Votre recherche * a donné 3762 résultats

a-z index des titres
  • -

Filtres

Door arbeid en volharding ter zege - Duffel

I jsè i ~ ^ivIer:x; ', ,,.. is^wpgob ar.beîd civoltjaft pg^bi m t sr z me-Dm ru ■ Oogstnumner -f N° 29 i Doer de KrijgsoverheidB toegelaten publicatie. N.ieuwo uit Duffel. Op 27 Mei 1918 is Zuster Agnes, in het gafethuis overleden, in den ouderdom van 71 jaren. In Duffel v/erd een dienst gedaan voor Jos. VAN DE V3LDE. Uittrekeels van brieven ...

De fakkel: voor waarheid en rechtvaardigheid

DE FAKKEL zal branden als 't past Voor Waarheid en Rechtvaardighdd MEDEBURGERS, Den 21 September 1916 wierd ik aangesteld, op 30 Juin 1917 wierd ik afgedankt. Gedurende gansch dien termijn ontving ik van mijne overheid geene enltele opmerking en niet-tegenstaande de groote moeilijkheden er aan verbon-den, verwezentlijkte ik scboone wlnsten voor de ...

De werking van de katholieke vlaamsche arrondissementsbonden der...

N 3 X APRIL 1914 , DE WERKING IDE KATHOLIEKE VLAAMSCHE ARRONDISSEMENTSBONDEN DER PROVINCIE ANTWERPEN DE HOUDING VAN DE VOLKSVERTEGENWOOR-DIGERS VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN TEGENOVER VLAAMSCHE WETSONTWERPEN. De Kathoiieke Vlaamsche Oud-Hoog-studentenbond van de provincie Antwerpen, te zamen met de Kathoiieke Vlaamsche arrondissementsbonden van ...

De Goedendag

m GOEDENDAG 35 1894 wordt met de t Zalerse traditîe gebroken en het onzijdig Verbond uitgeroepen. Aile latere pogingen met de verfpot iijden onvoorwaardelik schipbreuk. rte •?- *•* In de studentebeweging ligt voorwaar een stevige opûoedende kjacht. Niet zozeer de band tussen de kringen als wel het leven van elke kring in al zijn ...

Souvenir d'exil

...

Het laatste uur: onafhankelijk nieuwsblad

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD AANKONDIGINGEN : Mengelingen per r&gel 2 fr. Sterfgevallen » 1 fr. Kleine aankondigingen » 0.20 OPSTEL : Marktstraat, 69, Brussel AANKONDIGINGEN : Mengelingen per regel 2 fr. Sterfgevallen » I fr. Kleine aankondigingen » 0.20 OORLOQSNIEUWS De slag bij Yperen , Uit Noord-Frankrijk wordt aan de Times geschreyen : ...

Fondsennieuws : Vlaamsch weekblad.

N>- 1 PRIJS PER NUMMER : 15 CENTIEMEN 15 December 1018 FONDSENNIEUWS Vlaamseh Weekblad. - Verschijnt elken Zondag, ADRES VOOR AANKONDIGINGEN : AUUET ïiOORRIMAItliT UITGBVER : August HEGHE, Pekclharing, GENT Cit BRIEVENBUS VOOR INLICHT1NGEN : aubet uoornmarkt LEEST IN DIT NUMMER : Het artikel over de obligatiën 4% en 4 'j2 KAS DER EIGENAARS ...

Vlaamsch leven: wandelknapenblad

Vlaamsch Leven WANDELKNAPENBLAD Onder Redactie van: Karel Resseler -0- -0- -o- -o- Bureel: -0- -0- -0- -0-Lange Nieuwstraat, 48. Antwerpen. !-o- Prijspîfriurxi'aspSceatiemea -o-Aankondigingen: 0,03 fr. den regel per nr. 0,30 fr. den regel per twaalf nummers. WANDELKAPEN-LIEDEREN let lied der Ylamingen. Woorden van Em. Hiel Muziek van Peter Benoit ...

Door arbeid en volharding ter zege - Duffel

...

Het volk: christen werkmansblad

.y. . lêYMTwIalpte Jaai S. 135 Qaflstost — Hîiisaezîn — Elpnta -=,. _ ■ * Mag, 10, en itedag, 11 tel If!' A.ÏVe briefwîssêHngea vrac ht-▼tîJ te zor.den aan Aug. Van ïstghem, uit gaver voor de naaml. maotsch. « Drukkerij Het Volk», Usersleeg, a» 10, G#nt. Bureel voor West-Vîaanderen» ©trton Bossu yt, Recolicttea» ÇÙM.t.ii, ...

Het volk: christen werkmansblad

Yier-enTwinligsle Jaar. ' B. 230 Woensilaff, 23 September 1914 HET VOLK Aile briefwisselingen vrachtvrij te zenden aan Aug. Van Iseghcm, uitgever voor de naaml. maalsch. « Drukkerij Het Volt » Mccrstceg, n" 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Cilileder Amb a cil te n, Kort ri j k. TELE FO O N 523. Bureel van Àntwerpen, ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

y—lin». in ■'■■iiiiiiraawtaaaaajaB^^ IETS OVER KREDIET. ! Het krediet is 't vermogen, het aan een ander behoorende kapitaal te gebruiken, jnits verbintenis, aan den eigenaar die het afstaat, het zelfde kapitaal of een kapitaal van geîijke waarde terug te geven. De teruggave kan geschieden op een vooraf bepaald tijdstip, of wanneer de ...

Pages