Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge

363 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 18 Janvrier. Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge. Accès à 04 decembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6m3319ss8k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

en Ocm net Hppondissement 0ostende5Bi£muide*0eupne Derde Jaargang — Nr 21 5 CENTIEMEN Zondag 18 Januari 1914 OPSTELRAAD IB JN3 BEHEEE ; ïoor 'I Arrofisraent Brnas Lokaal : W£RKERSW£LZIJN, Kleine Kuiperstraat, 31, Brugge. Tour 't Arrondissement taieMe-Biiiille-VfiirM Lokaal : DE NOORDSTAR, 31, Veldstraat, 31, Oostende. AbonnemBntsprifS : 3 fr. per jaar. Drukster-Uitgeefster, Sam. Maatsch. DE ONTWAKING OP ZONDAG 18 JANUARI, om 6 ure PRACHTIG BAL door de SchildersvereenigiDg yoor hare werkeloozen, in het VOLKSriUIS, Keersstraat Ingangpriis : 30 Centiemen. Lage Menschen In den strijd van de arme tegen de rijke klasse, heeft men, ten alien tijde, een soort menschen gevonden, die voor eenige zilver-lingen bereid waren hunne werkerseer te verkoopen. In opstanden, loonstrijden, werkstakingen, enz., vond men zulke karakters aan 't werk en, niemand zal het betwisten, deze menschen bezitten voorzeker een laag peil van eigen-waarde. Men moet zulke menschen verra-ders, onderkruipers en mouchards noemen. .Zij zijn soms maatschappelijk gezien te ver-ontschuldigen, en zijn de grootste plichtigen niet in de klasse der lage zielen. Een ander soort van lage meJscnen zijn degenen, die wetens en willens de macht der arbeiders, die sterk en oppermachtig kunnen zijn, door hunne loensche handelin-gen verdeelen en onmachtig maken. Dit zijn de personen die onder den schijn van voor het werkvolk te willen strijden, deze beletten hunnen toestand te verbeteren en met de kapitalisten heulen, dit zijn diegenen die met de geestelijkheid tôt de arbeiders komen, en hun in den naam van God bevelen hunne armoede in verduldigheid te dragen en hun paaien met het gelukkig hiernamaals. Dit zijn zij, die in kiezingstijd optreden als de verde-digers van 's werkers grootste uitbuiters. Deze personen, lieveiingen en vertroetelden van kerk en geldzak, worden als bestrijders van het socialisme door al diegenen die op 's werkers arbeid een lui leven leiden, met welwillendheid behandeld, en hoe meer zij door hunne werking in veraehting bij de eer-lijke menschen dalen, hoe meer, en hoe beter zij aanzien worden in hunne partij. Deze sooort noemt men christene leiders of verkoch-ten aan de klerikale partij. Nog een soort lage menschen zijn diegenen die uit jaloezie voor een plaatsken, de wer-kerspartij, waarvan zij vroeger deelmaakten, met allerhande verdachtmaking aanvallen. Deize mannen bestaan uit verschillende opvat-ting, weggeschupten, in tijds weggeloopen, hoogmoedige onbeduidende personen die zich socialist noemden, en met nevenbedoelingen be<zield waren, enz. Deze menschen, die den schijn willen heb-ben van rechtvaardig te zijn, om eerlijke har-ten te doen twijfelen, noemen zich vrije, klaarziende) of overtuigde sociialisten, en gaan dan bij het wegloopen naar den hutse-pot, in een woord, naar de katholieke kringen waar zij met open armen ontvangen worden, omdat het daar al zuke soort is, en waar zij hun kraam moeten mee recht houden. Deze soort menschen is de minst gevaarlijke maar de meest gemeene en meest verachte-lijke. Inderdaad, niet een enkele dezer soort heeft den moed openlijk zijne zoogezegde grieven van laster voor zijn vertrek uit de partij bloot te leggen, tôt den laatsten oogen-blik spelen zij hunne voile schijnheilige roi uit, het is maar as het niet meer te betwijfelen valt, dat zij het dten zien, dat ze mede heulen met klerikale of andere verraders- Laat ons eens zien wat die lage menschen wel verrichten met hunne namen aan te schaffen als zij bij die overgeloopene partijen zijn. Vrije socialisten zijn zij, zeggen ze, en de eenige vrijheid welke zij nog over hebben, is deze van hunne eigene werkbroeders te belat.-teren. Zij voelen zich vrij, die mannen, in eene partij, waar de arbeider voor niets telt en veracht wordt, waar hij slechts dient, om op bevel van de groote heeren recht te staan, te knielen en in de handen te kletsen wanneer deze hun in 't gezicht spuwt dat zij drie maal minder waard zijn dan een rijke ; in handen van mannen wiens macht bestaat uit brood-roof en dwang, en daar voelen die menschen zich vrij. Wat eergevoel hebben zij toch I De klaarziende socialisten, deze huichelaars - v'crluteîi dw gkriii vas het licht, di part:? die steeds het vrij onderzoek toelaat, en wiens ideaal zoo zuiver is terwijl zij zelve zich aan de partij verkoopen waar ailes met het donker kleed der onwetendheid en der geheimzinnige duisternis wordt omhangen. Nietswaardigen, die zich in hunne ver-verwaandheid overtuigde socialisten noemen. Zij noemen zich overtuigde socialisten en hebben nooit de schoonheid er van gekend, nooit gevoeld, zij kunrien niet eens begrijpen wat eene onuitputbare bron van zelfopoffe-ring, verknochtheid en trouw een overtuigde socialist kan bevatten. Hun laag karakter kan de edele gevoelens der arbeiders niet beseffen die, een einde wil-lende stellen aan den klassenhaat welke zij van de partij, waar die bewuste socialisten zich bij aansluiten dagelijksch ondervinden, hun strijdlust en leed vereenigen met hunne leiders, voor den triornf hunner zaak voort-strijden. Zij die uit de rangen der arme pro-letariërs getreden zijn, om de grootste uit-zuigers, geestelijken en kapitalisten te dienen, noemen zich overtuigde, bewuste socialisten. Wat kluchtspelers I Socialisten, partijgenooten, weest niet ver-stomd dat er zulke lage menschen bestaan, zij zullen ons altijd meer en meer in den weg komen, om onze schoone inrichtingen te ver-nietigen, al onze opofferingen veraohtende om ons op eenen slechten weg te brengen ; zij zullen met al wat vui is onze lezers beschim-pen, uitmaken om het verraderswerk te doen triomfeeren. Maar het is hun hart niet dat roept tôt hen : verraadt uwe klasse, — maar het is het judasloon dat zij er voor ontvangen, dat hen doet onderkruipen, mouchardeeren. En tôt de vrienden lezers, die soms eene ge-wettigde gramschap in zich voelen opwellen, zeggen wij : Laat hen maar eenvoudig hunne gai uitspuwen. Laat het u genoeg zijn, vrienden, te weten dat deze lage menschen den eerbied van aile wedenkende arbeiders verloren hebben, ja, dat zij zelfs nog dien niet bezitten dergenen welken zij dienen. En dat die mannen over al wel ontvangen worden in zatte kotten en bij heilige harten, om hun vuil werk dat deze zelve niet durven doen, te verrichten voor geld en plaatskens. Maar zoo worden wij van verraders verlost. C. 0- Bond Moyson Het artikel in ons nummer van verleden week over de vergelijking der voordeelen van den Bond Moyson en van den Ziekenbond der Gilde, heeft bij onze leden warm onthaald geweest, en velen zegden ons op de ronde : «Nu hebt gij het hun eens goed gepeperd, en dat moest gij al lang gedaan hebben, want ze vèrdienen het. In deze enkele woorden heeft men aan-stonds de voile overtuiging onzer leden over den Bond Moyson, en de loensche handel-wijze der betaalde penneknechten van de kapitalisten kunnen samenvatten. Welnu, wij ook zeggen : Ja, ze verdienen het. Lsarom zullen wij hun maar eens rechtaf onze meening zeggen over het doel dezer penneknechten.Sinds het ontstaan der Werklieden-partij en het gedurig stichten van groepen en aan-groeien van leden, heeft de katholieke partij met geheel haren aanhang, van bij dit ontstaan ailes in 't werk gesteld, om deze inrichtingen te dwarsboomen, te bevuilen en te bezwadderen. Daarbij ook werden de bestuurleden, bene-vens.sde leden, niet gespaard. Persoonlijke aanvallen, broodroof, ontne-ming van de weldadigheidsgiften, opslag of doorzending uit hunne woning, enz., dat ailes zijn middel,s, gebruikt door de katholieke partij. Niettegenstaande dit ailes is de Werklieden-partij van Brugge vooruitgegaan, is zij ge-klommen in ledental, in verbruikmiddelen, in sterkte, kortom van de brugsche Werklieden-partij dient tegenwoordig rekening gehouden te worden. En dat wij immer vooruitgaan, kan men het best bestatigen aan de teg'enwoordige laffe aanvallen dezer pennekenchten. Ze zijn razend dol en weten bij hunne ra-zernij niet meer wat ze doen- Vandaar hunne lafheid tegenover ons, de verdrukten. In hun nummer van 17 Januari, dat deze week verschenen is, staat eene samenspraak over onze inrichtingen. Deze samenspraak is eene herhaling van hetgeen zij reeds meermalen geschreven hebben en welke zelfs te kinderachtig is om er op te antwoorden, te meer : zij is opgemaakt door een der betaalde penneknechten die zoo laf is om niet eens zijnen brief te teekenen. Voor raad geven wij hem dus eerlijk te flandrien, dan ook zijn wij bereid eerlijk te antwoorden.« TE NAASTE WEKE ZULLEN WIJ EEN NEIUWEN ARTIKEL GEVEN OVER DEN BOND MOYSON, VERGELEKEN BIJ DEN NIEUWEN ZIEKENBOND DER GILDE. >» Deze fraze is het slot der samenspraak. Wat zal dit 'n slag geven ! Moet men daarom wachten tôt ten naaste weke ? En hebben zij daarvoor 14 dagen tijd noodig ? Nu, wij wachten. Maar à propos, Brugseh Volksken, het schijnt dat gij niet kunt kroppen dat onze bedienden goed betaald worden, want telkens komt gij daarop terug. Welnu, wij antwoorden u dat er bij ons geene onderkruipers zijn die aan een spot-prijs werken en dan de handen moeten uitste-ken bij de papnonnen, den dischmeester, het Armbureel, den pastoor, en om soep gaan bij de roode nonnen of de broerkens. Onze bedienden willen voor hunnen arbeid een degelijk loon ontvangen, om als arbeiders hunne kinderen en vrouw te kunnen onder-houden.Verstaat ge dat ? ! En wij weten door de ondervinding dat onze leden niet zouden dulden dat de bode, benevens de schrijver van hunnen ziekenbond aan hongerloonen hun werk zouden verrichten. Omdat uwe bedienden kruipers zijn, moeten het de onze ook wezen... neen, jongen ! Bij de socialisten vallen geene tafelover-schotjes, geene broeken, vesten of paletots te deelen. . En daarbij onze bedienden zijn meer ove<r-tuigd van hunne waarde als mensch en ze willen bovendien als mensch behandeld worden. Daarom behooren deze kruipers bij u best thuis. En als de Bond Moyson in zijne ziekenkas geen geld heeft, dan is dit toch uwe zaak niet, Brugseh Volksken, want nog nooit is het ge-beurd dat een lid, hetwelk recht had op on-dersteuning, is moeten doorgezonden worden bij gebrek aan geld. Kan men bij u daar wel op roemen ? ? Als bij u de besuurkosten gedekt worden door glften, zooveel te beter- 't Is voor elk zooveel niet ! In onze partij zijn geene erfgenamen welke het erfdeel van Coxyde opsrescharreld hebben, dus kan men op geene giften rekenen. En nog min heben wij nieuwjaarsgiften en St-Pieterspenning-inschrijvingen voor den paus. Wie nu het schoentje past, trekt het aan, Brugseh Volksken. En hoe meer het Brugseh Volksken onze inrichtingen aanvalt en bezwaddert,hoe meer wij in ledental stijgen. Dat weet gij toch wel, niet waar ? Want reeds hebben tusschen kristene en so-cialistische vereenigingen gezamentlijke op-roepen plaats gehad, waarbij de soeialistische het meeste getal nieuwe leden wonnen. Dat is nu werkelijk de zaak niet, maar' dit dient toch overwogen te worden, hé, Volksken ? Hoe het komt dat die machtige kristene partij gezamentlijk moet optreden met die verdoemde socialisten ! En dat die smerige ioodjes dan nog altijd met het succès wegloopen, dat is het ergste ! Ja, ja, en zeggen dat al onze leden van den ziekenbond dubbelen inleg betalen, 't is te zeggen bij ons betalen en bij de Gilde tôt wan-neier zij kunnen genieten van de Gilde. Ze zullen er nog een beetje bij loopen om u twee jaren te betalen vooraleer ze kunnen genieten. Ge ziet den diene van hier? ! A. V. BEZOEKT UWE LOKALEN

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Brugge du 1911 au 1932.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes