Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

272 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 19 Mars. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Accès à 30 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rb6vx07h19/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

m - Gesetz-und Verordnungsblatt für Flandern WET- EN VER0RDENINGS8LÂ0 VOOR VLÂAHQEREN Herausgegcben von dcm Ver-waltungschef fur Flandern. lïestel-lungen zum Preise von 2.50 .Mark vîerteljahrlicti nimmt iede Post-anstalt entgegcn. Einzelnummern kônnen bei der Gescliaftsstelle des Gesetz- und Verorduungsblattes ftlr Flandern in Brilssel (Staats-druckerei) bestellt werden (Preis 20 Pfennig). Bei dieser kann anch die fortlaufende Zuscndung des «Beiblattesa bestelit verden, des-sen viertcljalirlicli naclitrSglich zu bezalilender Preis \ Pfennig ftir jedes einzelne Blatt betrâgt. 1 Bei den mit drei Sternen bezeichneteii Yerord- De met drie sterreljes gemerkte Yerordeningen uuiigen !st Bekanntgabe auch durcli Mauerauschlii^ worden ook door mitïdelvaii aanplakbricveu b&kemî- , ...... T,. ... ■ . , , r, . , gemaakt. Aile andere A'erordoiiingcn moeten door de [ beabsichtigt. Die ubngen sind durcli die Gememde- " . .. . * " genieelileoverlloKl volgens doselM'Ufkeliike wijze v.iri behôrden in orlsûblieher Wcise insbesondero ail die beken(imakc!] vooral aan do belanghebbonden mode • Intoressenten bekannt zu goben. gedeold wordon. TJitgegeven door hct ltoofd van liet bnrgerlijk bestuur (Venval-tungselief) \oor Maanderen. leder postkantoor nceint bestellingen aan tegen dan nrijs van 2,80 mark per drie maanden. Voor afzonder-li jke nummcrs v ende men zicli tôt liet dienstkanloor van hetWet-en Y"erordeuingsblad voor Vlaan-dcren, teBi'usscl(Staatsdrukkerij) (piijs per nnnimer 20 pfennig). I'it kantoor bczorgt eveneens het (itiibladj; de prijs voor het «Bij-îjlad» bedrsagt 1 pfennig pe(r num-mer en is aile drie maanden achter-af te betalen. BRUSSEL. 2t. 19. M A RÉ 1918. 1NBA.LT: Bekanntmacbung.betr. Liquidation îranzôsisctier UnternehmuDgen, S 259.—VerfQgunir, betr. UngOltdflceitseikiârung von verloren gegacgecen Ausweiskarten fttr Beschlagnahmen, S. 259. TNBOUD : Bekendmaking betreffende likwidatie van Fransche ondernemingen, bl, 259. - Bsschikkins betreffende de ongeidigheidsverklaring van verloren geraakte bewijskaartsn voor inbeslagnemingen, bl 200. i. BEKANNTMA CIIUNG, betreffend Liquidation franzôsischer Unternehmungen. Zum Liqaidator der in Belgien befindlichen franziisischen Beteiligungen an der «Vega», Société anonyme Roumaine pour le Raffinage d*i Pétrole («Vega», Rumânische Petreleum-Raffinerie-Aktiengeseilschaft) in Bukarest habe ich anstelle des Herm Edmund Wilberg Herrn Rechtsanwalt Dr. Probst, Briissel, Bânkabteilung, Wetstraat 28, ernannt. Biiïssel, den 8. Màrz 1918. Der Kaiserliche Generalkommissar fur die Banken in Belgien. B, A. 42262. von Lumm, BEKENDMA KING betreffende de likwidatie van Fransche ondernemingen. De heer Rechtsanwalt Dr. Probst, Bankabteilung, Wetstraat 28 te Brussel, is, ter vervanging van den lieer Edmund Wilberg, tôt kwidator benoemd van de in België voorhanden zijnde Fransche deelhebbingen aan de «Vega», Société Anonyme Roumaine pour le Raffinage du Pétrole («Vega», Rumânische Petroleum-Raffinerie-Aktiengesellschaft), te Boekarest. Brussel, den 8" Maart 1918. Der Kaiserliche Ger.eralkommissar fiir die Banken in Belgien. B. A. 42202. von Lumm. 2. BEKANNTMA CHUNG, betreffend UngiïltigkeitserMârung von verloren gegangencn Ausweiskarten fiir Beschlagnahmen. Die Ausweiskarten fiir Beschlagnahmen : 1. Ausweiskarte Nr. 07317 des Miiitarkontrolleurs Magar (Pfovinzial-Ernte-Kommission der Provinz Limburg in llasselt), 2. Ausweiskarte Nr. 13807 des Landsturmmannes Paul Kàseberg (3. Komp. Làndsturm-Inf.-Batl, Miilheim-Rulir [VîI/59]), 3. Ausweiskarte Nr. 14132 des Gefreiten Oppens (1. Komp. Landsturm-hlï.-Batl. Schweriiî), 4. Ausweiskarte Nr. 12542 des Lebensmittelkontrolleurs Heinrich Albert vom Zivilkommissar beim Kaiscrl. Kreischef Briïssel-Land, » /

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes