Votre recherche * a donné 191 résultats

a-z index des titres
  • Stavele

Filtres

Kortrijks oorlogsblad

NUMMER 3 Nagezien en goedgekeurd door de Krijgscensuur onder N° 449. JULI 1917 Kortrijks Oorlogsblad Verscliijnt als 't kan l Heil zal uit lijden groeien Van 7 moe gemarteld land ! Ailes wat uitgave en opstel betreft sture men aan korp1. Jef VANDE KERKHOVE, C 245, 9de Kie Voor andere inlichtingen schrijve men aan soldaat Arthur VAN DEN BROUCKE, ...

Dixmude en omstreken, op het vreemde

VERSCHIJNT ALS 'T PAST AAN 3.00 fr. 'S JAARS. Buitcn België en Frank ijk: het port erbii. Bestier bij: E. H. Joseph Van Ryckeghem, op eender twee adressent te LeyseleDorp N° 2, Vrij België ofvvel : à Hondschoote (Nord) France. H. Godelievedagen in 't Beggijnhof Beggijnhof van 't oude geliefde Dixmude, Hoe menigmaal komt ge voor de oogert mij ...

Onze gazet

N° 18 YZERFRONT i3 April 1918 gezien door de censuur, N° 438 - 3o -3-i8 VOOR GOD, KONING EN VADERLAND ONZE GAZET Verschijnt als 't past voor de strijders van Wilryck MET TOELATING DER LEGEROVERHEID. Bestuur: J. Verschueren aalmoezenier Z 482 S H BESTE VRIENDEN. OVER SLECHTE KLAP. Ik zou vandaag willen spreken over eene plaag die in het leger ...

Willebroeck aan 't front

NUMMER 12. ~6'3140 Willebreck aan't front Uoorfoopio Besîuurfler : Fr. fllYiELiriCHK, Harmoniesiraai, 17, ftniwerpen! Terugblik. Wie had durven denken dat reeds na 25 jaren zich over het oude Europa een nieuwe wereldramp zou veropenbaren ? Men had toch t' allen kant ver-kond dat het de laatste oorlog zou geweest zijn. Helaas! reeds worden de ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

2e Jaar — N° 1 Het nummer 10 centiemen Januari ...

De Marckenaar

) door de censuur toegélaten n* 654 — 4-3-18. (o w 18 meimaand 1918. \ DE MARCKENAAR Voor God en Vaderland „ ) Opsteiler: R. De Brabandere, Hulpdokter, Z 133, I Bon(ç 't Is pijnlijk nogmaals slecht nieuws te moeten meêdeelen. Twee van onze vrienden : Hugo De Rijcke en Emiel Van Laere hebben hun leven voor de verlossing van 't Vaderland ten ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

ROND DEN YZEÇ Iiette^kandig tijdsehmît voot* Belgenland VERSCHIJNENDE ALLE YEERTIEN DAGEN Een klein land kan groot zijn als zijne ziel groot is. Eendracht maakt macht. Een land zal groot blijven als het zijne kenspreuk getrouw blijft. Drukker-uitgever : ALEXIS DE CARNE, Stavele. — Bijdragen te zenden : Villa LEOPOLD, De Panne. Abonnement aan 2 ...

Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

NUMMER 8. OCTOBER 1918 MET TOELÀTING DER KRIJGSOVERHEID N'* 1481 — 30-9-18. ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN >T OUDENAARDSCHE .... Vlaming zijn is adeldom en fier zijn we claarom ! Gesticht door Maurits Van de Waixe (Eine) Z. 94, 5e Kie gccensureerd DE KLUIZENBERG. — Rujen. ONZELEZERS van het Oudenaardsche, verzoeken we vriendelijk bij ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

ROND DEN YZRR n Letterkundig tijdschrift voor Belgenland. VtKbv^rilJlNtlNLIt ALLE VttKllLIN DAULIN Een klein land kan groot zijn Eendracht Een land zal groot blijvên als he als ziine ziel sroot is. maakt macht. zijne kenspreuk getrouw bliift. — Drukker-uitg-ever : ALEXIS DE CARNE, Stavele. - Bijdragen te zenden : Villa LEOPOLD, De Pann « " ...

Loven boven

VERSCHIJNT ALS HET PAST Toegestaan door de Censure, N° 543. — 18 AOUT 1917 LOVEN BOVEN OcrlogsMad uitgegeven door de WapeÉreeders m Leuven en oïliggende aan net Front. Stichter-Opsteller • A FESTRAFTS loven, zal uit de puinen rijzen Secretaris : HENRI DOTHÉE a c de glorierijke stee C 181 C. A. V. 1 S. M. L 6° C'e , . , _ te midden 't ...

Dixmude en omstreken, op het vreemde

fï- TWEEDE JA\RG\N j N" 1 | Toegelaten door Je censuur N 18 — 5 Jan. 1918. NIEUWJAARMAAND 1918 en omstreken, 053 liet vreemde VERSCHIJNENDE ALS 'T PAST. Inschrijvingsprijs per jaar : Vopr België en Frankrijk : 3,00 frs. Buiten deze landen: het port erbij. UW VALLEN DIXMUDE WAS GROOT. KLEINE STAD IN DE WF.IDEN, HEEL HET LAND GpLD UW LIJDEN ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

ROND DEN YZER * ' " T liettetrkandig tijdsehinît voop Belçjcntand VERSCHIJNENDE ALLE VEERTIEN DAGEN Een klein land kan groot zijn Eendracht Een land zal groot blijven als het als zijne ziel groot is. maakt macht. zijne kenspreuk getrouw blijft. — ~ i~.i' -ii ii*i> nnn» <—> ii»n» i~» rinfi» n*nV> in n » 1^1 ii~» ...

Pages