Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge

320 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 22 Fevrier. Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge. Accès à 26 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7d2q52g11d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

en ocm het flppondissement Oostendç-Oi^muidç'Oçupne Derde Jaargang — Nr 26 5 CENTIEMEN Zondag 22 Februari 1914 OPSTELRAAD IE 1S3 B E HZ E E H ; Voor 'l Irroidlneneit Btiip Voor 't Arronflissemeiit OostEnde-DiimniflE-Veirae Lokaal : WERKERSWELZIJN, Kleine Kuiperstraat, 31, Brugge. Lokaal : DE NOORDSTAR, 31, Veldstraat, 31, Qostende. Abonnementsprijs S 3 fp. pei* jaar. Drukster-Uitgeefster, Sam. Maatsch. DE ONTWAKING FEDERATIEZITTING Op Zondag 1 Maart, om 3 ure namiddag, in " Werkerswelzijn „ De belangrijkheid der dagorde wenscht dat aile afgevaar-digden op post wezen. Propagandiste!) op post Zaterdag 21 Februari, om 8 ure 's avonrîs in het lokaal het " VOL&SHUIS Een 30-tal propagandisten zijn er nood g om het werk met zorg te volbrengen. Dat allen dus hunnen plicht begrijpen. Degenen welke maar om 8 1/2 ure kunnen komen zullen 00k hun werk vinden. Het Partijbestuur. De Bond Moyson en Sint Donatiaantje (Donatiaantje betrapt van leugen op heeter-daad)Wij kunnen toch niet nalaten nogmaals over dit stokpaardje eens te schrijven, omdat het ten minste de moeite waard is onze lezers daarop merkzaam te maken. In ons nummer van verleden week hebben wij onder hoofding Kroniek aangetoond dat Het Brugsche Volk reeds van over maanden geboft had dat Sint-Donatiaan meer dan 300 leden telde en in zijn nummer van 14 Februari, dit nu heeft gelogenstraft. Welnu wij hebben ons een de moeite ge-troost de rekening van de laatste zes maanden te ontleden om de overtuiging op te doen hoeveel leden Sint-Donatiaantje eigenlijk wel telde op slot van zijne rekening. Ziehier de ontvangsten der leden van de le afdeeling aan 0,35 fr. : 1714,65 fr. In de 2e afdeeling aan 0,20 fr. : 133.00 fr. Wanneer men dus de le afdeeling ontcij-fert, bekomt men het getal leden van 188 1/3 of voor 188 leden aan 0,35 fr. per week gedu-rende 26 weken, maakt eene som van 1710,80 fr. met een verschil van 3,85 fr. Moesten wij nu bijvoorbeeld 190 leden ne-men, daarvoor mag men dan een achterstel hebben van 41 weken onder de "190 leden, welke men nog al dîkwijls aantreft, maar die toch voor een nieuwen ziekenbond niet meer kan zijn. In de tweed.e afdeeling heeft men 133 fr. ontvangsten of voor 25 leden aan 0,20 fr. per week gedurende 26 weken maakt eene som van 130 fr. of een verschil van 3,00 fr. Nemen wij nu bvb. 27 leden, dan mogen daarvoor 37 weken achterstel zijn onder de 27 leden. In de eerste afdeeling 190 leden en 27 leden in de tweede is een gezamenlijk ledental van 211. Sint-Donatiaantje heeft dus zijnen bescher-mer Het Brugsche Volk bedrogen met zijn ledental ofwel is het laatstgenoemde die opzet-telijk liegt om effekt te maken bij zijne lezers. Propere en eergevoelige kristene opstellers ! Bah, eene leugen om beterswil is toch geen zonde. En zeggen dat volgens dit leugenaarsbladje men op 31 december 252 leden telde en nu op 1 februari 290. Wij gaan het gelooven als wij 't zullen zien in de toekomende rekening. Wat wij ook in de rekening aangestipt hebben, dat van 't grootste belang is, is wel de bijdrage1 aan de levensveirzeikeringsmaat-schappij betaald door Sint-Donatiaan. In zijne discussie over de voordeelen had hij nochtans ook geboft 50 fr. aan zijne leden te geven bij hun afsterven. Maar er vergeten bij te voegen, dat de leden bij hunne aanvaar-ding ouder dan 35 jaar, maar 25 fr. zouden ontvangen. Niet waar, leugenaartje van 't zui verste water ? Welnu, die som aan de Maatschappij der Levensverzekering betaald, komt ook uit de kas van den ondérstand, waarvan Sint-Donc. tiaan, als hij goed had kunnen besturen, zelf had kunnen regelen. En volgens wij uitgerekend hebben, betaalt hij daarvoor uit de kas 5 centiemen per lid en per maand. De Bond Moyson integendeel betaalt niets voor zijne leden aan Levensverzekerings-maatschappijen en nog min aan patroonmis-sen, zooals wij ook in de rekening bemerkt hebben. Als Sint-Donatiaan reeds van nu af een hei-lige is en in den hemel pap met zilveren lepels eet, waarvoor moet men dan uit de Ziekenkas geld nemen om eene mis te lezen voor Sint-Donatiaan ? Of kunnen de heiligen dan in den hemel ook zonden bedrijven, dat er voor hunne za-ligheid nog missen moeten gelezen worden ? En 't zijn deze menschen die donderen op den Bond Moyson, welke zijne aansluiting betaalt aan de Partij, waarvoor zij de loon-strijden der arbeiders ondersteunt, die ailes in 't werk stelt om de arbeiders hooger en hooger op te heffen. Die zelfs voor plicht heeft, moest de Bond Moyson eene crisis tegemoet gaan, hem stof-felijk te steunen. En de Bond Moyson zou daaraan moeten verzaken ? Misschien ook om nu en dan eene mis tôt zielelafenis van haren patroon te doen lezen. Wij zijn zeker, moesten wij bvb. zulks doen, dat Het Brugsche Volk ons dan in de wolken heft. Maar onze leden willen hooger op, Brugsche Volk, en zijn niet te paaien met het geluk hiernamaals. A. V. Eene Occasie !!! Iiet bestuur van den Ziekenbond «Moyson» heeft in zijne zitting van 1 Februari het vol-gende besluit genomen : Gezien er eenige vrouwen van partijgenco-ten gevraagd hadden om lid te worden van den Ziekenbond Moyson, doch boven den ouderdom volgens 't règlement waren; 't is te zeggen meer dan 35 jaren, zoo heeft het bestuur besloten aile vrouwen tusschen 35 en 40 jaren te aanvaarden, mits dubbelen inleg te betalen van af den 35jarigen ouderdom tôt op hunnen hedendaagschen ouderdom. Bijvoorbeeld : Eene vrouw welke 36 jaren oud is, moet één jaar dubbelen inleg betalen. Hoe minder men dus boven de 35 jaren oud is, hoe minder tijd men aan dubbelen inleg moet betalen. In de Vrouwenafdeeling geniet men na zes maanden lidmaatschap aan den inleg van 18 centiemen : Kosteloos doctor en geneesmiddelen. Na één jaar lidmaatschap : zes maanden één frank per werkenden dag en zes maanden 50 centiemen per werkenden dag. Degenen welke zich dus als lid willen laten inschrijven boven de 35 jaren, hebben maar tijd tot den laatste van Maart. Wie dus van die occasie wil gebruik maken, moet zich spoeden, anders is het te laat. De Ziekenbeurzenbond Moyson geeft de grootste voordeelen van aile ziekenbonden der stad.. Bij de Schilders Zondag 1.1. had er m de herberg « De Gou-den Wolf » een oproep plaats door de twee bestaande vereenigingen van stad, (kristene en socialistische). Deze werklieden mogen wel onder de onge-lukkigste en slechtst- betaaldei aangerekend worden. Gezel De Vadder opende de meeting met het doel van dezen oproep : Tot nu toe zijn hunne onderhandelingen met de patroons afgebroken geweest door de koppigheid van deze laatsten, hetwelk voor gevolg zal hebben, — indien er vanwegei de patroons geene toegevingen gedaan worden, — dat er onder deze stielgenooten binnen kort misschien een strijd zal losbreken. Daarna zette gezel Van Loocke de historiek uiteen van het ontstaan der socialistische ver-eeniging, die steeds meer en meer aangroeit. Nadien stichtte men de kristene vereeni-ging.Door het gezamenlijk werken dezer twee vereenigingen werd er een opslag van 2 centiemen per uur veroverd. Doch dat is geenszins voldoende, want nu hebben de schiîders nog maar een loon van 32 centiemen. In de nieuwe onderhandelingen met de patroons wordt er een loon gevraagd van 40 centiemen, hetwelk niet overdreven is. Reeds zijn er patroon& die hunne knechten aan 35 centiemen betalen, doch dit ook is niet voldoende. In de kleinere steden en zelfs gemeentein winnen de schiîders 6 à 8 centiemen per uur meer dan te Brugge. Wat dus die patroons kunnen, kan ook gegeven worden door de Brugsche patroons. Voor een almoes willen de schiîders niet meer werken, zij willen een loon dat hun toe-laat te kunnen leven, zonder de hand naar een almoes te moeten uitsteken. Ook moeten de werklieden dezelfde taktiek voeren als de bazen, hand in hand strijden, gelijk welke opinie men deelt, daarbij de encycliek van den paus die zegt ook zelfs, dat aile werkers recht op leven hebben. Voor de kristenen spreekt M. Wymeersch van Gent. Spreker is verheugd bij de brugsche schiîders een woord van aanmoediging te mogen doen vôôr den aanvang van den strijd welko zij zullen leveren. Wat den opslag van 2 centiemen betreft ontvangen in 1912 is niet genoeg en wat aan-gaat het examen, de patroons hebben hun woord daarin niet gehouden. In Brugge worden de laagste loonen betaald, te Charleroi betaald men 55 à 60 centiemen, te Gent 42 à 44 centiemen, en te Brugge 32 centiemen. Welnu zonder examen moet er zelfs een opslag gegeven worden, willen de patroons dan het examen, aan diegenen zou er zelfs nog een nieuwen opslag moeten gegeven worden. Ailes is tegenwoordig verduurd, en de loonen zijn in evenredigheid niet opgeslagen, hetwelk juist het tegenovergestelde zou moeten zijn, want de werklieden van heden zijn niet deze van vroeger. Moesten de werklieden nu zoo gekleed gaan als onze voorouders, men zou met hun den spot drijven. Hunne noodwendigheden vergen in de tegenwoordige maatschappij veel meer uitga-ven, vandaar dat het loon meer zou moeten stijgen in evenredigheid der levensvoorwaar-den.De bazen geven elkander de hand om hunne belangen te verdedigen en zij blijven een-drachtig strijden, dat ook moeten de werklieden doen. De werklieden moeten hun slagvaardig steillen voor den strijd van April, om hem goed te doen lukken. De vereenigde werkers zijn de gewapende welke moeten trachten hunne onvereenigde (ongewapende) ook te wapenen, door hunne overtuiging. Men moet wel begrijpen wanneer men in eene vereeniging komt, men door de solidari-teit meer loon kan afdwingen van de patroons. De vorige spreker heeft daar aangehaald de woorden van den encycliek van Léo XIII. Welnu ja, er zijn katholieke bazen welke niet leven volgens de encykliek en die ver-dienen zeifs den naam niet van kathohek. Wij kristene werklieden leven volgens de encycliek en daarom is het dat wij ons ver-eenigen.Wij aarzelen daarom niet met andersden-kenden zamen te gaan om die katholieke bazen op de kneukeds te geven en meer loon af te dwingen. Gezel Hendrik De Clerck spreekt in naam der socialisten. De strijd der schiîders is niet van heden, maar wel sinds een vijftiental jaren. Hij is gelukkig die meeting van heden bij te wonen en te kunnen bestatigen dat de werklieden beginnen belang te stellen in hunnen strijd. De groote plichtigen in onzen strijd zijn wel de onverschilligen en dat is de struikel-blok welke aan ons been weegt. Aile schiîders van Brugge zouden moeten hunne loonen bekend maken om dan een al-gemeenen loonstandaard op te maken en die over te geven aan de patroons. Vandaar zouden de patroons wel de op-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Brugge du 1911 au 1932.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes