Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

875 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 25 Septembre. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Accès à 05 mars 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9z90864j2s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Gesetz-und Verordnungsblatt für Flandern Hcransgegeben Ton dem Ver-waltungschef fur Fiandern. Bestei-hmgen zum Preise von 5.— Mark ïier!eljâhr]ich nimmt iede Post-ir.st.alt entgegen. Einzelnuiranern Ifmnen bei der Geschiiftsstelle des Cesetz- und VerordnungsMattes ftr Flandern in BrUssel (Staats- -dructerei) bestellt werden (Preis SO Pfennig). Bei dieser kann auch die fortlaufende Zusendung des •Seiiilattes» bestellt werden, des- a •en ïierteljahrlich nachtràglich b ,ia bezahlender Preis 12 Pfennig t far iedss einzelne Blatt (8 Seiten) T kulFSot 1 Bei den mît dicl Siornea bezeiciiseter Verord-aungen ist Bekanntgabe auch durch Maueranschlag beabsichtïgt. Die ûbrigon sind dureh die Gemeinde-behôïden m ortsûblieher Weise insbesondere an die Interessenten bekannt zu geben. De met drie sterretje* gemcrkte Verordeningec de: wordon ook door middel yan aanplakbrievon bekend- 'p.1 gemaakt. Aile andere Verordeningen moeten door de ' ' ' gemeenteoTerlieid volgens de gebruikeJij ke wijze van r; bekendmaken vooral aan de belanghebbenden mede. ^ gedeeld worden. ^ Citgegeven door hetlloofd va»' het burgerlijk hestuor (Verwil-tiuyjschef) voor Vlaanderen. ledee postkantoor neemt bestellingen aan tegen den prijs van 5.— mark pen.drie maanden. Yoor afzonder-lijke nummers wende men zich tôt het dienstkantoor van het Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, te Brussel (Stâatsdrukkerij) (prijs per nummçr pfennig). Dit kantoor bezorgt eveneens het iBiiblad»; de prijs vsof het «Bij-blaa» bedraagt i'2 wfennig per nummer van 8 bladzjjjën en îs alla drie maanden achteral te betslea. WET- EN VERORBEMNGSBLAD VOOR VLÂÂNQEREN BRUSSEL. M' 88. 23. SEPTEMBER 1918. INHALT ; Verordnung zur Erganzung der Verordnung hetr. Mietsentschadigung fur das Lelirpersonal der Staatsnormalschulen und der damit verbundenen Uebungsschuleii, S. 879. — Bekaimtmachung betr. die Liquidation britiseher Unternebmungen, S. 879. liiHOUD : Verordening ter aanvulling van de verordening betreffendc liuishuurvergoeding aan het onderwijzend personeel der Uijksnormaalscliolen en de daaraan verbonden oefenscholen, bl. 879. — Bekendmaking betreffende de likwidatie van Britsche ondernemingen, bi. 879. — — — , — .i - ' ■ 1. VERORDNUNG. In Erganzung meiner Verordnung vom 22. Juni 1918 C. Fl. Illa 1211 verordne ich was folgt : Fiir die Lehrkrâtte der Anstalten, die in den im Artikel IV der Verordnung vom 9. Augustl917 genannten Gemeinden geleg^n sind, ;t zur Errechnung der Mietsentschadigung die Einwohnerzahl der Gemeinde Brussel als Massstab anzunehmen. Brusse!, den 22, August 1918. Der Generalgouverneur in Belgien. . Freiherr von Falkenhausen, G. Fi, Illa 4616. Generaloberst. VERORDENING. Ter aanvulling mijner verordening C. FL Ma 1211 van 22 Juni 1918, verorden ik het navolgende : Voor de berekening van de huishuurvergoeding, toegekend aan de leerkrachten der inrichtingen, die gelegen zijn in de gemeenten raarvan sprake in artikel IV der verordening van 9 Augustus 1917, is het bevolkingscijfer der gemeente Brussel tôt grondslag te iemen. Brussel, den 22" Augustus 1918. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkenhausen, C. Fl Illa 4616. Generaloberst. 2. B E ICA N N T M A CII UN G betreffend die Liquidation britiseher Unternehmungen. Mit Zustimmung des Herrn General gouverneurs in Belgien habe ich gemàss der Verordnung iiber die Liquidationen britiseher -fiternehmungen \om 29. August -1916 (verôffentlicht iin Gesetz- und Verordnungsblatt fiir die okkupierten Gebiete Belgiens Nr. 253 'om 13, September 1916) die Liquidation des in Belgien befindlichen Vermôgens (Grundbesitzes) der britischen Staatsangehôrigen Fi au Thomas Wadsworth in Antwerpen wg-ordnet. Zum Liqaidator ist Herr W. Siebert in Antwerpen, Meir 14, ernannt worden. Nâhere Auskunît erteilt der Liquidator. Briissel, den 13. September 1918. Der Chef der Abteilung fur Handel i*id Gewerbe bei dem Generalgouverneur in Belgien. H. G. I B 23903. Freiherr von Welser. BEKENDMAKING betreffende de likwidatie van Britsclie ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in Belgic, heb ik, overeenkomstig de verordening van 29 Augustus 1916, o " | 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes