Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

645833 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 21 Fevrier. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Accès à 08 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/3f4kk95j05/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

143 Gesetz und Verordnungsblatt für Flandern Herausgegeben Ton dem Ver-waltungschcf ftir Fiandern. Bestcl-luugen zum Preise von '2.50 Mark Ticteljâlirlich nnnmt iede Post-tnstail entgegcn. Einzelnummeri kCnnen bei dcr Geschaftsstell e des Gesetz- und Verorduungsblattes ftlr Fiandern in Brttsscl (Staats druckerei) bestejlt werden (Prei; 20 Pfennig) Bei diaser tann aucl: die fortlau fende Zusendung des iBeihlattes» l>estellt u-erden, des-sen viertcljâlirlicli naclitrâglicli zu tezalileiidcr prci» 4 Pfennig fur jedes einzelne blatt betrâgt. WET- EN VERORDENINGSBLAD VOOR VLAANDEREN Bei den mit drei Sternen bezeichneten Yerord-nungen ist Bekanntgabe auch dureh Maueranschlag beubsichtigt. Die ûbrigen siud dureb die Gemeinde-behôrden in ortsfxblicner Weise insbesondere an die Interessentec bekannt zn geben. De met drie sterretjes gemerkte Verordeniagt worden ook door middel van aanplnkbrieven beken< gèmaakt. Aile audere Verordeningen moeten door d gemeenteoverheld volgens de gebruikelijke wijre v« bekendmakea vooral aan de belaaghebbeaden med< gedeeld \rorden. Uitgegeven door h et Hoofd lan het kurgprlijk h«st»nr (Verwal-tungsehef) voor Vlaaaderen. feder postkanteor neemt bestellinge» aan te^en den prtjs van 2,50 mark per drie maanden. Voor afrunder-lijke numraers wende men rich tôt het dienstkanteor van het Wet- « Verordeningsblad voor Vhaa-lier en. te Brusœl (SUatsdrukkerij) (priis per nommer 20 pfennig). Dit kantoor bezorjt eteneena bel .-Bijbiadi; de prijs voor het «Bij blad» bedraagt 4 pfennig per auni' mer en is allé drie maajiïen achter af te betalen. BRUSSEL. jv t?. 21. FEBRUAR 1918. INSALT: Verordnune. betr. die Befôrderung von belgischen Postbeamten. S. 143. — Verordnunp, betr. die Besetzung von Stellen bei der belgischen Poetverwaltun* fûr das flâmisehe Verwaltung^ga»iet. s. 144. verordnung. betr. Bestandsaufnabme von Glocken und Orgelpfelfen, S. 144. - Brkarintmachung. betr. Fefitsetzunir von Hôchstprei«eli far den Verkauf von erdroàcbenem Brotgetreide. Mehl, Kleie und Brot, S. 145. — Bekanntmachung. betr. Liquidation britisener Unteroebmungen, S. 146. —Verfuguniï der Post- und Telegraphenverwaltung, betr. Aenderungen in der Elnteilun* der belgiaehen Poatbezirke nach Provinzen, S. 146. INÏÏOVD: Verordening betreffende de bevordering van Belgische postbeambten, bl. 143. — Verordening betreftende de begeving van leidende posten bjj het Belglsch Beheer van Posterijen voor net viaamsoh bestuurrgpbied. bl. 141. — Verordening betreffende de opneming van de voorhanden klokken en orgelpflpen, bl. 145. - Befcendmaking betreffende bet vaststellen der boogste prfizei) voor den verkoop van gedorïcht koren. meel. zemelen en Drood, bl. 145. - Bekend-making betreffende de likwidatie van Britsehe ondernemingen, bl. 146. — Bescliikking van het Beheer van PoateriJen en Telegrafen, ter wtJziging der Indseling naar provincies van de Belgische postomschrj)vingen. bl. 147. M • VERORDNUNG, betreffend die Beforderung von belgischen Postbeamten. Einziger Artikel. Die nachstehend aufgefiihrten, der Kaiserlich Deutschen Post- und Telegraphenverwaltung in Belgien unterstellten belgischen Postbeamten, denen nach ihretn Dienstalter die Beforderung in eine hôhere Dienststelle wâhrend des Krieges zuteil werden kann und die sich bereit erklàrt haben, eine solche Beforderung jetzt anzunehmen, werden ruckwirkend vom 1. Oktober 1917 ab wie folgt in die ihnen zustehenden Stellen befordert : Zum bureelonderoverste beim Postscheckamt der hoofdklerk E. Robert, zu hoofdklerken beim Postscheckamt der eerstaanwezende klerk P. D. Valentin, beim Postamt I in Briïssel der eerstaanwezende klerk A. Rouvroy, bei der Abteilung VI A der Post- und Telegraphenverwaltung die eerstaanwezende klerken T. G. P, Renard und D. I. Hunin, sâmtlich aus Briïssel. Der Prâsident der Kaiserlich Deutschen Post- und Telegraphenverwaltung in Belgien wird mit der Ausfiihrung dieser Verordnung beauftragt. Brussel, den 3. Februar 1918. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkknhadsen, P. T. V. VI 46. • Generaloberst. VERORDENING betreffende de bevordering van Belgische postbeambten. Eenig artikel. De hiernavermelde postbeambten, die bij het Keizerlijk Duitsch Beheer van Posterijen en Telegrafen in België werkzaam zijn, de nondige dienstjaren tellen om onder den oorlog tôt een hoogeren dienstgraad te worden bevorderd en, zich bereid hebben ▼eiklaarrt om thans een zulkdanige bevordering le aanvaarden, worden met terugwerkende kracht te rekenen van 1 Oktober 1917 aïs volgt bevorrterd tôt de posten, waarop zij aaaspraak kunnen doen gelden : Tôt bureelonderoverste bij den Pbstcheckdienst, de hdofdkleïk E. Robert, l

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes