Votre recherche * a donné 194 résultats

a-z index des titres
  • Haarlem

Filtres

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

|HR. MR. L. VON FISENNE. De président van den Hoofdraad der Sint Vincentius-vereeniging in Nederland op de voorpagina van de „Katholieke Illustratie".... Is dat niet ietwat tegen den geest en de gebruiken der vereeniging van Frédéric Ozanam, die immers in hare grondregelen den leden voorhoudt, dat hun persoon nooit op den voorgrond mag ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KIEKJES VAN DEN OORLOG EN ONZE GEMOBILISEERDE TROI PEN. Bovenaan links: Koning Albert en Koningin Elisabeth van België tijdens een gevecht in de-lucht. Rechts: het veivoer per draadbaan in de Roemeensche bergen. Daaronder links: een bioscoop-auto in ons leger, ingevoerd door de afcleeling »Ontwikkeling en ontspanning in ons legenc en waarmee het ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

H. K. H. PRINSES JULIANA AAN HET STRAND. : H. M. de Koningin heeft sinds eenige dagen haar zomerverblijf : : aan den Ruigenhoek te Scheveningen betrokken en opdewarme : : lent'edagen ziet men H. K. H. Prinses Juliana geregeld op het { : strand spelen. Met haar schep maakt ze bergjes in het zand en : : plant daarop de Nederlandsche vlag. De kleine ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIKE ILLUSTRATIE I • UlTGAVE. N-V'Dr UHKLKLIJ • • • .DE.3PARI3.NE.5TAD • • • fS A55AULAAN *f£>. H AARLE.M~n | DE 300 JAREN OUDE MOLEN OR DE S PLE U DE R H EI DE BIJ EDE cnm ATA 25 NOVEMBER 1916 5iSTF- JAARGANG No ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• UlTGAVE. N-V-DRUKKERIJ .DE-.J5PAR fcfSLSTAD • • • HASSAULAArt f£>. HAARLE.M~n| DE VREESELIJKE SPOORWEGRAMP BIJ WEESP. De vreeselijke spoorwegramp, welke Vrijdag 13 dezer bij de spoorbrug over net Merwedekanaal bij Weesp heeft plaats gehad, is de grootste ramp die tôt hiertoe op spoorweggebied in ons land is voorgekomen. Zij heeft ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

6 FEBRUARI 1915 — 49e JAARGANG — No. 18 ONZE NEDERLANDSCHE ONDERZEEëRS: (bij het artikel zie blz. 278). Boven de onderzeeboot 1 in de haven: men ziet deti onderzee'ér met de lanceerbuis vooraan boven water, in gewonen toestand is die onder water. Beneden links: de K I in de vaart boven het water. Voor de brug de telefoonboei. Rechts: luit. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

[1 • OITGAVE. N-V-DRUKKLRtJ -DE.»SPAP>R.tSE.5TAP • • - fiA&SAULAAM t£). HAARLELtt-l DE TWEEDE ROOMSCHE STUDENTENDAG TE UTRECHT. Op 2 dezer werd te Utrecht de tweede Roomschs studentendag gehouden ter bespreking van de belangen der katholieke studenten. De vergaderingen hadden plaats in den foyer van het u Hôtel de l'Europe« en ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE NOG EENIGE K1EKJES VAN DE OPVOERINGEN VAN „DE VERLOREN ZOON", VAN KAPELAAN SMULDERS DOOR DEN KATHOLIEKEN KUNSTKRING TE OISTERWIJK: Boven: Sared (Berghcgge) en Ainsi (Coen Hissink). Benéden: uil lut tweede bedrijf: Musi overvalt Sared. (Folo's van Beurden.) 14 AUGUSTUS 1915 — 49e JAARGANG — No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIKE ILLUSTRATIE KARDINAAL KOPP. + De Vorst-Bisschop van het uitgestrekte Bisdom Breslau, dat zoowe Duitsch als Oostenrijksch gebied omvat, dat in Duitschland mee dan drie millioen katholieken telt, en nog een 300,000 Oostenrijksch' diocesanen heeft, is op zichzelf reeds 'n man van gewicht en beteekeni: in het Duitsche Rijk! De nù overleden ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MIJ 1S DE WRAKE door Mevr. J. R. VAN DER LANS. (Vervolg.) EZE bezoeker liet zich de versnapering, welke Rika opdlende, goed smaken en had met beide dames een onderhoud dat zoowel aan mevrouw Hélène als aan Rika vreugdebetuigingen ontlokte. Bijwijlen staken ze de hoofden bijeen als drie samenzweerders, en Rika's oogen schitterden, toen ze met ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

ILLUSTRATIE JAN TOOROP'S GESCHILDERD PORTRET VAN MONSEIGNEUR A. J. CALLIER. 10 APRIL 1915 — 49e JAARGANG — No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

8 AUGUSTUS 1914 — 48e JAARGANG — No. 44 Z. D. H. MGR. P. HOP MANS* de nieuwe bisschon van Brcda. (Spcciaal opname voor de Kat/i. Illustrafie. — foto A. ...

Pages