Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

562 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 23 Fevrier. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Accès à 24 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/s46h12wq5z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

— lot) — Gesetz-und Verordnungsblatt für Flandern Heransgegeben von âem Verwaltungschef fûr Flandern. Bestel-Jungon zuiii Pr6ise von '2.30 Mark wertelj.ïhxlich mmmt jede Post-«nstall entgegen. Einzelnummern tfinnen bei der Gescliâftsstell c des Gesetï- uud Verordiiuiigsblattes fûr Flandern in Brûssel (Siaats- -druckerei) bestellt weiden (Preis 20 Pfennig) Bei diescr tann auch die fcirtlaufende Zusendurig des «Beiblattes» bestellt werden, des- 1 ssn vierteljahrlicli nachtraglich zu I bezahlender Preis 4 Pfennig fUr 1 Jedes einzelne Bla.it betrâgt. , WET- EN VER0BDENIN3SBLÂD VOOR VLAANDEREN | Bei den mit drei Sternen bezeichneten Verord-nungen ist Bekanntgabe auch dur<ih Maueranschlag beabsiehtigt. Die ubrigen siud durch die Gemeinde-behôrden in ortsûblicher Weiae insbesondere an die Interesseaten bekannt zn gebea. •ord- De met drie sterretjes gemerkte Verordeningen hlag worden ook door middel van aanplakbrieven bekend-nde- gcmaakt. Aile audere Verordeniugen moeten door de gemeenteoverbeid volgeus de gebruikelij Ire \\ ijze vun 1 18 bekendmaken vooral aan do belaaghebbendea mede-gedeeid wordea. UitgegeTcn door hct Hoofd van het burgerlijk bestuur (Vcrwal-tungsciief) voor Vlaandercn. leder postkantoor neemt bestellingen aan tc£cn den nrijs van 2,50 mark per drie maanaen. Yoor afzonder-lijkc nummei's wende raen zich toi het dieastkantoor van het Wet- ea Verordeningsblad voor Ylaan-deren, te Brussel (Staatsdrukkerij) (prijs per nummer 20 pfennig). Dit kantoor bezor^t eveneens het cBiiblad»; de prijs voor het aBij-blaa» bedraagt-i pfennig per nummer en is allr drie maanuen achter af te betalen. BRiiSSEL. K' tft. 23. FEBRUÀR 1918. '■'■fA.LT Verf»»iung, betr. Bewilllgung eincr ausserordentlichen Staatezulage lûr den ordentlicben Schuldienst der Ubernebmbareu ùiederen Kcabenschule Ste. Barbara in Sint-Jans-Molenbesk, s 155. WHOTJD. Beschikfcing betreffende de toekenmng van een bûitengewone staatstoelage voor den gewouen schooldienst der aanneembarelagerejoDgc-nsrctiool Ste Barbara te Sint-Jans-Molenbeek, bl. 155. VERFÛGUNG. Artikel 4. An E. H. Vosscn aus Sint-jans-Molenbeêk, Edingenstraat 22, wird auf Rechnung von Kapitel VI Artikel 71 des Haushallplanes rit". Ilamisf-hen Ministeriums fur Wissenscliaft und Kunst fur das Jahr 1917 (2. Halfte) zur Bestreitung der durch die steigende » ' tilmahl VH>anla«sten aussergewqhntichén Ausgaben, als ausserordentliche Siaaiszulase fiir den ordentlichen Schu dit nst der iil)i n ehmbaren niederen Knabensçhule Ste Baibara in Sint-Jans-Molenbeek wiihrend des vorgenannten Haushaltjahres eine Sumrae on zweitausenizweihundert Frauken (2200 Fr.) bewilligt. Artikel 2. Der Verwaltungschef fiir Flandern wird mit der Ausfiihrung dieser Verfiigung beanftragt. Brussel, den 7. Februar 1918. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkenhausen, V. Fl. III» 570. Generaloberst. BESCHIKKING, Artikel 1. Den E. H. Vossen, Edingenstraat 22 te Sint-Jans-Molenbeek, wordt op rekening van Hoofdstuk VI, Artikel 71 der begroofîng vari het Vlaamsch minis:eiie van Wetensrhappen en Kunsten voor het dienstjaar 1^17 (tvveede helft), ter besti ijding- van de buit- n-yewone uitgaven, veroorzaakt door het toenemend aantal schoolkinderen, als bûitengewone staatstoelage voor den gewonen schooldi» nst (1er aanneemftare lagere jongensschool Ste Barbara te Sint-Jans-Molenbeek, voor hct hooger genoemd dienstjaar een som van twee duizend tweehonderd frank (2.200 fr.) toegekend. Artikel 2. IL t Hôofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze beschikking belast. Brussel, den 7n Februari 1918. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Faliknhahsbn, V. Fl. Ilïa 570. Generaloberst„ -= — ■ ■ . ■ 'ar BEKANNTMAGHUNGEN. — A ANKON DÏGÏN GEN. — ANNONCES. X. i 14 ORDRE DU JOUR: Société anonyme _ l0 Rapport des administrateurs et commissaire ; de» Ho8*§o{Ç«*s «ie 2o Eïainen et approbation du bilan au 31 décembre 1917; (Système NOftlIAL ZEIT.) 3° Décharge à donner aux administrateurs et commissaire ; 5, rce des Serments, a Anvers. "N'omiEa,i"ns statutaires. Po'ir pouvoir assister à l'assemblée, les titres devront êlre déposés, cinq jours MM les i-.uonnaires sont priés 4'assister à l'assemblée général ordinaire, qui francs avant la date de l'assemblée, au domicile de l'administrateur délégué, se tiendra au siè0e sociai, 3, rue des berments, à Auvers, le jeudi 7 mars prochain, 1. place Fréd. de Merode, à Bercljeïa-Anvers, conformément à l'article 21 des à i heures. statuts.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes