Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge

430 0
04 janvrier 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 04 Janvrier. Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge. Accès à 27 octobre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2z12n5060b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

en Oon het flppondissement Oostendç*Oi^muidç»Oçupne Derde Jaargang — Nr 19 5 CENTIEMEN Zondag 4 Januari 1914 OPSTELRAAD E 3S3 IB ZE !EÏ E IB IR, : Voor 't Arrondiss°ment Broie Voor 1 Arrondissement Oostende-Dixiaiie-VeirBe Lokaal : WERKERSWELZIJN, Kleine Kuiperstraat, 31, Brugge, Lokaal : DE NOORDSTAR, 31, Veldstraat, 31, Oostende. a ■ jl ■ ■ _ _ a je s _ . . Abonnementsprijs S 3 fr. per jaar. Drukster-Uitgeefster, Sam. Maatsch. de ontwaking PRACHTIGE TOONEELVERTOONING Op ZONDAG 4 JANUARI 1914 Ingangprijs : 35 centiemen Deuren open om 5 1/2 ure. — Begin om 6 ure. Aan de roode jeugd De ideale socialisten, al diegenen die over-tuigd zijn van den eindelijken triomf der waarheid en het recht,al diegenen welke hun leven bewandeld hebben zonder ooit te ver-flauwen omdat er zich dwarsboomen op hunnen weg bevonden, al diegenen die de hoop koesteren de maatschappij te zien her-scheppen, vragen zich af wanneer het zal ge-lukken dat er eens nieuwe stralende dagera-den zullen opgaan, of indien ze soms naarhet Niet zullen terugkeeren, om aan een vuriger nakomelingschap den schat huns geloofs en het geheim hunner hoop na te. laten. De jeugd komt niet genoeg tôt ons. Altijd on overal ziet men in onze rangen dezelfde wezens die ons rood zinnebeeld vol-gen. Hier en daar eenige jongelieden, maar hoe bitter weinig. Aan wie de schuld? Zoeken wij niet ver, want het is de onze I Men stelt te weinig belang in de jeugd, die de toekomst van het menschdom moet verte-genwoordigen. En nochtans, is er een beter veld bereid om het goede zaad van het socialisme te zaaien ? Die jeugd welke nauwelijks het leven in-treedt, kent noch kwaad, noch bederf en vraagt niets beter dan geleid te worden op den rechten weg. Het zijn wij die daar moeten wezen op dit oogenblik, om hun de schoonheid van het begrip in te scherpen dat onze oudere gelei-ders bezaten, welke zich geoorloofd hebben vele grootere klippen te beklimmen dan er zich tegenwoordig op onzen weg bevinden. De jeugd is tegenwoordig geleerd. Men spreekt van niets anders meer dan van on-derwijs, hoogescholen, kunstscholen, enz. Indien wij gelooven dat het onderwijs zoo noodig is als eten en drinken, wij denken ook dat het op verre na niet verspreid is op- de manier welke wij zouden begeeren. Geheel de heerschende macht tracht zich meester te maken van het geweten onzer kin-ders. Gelijk het goed zou geweest zijn te vechten tegen de menschelijke verstandhou-ding in evolutie, beter ware het te zoeken om ze te gebruiken ten voordeele der be-staande heerschende gedachten. De school van heden is maar eene oefening-De onderwijzers gelaten zich op het verleden om te overwinnen, zij hebben gewoon geweest en gewennen het kind nog te gehoor-zamen en le gelooven. De opvoeder legt op of verbiedt. De beste leerstelsels worden een werktuig van dwang en dienstbaarheid in zijne handen. En in den grond is hij niet verantwoordelijk, want I hij heeft af te rekenen met diegenen welke hem betalen met het geld van ons allen, diegenen die in onze oogen passeeren voor groote weldoeners, want het woord onderwijs is bij hen altijd op de lippen. Maar die heeren zijn slimmer dan wij : omdat zij zaaien, hebben zij het zoo geschikt dat ze trachten het grootste gedeelte van het zaad te oogsten. Het onderwijs is dus het middel niet om de sociale kwestie op te lossen. Het bewijs is er dat in Prankrijk het verplichtend onderwijs bestaat sedert 1870, en op sociaal gebied zijn de werklieden niet beter gescheept dan wij. Wil dat nu zeggen dat wij het onderwijs moeten veronachtzamen bij onze nakomelin-gen ? Neen I Ik wil toch een jammerkreet uitroepen tôt dezen die al het goede verwachten van het onderwijs : Wij mankeeren mannen en de jongelingen trachten niet zichzelf op te heffen ; als zij een diploma veroverd hebben in de eene of andere school, bekommeren zij zich niet om de rest ; ze denken niet dat de jonge tijd van korten duur is, dat de strijd om het bestaan vergroot naarmate de verantwoordelijkheid welke men in 't leven schept ; zij zoeken geenen broederlijken band noch innerlijkon bij stand : de school heeft ze zoo ingericht dat er niets meer te doen valt. Ehwel, vrienden, het is aan ons ze herop te beuren ; 't is aan ons de jeugd te bewaken, zelfs opletten dat de vaders in de eerste plaats den moed bezitten zich bezig te houden met het onderwijs hunner kinders, met ze van de godsdienstlessen af te zonderen ; dat ze niet uitsluitelijk de intellectueele zorg hunner kleinen overlaten aan de vrouw al-leen. In een woord, dat ze hunne levenswijze bespieden om ze tegen te houden en te be-letten dat hunne nog onrijpe hersenen volge-pompt worden met aile slach van indrukma-kingen.Bij iedere gelegenheid moeten wij hun de onrechtvaardigheid doen kennen welke thans heerscht, dan zal het geen onderworpen wezen worden, maar een man vol gevoel en goedheid, die gewetensvol zijne rechten en plichten beseft. Ongelukkiglijk vindt men bij de jongelingen die ieverige voorstanders niet welke aile gedachten der rechtvaardigheid en broeder-lijkbeid zouden dienen op te helpen, die jeugd welke zoo grootsch en edelmoedig zou moeten zijn. Wij willen ze niet rekenaarster, noch ik-zuchtig, noch bedorven, gewoon niets ernstig op te nemen, maar wij willen ze openhartig, naarstig en overwegend met broederlijke ver-plichting.Onze taak is het, geleiders, elk volgens ons vermogen, hoe klein het ook zij, die schoone jeugd in te lijven, op te voeden en voor te be-reiden tôt de roi welke ze te vervullen heeft, want de jeugd is de toekomst- JOZEF NÈVES. Ze doen aan geen politiek In het Brugsche Volh van 20 December laatstleden, werd weerlegd dat de kristene vereenigingen aan politiek zouden doen en dat het daarom is dat ze den naam aangeno-men hebben van kristenen in plaats van katholieken. Natuurlijk, het kind moet toch een naam hebben van zijnen peter. Maar zeg nu eens rechtuit, Brugsche Volk, waarom bemoeien de kristene vereenigingen zich met het nieuw ontwerp door minister Hubert neergelegd, over « de instelling van kommissiën voor arbeidsgeschillen en het optreden van derden bij werkstakingen en gemeenschappelijke opzeggingen (lock-out)»? En waarom hebben de afgevaardigden der kristene vereenigingen gezamenlijk verga-derd om een besluit te nemen over dit wets-ontwerp ? Als nu de kristene vereenigingen aan geene politiek doen, moeten zij zich- toch zoo niet bekommeren om hetgeen er gebeurd in de politieke wereld. Of de wetten nu gemaakt worden in het belang der katholieken en tegen de kristenen, wat kan u dat raken 1 Gij doet toch niet aan politiek ! En daarenboven, volgens onze beweringen doet ge'wel aan politiek en dan nog wel aan kruiperspolitiek. Want in deze bijeenkomst, te Brussel ge-houden, hebben de afgevaardigden van uwe kristene vereenigingen, waaronder zelfs pastoors aanwezig waren, zoo kruipachtig en ellendig tegenover de werkers en in het voor-deel der patroons gehandeld, dat wij niets anders over hebben voor ^jilke vereenigingen dan minachting. En zulke menschen zouden dan durven be-weren, overal en altijd te strijden in het belang der werkers, en zelfs zeggen dat er maar een goede weg meer open staat voor de werkers en 't is van in de kristene vereenigingen te treden. In andere woorden wilt gij daarmede zeggen : u, werkers, gekoord en gebonden over te leveren in de handen der patroonsknech-ten om u te laten verknoeien totdat er geenen druppel bloed meer kan uitgeperst worden- En ziedaar een van die duizende staaltjes welke wij aanhalen, gepleegd door die kristene vereenigingen die aan geene politiek doen... A. V. Tooneel vertooning Het tweede winterfeest dat de socialisti-sche tooneelkring De Vrijheidsliefde geeft, heeft plaats op Zondag 4 Januari 1914. Men voert op : Blonde Marie, geprimeerd drama in 4 bedrijven door Lievevrouw-Coop-man. En tôt slot het lachstukje : Eene vrouw die haren man doet herbakken, blijspel met zang in één bedrijf door H. Van Peene. Wie dus een aagenamen avond wil door-brengen, verschaft zich in tijds kaarten aan, want met de laatste vertooning zijn velen bij ?ebrek aan plaatsen moeten terugkeeren. Niettegenstaande dàt heeft het bestuur toch getracht om eenieder te kunnen bevre-ligen ; maar daarom zegt dit niet om te wachten tôt op .den laatsten oogenblik zich sijne kaarten aan te schaffen. Bij al de bedienden der Partij en in de oeide lokalen kan men kaarten bekomen. Wij durven verhopen dat de partijgenooten jok ditmaal hunnen plicht zullen begrijpen m de vertooning bijwonen. In gelijk welk feest dat door eenen kring /an de Partij gegeven wordt, moet de zaal te dein wezen, en bijzonderlijk de tooneelfees-en, want daarvoor offeren onze tooneelspe-ers vele uren hunner nachtrust op om iets schoons ten tooneele te brengen en steeds meer en meer ontwikkeling bij onze werkers op te wekken. Het tooneel mag immei^ als het beste pro-pagandamiddel aanzien worden voor onze klasse. En het is ook daarom dat het met vrucht door de partijgenooten moet gevolgd worden. Men begint om 6 ure stipt en om 5 1/2 ure worden de deuren geopend- N.-B. Aan het programma wordt eene kleine verandering gebracht. Er was aangekondigd om als blijspel Hotse-botse op te voeren, doch een onvoorzien voorval heeft ons genoodzaakt daaraan te verzaken en dit te verschuiven tôt op het derde feest. Niettègenstaande deze kleine verandering zullen de toeschouwers toch allen bevredigd worden, want het blijspel De vrouw die haren man doet herbakken, is een onuitput-baar lachstukje. Het bestuur. DE NOOT Dreunend klonk zijn ruwe stem Onder 't oude kerkgewelf... Angstig boog het volk voor hem Vreezend Godes wrake zelf... Nogmaals was de waarheidsstoel 't Spreekverhoog der politiek... Hij verlaagde Jesus's doel Daar hij er misbruik van miek... Uit zijn zak haalde hij een noot Versch geplukt van eenen boom... En zijn oog die stralen schoot En zijn haat had vrijen toom... 't Bitterst groen, het slechtst van al Wel dat is de socialist... D'harde schelp onder de gai Is de liberale twist... 't Beste van de noot dat is 't Geen er hier in 't midden zit... G'hebt het reeds geraân gewis 't Is de kerne geel en wit... Dat is ook onze partij Onder d'hoede van den God... Maar wel heel verbaasd was hij Want de kerne die was rot !... PRED. Tooneelnieuws IN DEN FRANSCHEN SGHOUWBURG Een overtalrijk publiek was opgekomen om le opvoering van « La Dame blanche » te zien sn voornamelijk te hooren, en allen zullen ;ich nog lang die vertooning geheugen, die

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Brugge du 1911 au 1932.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes