Welke verzachtende omstandighedfen men evenwel voor Burian's aandeel ira de vredes-r- onderhandelingen met Roanfenië ook moge ;n pleiten, een feit is het toch, dat zijne hand-:it teekening een verdtag bekrachtigt; een ie verdrag dat wij niet anders dan als de uiting :i_ van een afgedwongen vrede kunnen be-<e schouwen. Reeds in onze beschouwingen )u over Czernin's rede tôt een afVaardiging ;n van den Weenschen gemeenteraad — zij is zijn zwanenzang geworden — wezen ;h wjy er op, dat Roemenië niet gespaard le- zou worden en de vredesbepalingen al ;n weinig van een oprechte verzoeningège-t- zindheid getuigden. De publikatie van het t- defin'itieve tra'ktaat heeft die opinie beves-Ln tigd. Naast het verlies der geheele Dobroedi-sja -—• of hier sprake van annexatie of desan-ie nexatie zij, laten wij in het midden — is Roemenië gedwongen zuiver Roemeensch ge-bied aan Oostenrijk-Hongarije af te staan, welken landroof Czernin tevergeefs als et grensbeveiliging of militairen1 waarborg t_ heeft pogen voor te stellen. Naàst deze ver-^ min'king van zijn landgrenzen, heeft het ver-]e drag aan Roemenië bovenidien een aantal nen, dat zij, die thans aan den kant der Centralen het roer in handen hebben, den oor-logstoestand willen besteridigen. Ofwel zou de moreele kracht aan Entente-zijde daar-door vertienvoudigd worden, terwijl de de-mokratisc'he elementen in de Centrale rijken en al de kleine anti-imperialistische volkeren, die tôt hun staatsverband behooren, duidelijk zouden weten waaraan zich te houden ; ofwel zouden de machthebbers der Centralen terugsohrikken voor de openbaring van de plannen, die zij koesteren en zouden zij zich zelfs genoopt zien die te verlooehe-nen onder den invloed van een hersteld mi-litair evenwicbt en van de gedachtenstroo-mingen, die hun eigen volkeren ibewerken. Ook een vredesoffensief vereischt een tegenoffensief, maar het vergt in geen geval nieuwe politieke en diplomatieke blunders. Die hadden wij in meer dan voldoende mate. J. HOSTE Jr. n het Oosten. ekonomische .eischen opgelegcl, die alleen de Centralen ten goede komerr en werden verder regelingen getroffen, die op hun minst genomen even zooveel vernederingeni als in-mengingen van buitenlandsche staatsmachten in 's lands binnen'landsche aangelegenheden zijn. Zeker zullen de annexionistische elementen in de Centrale landfen met dezen vrede geen genoegen nemen. Roemenië zal, volgens hen, nog te veel gespaard zijn gebleven en met leedw^ezen zullen zij er op wij zen dat hun vertegenw?oordigers o.m. verzuimd hebben de dynastiekwestie, volgens hun wenschen, te regeflen. De ,,afvalligheid" van Roemenië hadden zij gaarne gestraft gezien. Maar hunne ontevreden'heid — die enkel uit een overzadigbaren en nooit te stillen landhonger voortspruit — kan niet wegne-men,, dat het vredesverdrag met Roemenië een daad van Pruisisch geweld is. Een al-gemeene vrede zal zijne artikelen nooit kunnen sanctioneeren. Bovendien is het feit, dat de Roemeensche premier Marghiloman — die als konservatief en als overtuigd vriend van de Centralen niet als de ideale vertegenwoordiger van zijn volk en de verdediger van zijn belangen kan gelden -—- zijne goed-keuring aan het verdrag heeft gehecht, een bewijs dat het niet op ' hechten grond steunt. 2) De onderteekening van dit traktaat is dus een daad van oorjogsverlenging, omdat het een verkrachting van Roemenië's onschend-baarheid als volk en natie -inhoudt. Ten op-zichte van Buriap — en zulks geldt ook voor de overige vertegemvoordigers der Centralen •—- houdt het nog een ander, onrecht-streeksch gevolg in1. Als eens de diplomaten tôt de bespreking van den algemeenen vrede zullen bijeenkomen, dan lijkt het ons inder-daad uitgesloten, dat Burian en zijne colle-ga's mede aan de groen'e tafel, als gevol-maçhtigde vertegenwoordigers van hun land!, zullen aamzitten. Want dââr zouden zij in de eerste plaats het vonnis over en de teniet-doening van hun „vredes"-werk in het Oosten hooren uitspreken, voor zooverre althans de Centrale machten niet zegevierend uit den oorlog komen, aan welke laatste mogelijkheid wij minder dan ooit kunnen gelooven. 3) De j No. 143. VRIJDAG 17 MEI 1918. DERDE JAARGANG. j

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vrij België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Scheveningen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes