Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

525 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 18 Fevrier. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Accès à 24 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/kd1qf8kx15/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Gesetz-und verordnugsblatt fur flandern WET- EN VER0RDEKIN8SBLAD VOOR VLAÂNDEREN Kcransgegeben von dem Ver- j waJtungschef ftlr Flandern. Bestel-lungen ziim Preise yoii 2.oO Mark tiertcljahrhch mmint iede Post-instalt entgegen. Einzelnumniern kônnen bei der GeschâftssteJ] e des Gesetz- und Verordnungsblatîes fûr Flandern in Brttssel (Staats-druckerei) bestellt werden (Preis 20 Pfennig). Bei dieser ksnn auch die fortlaufende Zusendung des iBeiblattes» bestellt werden, des-een vierteljalirlich nyclUraglich zu bezahlender Preis 4 Pfennig fûr jedes einzelne Blatt betrilgt. Bei den mit drei Sternen bezeichneten Verord-nungen ist Bekanntgabe aucli durch Maueranschl.tg beabsichtigt. Die ùbrigen sind durch die Gemeinde-behorden in ortsûblicher Weise insbesondere an die Interessenten bekaunt zu gebea. De met drie sterretjes gemerkte Verordeningen worden ook door middel van aanplakbrieven bekend-gemaakt. Aile andere Verordeningen moeten door de geuieenteoverheid volgens degebruikeiijke wijze van bekendmakec vooral aan de belanghebbeaden mede-gedeeld worden. Uitgegeven do©r het Hoofd vaa het bisrgpriijk bestunr (Verwjl-tnngschef) voor Vlaanderen. leder poslLautoor neemt bestellingea aan tegen den prijs van 2,50 mark per drie maanaen. Voor afzonder-lij te nummers wende men zieh tôt het dienstlantoar Tan het Wet- en Verordeningsblad voor Vlaan-deren, te Brussel (Staâtsdrukkerij) (prijs per nummer 20 pfennig). Dit kantoor bezorjt eveneens het «Biiblad»; de prijs voor het tBij-biaa » bedraagt 4 pfeunig pur nummer en is aile drie maanlen achter-ai te betalen. BRUSSEL. 16. 18. FEBRUAR 1918. WBA.LT: Verordnung, betr. Anertennung von Mittelschulzeugnissen, S. 131. — Bekanntmachungen, betr. Liquidation franzôsischer Unternebmunten, S. 13î, 133. INBOUD : Verordèning betreffende de goedSeuring van getuigschriften van middelbaar onderwijs, bl. 131. — Bekendmatingen betreffende de ikwidatles van Franscne oudernemingen, bl. 132,133. VERORDNUN G, V hetreffend Anerlennung von Mittelschulzeugnissen. 10. April 1890 Auf Grund von Artikel 7 des Gesefzes vom 3' ju], ^gé-l in (ler ^assung der Verordnung vom 13. Juni 1917 verordne ich was folgt : Artikel 1. Im April laufenden Jahres findet eirie ausserordentliche Tagung des mit Verordnung vom 8. August 1917 C. Fl. Illa 90 bestellten Ausschusses statt ; in dieser Tagung ist lediglich i'iber die Anerkennung von Zeugnissen mittlerer Unterrichtsanstalten zu beschliessen. Artikel 2. Gesuche ura Anerkennung von Zeugnissen mitllerer Unterrichtsanstalten. die in der ausserordentlichen Tagung vorbeschieden werden sollen, sind mit den gesetzlich vorgeschriebenen BeK'stiicken zwischen dem 11. und 21. Mârz laufenden Jahres bei der Provinzialverwaltung einzureichen, in deren Bezirk das betreffende Zeugnis ausgestellt wurde, fur die Provinz Brabant beim Ministerium fur Wissenschaft und Kunst, Waterwerkstraat 14, in Brussel. Artikel 3. Der Verwaltungschef fiir Flandern wird mit der Ausfùhrung dieser Verordnung beauftragt. Briissel, den 7. Februar 1918. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkenhacskn, C. Fl. Illa 530. Generaloberst. VERORDENING betreffende de goedkeuring van getuigschriften van middelbaar onderwijs. 10 April 1890 ■* Krachtens artikel 7 der wet van g h}[. 18(J1> gewijzigd mj de verordei^pg van 13 Juni 1917, verorden ik het navolgende : Artikel 1. | In de maand April 1918 zal de jury, ingesteld bij de verordening van 8 Auguslus 1917—C. Fl. Illa 90—, een buitengewonen ztttij.i houden; de jury zal gedurende dezen zittijd alleen over de goedkeuring van getuigschriften van middelbare onderwijsinrich-ftinsren te beslissen hebben. Artikel 2. Aanvragen tôt goedkeuring van getuigschriften van middelbare onderwijsinrichtingen, waarover gedurende den buitengewonen zittijd rno' t worden beslist. zijn met de wettelijk voorgeschreven bewijsstukken tusschen 11 en 21 Maart 1918 in te dienen op het provinciaal bestnur der provincie waarin het lietrpffend geiuigschrift werd afgeleverd, voor de provincie Brabant op het ministerie van Wetenschappen en Kunsten, Waterwerkstraat 14 te Brussel. \ 131

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes