Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

645699 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 14 Avril. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Accès à 08 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/3j39020p29/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

il 7 Gesetz- und Verordnungsblatt Bitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-rerneur in BelgTé. Gedrukt in de arukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in Belgie verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsche pôst-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-ïending van het bijblad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan 3e voornoemde drukkerij tegen ae aan 't einde van elk kwartaal te Innen soin van 4 prennig per vel van ieder nummer besteld tvorden. fur die okkupierten Oebiete Belgiens. Wet- en Yerordeningsblad voor de bezette streken \an België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Publié par le département poli-1 tique près le gouverneur général en Belgique; imprimé àBruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiair# de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour an abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûteSOPfen-nig. La susdite imprimerie so charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexa au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, A la tin de chaque trimestre, de 4 Prennig par feuille de chaque numéro. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruckt in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Brussel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschland und im neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten fur 2,50 M. vierteljahrlich regel mâs-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die ara Ende jeden vierteljalires einzuziehenden Betnige von 4 Pfennig fur ein Blatt der eiilzelnen Nummer beantragt werden. BRUSSEL. 60. 14. APRIL 1915. INHALT: Ernennungen, S. 417. — VerfUgung, betr. Inkraftbleiben der Koniglichen Verordnungen vom 24. und 25. Mârz 1914, S. 418. — Bekanntmacliung, betr. Erncn-nung von Mitgliedern der Direction und des Beleihungsausschusses bei der » Vorschusskasse beim Generalgouverneur in Belgien », S. 418. INHOVD : Benoemingen, bl. 417.—Beschikking betreffende het van kraclit blijven der koninklijke besluiten van 24en25Maartl914, toi. 418.—Bekendmakingbetreffende de benoeming van leden van het bestuur en der beleeningskommissie der » Voorschotkas bij den Generaalgouverneur in België », bl. 419. SOMMAIRE : Nominations, p. 417. — ordonnance concernant le maintien en vigueur des arrêtés royaux des 24 et 25 mars 1914, p. 418. — Avis concernant la nomination des membres du conseil de direction et du comité des avances de la » Caisse d'avances prés le Gouverneur général en Belgique », p. 41.9 1. Durch Verfùgung des Herrn General gouverneurs vom 3. April 1915 wurden auf Grund des Artikels 2 der Verordnung vom 3. Februar 1915, betreffend Aenderung des Gesetzes vom 10. Vendémiaire des Jahres IV iïber die Haftung der Gemeinden fur Diebstâhle, Pliinderungen und Gewalttàtigkeiten, ernannt : 1. zum Vorsitzenden des Schiedsgerichts fur die Provinz Antwerpen der Kaiserlich deutsche Geheime Regierungsrat von Bitlow, bisher Mitglied des internationalen Gerichtshofes in Alexandrien, 2. zum Vorsitzenden des Schiedsgerichts fur die Provinz Brabant der rechtskundige Magistratsrat zu Miinchen, Freiherr von Freyberg. Die Vorsitzenden vertreten sich gegenseitig. Bij besluit van den Heer Generaalgouverneur van 3 April 1915 werden krachtens artikel 2 der Verordening van 3 Februari 1915, betreffend wijziging der wet van 10" Vendémiaire van het jaar IV aangaande de verantwoordelijkheid der gemeenten voor diefstallen, plunderingen en gewelddaden, benoemd : 1° tôt voorzitter van het scheidsgerecht voor de provincie Antwerpen de keizerlijk Duitsche Geheime ïegeeringsraad von Bùlow, tôt nu lid van het internationaal gerechtshof te Alexandrie, 2° tôt voorzitter van het scheidsgerecht voor de provincie Brabant de rechtskundige magistraatsraad te Miinchen, Freiherr vou Freyberg. De voorzitters vervangen elkander wederzijds. Par décision en date du 3 avril 1915 de Son Excellence le gouverneur général et en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 3 février 1915 concernant la modification de la loi du 10 vendémiaire an IV sur la responsabilité des communes pour vols, pillages et violences, ont été nommés : 1° président du tribunal d'arbitrage de la province d'Anvers, M. von Biilow, conseiller impérial intime du gouvernement, ancien membre du tribunal international d'Alexandrie. 2° président du tribunal d'arbitrage de la province de Brabant, M. le baron von Freyberg, conseiller-jurisconsulte du collège éehevinal de la ville de Munich. Les présidents peuvent se remplacer l'un l'autre.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes