Votre recherche a donné 466 résultats

a-z index des titres
  • 1916-11

Filtres

Date de publication
1916466

Het volk: christen werkmansblad

Zes-enTwiïtfigsfe Jaar. — S. 281 Godsâienst — Bnisgezin — Eipndam Wocnsdag, 20 Xoïfâibcr- I9S6 AHe fcriefvrÎBselingen vracht' rrîj te zen den aan -Aug. Van Ifc ghem, uitgever voor don a ami, tn&alsch. «Drukkerij Het Vollrij Mèerrfeeg, n" 16, Gent. Bureel voor West-Vlaandcrenl Gaston Bossuyt. Recolletten» stra&t, 14, ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

©rfïe Wtisga&e ÇA |tro 10 j»;en»»ifl Belgifcher kurier ^rliffcïeis S« BeEgifdje SSÏÎCT etï#ei«t î« ffltnîîeï iâaRd) (att$ Sonniagï) stttimak au&eî 2Ron< totœittaj. Sie 5ïftea»S8a6eÇA) etfctjeint Jcbcit 3îac§tmttag. Sic gtoeîie Slnâga&e ( ttfdjeini worgcnS. G infen&angen fin& nui an ïie ...

Belgisch dagblad

\s ** ll'gailg DOWDERDAÔ 9 3N O VEMBER 1910. Pïo. 48 abohnementen. Per 8 maanden voor Nederland I 2.50 franco per posfc. Losse nummers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland Tk cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Bed. en Admin. 7433. BEILISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CASTILLON. BUREAUX OPEN ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

Eerste Jaargang, Nr 12 Prij* : 10 e^ntiemen 20 November 1916 DE EENDRACHT Weekblad voor het Vlaamsche Vofk ABONNEMENTSPRIJS : Een jaar fr. 5.20 Zes maanden » 2.60 Drie maanden * 1.30. Geene abonnenten worden aangenomen, die niet op voorhand het bedrag hunner inschrijving laten geworden. BUREELEN: Voor het Generaal Gouvernement : Prinsesstraat, ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 47 Dimanche 19 Novembre 1916 98e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNEMENTSPRIJZEN. Per trimèster .... 2.00 fr. Per jaar 6.50 fr. Het nummer .... 0.20 fr. 1-75 fr. per jair meer voor het verzenden per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre . . . . 2.00 fr. Par an 6.50 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.75 fr. par ...

Het tooneel

Het Tooneel 2e Jaargang Nr 10 — 18 November 1916 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Gentiem IÇoninklijke JSederlandsche Schouwburg. Het Zevende Gebod HE'RMAJS HEYERMANS. Verleden jaar gaf ons blad in hare tooneelnieuwsjes, ten propooste van het geschil tusschen Mevr. De Boer en Heyermans, een gedeelte weer van den brief door den ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Silîs afaggafle (H) $«eis M pfennig Belgifcher kurier ^riiffetet ^àmetfuna <œ> —w— W ms p «>SK^ W *69" ®ss S -î a st »ieî îiftScîni in BruffcE îôslicg (aud; ~oaaiaflê) stociiaaï auges îiîoafag g tosatiffag. Sic S ï ft e Si 3t § a a â c (A) iifcljeiaÉ jcbcc Jtadp'iiiag, Sic 31» c «Se Ha s 3 a Se (B) l| ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BETjGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. % Aan de Bewerkers van onzsn Boom De herdenking van den slag aan den Yser heeft bewezen hoe levendig de herinnering aan de door onze troepen ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

2975 Gesetz-und Verordnungsblatt , for die okkupierten Oebiete BelEiens. Citgegeven door de politieki tfdeeling bi) den Generaalgou reraeur in Belgié. Gedrukt in di ârukkerij van liet Wet- en veror denmgsMad, Brussel, Leuvenschi itraat 40. Het Wet- en Verordenmgsblai [i in Belgiè verknjgbaar bi bo»engeiioerade drukkerij. il Duitschland en in ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Cette Sfosgabe (A) preis 10 Pfei Belgifcher Rurier Set ©e£#<idje Ke?<«t uïtfjtint in Btuît'eE iagtirfj (aurf) Sonniagâ) jtotimfn aufset SBoniag sotraiUafl. ®ie (ïrfte Sla§gabe (A) ît(dj«inv itbtr. Siadjmiltag. Sic 3*peHfc Sluâgcôe (B) «rjdjeinf ntsrgena, (finjcnbungen îinb nnt on bie Srfjriftltiiuna, nid). on einaelne ...

L'indépendance belge

§7ème année. No 269 L'INDÉPENDANCE ^OYAUfVSE-UîMI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 6 CENTS) I ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS : IUDOB HO USE, TUDOR ST., LONDON, E,C. u- pLACE DE LA BOURSE TEÏ.EFHONE: CITY 3960. TELEPH.: j 23375 LUNDI 13 NOVEMBRE 1916. En vente à Londres à 3 h. le samedi 11 iiov. f3 mois, 9 ...

Ons Vlaanderen

Tweede Jaar. — N* 37 EDITION HEBDOMADAIRE Zondag 5 November 1916. ONS VLAANDEREN Door Eendracht Sterk) VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG Liever- Oood dan Duitsch! Inschrijvingsprija : Voor Frinkrijk i per jaar * 4.00 fr. per zes maand 2.25 » Buiten Frankrijk : per jaar 6.00 » Bureelen der Redactie : te Gent : 24, Wellinckstraat. — te Parijs: 181, ...

Pages