Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

185 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 17 Juillet. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Accès à 05 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gx44q7s42n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Uitgegeven door de politieke afdcelin^r bij tien Gencraalgou-lerneur in Belwié. Oedruia in de drukkerij van het Wet- en Vei or-deningsolad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningshlad is in Belpië vcrkrijgbaar luj bovengerioemde drukkerij. in Duitscliland en in liet onzijdige buiténlanu bij de Duitsche post-kanioren tegen een kwartaal-abonncment \an ?.r>o mark. Kn-kele mimmers kosten 2(> Pfennig por siuk. De doorloopende toe-rending van het bijhlad tôt het Wet- en Verordeningsblad kau de voorjioemde drukketij tegen deaan 't eindcvan eik kwartaal leinnen som van 4 Pfennig per rel van ieder nummer besteld vorden. î[ir die okkupierten Gebiete Befgiens. Wet- co Ycrordeningsbkid voor de liezeîtc slrcken van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruckt in der Druckerei des Gesetz- uud VerordnungsMattes zu BrUssel, Lôwenerstrasse 4o. DasGeset/- und Verordnungsblatt kann in Belgien durci» die genannte Druckerei, in Deutschland uud im neutralen Au.sland durcli d^e deutschen Postanstalten fUr*2.?>0M. vierteljahrlich regelmâs-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 2u Pfennig. Die fortlaiitende Zusendung des Heiblattes zum Gesetz-und \ e^ordnungshlatt kann bei der genaunten Druckerei i-'egen <ne «tm Ende jeden Vierteljahres emzuziehenden Betragevon 4 Pfennig fur cin Blattaer emzelnon Ruminer beantragt werden. Publié par le département politique près le gouverne ir général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du iiitl.eliii des I ois et Arrêtes, rue de Lotira in 40. On peut s'abormer au'Bulletin, en Belgique, à la susdite impri-n^rie. en Allemagne et. dans les pays neutres, par Pintermediafre de l'administration des postes» au prix de 2.50 M. pour un abonnement trimestriel, vendu séparément. le numéro eoûte VA) Pfennig. 1 a susdite imprimerie s<5 charge également, mu- demande, de l'envoi regnlier de l'annexa ku Bulletin des'Lois et Affrètes, contre paiement, .i la nn de chaque trimestre, de 4 PieumK par feuille de chaque numéro. BRtiSSEL. Rf° 3Ï0. 17. JULI 4917. 1NRALT: Verordnung ttber die Aenderung des Gesetzes vom 17. April 18S6, die Besteuerung des Tabals betreffend, S. 3985. INIIOUD : Verordening tôt wuzigingvan de wet van 17 April 1898, betreftende de rechten op de tabalr, bl. 3989. SOMMAIRE : Arrêté modifiant la loi du 17 avril 1896 relative au régime fiscal du tabac, p. 3994. - -— ____ VERORDNUNG ïiber die Aenderung des Gesetzes vom 17. April 1896, die Besteuerung des l'abaks betreffend. § 1. Die Vorschriftcn unter Kapitel I und II des Gesetzes vom 17. April 1896 werden wic folgt geandert: Kapitel I. Abgabe von auslândischem Tabak. Artikel 1. Neben dem nach der Verordnung vom 4. April 1917, belreffend die Erhebung eines Zollzuschlags von Tabak, (Gesetz- und Verord-mingsblatt Seite 3613) zu erhebenden Zollzuschlag ist von ausliindischem Tabak an Stelle der seither giiltigen Zollsàtze ein Eingangs-zoll zu erheben, der fur 100 kg betragt : 1) fur verarbeiteten Tabak, und zwar a) fiir Zigarren 1100 Fr. b) » Zigaretten 2300 » c) » Rauchtabak, geschnitten 1000 » d) » sonstigeTabakfabrikate einschliesslich der Tabakextrakte (praiss). 300 » 2) fiir unverarbeiteten Tabak, und zwar a) fiir entrippten Tabak 300 » b) » anderen Tabak einschliesslich der Tabakrippen und Tabakabfiille. 200 » Der in Artikel 2 der Verordnung vom 1. Mârz 1916, betr. Aenderungen des Zolltarifs und einiger Verbrauchsabgaben, (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 1694) vorgeschriebene Zuschlag von 10 v. H. kommt neben diesen Zollsàtzen nicht zur Erhebung. Von dem unverarbeiteten, aus dem Ausland eingefiihrten Tabak wird die Verbrauchsabgabe nach dem Gesetz vom 17. April 1896 nicht mehr erhoben. Kapitel II. Abgabe von inlaudischem Rohtabak (Verbrauchsabgabe). Artikel 2. ; Die Abgabe vom Tabakbau bleibt aufgehoben. Artikel 3. Der gesamte im Inlande erzeugte Tabak unterliegt einer Abgabe (Verbrauchsabgabe), welche nach dem Gewicht des getrockneten pîermentierten Rohtabaks ohne Riicksicht auf dessen Art und Beschaffenheit nach dem Satz von 90 Fr. fiir 100 Kg. berechnet Wird. Eine Befreiung des zum hâuslichen Verbrauch des PO amers verwendeten Tabaks von der Verbrauchsabgabe findet nicht statt. j là dos mît drei Sternen bezeichneten VerordnuDgen * Minntgabe auch durch Maueransclilag beabsichtigt. *** W>rigen sind durch die Gemeindebehôrden in ortstib-"Iim Weise insbesondere an die Interessenten bekannt De met drie sterretjes gemerkte Verordeningen worden ook door middel van aanplakbrieven bekend gemaakt. Aile anderc Verordeningen moeten door de gemeente-overheid rolgens de gebruikelijke wijze van bekpndmaken vooral aan de belangbebbendea medegedeeld '"orden. Les arrêtés marqués de trois astérisque* seront affiché*. Les autres doivent être portés à la connaissance du publia et spécialement des intéressés par les administration, communales, qui procéderont ainsi qu'élit* ost eoutrat de le faire. 39*5

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes